Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2014:1905

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
04-04-2014
Datum publicatie
17-04-2014
Zaaknummer
C/01/273844
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Europese openbare aanbesteding opdracht tot levering digitale kopieer- en afdruksystemen. Gunningscriterium is economisch meest voordelige aanbieding. Geschil over de uitleg van een voetnoot in het Programma van Eisen. Voorzieningenrechter volgt eiseres in haar uitleg en oordeelt dat winnende inschrijver te onrechte punten heeft gekregen voor het onderdeel vaste huurprijzen apparatuur. Correctie van die score leidt ertoe dat eiseres de hoogste score heeft gehaald en dus als winnaar had moeten worden aangemerkt. Verbod om opdracht definitief te gunnen conform voornemen en verbod om te gunnen aan een ander dan eiseres toegewezen. Herbeoordeling van de inschrijvingen is niet nodig omdat de juistheid van de door eiseres gemaakte berekening van de scores door de andere partijen niet wordt betwist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2014/111 met annotatie van mr. drs. T.H. Chen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/273844 / KG ZA 14-55

Vonnis in kort geding van 4 april 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap

CANON NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. J.W. Fanoy te ‘s-Gravenhage,

tegen

1. de stichting

ONDERWIJSSTICHTING DE KEMPEN,

gevestigd te Bladel,

2. de stichting

STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT,

gevestigd te Helmond,

3. de stichting

SANCTA MARIA STICHTING,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

4. de stichting

ONDERWIJSSTICHTING SINT WILLIBRORD,

gevestigd te Deurne,

5. de stichting

STICHTING ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN (handelend onder de naam: Lorentz Casimir Lyceum)

gevestigd te Eindhoven,

6. de stichting

STICHTING EINDHOVENS PROTESTANTS VOORTGEZET ONDERWIJS (handelend onder de naam: Christiaan Huygens College),

gevestigd te Eindhoven,

7. de stichting

STICHTING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS ZUID-NEDERLAND,

gevestigd te Eindhoven,

8. de stichting

STICHTING KATHOLIEKE SCHOLENGROEP VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS BEST-OIRSCHOT,

gevestigd te Best,

9. de stichting

SAMENWERKINGSSTICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS UDEN,

gevestigd te Uden,

10. de stichting

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS REGIO SCHIJNDEL,

gevestigd te Schijndel,

11. de stichting

STICHTING METAMEER,

gevestigd te Stevensbeek,

gedaagden,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam

in welke zaak heeft verzocht te mogen tussenkomen c.q. zich te voegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XEROX (NEDERLAND) B.V.,

gevestigd te Breukelen,

tussenkomende partij,

advocaat mr. A. Stellingwerff Beintema te Rijswijk

Eiseres zal hierna Canon worden genoemd.

Gedaagden zullen gezamenlijk de ORION-scholen worden genoemd.

De tussenkomende partij zal worden aangeduid met Xerox.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardigingen d.d. 23 januari 2014 met 10 producties

 • -

  de incidentele conclusie tot primair tussenkomst en subsidiair voeging van Xerox

 • -

  de akte wijziging van eis en overlegging producties van Canon met producties 11 tot en met 14

 • -

  de brief van mr. Brackmann d.d. 12 maart 2014 met 1 productie

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van mr. Fanoy

 • -

  de pleitnotities van mr. Brackmann

 • -

  de pleitnota van mr. Stellingwerff Beintema

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De ORION-scholen hebben in 2013 een opdracht voor de levering van digitale kopieer- en afdruksystemen openbaar Europees aanbesteed. Op de aanbesteding hebben drie partijen ingeschreven: Canon, Xerox en Ricoh Nederland N.V. (hierna te noemen: Ricoh).

2.2.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, dat is onderverdeeld in de subgunningscriteria “Kwaliteit” en “Prijs” waarbij Kwaliteit voor 49,75% meeweegt en Prijs voor 50,25%.

2.3.

Op het subgunningscriterium Prijs dienden de inschrijvers voor diverse onderdelen prijzen op te geven, waaronder de vaste huurprijs per type van de gevraagde apparatuur en de prijs per afdruk voor zwart wit en kleur (aangeduid met “tikprijs zwart-wit” en “tikprijs kleur”).

2.4.

De prijzen voor de vaste huurprijs van de apparatuur is door de inschrijvers ingevuld op het daarvoor bestemde inschrijfformulier dat als Bijlage IV bij het Programma van Eisen is gevoegd. Het (digitale) inschrijfformulier is zodanig opgezet dat ingevulde prijzen automatisch worden afgerond op vier decimalen.

2.5.

In paragraaf 4.3. van het Programma van Eisen is op pagina 20 met betrekking tot de vaste huurprijs van de apparatuur het volgende bepaald:

“Vervolgens zijn inschrijvers vrij om hun marge zoals indirecte kosten winst/rente/risico, te bepalen met dien verstande dat de aanbestedende dienst op basis van haar eigen voorbegroting en beschikbaar budget een bandbreedte heeft bepaald waarbinnen1 de totale huurprijs per type apparatuur dient te liggen:

Eis:

Totale huurprijs per type apparatuur,

Excl. btw

Ondergrens

Boengrens

Type 1

20 pagina’s per minuut

€ 55,79

€ 63,01

Type 2

40 pagina’s per minuut

€ 83,69

€ 94,51

Type 3

55 pagina’s per minuut

€ 97,64

€ 110,26

Type 4

75 pagina’s per minuut

€ 120,89

€ 136,51

Type 5a

135 pagina’s per minuut

€ 418,49

€ 472,51

Type 5b

135 pagina’s per minuut

€ 511,49

€ 577,51

Type 6

40 pagina’s per minuut

€ 6,97

€ 7,89

Type 7

40 pagina’s per minuut

€ 9,29

€ 10,51

Type 8

40 pagina’s per minuut

€ 11,62

€ 13,14

Voor alle inschrijvers geldt dat als zij niet voldoen aan deze eis, zij nul punten voor dit bepaalde onderdeel verdienen.

Voor het gunningcriterium “prijs” geldt voorts dat deze zal worden beoordeeld aan de hand van de kosten voor de levering en services, waarbij inschrijvers met een lage prijsstelling logischerwijs meer punten zullen behalen dan inschrijvers met een hoge prijsstelling. De financiële vergelijking tussen de inschrijvingen geschiedt als volgt: de laagste prijs ontvangt het volledige aantal beschikbare punten. De overige inschrijvingen worden daar procentueel van afgeleid.

De berekende ‘prijs’ zullen op de volgende manier worden beoordeeld:

Stel aanbieder A heeft de laagste prij voor een onderdeel en ontvangt dus het maximaal aantal punten. De punten voor de overige inschrijvingen worden daar procentueel van afgeleid volgens de volgende formule:

( 2 – P /L ) * M

Waarbij P is aangeboden prijs, L is laagste prijs van alle inschrijvers en M is maximaal te behalen punten voor dat onderdeel.

Indien de laagste prijs meer dan 25,00% afwijkt van de gemiddelde prijs van alle overige ontvangen geldige inschrijvingen voor een bepaald onderdeel, dan geldt dat alle overige inschrijvers voor de door hun gegeven prijs alsnog 50,00% van het maximaal aantal te behalen punten voor dat onderdeel zullen verdienen.

Voor de inschrijvers die voor een bepaald onderdeel niets vermeld hebben in hun inschrijving geldt dat zij op dat bepaalde onderdeel nul punten verdienen.”

2.6.

Xerox heeft bij het onderdeel “tikprijs zwart-wit” een prijs van € 0,000 ingevuld.

2.7.

Bij beslissing van 31 december 2013 hebben de ORION-scholen aan de inschrijvers bericht dat zij voornemens zijn om de opdracht te gunnen aan Xerox, die als winnaar uit de bus is gekomen Canon was als tweede en Ricoh als derde geëindigd.

2.8.

Bij brief van 14 januari 2014 heeft Canon aan de ORION-scholen laten weten dat zij zich niet kan vinden in de voorlopige gunningsbeslissing.

2.9.

Bij brief van 21 januari 2014 hebben de ORION-scholen aan Canon geschreven dat zij de gunningsbeslissing handhaven en dat de door Canon daartegen geuite bezwaren ongegrond zijn.

3 Het geschil

3.1.

Canon vordert samengevat en na wijziging van eis, de ORION-scholen

Primair:

I. te verbieden over te gaan tot definitieve gunning aan Xerox;

II. te gebieden over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijvingen met inachtneming van een score van nul punten voor Xerox op het onderdeel “Vaste huurprijs”;

III. te verbieden de opdracht, na herbeoordeling, definitief te gunnen aan een andere inschrijver dan Canon;

Subsidiair:

IV. te gebieden, voor zover de voorzieningenrechter van mening is dat de ontkenning van de ORION-scholen in de weg staat aan toewijzing van de primaire vordering, tijdens de mondelinge behandeling dan wel 48 uur na afloop daarvan over de gaan tot bekendmaking aan de voorzieningenrechter van de door Xerox aangeboden prijzen op het onderdeel “huurprijs apparatuur met afschrift hiervan aan Canon, dan wel een deskundigenbericht te bevelen ten einde te onderzoeken of de door Xerox aangeboden prijzen op het onderdeel “huurprijs apparatuur” voldoen aan de daaraan in het bestek gestelde eisen met aanhouding van het eindvonnis;

V. na ontvangst va de door Xerox aangeboden prijzen op het onderdeel “huurprijs apparatuur” dan wel het ter zake opgestelde deskundigenrapport, te verbieden over te gaan tot definitieve gunning aan Xerox;

VI. na ontvangst van de door Xerox aangeboden prijzen op het onderdeel “huurprijs apparatuur” dan wel het ter zake opgestelde deskundigenrapport te gebieden over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijvingen met inachtneming van nul punten voor Xerox op het onderdeel “Vaste huurprijs’;

VII. na ontvangst va de door Xerox aangeboden prijzen op het onderdeel “huurprijs apparatuur” dan wel het ter zake opgestelde deskundigenrapport, te verbieden de opdracht, na herbeoordeling definitief te gunnen aan een andere inschrijver dan Canon;

Meer subsidiair:

VIII. te gebieden de inschrijving van Xerox uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding van de opdracht;

IX. te gebieden over te gaan tot herbeoordeling van de resterende inschrijvingen na uitsluiting van de inschrijving van Xerox;

X. te verbieden de opdracht, na herbeoordeling definitief te gunnen aan een andere inschrijver dan Canon;

Nog meer subsidiair:

XI. te verbieden over te gaan tot definitieve gunning aan Xerox,

XII. te gebieden de voorlopige gunningsbeslissing van 31 december 2013 in te trekken en de aanbesteding definitief te staken en gestaakt te houden;

XIII. te gebieden om voor zover de ORION-scholen de opdracht opnieuw in de markt zouden willen zetten over te gaan tot heraanbesteding van de opdracht door middel van het uitschrijven van een nieuwe Europese aanbesteding;

 • -

  in alle gevallen te veroordelen in de proceskosten en nakosten te vermeerderen met wettelijke rente;

 • -

  indien de vordering wordt afgewezen het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;

 • -

  te bepalen dat de ORION-scholen bij overtreding een dwangsom verbeuren van € 100.000,-- per overtreding en voor elke dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt.

3.2.

Canon legt daaraan zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

Xerox heeft ten onrechte 43,74 punten toegekend gekregen op het onderdeel “huurprijs apparatuur”. Xerox had voor dit onderdeel eigenlijk nul punten moeten krijgen omdat de door haar aangeboden huurprijzen na afronding op twee decimalen niet binnen, maar op de in het bestek genoemde bandbreedte liggen. Indien aan Xerox voor dit onderdeel nul punten zouden zijn toegekend, dan zou Canon als winnaar van de aanbesteding uit de bus zijn gekomen.

Xerox heeft de aanbesteding gewonnen door middel van het doen van een manipulatieve inschrijving. Xerox heeft namelijk ingeschreven met een prijs van € 0,0000 op het onderdeel tikprijs zwart-wit en zich daarmee verzekerd van een voorsprong van 60 punten op de andere inschrijvers. De door Xerox opgegeven nulprijs is niet de werkelijke prijs voor de zwart-wit afdrukken. Zij heeft die prijs ondergebracht in de tikprijs kleur en de huurprijs apparatuur. Er is derhalve geen sprake van een reële of marktconforme prijs zoals is vereist in he Programma van Eisen.

De ORION-scholen hebben het level playing field verstoord en daarmee in strijd gehandeld met de algemene beginselen van het aanbestedingrecht en meer in het bijzonder het gelijkheids- en transparantiebeginsel. De ORION-scholen hebben naar aanleiding van het melden door Canon van de mogelijkheid tot het manipuleren van de inschrijving bij monde van haar contactpersoon mevrouw Michielse van CSG Bureau voor Facilitaire Dienstverening verklaard dat een ireële inschrijving, zoals een inschrijving met een nulprijs op een tikprijs zou worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding. Canon mocht er daarom vanuit gaan dat inschrijvingen met een nultarief zouden worden uitgesloten. Zij heeft haar inschrijving daarop ingericht. De mededeling van de ORION-scholen is niet aan de andere inschrijvers gedaan en er is ook geen gevolg aan gegeven nu de inschrijving van Xerox niet is uitgeloten. Daarmee zijn de inschrijvers niet gelijk behandeld.

3.3.

De ORION-scholen voeren daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

De primaire vorderingen van Canon kunnen niet worden toegewezen. Xerox heeft niet ten onrechte punten toegekend gekregen voor het onderdeel “huurprijs apparatuur”. De door Xerox aangeboden prijzen liggen niet op, maar binnen de in het bestek genoemde bandbreedte.

Ook de subsidiaire vorderingen dienen te worden afgewezen. De inschrijving van Xerox is namelijk niet manipulatief. Het verdisconteren van prijzen is een vorm van strategisch inschrijven, wat is toegestaan nu dat door de ORION-scholen vooraf niet expliciet is verboden. De ORION-scholen betwisten dat mevrouw Michielse heeft gezegd dat inschrijven met nulprijzen leidt tot uitsluiting. Bovendien zou een dergelijke mondelinge mededeling op grond van paragraaf 29 van het Programma van Eisen niet bindend zijn voor de ORION-scholen. Het inschrijven met nulprijzen door Xerox is ook niet manipulatief omdat ook andere inschrijvers prijzen met elkaar mochten verdisconteren en Xerox dus niet kon weten dat zij daarmee een voorsprong zou behalen. Daarnaast is ook de totale contractwaarde op jaarbasis van Xerox lagen dan die van Canon, zodat ook daaruit volgt dat de inschrijving van Xerox niet manipulatief is.

Tegen de subsidiaire vordering voeren de ORION-scholen aan dat het invullen van een nultarief niet betekent dat de inschrijving onvolledig is. Ook door het invullen van het getal nul is een bedrag ingevuld.

Ten aanzien van de meer subsidiaire vordering voeren de ORION-scholen aan dat geen sprake is van een verstoring van het level playing field nu van een ongelijke behandeling van partijen geen sprake is.

Er bestaat geen grond om af te zien van uitvoerbaarverklaring bij voorraad indien de vorderingen worden afgewezen. Uit de jurisprudentie volgt dat het voor de aanbestedende dienst mogelijk moet zijn om na een vonnis in eerste aanleg een overeenkomst te sluiten.

Er bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat de ORION-scholen zich niet zullen houden aan het vonnis van de voorzieningenrechter dus voor het opleggen van een dwangsom bestaat geen grond.

3.4.

Xerox heeft verzocht in dit kort geding te mogen tussenkomen c.q. zich te mogen voegen en vordert als tussenkomende partij, zakelijk weergegeven:

1. Canon niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans die vorderingen af te wijzen,

Primair:

de ORION-scholen te gebieden de opdracht te gunnen aan Xerox, voor zover de ORION-scholen nog altijd wensen te gunnen.

Subsidiair:

Elke andere voorlopige voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht en die recht doen aan de belangen van Xerox;

Canon of de ORION-scholen te veroordelen in de proceskosten en nakosten te vermeerderen met wettelijke rente.

3.5.

Hetgeen Xerox heeft aangevoerd als verweer tegen de vorderingen van Canon en ter onderbouwing van haar eigen vorderingen komt in hoofdlijnen overeen met het verweer van de ORION-scholen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In het incident

4.1.

Canon en de ORION-scholen hebben desgevraagd te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen tussenkomst door Xerox in dit kort geding. Xerox heeft daarbij als partij aan wie de ORION-scholen voornemens zijn de opdracht te gunnen, ook voldoende belang. Xerox zal daarom worden toegestaan in dit kort geding tussen te komen en de vorderingen in te stellen.

In de hoofdzaak en het incident

4.2.

Canon stelt ter onderbouwing van haar primaire vorderingen onder meer dat de ORION-scholen ten onrechte punten hebben toegekend aan de inschrijving van Xerox op het onderdeel “huurprijs apparatuur” omdat de door Xerox aangeboden prijzen niet binnen, maar op de aangegeven bandbreedte zouden liggen. De bandbreedtes die in paragraaf 4.3 op pagina 20 van het Programma van Eisen staan vermeld, worden weergegeven met onder- en bovengrenzen die zijn weergegeven in twee decimalen. Cruciaal is de uitleg van het laatste gedeelte van voetnoot 1 op diezelfde pagina 20 van het Programma van Eisen, dat betrekking heeft op de afronding van een getal op twee decimalen. Canon stelt dat met het getal in de voetnoot de door de inschrijvers ingevulde prijzen wordt bedoeld en dat de voetnoot aldus moet worden uitgelegd dat die prijzen met vier decimalen dienen te worden afgerond op twee decimalen om vervolgens te kijken of de afgeronde prijzen binnen de bandbreedte liggen. De ORION-scholen betwisten die uitleg en stellen zich op het standpunt dat met het getal in de voetnoot wordt bedoeld de getallen die in de tabel worden genoemd als boven- en ondergrens.

4.3.

Hoewel de exacte prijzen waarmee Xerox heeft ingeschreven in dit kort geding vanwege het vertrouwelijke karakter daarvan niet bekend zijn gemaakt – Xerox wil niet dat haar concurrenten Canon en Ricoh die informatie in handen krijgen – staat vast staat dat de door Xerox ingevulde prijzen met vier decimalen in absolute zin lager zijn dan de prijzen met twee decimalen die de als bovengrens van de bandbreedtes in de tabel staat vermeld (bijvoorbeeld 63,0099 is kleiner dan 63,01 ervan uitgaande dat de derde en vierde decimaal beide 0 zijn). En ondanks het feit dat de exacte prijzen van Xerox dus niet bekend zijn gemaakt, staat eveneens vast dat als de prijzen van Xerox met vier decimalen worden afgerond op twee decimalen, zij op de bovengrens en dus niet binnen de bandbreedte liggen. Canon heeft in dat kader een berekening overgelegd waarbij zij aan de hand van de haar wel bekende gegevens heeft teruggerekend met welke prijzen Xerox heeft inschreven, om die prijzen vervolgens af te ronden op twee decimalen. Die afgeronde prijzen liggen exact op de bovengrens. De door Canon teruggerekende prijzen komen volgens de ORION-scholen weliswaar niet exact overeen met de werkelijk door Xerox met vier decimalen aangeboden prijzen, maar de ORION-scholen hebben bevestigd dat als de prijzen van Xerox worden afgerond op twee decimalen hetzelfde resultaat wordt bereikt als wanneer de door Canon berekende prijzen worden afgerond en daarmee dus dat die prijzen op de bovengrens liggen.

4.4.

Indien de uitleg van Canon zou worden gevolgd van de voetnoot op pagina 20 van het programma van Eisen dan zou dat betekenen dat de prijzen waarmee Xerox heeft ingeschreven op de huurprijs van de apparatuur op de bovengrens liggen en daarmee dus niet binnen de bandbreedte. Dat zou ertoe leiden dat Xerox voor dat onderdeel nul punten had moeten krijgen in plaats van 43,74. Volgens berekening van Canon heeft dat tot gevolg dat de totaalscore van Xerox lager is dan die van Canon en dat Canon dus als winnaar van de aanbesteding moet worden aangemerkt. De juistheid van die berekening is door de ORION-scholen noch Xerox betwist.

4.5.

De voorzieningenrechter volgt Canon in haar uitleg van de voetnoot. Het moet voor de normaal en behoorlijk geïnformeerde inschrijver duidelijk zijn dat met “afronding getal” wordt bedoeld afronding van de door de inschrijvers ingevulde prijzen. Die prijzen worden bij het invullen immers automatisch weergegeven met vier decimalen, terwijl de bandbreedte waarbinnen de prijzen moeten liggen zijn weergegeven met twee decimalen. Het ligt voor de hand dat die ingevulde prijzen dan worden afgerond “tot en met maximaal 2 decimalen” om te beoordelen of die binnen de bandbreedte vallen. Dat de voetnoot moet worden opgevat als een melding dat de in de tabel genoemde getallen die de boven- en ondergrens van de bandbreedte vormen zijn afgerond op twee decimalen, zoals de ORION-scholen stellen, ligt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voor de hand. Uit de tabel zelf blijkt immers al dat de boven- en ondergrens van de bandbreedte worden weergegeven tot twee cijfers achter de komma. Niet valt in te zien waarom dat nogmaals in een voetnoot zou moeten worden vermeld. De ORION-scholen merken in dat verband zelf ook op dat de melding “wellicht ten overvloede” is (pleitnotities mr. Brackmann onder 2.8.). De uitleg van de ORION-scholen zou bovendien betekenen dat de onder- en bovengrens afgeronde getallen zijn, maar onduidelijk is wat de oorspronkelijke getallen zijn, met hoeveel decimalen (vier?) en waarom die getallen zijn afgerond op twee decimalen, terwijl de aangeboden prijzen in afwijking daarvan in vier decimalen worden vermeld.

4.6.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel va de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat op grond van voetnoot 1 op pagina 20 van het Programma van Eisen de door de inschrijvers op het inschrijfformulier ingevulde huurprijzen voor apparatuur moeten worden afgerond op twee decimalen om te beoordelen of zij binnen de bandbreedte vallen, waarbij volgens diezelfde voetnoot prijzen die op de bandbreedte liggen er niet binnen vallen. Hierboven is reeds overwogen dat vast staat dat als de door Xerox ingevulde prijzen worden afgerond op twee decimalen, zij op de bandbreedte liggen. Xerox had derhalve nul punten dienen te krijgen. Gelet op de onbetwiste berekening van Canon dat de totaalscore van Xerox in dat geval niet 533,24 maar 489,50 is en daarmee lager is dan haar eigen totaalscore van 497,65, is voldoende aannemelijk dat Canon in plaats van Xerox als winnaar had moeten worden aangemerkt. Het primair gevorderde verbod om de opdracht definitief te gunnen aan Xerox zal daarom worden toegewezen. Voor de gevorderde herbeoordeling met inachtneming van de score van nul punten voor Xerox bestaat onvoldoende grond. De juistheid van de berekening van Canon wordt zoals gezegd niet betwist, zodat een herbeoordeling feitelijk overbodig is omdat partijen het over de uitslag als zodanig eens zijn. De vordering die strekt tot herbeoordeling zal daarom worden afgewezen. Het gevorderde verbod om te gunnen aan een andere inschrijver dan Canon zal gelet op het vorenstaande eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat niet eerst een herbeoordeling hoeft plaats te vinden.

4.7.

Nu de primaire vorderingen van Canon reeds op grond van het vorenstaande zullen worden toegewezen behoeft hetgeen overigens nog is aangevoerd geen nadere bespreking.

4.8.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat voldoende grond voor het opleggen van een dwangsom. Het enkele feit dat de ORION-scholen toezeggen dat zij het vonnis zullen naleven is onvoldoende om daarvan af te zien.

4.9.

Uit het feit dat de primaire vorderingen van Canon zullen worden toegewezen volgt dat de vorderingen van Xerox als tussenkomende partij zullen worden afgewezen.

4.10.

De ORION-scholen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Canon worden begroot op:

- dagvaarding € 77,52

- griffierecht 589,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.482,52

4.11.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

4.12.

Nu de vorderingen van Xerox als tussenkomende partij worden afgewezen, zal zij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Canon en de ORION-scholen. Die kosten worden begroot op nihil.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

In het incident:

5.1.

staat Xerox toe in dit kort geding tussen te komen,

5.2.

wijst de vorderingen van Xerox af,

5.3.

veroordeelt Xerox in de proceskosten, aan de zijde van Canon en de ORION-scholen begroot op nihil,

In de hoofdzaak:

5.4.

verbiedt de ORION-scholen om de opdracht inzake de levering van digitale kopieer- en afdruksystemen (referentienummer aanbesteding 2013/004398) definitief te gunnen aan Xerox,

5.5.

verbiedt de ORION-scholen om de opdracht definitief te gunnen aan een andere inschrijver dan Canon,

5.6.

veroordeelt de ORION-scholen om aan Canon een dwangsom te betalen van € 100.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.2. en 5.3. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoen,

5.7.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.8.

veroordeelt de ORION-scholen in de proceskosten, aan de zijde van Canon tot op heden begroot op € 1.482,52, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.9.

veroordeelt de ORION-scholen in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat de ORION-scholen niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de veertiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders door Canon gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2014.

1 Waarbinnen is dus niet er op, en afronding getal is tot en met maximaal 2 decimalen.