Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:1909

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-04-2014
Datum publicatie
16-04-2014
Zaaknummer
C/01/261623
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Ambtshalve comparitie. Toelichting op wijze van behandeling. Instructies aan partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/261623 / HA ZA 13-257

Vonnis van 16 april 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING B.V.,

gevestigd te Utrecht,

2. de rechtspersoon naar Portugees recht

ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING S.A.,

gevestigd te Vila Nova de Gaia (Portugal),

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

hierna samen te noemen Alert c.s.,

advocaat mr. F. van der Woude te Amsterdam,

tegen

1. de stichting

STICHTING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde in conventie,

hierna te noemen JBZ,

advocaat mr. drs. H.J.S.M. Langbroek te Den Haag,

2. de stichting

STICHTING ZIEKENHUIS BERNHOVEN,

gevestigd te Oss,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

hierna te noemen Bernhoven,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

3. de stichting

STICHTING ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD,

gevestigd te Heerlen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

hierna te noemen Atrium,

advocaat mr. J.M.W. Werker te Arnhem,

4. de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid

COÖPERATIE ZANOB U.A.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

hierna te noemen Zanob,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

5. de stichting

STICHTING TWEESTEDEN ZIEKENHUIS,

gevestigd te Tilburg,

gedaagde in conventie,

hierna te noemen TsZ,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusies van antwoord van JBZ en TsZ,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van Bernhoven, Atrium en Zanob.

1.2.

Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een comparitie zal worden gelast.

2 De overwegingen

2.1.

De rechtbank zal een comparitie bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. De comparitie zal worden gehouden op vijf zittingsdagen, waarbij op elk van de zittingsdagen telkens de zaak tussen Alert c.s. en één van gedaagden zal worden behandeld, een en ander zoals hierna in het dictum aangegeven.

Mocht de in het dictum genoemde verdeling partijen niet uitkomen dan kunnen zij bezien of zij in onderling overleg tot een andere verdeling kunnen komen en hun gezamenlijk voorstel daartoe uiterlijk 1 juli 2014 bij de rechtbank indienen.

2.2.

De rechtbank beschikt reeds over de dagvaarding in viervoud. Alle overige processtukken zijn momenteel slechts in enkelvoud bij de rechtbank beschikbaar. Met het oog op de voorbereiding en de behandeling van de zaak dient de rechtbank te beschikken over zowel vier papieren versies als één digitale versie van alle processtukken. Alert c.s. dient de door haar reeds in het geding gebrachte producties en JBZ, Bernhoven, Atrium, Zanob en TsZ dienen de door hen reeds genomen conclusies met producties in drievoud en digitaal (op USB-stick) uiterlijk op 1 juli 2014 bij de rechtbank in te dienen.

2.3.

Alert c.s. heeft de gelegenheid een conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. Deze conclusie moet op voorhand aan de rechtbank en de wederpartijen worden toegezonden en uiterlijk op 1 juli 2014 (door de rechtbank: in viervoud en digitaal) zijn ontvangen. Na de comparitie kan deze conclusie niet meer genomen worden.

2.4.

De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal achten. Daarbij merkt de rechtbank op dat alhoewel de comparities steeds in dezelfde zaak plaatsvinden, de aanwezigheid van JBZ, Bernhoven, Atrium, Zanob en TsZ en hun advocaten door de rechtbank slechts noodzakelijk wordt geacht voor zover de behandeling hen aangaat.

2.5.

De behandeling van de zaak ter comparitie zal in beginsel de volgende onderwerpen bevatten. De rechtbank zal beginnen met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal de rechtbank zo nodig vragen stellen over de feiten en over de standpunten van partijen waarin inzicht moet bestaan om tot een oordeel te kunnen komen. De rechtbank zal partijen uiterlijk 25 augustus 2014 (de rechtbank heeft deze tijd nodig in verband met de inhoudelijke zittingsvoorbereiding) per brief mededelen welke onderwerpen zij ter comparitie in elk geval aan de orde zal stellen. Partijen kunnen partijen desgewenst per brief uiterlijk 1 juli 2014 opgeven welke onderwerpen zij ter comparitie behandeld zouden willen zien.

Het van de comparitie op te maken proces-verbaal zal in beginsel na afloop van de zitting buiten aanwezigheid van partijen worden opgemaakt. In het proces-verbaal zal worden vermeld op welke wijze partijen op de inhoud van het proces-verbaal kunnen reageren.

2.6.

Indien partijen met het oog op de comparitie nadere stukken in het geding wensen te brengen, moeten die stukken uiterlijk op 1 juli 2014 - in viervoud en digitaal – bij de rechtbank zijn ingediend.

2.7.

In beginsel wordt ter comparitie aan de raadslieden van partijen de gelegenheid geboden de juridische standpunten van partijen nader toe te lichten. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van beknopte spreekaantekeningen, waarbij in beginsel in een half uur spreektijd voor iedere partij is voorzien. Uitgebreidere mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen zullen echter niet worden toegestaan.

2.8.

Op de comparitie zal worden nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook de mogelijkheid van een schikking aan de orde komen. De zitting eindigt met een aantal formaliteiten.

3 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1.

beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. E.J.C. Adang, mr. I.L.P. Crombeen en mr. M. Rietveld in het paleis van justitie te 's-Hertogenbosch aan de Leeghwaterlaan 8 op de volgende data en tijdstippen:

 • -

  donderdag 11 september 2014, 09.30 uur ( Alert c.s. – JBZ)

 • -

  donderdag 18 september 2014, 09.30 uur ( Alert c.s. – TsZ)

 • -

  donderdag 25 september 2014, 09.30 uur ( Alert c.s. – Bernhoven)

 • -

  donderdag 2 oktober 2014, 09.30 uur ( Alert c.s. – Atrium)

 • -

  donderdag 9 oktober 2014, 09.30 uur ( Alert c.s. – Zanob),

3.2.

bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen, met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 2.4, slotzin, is overwogen,

3.3.

wijst partijen er op, dat voor de zitting telkens de hele dag zal worden uitgetrokken,

3.4.

bepaalt dat de conclusies van antwoord in reconventie, door partijen in het geding te brengen stukken en voorstellen aangaande de verdeling van zittingsdagen en ter comparitie te bespreken onderwerpen uiterlijk op 1 juli 2014 bij de rechtbank (in viervoud op papier en digitaal op USB-stick) en de wederpartij moeten zijn ingediend,

3.5.

bepaalt dat Alert c.s. de door haar reeds in het geding gebrachte producties, digitaal (op USB-stick) en in drievoud op papier uiterlijk 1 juli 2014 bij de rechtbank moet indienen,

3.6.

bepaalt dat JBZ, Bernhoven, Atrium, Zanob en TsZ de door hen reeds genomen conclusies met producties, digitaal (op USB-stick) en in drievoud op papier uiterlijk 1 juli 2014 bij de rechtbank moeten indienen,

3.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.F.M.T. Franke en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2014.