Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
25-04-2013
Datum publicatie
02-05-2013
Zaaknummer
867722
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk auteursrecht. Misbruik van recht. Schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2013/56 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Kanton 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 867722

Rolnummer : 12-11211/417

Uitspraak : 25 april 2013

in de zaak van :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BERT VAN LOO PRODUKTIES B.V.,

gevestigd te Houten,

eiseres,

gemachtigde: E.N. van Loo, directeur van eiseres,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F-ACTIF B.V.,

gevestigd te Boxtel,

gedaagde,

procederend in persoon

Partijen zullen hierna Van Loo en F-Actif worden genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de akte van Van Loo

- de comparitie van partijen van 25 maart 2013

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de navolgende feiten. Deze staan vast omdat ze niet, of onvoldoende gemotiveerd, zijn betwist.

Van Loo is gediplomeerd beroepsfotograaf en heeft een toeristisch fotoarchief van Nederland opgebouwd.

F-Actif exploiteert onder de handelsnaam trouwlocaties.nl een website waar in een database verschillende soorten trouwlocaties in Nederland zijn opgenomen. De database is voorzien van teksten en foto's die beogen een presentatie te geven van de opgevraagde zoekacties. De database wordt beheerd door Trouwbox B.V. te Rotterdam.

Op één van de pagina's van de website wordt een foto getoond van een Volendams dorpsgezicht, het Noordeinde. De foto is ook als thumbnail geplaatst op de index van de startpagina van de website.

Dezelfde foto wordt door Van Loo uitgegeven als hoofdvoorstelling op een prentbriefkaart. Van Loo is zowel auteur van het fotografische beeld als de uitgever van de prentbriefkaart. De naam van Van Loo als de maker met copyrightvoorbehoud is op de adreszijde van de kaart vermeld.

Bij aangetekende brieven van 13 en 19 november 2012 en bij brief per gewone post van 26 november 2012 heeft Van Loo F-Actif aansprakelijk gesteld voor het inbreuk maken op haar auteursrecht en een schikkingsvoorstel gedaan van € 1.000,-.

F-Actif heeft daarop per e-mail van 26 november 2012 als volgt op gereageerd: " (...) Ik verzoek u nader aan te geven welke foto u bedoel[t] zodat wij gepaste actie kunnen ondernemen en het materiaal kunnen verwijderen (...) F-Actif erkent verder geen enkele aansprakelijkheid." Per e-mail van 27 november 2012 heeft zij Van Loo onder meer meegedeeld dat de desbetreffende foto niet meer op de site staat en kennelijk reeds verwijderd is.

Het geschil

Van Loo vordert - samengevat - veroordeling van F-Actif B.V. tot betaling van

€ 1.500,- vermeerderd met de wettelijke rente, met veroordeling van F-Actif in de werkelijk gemaakte proceskosten ex art.1019 lid h Rv.

Van Loo heeft, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, aan haar vordering ten grondslag gelegd dat F-Actif B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de (auteurs)rechten van Van Loo en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld jegens Van Loo.

F-Actif heeft de navolgende verweren gevoerd. De foto komt niet meer op de site voor. Op de site wordt verwezen naar een disclaimer waarin copyrightclaims voor het gebruik van foto's ten behoeve van derden worden afgewezen. Als er sprake is van onbedoeld gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto wordt deze onmiddellijk verwijderd op aangeven van de belanghebbenden. Bovendien heeft F-Actif geen enkel commercieel belang bij de plaatsing van een foto als de onderhavige. Deze publicatie is eerder in het belang van de locaties. Daarnaast is de foto per vergissing op de site geplaatst, nu deze niet bij het getoonde onderwerp hoorde. Voorts kan F-Actif zich niet aan de indruk onttrekken dat Van Loo willens en wetens probeert een vergoeding af te dwingen voor het gebruik van een foto terwijl overduidelijk is te zien dat hier geen sprake is van een commercieel gebruik of welke overtreding dan ook. Ten slotte stelt zij dat Van Loo, naar de kantonrechter begrijpt, haar auteursrecht misbruikt door foto's met gebruik van een trackingcode op internet te plaatsen.

Op deze en op de overige stellingen van partijen wordt hierna, voorzover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Tussen partijen is niet in geschil dat Van Loo auteursrechthebbende is van de onderhavige foto en dat F-Actif deze foto op haar website heeft gepubliceerd. Tussen partijen is evenmin in geschil dat de foto een werk is in de zin van de Auteurswet. Voorts heeft Van Loo onweersproken gesteld dat F-Actif geen toestemming heeft gekregen van Van Loo om de hiervoor bedoelde foto te publiceren. Daaruit volgt dat F-Actif in beginsel jegens Van Loo onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de door Van Loo geleden schade.

Het verweer dat de foto thans verwijderd is, dat de foto -achteraf bezien- per vergissing en foutief geplaatst is en dat F-Actif geen enkel commercieel belang had bij het plaatsen van de foto neemt niet weg dat F-Actif ten tijde van het plaatsen inbreuk gemaakt heeft op het auteursrecht van Van Loo, zodat deze verweren, wat daar verder ook van zij, niet opgaan.

Ook het beroep dat F-Actif doet op de op haar website geplaatste disclaimer slaagt niet. Gesteld noch gebleken is dat hetgeen in de disclaimer vermeld is, tussen partijen is overeengekomen. Een eenzijdige verwijzing naar een disclaimer op een website kan niet worden aangemerkt als een rechtshandeling die derden zoals Van Loo bindt.

Ten aanzien van het verweer dat Van Loo misbruik van haar auteursrecht heeft gemaakt overweegt de kantonrechter als volgt. Ingevolge het bepaalde in art. 3:13 lid 2 BW kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Hetgeen F-Actif gesteld heeft is onvoldoende om de conclusie te dragen dat zich een van de genoemde gevallen voordoet. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door Van Loo. Haar - door Van Loo weersproken- stelling dat Van Loo de foto uitsluitend op internet heeft geplaatst om een overtreding uit te lokken, is slechts een suggestie die niet nader geconcretiseerd wordt. Daarom wordt aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbijgegaan.

Ten slotte heeft F-Actif ter comparitie nog naar voren gebracht dat niet zij, maar (een stagiaire in dienst van) Trouwbox de database heeft samengesteld. Dit doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid die F-Actif als eigenaar van de website heeft voor hetgeen daarop gepubliceerd wordt. Dit kan daarom geen afbreuk doen aan de aansprakelijkheid van F-Actif voor inbreuk op het auteursrecht.

Uit het vorenstaande volgt dat F-Actif gehouden is de door Van Loo geleden schade te vergoeden.

Van Loo heeft bij de begroting van haar schade aansluiting gezocht bij het door haar gehanteerde basistarief, dat in het onderhavige geval € 750,- exclusief BTW bedraagt. Op grond van haar leveringsvoorwaarden is zij, naar zij onweersproken gesteld heeft, gerechtigd daarover drie toeslagen van ieder € 750,- exclusief BTW toe te passen. Het totaalbedrag heeft Van Loo voorts gematigd tot € 1.500,- exclusief BTW.

F-Actif heeft verweer gevoerd tegen de hoogte van de schade.

De kantonrechter stelt voorop dat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk door een inbreuk te herstellen door achteraf alsnog het gangbare tarief te betalen en dan niet slechter af te zijn dan als zij tevoren toestemming zouden hebben gevraagd. In dat geval zou immers het systeem van bescherming van auteursrechten illusoir worden gemaakt. Daarom acht de kantonrechter de door Van Loo gevorderde schade, zoals hiervoor weergegeven, gerechtvaardigd. De schadevordering is dan ook toewijsbaar.

F-Actif zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Van Loo heeft een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat zijn volledige proceskosten tot op heden € 1.534,02 bedragen. F-Actif heeft de hoogte van de door Van Loo opgegeven kosten niet betwist. Deze kosten zijn toewijsbaar.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt F-Actif om aan Van Loo te betalen een bedrag van € 1.500,- exclusief BTW vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 december 2012 tot aan de voldoening;

veroordeelt F-Actif in de proceskosten, aan de zijde van Van Loo tot op heden begroot op € 1.534,02;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Bartels, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2013.

Zaaknummer: 867722 CV EXPL 12-11211 blad 4

vonnis