Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:7095

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
01/015570-79
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing van de vordering tot hervatting van de dwangverpleging.

Wijziging van de voorwaarden in het kader waarvan de dwangverpleging voorwaardelijk is beeindigd.

TBS-maatregel is opgelegd in 1980.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/015570-79

Uitspraakdatum: 24 december 2013

Beslissing op de vordering tot hervatting verpleging van overheidswege

en

Beslissing op het verzoek tot wijziging voorwaarden terbeschikkingstelling

Beslissingen in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1954],

verblijvende in [kliniek 1].

Het onderzoek van de zaak.

Bij onherroepelijk geworden vonnis van de rechtbank van 10 april 1980 onder bovengenoemd parketnummer is de heer [terbeschikkinggestelde] voornoemd ter beschikking gesteld en is bevolen dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd.

Bij beschikking van deze rechtbank van 20 september 2013 is de verpleging van overheidswege voorwaardelijk beëindigd.

Daarbij zijn als algemene voorwaarden gesteld dat de terbeschikkinggestelde:

- zich niet schuldig zal maken aan strafbare feiten;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Daarbij zijn tevens als bijzondere voorwaarden gesteld dat de terbeschikkinggestelde:

- zich houdt aan de afspraken en aanwijzingen die de verslavingsreclassering hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. De terbeschikkinggestelde moet zich gedurende de periode van de maatregel blijven melden bij de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron, zo frequent als de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron gedurende deze periode nodig acht;

- wordt verplicht om na de klinische behandeling in een 24-uurs FTU/RIBW of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, te verblijven en zich te houden aan het programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zich te laten opnemen op de [kliniek 2] te[plaatsnaam] of een soortgelijke instelling, zulks te beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de terbeschikkinggestelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer) directeur van die instelling zullen worden gegeven;

- zich houdt aan de richtlijnen van de reclassering ten aanzien van drugs- en alcoholgebruik ook als dit inhoudt volledige abstinentie. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van urineonderzoek, blaasanalyse en/of bloedcontrole;

- wordt verplicht om de volgende bijkomende bijzondere voorwaarden na te leven en zich te houden aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarde noodzakelijk zijn:

- de terbeschikkinggestelde begeeft zich niet in risicovolle situaties;

- de terbeschikkinggestelde geeft openheid van zaken betreffende zijn financiën.

Tevens is daarbij bepaald dat de terbeschikkinggestelde een zorgcontract dient te ondertekenen met de GGZ ERW Novadic-Kentron, [kliniek 2] en[kliniek 1] en dat bij een crisissituatie de terbeschikkinggestelde tweemaal voor maximaal 8 weken kan worden teruggeplaatst bij [kliniek 1].

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft bij verzoekschrift van 1 november 2013 verzocht de voorwaarde van volledige abstinentie van cannabis te wijzigen in gecontroleerd en incidenteel gebruik daarvan.

De rechter-commissaris bij deze rechtbank heeft op vordering van de officier van justitie op 22 november 2013 de voorlopige hervatting van de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde bevolen.

De schriftelijke vordering van de officier van justitie tot hervatting van de verpleging, gedateerd 25 november 2013, strekt ertoe dat de terbeschikkinggestelde alsnog van rechtswege zal worden verpleegd.

Dit verzoekschrift en deze vordering zijn behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 13 december 2013. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundigen mw. E.E.L. Jacobs-Versteegh, als GZ-psycholoog verbonden aan het Centrum voor Intensieve en Forensische Psychiatrie te[plaatsnaam] (verder: [kliniek 2]), mw. P.P.J.G. van Laarhoven, reclasseringswerker SPW/TBS, en voorts de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

De rechtbank heeft gezien:

-een verslag van mw. L. Klerks, psychiater, verbonden aan [kliniek 2], van 24 oktober 2013 over terbeschikkinggestelde ;

-een brief van [kliniek 2], ondertekend door mw. E. Jacobs-Versteegh voornoemd en mw. L. Klerks voornoemd, gedateerd 14 november 2013;

-een advies van de reclassering GGZ-ERW Novadic-Kentron Eindhoven, ondertekend door P.P.J.G. van Laarhoven, reclasseringswerker en M.J.H. van Hout, unitmanager, van 12 december 2013.

De beoordeling.

Voornoemde brief van [kliniek 2] van 14 november 2013 houdt onder meer het navolgende in (zakelijk weergegeven):

De terbeschikkinggestelde is op 7 oktober 2013 opgenomen in de [kliniek 2]. Reeds bij opname is hem duidelijk gemaakt dat hij geen cannabis mag gebruiken zolang hij in de FPA verblijft. In een later stadium, als hij naar de FTU overgeplaatst wordt, zou gecontroleerd gebruik wel een mogelijkheid zijn.

Na twee weken verblijf op de FPA heeft terbeschikkinggestelde echter toch cannabis gebruikt. Hij heeft vervolgens nog één kans gekregen. Vervolgens heeft hij weer geblowd (naar de rechtbank begrijpt op 14 november 2013). Abstinentie van softdrugs voor terbeschikkinggestelde is geen haalbaar doel. Het resocialisatietraject in de FPA houdt op.

Uit voornoemd advies van de reclassering van 12 december 2013 volgt dat het behandelteam van de [kliniek 2] vervolgens toch een nieuw plan heeft opgesteld ten aanzien van cannabisgebruik en de consequenties van het niet nakomen daarvan voor betrokkene op de FPA. De reclassering adviseert naar aanleiding hiervan de bijzondere voorwaarde inzake het drugsgebruik als volgt aan te passen:

Drugsverbod

Betrokkene wordt verboden om alle drugs behalve cannabis te gebruiken. Betrokkene dient zich te houden aan de richtlijnen van de reclassering en [kliniek 2] te[plaatsnaam] ten aanzien van cannabisgebruik. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van urineonderzoek.

Overig

Betrokkene dient zich te houden aan de richtlijnen van de reclassering en [kliniek 2] te[plaatsnaam] ten aanzien van cannabisgebruik. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van urineonderzoek. Betrokkene gebruikt geen andere medicatie dan voorgeschreven door zijn behandelend arts.

De deskundige E. Jacobs-Versteegh, optredend namens voormeld instituut, heeft het navolgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Terbeschikkinggestelde verblijft vanwege een terugplaatsing en de voorlopige hervatting van de verpleging van overheidswege weer in de [kliniek 1]. Er is onlangs door [kliniek 2] een nieuw plan opgesteld waarin terbeschikkinggestelde toch teruggeplaatst kan worden op onze FPA. Ons plan houdt in dat terbeschikkinggestelde nog steeds geen cannabis mag gebruiken. Als hij toch gebruikt, zijn er consequenties aan verbonden. Hij wordt echter niet direct teruggemeld maar zijn vrijheden kunnen worden beperkt. Hij doet dan als het ware een stapje terug in de opbouw van zijn vrijheden. Hij doet dan langer over het FPA-traject dan de verwachte drie maanden. Wij denken dat dit werkbaar is. Belangrijk is bereidheid bij terbeschikkinggestelde er alles aan te doen geen drugs meer te gebruiken. Wij willen hem daarbij ondersteunen.

Terbeschikkinggestelde heeft op dit moment zeer beperkte vrijheden. Hoe minder cannabis hij gebruikt, hoe sneller hij door het programma van de FPA heen is en kan doorstromen naar de FTU.

Wij kennen het advies van de reclassering van 12 december 2013 om, gelet op het voorgaande, de voorwaarden aan te passen en sluiten ons hierbij aan. Ik kan geen inschatting maken van de kans van slagen van het nieuwe plan. Het plan is door ons nog niet met terbeschikkinggestelde besproken.

De deskundige P. van Laarhoven, optredend namens de reclassering, heeft het navolgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat we al vanaf het begin vraagtekens hebben bij de kans van slagen van de voorwaardelijke beëindiging. Het recente plan van [kliniek 2] en de in verband hiermee door ons voorgestelde wijzigingen van de voorwaarden zijn een uiterste mogelijkheid om met de voorwaardelijke beëindiging door te kunnen gaan. Een en ander is besproken met de [kliniek 1]. Zij staan erachter. Ik kan geen inschatting maken van de slagingskans van dit nieuwe plan.

De terbeschikkinggestelde verklaart, zakelijk weergegeven:

Ik heb toch een groter verslavingsprobleem dan ik dacht. Ik heb in het verleden heel veel gebruikt en mijn lichaam reageert als ik niet gebruik. Ik heb allerlei klachten en als ik gebruik heb ik minder last. Het is moeilijk helemaal niet te blowen. Als ik afleiding heb helpt dat wel. Op de zitting van 6 september jongstleden dacht ik dat ik wel kon stoppen met blowen maar ik blijk erger verslaafd dan ik dacht. Ik wil me wel inzetten voor het nieuwe plan van [kliniek 2] en me houden aan de voorgestelde wijzigingen.

De officier van justitie voert het woord, zakelijk weergegeven:

Het is de vraag hoe terbeschikkinggestelde verantwoord kan resocialiseren. Aan frequent gebruik van cannabis door hem is een hoog recidivegevaar gekoppeld, bij incidenteel gebruik is dat risico er niet direct. Terugkeer in de maatschappij moet ook om die reden geleidelijk gaan en moet steeds verantwoord zijn. Het heeft mijn voorkeur hem nog één kans te geven en de voorwaarden te wijzigen conform de voorstellen van [kliniek 2] en de reclassering. Ik houd zelf regelmatig contact met de FPA. Ik verzoek u de vordering hervatting van de verpleging van overheidswege af te wijzen.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft het navolgende aangevoerd, zakelijk weergegeven:

Tegen de beslissing van uw rechtbank van 20 september 2013 is geen appel ingesteld.

Ik verzoek u de vordering tot hervatting van de verpleging van overheidswege af te wijzen en persisteer bij mijn verzoek tot wijziging van de voorwaarden. De voorwaarden dienen gewijzigd te worden zoals de reclassering het voorstelt. De reclassering geeft aan dat het op deze wijze haalbaar lijkt en dat zij erachter kunnen staan. Ik verwijs nog naar een passage uit het rapport van deskundige De Graaf over mijn cliënt van 12 juni 2012 (p. 130). Dat rapport is opgemaakt in verband met een eerdere vordering tot verlenging van de tbs van mijn cliënt. Ik concludeer uit die passage dat cliënt geen gevaar vormt als hij cannabis gebruikt.

Het oordeel van de rechtbank

Uit het onderzoek in raadkamer is gebleken dat de terbeschikkinggestelde de bijzondere voorwaarde betreffende abstinentie van cannabis in [kliniek 2] c.q. het opvolgen van de aldaar geldende aanwijzingen niet heeft nageleefd. Desondanks zien [kliniek 2] en de reclassering in hun adviezen nog mogelijkheden om de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege voort te zetten, onder wijziging van de bijzondere voorwaarden.

De rechtbank verenigt zich met voornoemde adviezen.

De rechtbank heeft daarbij gelet op het belang van voortzetting van het resocialisatietraject voor terbeschikkinggestelde. Tevens is meegewogen de eerdere inschatting van deskundigen dat ook onder de gewijzigde voorwaarden het gevaarsrisico aanvaardbaar klein is.

De rechtbank is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat het verzoek tot wijziging van de voorwaarden in zoverre dient te worden toegewezen, dat de voorwaarden dienen te worden gewijzigd en komen te luiden als hierna te melden. De vordering tot hervatting van de verpleging van overheidswege dient te worden afgewezen.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van deze voorwaarden.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38a en 38b van het Wetboek van Strafrecht.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank als volgt beslissen.

DE BESLISSING

Wijst af de vordering tot hervatting van de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde.

Wijst het verzoek tot wijziging van de in de beslissing van deze rechtbank van 20 september 2013, in het kader van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, gestelde voorwaarden aldus toe, dat deze thans luiden als volgt:

Stelt daar bij als algemene voorwaarden dat de terbeschikkinggestelde:

- zich niet schuldig zal maken aan strafbare feiten;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden dat de terbeschikkinggestelde:

- zich houdt aan de afspraken en aanwijzingen die de verslavingsreclassering hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. De terbeschikkinggestelde moet zich gedurende de periode van de maatregel blijven melden bij de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron, zo frequent als de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron gedurende deze periode nodig acht;

- wordt verplicht om na de klinische behandeling in een 24uurs FTU/RIBW of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, te verblijven en zich te houden aan het programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zich te laten opnemen op de [kliniek 2] te[plaatsnaam] of een soortgelijke instelling, zulks te beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de terbeschikkinggestelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer) directeur van die instelling zullen worden gegeven;

- wordt verboden om alle drugs behalve cannabis te gebruiken en zich dient te houden aan de richtlijnen van de reclassering en [kliniek 2] te[plaatsnaam] ten aanzien van cannabisgebruik. De controle op de naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middel van urineonderzoek. Betrokkene gebruikt geen andere medicatie dan voorgeschreven door zijn behandelend arts.

- wordt verplicht om de volgende bijkomende bijzondere voorwaarden na te leven en zich te houden aan de opdrachten van de reclasseringsorganisatie die in het kader van het toezicht op de naleving van deze voorwaarde noodzakelijk zijn:

- de terbeschikkinggestelde begeeft zich niet in risicovolle situaties;

- de terbeschikkinggestelde geeft openheid van zaken betreffende zijn financiën.

Tevens is daarbij bepaald dat de terbeschikkinggestelde een zorgcontract dient te ondertekenen met de GGZ ERW Novadic-Kentron, [kliniek 2] en[kliniek 1] en dat bij een crisissituatie de terbeschikkinggestelde tweemaal voor maximaal 8 weken kan worden teruggeplaatst bij [kliniek 1].

Deze beslissing is gegeven door
mr. E.M.J. Raeijmaekers, voorzitter,

mr. S. van Lokven en mr. M. Senden, leden,

In tegenwoordigheid van griffier J.F.A. Verhagen,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 december 2013.

Mr. S. van Lokven is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.