Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:6772

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
05-12-2013
Datum publicatie
05-12-2013
Zaaknummer
854539
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Bemiddelingskosten bij huurovereenkomsten. Geen kosten verschuldigd. Contact met de bemiddelaar is tot stand gekomen naar aanleiding van het doorzoeken van diens woningbestand op een internetsite, zonder dat de woningzoekende zich als zodanig bij de bemiddelaar heeft laten registreren. De bemiddelaar heeft niet tevoren kenbaar gemaakt dat voor het tot stand brengen van een huurovereenkomst kosten in rekening worden gebracht bij de woningzoekende, die dit ook niet tevoren heeft geaccepteerd. In dat geval is geen bemiddelingsovereenkomst tot stand gekomen tussen bemiddelaar en woningzoekende, op grond waarvan de woningzoekende bemiddelingskosten aan de bemiddelaar verschuldigd is geworden. Bovendien schiet de bemiddelaar tekort, doordat de verhuurder een hogere waarborgsom verlangt dan bij acceptatie door de bemiddelaar aan de woningzoekende is voorgehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kantonrechter te 's-Hertogenbosch 1

Zaaknummer : 854539/141

Rolnummer : 8849/12

Uitspraak : 5 december 2013

in de zaak van:

de besloten vennootschap Robava B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: Van Ras & Hanegraaf Gerechtsdeurwaarders

Postbus 229, 5700 AE Helmond,

t e g e n :

[ gedaagde]

bij leven gewoond hebbende te [woonplaats],

overleden op of omstreeks [overlijdensdatum],

alsmede:

[wettelijk erfgenaam],

wonende te [woonplaats],

[wettelijk erfgenaam],

wonende te [woonplaats], en

[wettelijk erfgenaam]

wonende te[woonplaats],

allen in hun hoedanigheid als wettelijke erfgenaam van de heer [ gedaagde],

gedaagden,

gemachtigde: mr. W.H.J.W. de Brouwer.

1 De procedure.

Dit vonnis is een vervolg op door de kantonrechter te 's-Hertogenbosch tussen partijen gewezen tussenvonnissen van 20 juni 2013 en 10 oktober 2013, bij welk laatste tussenvonnis een comparitie van partijen is gelast. Deze heeft plaatsgevonden op 5 november 2013. Na afloop van de comparitie is vonnis bepaald. Onder de genoemde processtukken bevonden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als “Robava” en “[ gedaagde]” (waaronder begrepen de erven).

2 Het geschil.

1.Robava vordert wegens in opdracht en voor rekening van [ gedaagde] verrichte diensten en werkzaamheden (€ 1.065,05), rente (€ 144,26) en buitengerechtelijke incassokosten (€ 150,=) betaling van in totaal € 1.359,31, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding en zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Robava voert ter onderbouwing van deze vordering aan dat zij in opdracht van [ gedaagde] heeft bemiddeld bij het vinden van woonruimte.[ gedaagde] heeft de door Robava voor hem gevonden woonruimte geaccepteerd door ondertekening van een acceptatieformulier. Bij acceptatie van een door Robava aangeboden woning is de huurder een bemiddelingsvergoeding verschuldigd. Zulks volgt uit artikel 5 van de door [ gedaagde] geaccepteerde voorwaarden en op het acceptatieformulier dat [ gedaagde] heeft ondertekend. De aanvaarding van de algemene voorwaarden volgt uit het feit dat [ gedaagde] zich bij Robava heeft ingeschreven. De inschrijving (via internet) kan pas worden voltooid, wanneer de wederpartij aangeeft dat hij de algemene voorwaarden van Robava aanvaardt.

2. [ gedaagde] voert tegen de vordering een aantal verweren aan. De kantonrechter onderscheidt achtereenvolgens:

  1. tussen partijen is in het geheel geen overeenkomst tot stand gekomen;

  2. Robava heeft geen werkzaamheden verricht voor [ gedaagde];

  3. het acceptatieformulier is onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst en vormt een beding als bedoeld in artikel 7:264 BW, waarbij Robava de in dat artikel bedoelde derde is;

  4. een huurovereenkomst is niet tot stand gekomen, omdat geen overeenstemming is bereikt over de daarbij verschuldigde waarborgsom;

  5. Robava is toerekenbaar tekortgeschoten, doordat de berekende bemiddelingskosten in geen verhouding staan tot de omvang van de verrichte werkzaamheden;

  6. Robava brengt ook kosten in rekening bij de woningeigenaar/verhuurder en dient aldus twee heren;

  7. het bepaalde in artikel 7:417, lid 4 BW staat aan het berekenen van bemiddelingskosten in de weg.

3.Bij gelegenheid van de comparitie hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. Voor de feitelijke onderbouwing daarvan zij, voor zover hieronder niet nader aan te halen, verwezen naar de inhoud van de processtukken.

3 De beoordeling.

4.Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in het geding gebrachte producties, voor zover de inhoud daarvan niet is weersproken, staat tussen partijen het navolgende vast.

Robava bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen eigenaren van onroerende zaken en partijen die woon- of andersoortige ruimte zoeken. Zij doet dit onder meer door het onderhouden van een internetsite2, waarop zij woonruimten plaatst. De site is voorzien van een zoekmachine met behulp waarvan woningzoekenden snel het woningbestand dat bij Robava in portefeuille is kunnen filteren aan de hand van door hen in te voeren criteria (aard van de woonruimte, oppervlak, aantal kamers, uitvoering, beschikbaarheid, huurprijs etc.).

[ gedaagde] heeft via deze site woonruimte gezocht en belangstelling kenbaar gemaakt voor de woning aan de [adres] te [woonplaats]. Na een daartoe gemaakte afspraak om de woning te bezichtigen, heeft [ gedaagde] op 11 januari 2012 een acceptatieformulier ondertekend. Dit formulier vermeldt de navolgende tekst:

"Hierbij verklaar ik/wij, [ gedaagde] dat ik/wij de door Rots-Vast Groep

's-Hertogenbosch aan mij/ons aangeboden woning gelegen aan[adres] te[woonplaats] in huur accepteer per 1-1-2012.

De huurprijs per maand van bovengenoemde woning bedraagt € 895,-.

De te betalen waarborgsom van bovengenoemde woning bedraagt € 895,-.

Zo spoedig mogelijk zal een schriftelijke huurovereenkomst tot stand worden gebracht.

Door mij/ons zijn thans bemiddelingskosten van € 895,- excl. 19% BTW aan Rots-Vast Groep 's-Hertogenbosch verschuldigd. Deze dienen binnen 48 uur na ondertekening van het acceptatieformulier te worden voldaan op rekeningnummer [rekeningnummer] t.n.v. Rots-vast Groep 's-Hertogenbosch."

5.De kantonrechter heeft kennis genomen van de internetsite van Robava, waarop zij haar woningaanbod heeft geplaatst. De zoekpagina vermeldt nergens dat Robava Algemene Voorwaarden hanteert. Een link naar dergelijke voorwaarden is op de zoekpagina niet te vinden, net zo min als op de vervolgpagina waar een belangstellende uitkomt, wanneer hij een interessante woning nader wil bekijken of op de daarop volgende pagina voor het aanvragen van informatie over een woning.

De site kent bovenaan een balk met verschillende links naar subpagina's. Eén van die links staat onder de tab "Huren". Wanneer deze wordt aangeklikt, verschijnt een pagina waarop de werkwijze van Robava wordt uitgelegd. Deze pagina vermeldt onder meer:

" (…)

Bij de huur van een woning werken wij op basis van 'No Cure, No Pay'!

U betaalt ons alleen bemiddelingskosten wanneer wij voor u een woning gevonden hebben en een overeenkomst tot stand hebben gebracht!

Wilt u een woning huren?

Dan kunt u uw wensen aangeven op het inschrijfformulier. Daarna houden we indien mogelijk een intakegesprek op kantoor waar u uw woonwensen kunt toelichten. De ervaring leert dat door deze persoonlijke benadering, de kans dat u slaagt in het vinden van de juiste woning, aanzienlijk kan worden vergroot.

(…)

Wat zijn de kosten?

De kosten van inschrijving verschillen per kantoor. Wanneer Rots-Vast een geschikte woon- of werkruimte voor u heeft gevonden, rekenen wij meestal een maand huur (+BTW) aan bemiddelingskosten. Informeer bij uw vestiging naar de kosten.

Inschrijven

Voor inschrijving hebben wij nodig:

Een ingevuld inschrijfformulier

Een kopie van uw legitimatiebewijs

Als u in loondienst bent, 3 recente loonstroken, arbeidscontract en/of werkgeversverklaring

Als u ondernemer bent, uw meest recente aanslag inkomstenbelasting en een uittreksel van de Kamer van Koophandel"

Een woningzoekende wordt echter niet eerst langs deze pagina geleid, voordat hij of zij het woningaanbod kan bekijken. Evenmin is het invullen van het inschrijvingsformulier "als woningzoekende" verplicht om toegang te krijgen tot het woningaanbod van Robava. Pas onderaan dat inschrijfformulier wordt verwezen naar de inhoud van de bemiddelingsovereenkomst, die overigens pas zichtbaar wordt nadat het inschrijfformulier is ingevuld. Maar die invulling is dus niet vereist om het woningaanbod van Robava te kunnen onderzoeken.

De overeenkomst die onderaan het inschrijfformulier zichtbaar kan worden gemaakt vermeldt nergens dat daar Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn. Een doorverwijzing naar de voorwaarden zoals die als productie 7 bij de inleidende dagvaarding in het geding zijn gebracht heeft de kantonrechter op de site van Robava nergens kunnen aantreffen.

6.De slotsom tot hier aan toe is dat de mogelijkheid bestaat dat een woningzoekende op de site van Robava een voor hem of haar interessante woning vindt en daar contact over opneemt, zonder dat de woningzoekende zich via een inschrijfformulier als zodanig bij Robava heeft laten registreren en zonder dat deze kennis heeft hoeven te nemen van voorwaarden waaronder het woningaanbod wordt gedaan, met name ten aanzien van de verschuldigdheid van bemiddelingskosten. Het is dus zeer wel mogelijk dat een woningzoekende pas bij het aanbieden van het acceptatieformulier wordt geconfronteerd met het gegeven dat Robava voor haar werkzaamheden een vergoeding verlangt van de woningzoekende.

7.Namens [ gedaagde] is door zijn gemachtigde aangevoerd dat [ gedaagde] via internet de woonruimte te [woonplaats] heeft gevonden, vervolgens een afspraak heeft gemaakt om deze te bezichtigen en, na afloop van de bezichtiging, de woonruimte als zodanig heeft aanvaard. Robava heeft deze gang van zaken niet weersproken. In reactie op dit verweer heeft Robava geen kopie van een inschrijfformulier in het geding gebracht waaruit blijkt dat tussen haar en [ gedaagde] een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens haar eigen voorwaarden (prod. 7 bij dagvaarding) komt een bemiddelingsovereenkomst tot stand door ondertekening van de overeenkomst door Robava en de opdrachtgever. Een dergelijke schriftelijke, door beide partijen ondertekende bemiddelingsovereenkomst heeft Robava niet in het geding gebracht en Robava heeft ook niet gesteld dat een dergelijke schriftelijke overeenkomst bestaat. Het door Robava overgelegde "acceptatieformulier" kan niet als zodanig gelden, omdat het niet vermeldt dat de acceptant door ondertekening van het formulier een bemiddelingsovereenkomst aangaat met Robava. Bovendien bevat het formulier geen omschrijving van de verplichtingen die partijen over en weer aangaan of voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangegaan.

8.Het voorgaande voert de kantonrechter tot de slotsom dat inderdaad geen bemiddelingsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, op grond waarvan Robava enige vergoeding bij [ gedaagde] in rekening kan brengen. Dat [ gedaagde] vóór het moment van ondertekening van het acceptatieformulier ooit heeft aanvaard dat hij voor bemiddeling door Robava een vergoeding verschuldigd zou worden, is niet aangetoond.

9.Ten overvloede zij hierbij nog opgemerkt dat namens [ gedaagde] is aangevoerd dat een huurovereenkomst uiteindelijk niet tot stand is gekomen, omdat de verhuurder van [ gedaagde] verlangde dat deze een waarborgsom zou voldoen van drie maanden huur. Robava heeft dit niet weersproken. Het acceptatieformulier vermeldt echter dat de te betalen waarborgsom voor de woning één maand huur zou bedragen. Aldus moet ook worden aangenomen dat Robava niet heeft kunnen leveren wat zij aan [ gedaagde] heeft aangeboden en wat [ gedaagde] door ondertekening van het acceptatieformulier heeft aanvaard, te weten een woning voor € 895,= huur per maand en met een waarborgsom ter grootte van dat bedrag. En als Robava dan zo helder en duidelijk op haar site communiceert dat zij werkt op basis van "No cure, no pay", kan de kantonrechter niet anders dan constateren dat zich hier een geval voordoet van "no pay".

10.Op voorgaande gronden moet het gevorderde worden afgewezen. Hetgeen verder nog tot verweer is aangevoerd behoeft dan ook geen bespreking meer. Robava zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van dit geding.

4 De beslissing.

De kantonrechter:

Wijst de vorderingen van de besloten vennootschap Robava B.V. af;

Veroordeelt de besloten vennootschap Robava B.V. in de kosten van het geding, aan de zijde van [ gedaagde] tot aan deze uitspraak begroot op € 225,=, waarvan € 150,= als tegemoetkoming in het salaris van de gemachtigde (niet met B.T.W. belast) en € 75,= als tegemoetkoming in de reis- en verletkosten van de verschenen erven.

Aldus gewezen te 's-Hertogenbosch door mr. R.J.M. Cremers, kantonrechter, en aldaar uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 december 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: RC/Coll.:

1 * De kantonrechter maakt onderdeel uit van de rechtbank Oost-Brabant.

2 http://www.rotsvast.nl/nl/huuraanbod/page-0