Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:2303

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
18-04-2014
Datum publicatie
30-04-2014
Zaaknummer
01/055151-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/055151-04

Uitspraakdatum: 18 april 2014

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1985],

verblijvende te: [adres 1], [plaats].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 5 december 2005 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beslissing van deze rechtbank van 31 januari 2014 met één jaar verlengd. De rechtbank heeft toen ook het onderzoek ter terechtzitting geschorst om de reclassering een rapport op te laten maken over de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheids-wege en de voorwaarden waaronder dit zou kunnen geschieden.

Ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 april 2014 is de vraag behandeld of de verpleging voorwaardelijk dient te worden beëindigd. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundigen [reclasseringswerker] (Reclassering) en [medewerker Rooyse Wissel](De Rooyse Wissel), de ter beschikking gestelde en zijn raadsman mr.[raadsman] gehoord.

Naast de in de beschikking van 31 januari 2014 vermelde stukken die zich in het dossier bevinden is een reclasseringsadvies (voorbereiding voorwaardelijke beëindiging TBS) van 31 maart 2014 in het dossier gevoegd.

De beoordeling.

In voornoemd advies van de reclassering is onder meer het navolgende gesteld:

(..) De reclassering meent dat betrokkene verder moet met zijn resocialisatie. Hij is al op jonge leeftijd gedetineerd geraakt en mist een aantal vaardigheden, die jongeren normaal gesproken opdoen en leren in de maatschappij. Deze vaardigheden zal hij moeten leren in de praktijk. Betrokkene is een verstandelijk beperkte man, die in de rest van zijn leven een vorm van begeleiding nodig zal hebben. In de voorziening waar hij nu verblijft ([voorziening]) komt hij tot zijn recht. Hij kan daar verder met zijn resocialisatie en hij heeft vertrouwen in zijn begeleiders. Deze zijn erg betrokken bij zijn situatie en traject. Mede gezien zijn verstandelijke beperking is duidelijkheid en structuur noodzakelijk. Rapporteur meent dat doordat de tbs-kliniek hier langer tussen blijft zitten (met tbs proefverlof) het recidiverisico niet afneemt en [voorziening] niet geheel haar verantwoordelijkheid kan nemen voor het traject. Hierdoor zal de resocialisatie vertraagd worden. De reclassering is van mening dat ondanks de hoge recidivescore uit de RISc er voldoende waarborgen zijn om voor-waardelijke beëindiging van de dwangverpleging te adviseren. De begeleiding en controle wordt door [voorziening] goed uitgevoerd (uit aanvraag uitbreiding vrijheden binnen TMV-kader van de [kliniek]) en hantering van de gevaarrisico’s zijn ook binnen de voorwaardelijke beëindiging gewaarborgd. Geadviseerd wordt om betrokkene in aanmerking te laten komen voor voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

Hierbij worden de volgende bijzondere voorwaarden geadviseerd:

-Meldplicht. De [terbeschikkinggestelde] moet zich melden bij de Reclassering van IrisZorg op het

volgende adres [adres 2] te Nijmegen, telefoonnummer:[telefoonnummer 1]. Hierna moet de

[terbeschikkinggestelde] zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk

acht. De Reclassering van IrisZorg zal ook betrokkene opzoeken in de instelling waar hij

verblijft.

-Opname in zorginstelling-begeleid wonen of maatschappelijke opvang. De [terbeschikkinggestelde]

wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zich te

laten opnemen in (Forensische) verstandelijke gehandicaptenzorg - 24 uursvoorziening of

een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de

[terbeschikkinggestelde] zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behande-

ling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling zullen worden gegeven.

De [terbeschikkinggestelde] verblijft inmiddels sinds 3 april 2013 binnen de instelling [voorziening], een

beschermde woonvorm voor zwakbegaafde cliënten.

-Drugs- alcoholverbod. De [terbeschikkinggestelde] wordt verboden om alle soorten drugs en alcohol

te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op de naleving van

deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van middelencontrole.

-Behandelverplichting- ambulante behandeling. De [terbeschikkinggestelde] wordt verplicht zich te

laten behandelen bij de verslavingszorg van IrisZorg indien hij zijn alcohol- of

drugsgebruik niet onder controle krijgt.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende. De [terbeschikkinggestelde] wordt verplicht om de volgende bijkomende bijzondere voorwaarden na te leven en zich te houden aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarde noodzakelijk zijn:

-De [terbeschikkinggestelde] dient zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke hem

namens de Reclassering IrisZorg gegeven worden.

-De [terbeschikkinggestelde] zal zich houden aan de behandelvoorschriften van de behandelaren/

begeleiders van [voorziening]. Dit geldt ook voor middelengebruik en medicatiebeleid.

-De [terbeschikkinggestelde] geeft openheid van zaken rondom zijn financiële situatie en laat zich

begeleiden door [voorziening] met het voeren van zijn financiële administratie.

-De [terbeschikkinggestelde] zal Reclassering IrisZorg op de hoogte houden van de inhoud en

voortgang van de behandeling.

-De [terbeschikkinggestelde] zal toestaan dat de Reclassering IrisZorg door de behandelende

instelling over de behandeling wordt ingelicht.

-Bijzonderheden, van welke aard dan ook, welke de begeleiding kunnen belemmeren, dient

de [terbeschikkinggestelde] direct aan de reclassering te melden.

-De [terbeschikkinggestelde] zal zich onthouden van criminele activiteiten en/of ongeoorloofde

praktijken.

-Veranderingen van woonsituatie, zoals een verhuizing, kan slechts na overleg en met

goedkeuring van de Reclassering plaatsvinden.

-De [terbeschikkinggestelde] zal zich constructief en open opstellen in het contact met de medewerker

van de Reclassering en zal inzicht geven in zijn psychosociaal functioneren.

-De [terbeschikkinggestelde] zal, indien de reclasseringswerker dat in het kader van de begeleiding

en/of rapportage noodzakelijk acht, contact hebben met de psychiater die verbonden is aan

IrisZorg.

-De [terbeschikkinggestelde] geeft toestemming aan de Reclassering om contact op te nemen met

relevante personen en/of instellingen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het

toezicht, door indien gewenst daarvoor een verklaring van geen bezwaar te ondertekenen.

-De [terbeschikkinggestelde] zal elke zes maanden een pasfoto, welke niet ouder is dan 6 maanden

afgeven aan de Reclassering welke gebruikt kan worden voor opsporingsdoeleinden in het

geval hij zich aan het toezicht van de Reclassering onttrekt.

-De [terbeschikkinggestelde] dient te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn voor de Reclassering.

-De [terbeschikkinggestelde] zal zich niet in het buitenland begeven.

-Wanneer de [terbeschikkinggestelde] zich niet aan de voorwaarden houdt, kan na overleg met de

Officier van Justitie en de [kliniek], betrokkene voor een time-out van zeven

weken teruggeplaatst worden naar de [kliniek]. Deze time-out kan eenmalig

verlengd worden met zeven weken.

-De [terbeschikkinggestelde] zal indien noodzakelijk meewerken aan een Forensisch Psychiatrisch

Toezicht.’ (..)

De ter beschikking gestelde heeft verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Het gaat heel goed met mij in de huidige setting bij [voorziening]. Ik sport veel en ik werk (buiten-werk en in de wasserette). Ik heb 12 uren (onbegeleid) verlof per week. Ik heb niet veel contact met de andere cliënten. De meesten gedragen zich nogal onvolwassen en wild. Dit terwijl ik een rustig persoon ben. Het klopt dat ik afgelopen oud en nieuw wat alcohol heb genuttigd. Ik heb dat zelf gemeld. Ik heb daarna verjaardagsfeestjes bezocht waar alcohol werd geschonken en waar ik geen alcohol heb genomen. Ik zit al tien jaar binnen. Ik moet niet langer op mijn verleden worden beoordeeld. Ik ben inmiddels een ander persoon. Ik ben toe aan een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. Ik stem in met alle door de reclassering geformuleerde voorwaarden en zal deze naleven. Ik weet zeker dat ik dat kan.

De deskundige [deskundige], optredend namens de Reclassering Nederland, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij het advies om de verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Bij proefverlof blijft de TBS-kliniek verantwoordelijk. Dat betekent indirect bemoeienis

van het ministerie van Justitie en Veiligheid en dus een vertragende factor. Het belemmert het nemen van stappen. In die situatie kan ik geen eigen plan met betrokkene opstellen. Wij schatten de kans op recidive in op hoog gemiddeld bij drugs-/alcoholgebruik. Derhalve is

ook een drugs-/alcoholverbod als bijzondere voorwaarde geformuleerd. [voorziening] heeft de misstap van betrokkene met oud en nieuw direct gemeld en adequaat opgevangen.

De deskundige[deskundige 1] optredend namens De Rooyse Wissel, heeft het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik val vandaag in voor de eigenlijke behandelaar van betrokkene. Ik ken betrokkene overigens wel. Wij vinden ook dat het heel goed met betrokkene gaat en dat [voorziening]

de juiste plek voor hem is. Er sprake van een heel stabiele en goede woonvoorziening. Proefverlof heeft onze voorkeur boven een voorwaardelijk einde van de dwangverpleging, omdat een eventuele misstap dan minder ingrijpende gevolgen heeft. Het klopt dat het ministerie bemoeienis heeft in het proefverloftraject. De misstap van betrokkene is inderdaad adequaat opgevangen door [voorziening]. De kliniek is toen ook direct geïnformeerd.

De officier van justitie heeft ingestemd met de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, onder oplegging van de door de reclassering omschreven voorwaarden.

De raadsman van terbeschikkinggestelde heeft de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging bepleit.

De rechtbank heeft kennis genomen van de inhoud van het advies van de reclassering omtrent een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, de daarop gegeven toelichtingen door de deskundigen en de standpunten van de officier van justitie

en de verdediging. De rechtbank constateert dat er nagenoeg unaniem overeenstemming bestaat om de dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen. De rechtbank ziet in het een en ander voldoende basis om dienovereenkomstig te beslissen. De rechtbank oordeelt dan ook dat de verpleging van overheidswege dient te worden beëindigd. Ter bescherming van de veiligheid van andere dan wel de algemene veiligheid van personen en goederen stelt de rechtbank de hierna te melden voorwaarden betreffende het gedrag van de ter beschikking gestelde. De ter beschikking gestelde heeft zich ook bereid verklaard tot naleving van deze voorwaarden.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d, 38g van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING

De rechtbank.

Beëindigt voorwaardelijk de verpleging van overheidswege voor de duur van het bij beslissing van de rechtbank van 31 januari 2014 gegeven bevel tot verlenging van de terbeschikkingstelling.

Stelt daarbij als algemene voorwaarden dat ter beschikking gestelde:

-zich gedurende de terbeschikkingstelling niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

-ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van

een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op

de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

-medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, als bedoeld in artikel 38 van het

Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden:

-Meldplicht. Ter beschikking gestelde moet zich melden bij de Reclassering van IrisZorg

op het volgende adres [adres 3] Nijmegen, telefoonnummer: [telefoonnummer 2] Hierna

moet ter beschikking gestelde zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit

noodzakelijk acht. De Reclassering van IrisZorg zal ook betrokkene opzoeken in de

instelling waar hij verblijft.

-Opname in zorginstelling-begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Ter beschikking

gestelde wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling

zich te laten opnemen in (Forensische) verstandelijke gehandicaptenzorg-24 uursvoor-

ziening of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ,

waarbij de ter beschikking gestelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het

kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling

zullen worden gegeven. Ter beschikking gestelde verblijft inmiddels sinds 3 april 2013

binnen de instelling [voorziening], een beschermde woonvorm voor zwakbegaafde cliënten.

-Drugs- alcoholverbod. Ter beschikking gestelde wordt verboden om alle soorten drugs

en alcohol te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op de

naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van

middelencontrole.

-Behandelverplichting- ambulante behandeling. Ter beschikking gestelde wordt verplicht

zich te laten behandelen bij de verslavingszorg van IrisZorg indien hij zijn alcohol- of

drugsgebruik niet onder controle krijgt.

Andere voorwaarden het gedrag betreffende. Ter beschikking gestelde wordt verplicht om de volgende bijkomende bijzondere voorwaarden na te leven en zich te houden aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarde noodzakelijk zijn:

-Ter beschikking gestelde dient zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen,

welke hem namens de Reclassering IrisZorg gegeven worden.

-Ter beschikking gestelde zal zich houden aan de behandelvoorschriften van de

behandelaren/begeleiders van [voorziening]. Dit geldt ook voor middelengebruik en medicatie-

beleid.

-Ter beschikking gestelde geeft openheid van zaken rondom zijn financiële situatie en laat

zich begeleiden door [voorziening] met het voeren van zijn financiële administratie.

-Ter beschikking gestelde zal Reclassering IrisZorg op de hoogte houden van de inhoud en

voortgang van de behandeling.

-Ter beschikking gestelde zal toestaan dat de Reclassering IrisZorg door de behandelende

instelling over de behandeling wordt ingelicht.

-Bijzonderheden, van welke aard dan ook, welke de begeleiding kunnen belemmeren, dient

ter beschikking gestelde direct aan de reclassering te melden.

-Ter beschikking gestelde zal zich onthouden van criminele activiteiten en/of ongeoorloofde

praktijken.

-Veranderingen van woonsituatie, zoals een verhuizing, kan slechts na overleg en met

goedkeuring van de Reclassering plaatsvinden.

-Ter beschikking gestelde zal zich constructief en open opstellen in het contact met de

medewerker van de Reclassering en zal inzicht geven in zijn psychosociaal functioneren.

-Ter beschikking gestelde zal, indien de reclasseringswerker dat in het kader van de

begeleiding en/of rapportage noodzakelijk acht, contact hebben met de psychiater die

verbonden is aan IrisZorg.

-Ter beschikking gestelde geeft toestemming aan de Reclassering om contact op te nemen

met relevante personen en/of instellingen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van

het toezicht, door indien gewenst daarvoor een verklaring van geen bezwaar te

ondertekenen.

-Ter beschikking gestelde zal elke zes maanden een pasfoto, welke niet ouder is dan 6

maanden afgeven aan de Reclassering welke gebruikt kan worden voor opsporingsdoel-

einden in het geval hij zich aan het toezicht van de Reclassering onttrekt.

-Ter beschikking gestelde dient te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn voor de

Reclassering.

-Ter beschikking gestelde zal zich niet in het buitenland begeven.

-Wanneer ter beschikking gestelde zich niet aan de voorwaarden houdt, kan na overleg met

de officier van Justitie en de [kliniek], betrokkene voor een time-out van

zeven weken teruggeplaatst worden naar de [kliniek]. Deze time-out kan

eenmalig verlengd worden met zeven weken.

-Ter beschikking gestelde zal indien noodzakelijk meewerken aan een Forensisch

Psychiatrisch Toezicht.

Geeft opdracht aan Reclassering Nederland de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te bieden, als bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze beslissing is gegeven door:

mr. M.M. Klinkenbijl, voorzitter,

mr. H.H.E. Boomgaart en mr. T. van de Woestijne, leden,

in tegenwoordigheid van D.A. Koopmans,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 april 2014.