Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:CA2370

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
07-06-2013
Datum publicatie
07-06-2013
Zaaknummer
01/821138-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt veroordeeld voor het bezitten en aanbieden van kinderpornografische afbeeldingen. In het vonnis gaat de rechtbank in op de vraag of de werkelijke leeftijd van de modellen op deze afbeeldingen bepalend is om tot een bewezenverklaring te kunnen komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/821138-12

Datum uitspraak: 07 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

wonende te [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 24 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 6 december 2012. Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 29 mei 2012 te Veldhoven, in elk geval in Nederland, een aantal afbeelding(en), te weten (46) (digitale) foto('s) heeft verspreid en/of aangeboden (door het (laten) verzenden van e-mail naar een ontwikkelcentrale) en/of heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die (digitale) foto's heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het betasten en/of aanraken van de schaamstreek van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) erotisch gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen, door welke (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de nadrukkelijke en/of expliciete afbeelding van de

(ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen deze afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsmiddelen en de beoordeling daarvan.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft conform het schriftelijke requisitoir onder meer naar voren gebracht:

De verdediging bracht voor de politierechterzitting van 19 februari 2013 een document in, een disclaimer, waaruit af te leiden valt dat op de site van [naam 1] alleen foto's van modellen boven de leeftijd van l8 jaar worden weergegeven. Verdachte mocht er dan ook op vertrouwen dat hij geen kinderporno zou downloaden, aldus de verdediging.

Het doel van de wetgeving waar het gaat om kinderporno is niet alleen het beschermen van het individuele kind tegen seksueel misbruik, maar ook het in het algemeen beschermen van kinderen tegen de verleidingen van het deelnemen aan seksueel gedrag, of tegen de subcultuur waarin seksuele handelingen met en door minderjarigen normaal en acceptabel worden voorgesteld.

In artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (240b Sr) is sinds 1986 de term "kennelijke leeftijd" opgenomen. Uit jurisprudentie blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat de werkelijke leeftijd van de afgebeelde persoon of personen, in dit geval de modellen, niet relevant is. Het aantonen van de werkelijke leeftijd heft de strafbaarheid niet op als de kennelijke leeftijd van de persoon die wordt afgebeeld onder de 18 jaar wordt geschat.

Rijst vervolgens de vraag op welke wijze de kennelijke leeftijd moet worden geschat en tot wie het begrip zich richt. Is dat een deskundigenoordeel of is dat het oordeel van de gemiddelde burger en hier op zitting uiteindelijk uw rechtbank? Dat is de gemiddelde burger, de interpretatie die hij/zij geeft aan de betreffende afbeeldingen.

Natuurlijk kan een deskundigenoordeel van belang zijn. Echter, als dat er niet is, of als dat betwist zou worden, dan dient uw rechtbank door eigen waarneming vast te stellen of de afbeeldingen in dit geval doen geloven dat sprake is van afbeeldingen van kinderpornografische aard.

Had verdachte zelf moeten en kunnen concluderen dat de modellen op een aantal afbeeldingen de kennelijke leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt?

Deze vraag dient volgens het Openbaar Ministerie met ja te worden beantwoord.

Op basis van vorenstaande is de officier van justitie van mening dat bewezen verklaard kan worden dat verdachte in de in de tenlastelegging genoemde periode 46 afbeeldingen met daarop kinderpornografisch materiaal heeft verworven, aangeboden, in zijn bezit heeft gehad en zich toegang heeft verschaft tot die foto's, door middel van een geautomatiseerd werk en/of gebruikmaking van een communicatiedienst.

Het standpunt van de verdediging.

Door de raadsman is conform de door hem overgelegde pleitnotities onder meer naar voren gebracht:

Ten aanzien van het merendeel van de afbeeldingen kan gesproken worden van seksuele gedragingen als bedoeld in artikel 240b Sr.

Dat geldt echter niet voor de foto's met nummer 55 en 58. Op deze afbeeldingen zijn geen seksuele gedragingen zichtbaar.

De verdediging acht het verder tegenstrijdig dat eenzelfde model kennelijk op het ene moment wordt beschouwd als een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en op hetzelfde moment als persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar al wel heeft bereikt, terwijl sprake is geweest van dezelfde fotosessie (het betreft de foto's 87 t/m 90 en 22 t/m 24). Deze foto's vallen dus niet onder de reikwijdte van artikel 240b Sr.

Ten aanzien vande leeftijd van de jonge vrouwen heeft de verdediging primair aangevoerd dat geen veroordeling behoort te volgen wanneer vast zou komen te staan dat de modellen in werkelijkheid ten tijde van het maken van de foto's de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt, hoewel de modellen er mogelijk uitzien als personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.

Omdat de modellen ten tijde van het maken van de afbeeldingen 18 jaar of ouder waren, kan van overtreding van artikel 240b Sr geen sprake zijn, zodat verdachte behoort te worden vrijgesproken van hetgeen aan hem is ten laste gelegd.

Ten aanzien van de leeftijd stelt de verdediging zich subsidiair op het standpunt dat de afgebeelde vrouwen allemaal als 18 jaar of ouder ogen en derhalve niet voldoen aan het delictsbestanddeel dat zij kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.

Ook om deze reden is de verdediging van mening dat verdachte vrijgesproken

dient te worden van hetgeen aan hem bij inleidende dagvaarding is verweten.

Meer subsidiair is de verdediging van mening dat verdachte niet strafbaar is, omdat er aan de zijde van verdachte ten aanzien van de leeftijd sprake is geweest van feitelijke dwaling.

Van feitelijke dwaling kan sprake zijn wanneer de gedraging wordt verontschuldigd

door een bij de verdachte aanwezige onjuiste voorstelling van zaken tengevolge van een

dwaling in de feitelijke realiteit.

Het gaat hier dus om een verontschuldigbare onwetendheid omtrent feitelijkheden die

betrekking hebben op alle onderdelen van het delict. Voor verdachte geldt dat hij met betrekking tot vrouwen in relatie tot seksualiteit geen enkele ervaring had.

Verdachte heeft van meet af aan nooit de bedoeling gehad om kinderpornografisch materiaal

te downloaden. Verdachte heeft de betreffende website slechts bezocht en gebruikt als uitlaatklep voor de stressvolle periode waarin hij zich op dat moment bevond.

Verdachte heeft uitdrukkelijk kennisgenomen van de bij de website behorende disclaimer,

inhoudende dat alle modellen die zijn weergegeven op de betreffende website de leeftijd van

18 jaar of ouder hebben, uiteraard ten tijde van het vervaardigen van de beeldopname.

Verdachte is van mening dat hij mocht vertrouwen op de tekst van deze disclaimer.

Verdachte veronderstelde oprecht, gelet op die disclaimer, dat hij te maken had met meerderjarige modellen.

Mocht uw rechtbank tot het oordeel komen dat de modellen kennelijk de leeftijd van 18 nog niet hadden bereikt, dan is het standpunt van de verdediging dat verdachte feitelijk heeft gedwaald. Verdachte beroept zich dus uitdrukkelijk op een schulduitsluitingsgrond en stelt zich op het standpunt dat hij - meer subsidiair - moet worden ontslagen van rechtsvervolging.

Het oordeel van de rechtbank.1

In artikel 240b is, kort gezegd, strafbaar gesteld het bezit, verspreiden, vervaardigen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een persoon is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 240b Sr beoogt seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie daarvan te bestrijden.

Op 29 mei 2012 is in de woning van verdachte computerapparatuur inbeslaggenomen, waaronder een laptop computer van het merk MSI.2 Bij het uitlezen van deze computer zijn afbeeldingen aangetroffen waarop jonge vrouwen geheel of gedeeltelijk naakt poseren in een seksuele houding. De computer is eigendom van verdachte. Verdachte heeft de bestanden gedownload van een website genaamd "[naam 1]".

Vervolgens heeft verdachte seksueel getinte foto's van jonge vrouwen aan de [bedrijf 1] aangeboden om deze in een digitaal fotoalbum te verwerken.3.

Alle in het onderzoek betrokken afbeeldingen zijn door de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] verbalisanten visueel bestudeerd en beoordeeld op de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Uit het door hen opgemaakte proces-verbaal blijkt dat zij 46 afbeeldingen hebben geclassificeerd als kinderpornografisch van aard.

De verbalisanten beschrijven de foto's als volgt:

Op de foto's zijn poserende, gedeeltelijk geklede of geheel naakte, vrouwelijke minderjarige modellen te zien. De weinige kleding die de vrouwen op de foto's dragen, is veelal lingerie of opengeslagen, omhooggetrokken, of omlaag getrokken erotische kleding zoals doorzichtige bloesjes, jarretels, doorschijnende hemdjes etc. Onder andere de houding van de modellen (onnatuurlijk zoals wijdbeens, gehurkt met kont naar achteren etc.), evenals de kleding en de focus op de geslachtsdelen zorgen ervoor dat de foto's een seksuele strekking hebben. De leeftijd van de modellen wordt geschat tussen de 16 en 18 jaar oud. De schatting wordt gemaakt aan de hand van de algemeen bekende criteria en kenmerken betreffende lichaamskenmerken, lichamelijke ontwikkeling en ontwikkelingsstadia en uitwendige geslachtskenmerken. Indien noodzakelijk is gebruik gemaakt van de "Tannercriteria".4

Als bijlage II (blz. 64-66) is een collectiescan gevoegd. Deze collectiescan bevat een weergave van de in het in beslag genomen materiaal aangetroffen strafbare elementen.

De collectiescan betreft een totaalbeeld en geen beschrijving per foto.

De volgende beschrijvingen komen in de scan voor:

-betasten/aanraken door een minderjarige van de borsten met een vinger/hand;

-poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen:

Geheel naakt

Gedeeltelijk naakt

Niet bij leeftijd passende kleding (lingerie etc)

Striptease-act/houding

Camerastandpunt

Onnatuurlijke houding

Leeftijd 16 tot 18 jaar5.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging omschreven afbeeldingen (foto's) bekeken en op basis van eigen waarneming vastgesteld dat de foto's met nummer 55 en 58 geen seksuele gedragingen bevatten. Verder heeft de rechtbank op basis van uiterlijke lichaamskenmerken en de uitstraling van de modellen vastgesteld dat 28 afbeeldingen de in de tenlastelegging beschreven seksuele gedragingen bevatten waarbij telkens een persoon was betrokken die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt.

Het betreft hier de foto's 1 t/m 4, 6 en 7, 39 t/m 50, 52, 54, 57, 59, 61, 111 t/m 115.

De rechtbank verwerpt het door de raadsman gevoerde verweer dat verdachte moet worden vrijgesproken, omdat blijkens de mededelingen van de zijde van de eigenaar van de website de betreffende vrouwen achttien jaar of ouder waren ten tijde van het vervaardigen van de afbeeldingen.

Voor beantwoording van de vraag of de jeugdige de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is niet de werkelijke leeftijd van de afgebeelde jeugdige van belang, maar voldoende is dat op grond van de uit de afbeelding blijkende uiterlijke lichaamskenmerken aannemelijk is dat de jeugdige jonger oogt dan achttien jaar. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank van oordeel is dat op 28 foto's jonge vrouwen zijn afgebeeld die jonger ogen dan achttien jaar.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

in de periode van 1 april 2012 tot en met 29 mei 2012 te Veldhoven een aantal afbeeldingen, te weten 28 digitale foto's heeft aangeboden (door het (laten) verzenden van e-mail naar een ontwikkelcentrale) en heeft verworven en in bezit heeft gehad en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die (digitale) foto's heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen een seksuele gedraging zichtbaar is, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon erotisch gekleed is en/of poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past, door welke onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de nadrukkelijke afbeelding van de

ontblote geslachtsdelen en/of borsten deze afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezen verklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte niet strafbaar is op grond van een schulduitsluitingsgrond, omdat sprake is van een verontschuldigbare dwaling ten aanzien van (de kennelijke) leeftijd van de gefotografeerde modellen. Verdachte had uitdrukkelijk kennisgenomen van de op de website opgenomen disclaimer en mocht erop vertrouwen dat alle modellen achttien jaar of ouder waren ten tijde van het vervaardigen van de beeldopnamen. De verdediging wijst er op dat verdachte met betrekking tot vrouwen in relatie tot seksualiteit geen enkele ervaring had. Volgens de verdediging ontbeerde verdachte de kennis die een gemiddelde burger wordt geacht te hebben om te komen tot de constatering dat de modellen de leeftijd van achttien jaren nog niet hadden bereikt.

De rechtbank verwerpt het verweer voor zover dit is gebaseerd op het vertrouwen dat verdachte zegt te hebben ontleend aan eerdergenoemde disclaimer. Hiertoe wordt overwogen dat niet van belang is of de modellen in werkelijkheid de leeftijd van achttien jaar al hadden bereikt. Naar de tekst en strekking van artikel 240b Sr gaat het er om of de betreffende modellen aan de hand van de uit de afbeeldingen blijkende uiterlijke lichaamskenmerken jonger dan achttien jaar ogen. De disclaimer kan derhalve in relatie tot artikel 240b Sr niet de beoogde schulduitsluitingsgrond (dwaling) tot gevolg hebben.

De rechtbank verwerpt ook het verweer dat verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald omtrent de kennelijke leeftijd en overweegt hiertoe als volgt. De rechtbank hanteert als maatstaf voor de kennelijkheid het inzicht dat zij aanwezig veronderstelt bij de gemiddelde, in de Nederlandse samenleving functionerende burger. Het niet hebben van seksuele ervaringen met vrouwen staat niet in de weg aan het kunnen hebben van voornoemd inzicht. De rechtbank geeft zich rekenschap van de mogelijkheid dat er hier te lande burgers zijn die niet tot de gemiddelde burgers kunnen worden gerekend. De rechtbank komt echter tot het oordeel dat verdachte wel tot die groep van gemiddelde burgers behoort. Immers, verdachte is opgegroeid in de Nederlandse samenleving, heeft tot op latere leeftijd in de reguliere maatschappij gefunctioneerd en heeft in ieder geval twee relaties gehad met vrouwen. en heeft vervolgens een kerkelijke functie aanvaard waarin levenswijsheid ook inzake vraagstukken van seksuele aard een nadrukkelijke rol speelt. Gelet hierop is - mede in aanmerking genomen de in de Nederlandse cultuur sinds vele jaren bestaande openheid en toegankelijkheid op het gebied van seksualiteit - niet aannemelijk geworden dat verdachte niet als de gemiddelde burger kan worden beschouwd die de rechtbank als maatman hanteert. Derhalve wordt ook ten aanzien van dit aspect het beroep op dwaling verworpen.

Er zijn verder geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

Een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met aftrek voorarrest, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

Een volledig voorwaardelijke geldboete, waarbij als voorwaarde kan worden verbonden een meldingsgebod en het voortzetten van de behandelverplichting zoals door de Reclassering is geadviseerd.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd, heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder zijn draagkracht.

Verdachte heeft foto's in zijn bezit gehad, waarop seksueel getinte houdingen van jonge vrouwen van jonger dan achttien jaar zijn afgebeeld. Hij heeft daarbij geen oog gehad voor het feit dat de vervaardiging van dergelijke afbeeldingen vaak gepaard gaat met seksueel misbruik en uitbuiting van deze jonge vrouwen. Gebruikers van kinderpornografisch materiaal houden de markt voor kinderporno en daarmee het misbruik van kinderen in stand.

Daarom wordt in het algemeen voor het bezit van kinderpornografie een gevangenisstraf opgelegd.

De rechtbank heeft bij de keuzen voor de op te opleggen straf in het voordeel van verdachte rekening gehouden met de aard van de onderhavige foto's. Het gaat om foto's waarop de modellen in een seksuele houding poseren en waarop geen seksuele handelingen te zien zijn, van welke aard dan ook (bijvoorbeeld met derden).

De rechtbank heeft verder laten meewegen dat het hier niet gaat om hele jonge kinderen, maar dat de modellen in de leeftijdscategorie vallen tussen 16 en 18 jaar.

Ook weegt de rechtbank mee dat verdachte een betrekkelijk geringe hoeveelheid foto's (28) in zijn bezit had.

Van belang bij het opleggen van de straf acht de rechtbank verder het feit dat verdachte al het nodige nadeel heeft ondervonden. De media hebben al regelmatig over de onderhavige strafzaak gepubliceerd en verdachte heeft ten gevolge van dit feit ontslag moeten nemen als pastoor, nadat hij al eerder in die functie was geschorst.

Tenslotte betrekt de rechtbank bij de strafoplegging de conclusies in het door de Reclassering Nederland uitgebrachte rapport. De rapporteur concludeert dat verdachte verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag. Hij begrijpt de ernst van de feiten en er is sprake van probleembesef. De reclassering vindt het belangrijk dat verdachte leert omgaan met spanningen en dat hij daarvoor wordt behandeld. Omdat verdachte al psychologische hulp heeft gezocht in een vrijwillig kader is hulpverlening in een forensisch kader niet nodig. De reclassering schat het recidiverisico in als laag.

De rechtbank acht vanwege de hierboven genoemde omstandigheden het opleggen van een gevangenisstraf niet passend. Een voorwaardelijke gevangenisstraf heeft naar het oordeel van de rechtbank geen meerwaarde omdat sprake is van een laag recidiverisico en omdat verdachte zelf al de benodigde hulp heeft gezocht. De rechtbank zal daarom niet de officier niet volgen in haar vordering tot het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf..

De wet staat het de rechtbank niet toe om bij bewezenverklaring van het bezit van kinderpornografie, in welke vorm dan ook, te kiezen voor de werkstraf als strafmodaliteit.

Omdat de rechtbank meent dat niet kan worden volstaan met schuldigverklaring zonder strafoplegging zal vanwege de bijzondere omstandigheden van dit geval worden volstaan met het opleggen van een boete.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 23, 24, 24c, 57, 240b.

DE UITSPRAAK

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf :

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, aanbieden, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Legt op de volgende straf.

Geldboete van EUR 1500,00 subsidiair 25 dagen hechtenis

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.Th. van Vliet, voorzitter,

mr. A.M. Kooijmans-de Kort en mr. H.A. van Gameren, leden,

in tegenwoordigheid van J.C. de Steur, griffier,

en is uitgesproken op 7 juni 2013.

Mr. Van Vliet is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie regio Brabant Zuid-Oost, genummerd [pv-nummer] (aantal doorgenummerde bladzijden:83).

2 Relaas van verbalisant [verbalisant 3] (blz. 57 van het proces-verbaal)

3 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 24 mei 2013

4 Relaas van verbalisanten (blz 61 en 62 van het proces-verbaal)

5 Collectiescan (blz. 65 en 66 van het proces-verbaal)

??

??

??

??

10

Parketnummer: 01/821138-12

[verdachte]