Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5650

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
14-10-2013
Datum publicatie
15-10-2013
Zaaknummer
01/035142-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

TBS-verlenging met twee jaren.

Indexdelicten: zedendelicten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/035142-03

Uitspraakdatum: 14 oktober 2013

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1966],

verblijvende in [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 25 juni 2005 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst bij beslissing van deze rechtbank van 28 september 2011 met twee jaar verlengd, welke beslissing bij arrest van het gerechtshof Arnhem van 30 januari 2012 is bevestigd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 9 augustus 2013 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 september 2013. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige M. Verhees, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe mr. J.A.M. Kwakman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

  • -

    het advies van [kliniek] d.d. 15 juli 2013, ondertekend door M. Verhees, hoofd behandeling, F.J.P. Walschot, psychiater en A.J. de Groot, locatiedirecteur behandeling en zorg/plv. hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft;

  • -

    de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

  • -

    het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van “met iemand beneden de leeftijd van 12 jaren handelingen plegen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd” en “met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen meermalen gepleegd”, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. De hiervoor genoemde misdrijven betreffen misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Betrokkene is een man die vanuit persoonlijkheidsproblematiek en een verstoorde spanningsregulatie is gekomen tot recidiverend pedofiel gedrag, waarbij de delicten middels cognitieve vervormingen werden gelegitimeerd. Betrokkene begeeft zich op een adequate wijze binnen de behandeling en stelt zich gemotiveerd op. Betrokkene heeft vorderingen gemaakt op de uiteenlopende behandeldoelen, waarbij recidiverisico als verminderd wordt ingeschat. Het plafond van betrokkene wat ontwikkelings-, leer- en verandermogelijkheden betreft, lijkt mede gezien zijn beneden gemiddelde cognitieve vaardigheden goeddeels bereikt te zijn. Een geleidelijke toename van zelfstandigheid en vrijheden is van belang om ervaringsgericht vaardigheden te generaliseren naar en te bestendigen in vrijere situaties, de mate van zelfredzaamheid verder te exploreren en betrokkene voor te bereiden op het wonen in een andere omgeving. Geleidelijkheid, intensieve begeleiding en controle is langdurig noodzakelijk. Gezien de nog te maken stappen in het resocialisatietraject, en de noodzaak om indien nodig tijdig te kunnen ingrijpen, is het van belang dat dit vooralsnog binnen het huidige dwangkader voort te zetten.

Bij directe beëindiging van het TBS-kader, komt op de middellange en lange termijn een hoog risico op recidive naar voren. Betrokkene heeft nog intensieve begeleiding nodig bij de cognitieve vervormingen, spanningsregulatie en is hij zich onvoldoende bewust van het effect van zijn gedrag. Plaatsing en inbedding van een passende vervolgvoorziening is van belang, alsmede een goede dag- en vrijetijdsbesteding.

Diagnostisch is er sprake van pedofilie en een persoonlijkheidsstoornis NAO met antisociale, dwangmatige en afhankelijke trekken. Betrokkene heeft een gebrekkig empathisch vermogen en een gebrekkige gewetensontwikkeling, wat onder andere terug te zien is in de moeite die hij heeft zich in anderen te verplaatsen en zijn grenzeloosheid.

Bij betrokkene is sprake van verhoogd libido en verhoogde arousal bij externe seksueel getinte prikkels en spanningen, die hij seksualiseert. Medicamenteuze ondersteuning is hierbij noodzakelijk. Het behandelplafond, wat daadwerkelijke veranderingen in de persoonlijkheid en vaardigheden betreft, lijkt vrijwel bereikt. De insteek is betrokkene met name ervaringsgericht de opgedane inzichten en vaardigheden te laten generaliseren naar en bestendigen in vrijere situaties. Gezien de als beperkt ingeschatte leermogelijkheden op de gestelde risicogebieden, wordt er ten behoeve van verdere resocialisatie gekozen voor een intensieve beschermde woonvorm, waarbij 24 uur per dag begeleiding beschikbaar is en er gewerkt wordt vanuit een ondersteunende en controlerende insteek. Met betrokkene bestaat hierover overeenstemming.

Gezien de ernst van de problematiek waarbij de prognose ongunstig is, alsmede het nog immer als hoog ingeschatte risico op recidive en gezien de als noodzakelijke ingeschatte begeleiding en controle en terugplaatsingsmogelijkheden tijdens een externe transmurale plaatsing, adviseren wij een verlenging van de terbeschikkingstelling van twee jaar en continuering van de verpleging van overheidswege.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik woon in een appartement boven de ingang van de kliniek. Ik ben een tijd teruggeplaatst en sinds april 2013 woon ik weer in mijn appartement. De situatie ging niet zo goed als verwacht. Ik kreeg meer vrijheden op internet, maar ik was niet open over dingen die ik zag en deed. Ik had via facebook contact gezocht met mijn dochter. Ik heb haar een bericht gestuurd, maar dat was niet de bedoeling. Mijn werksituatie, de verloven en het zelfstandig wonen gaan erg goed. Vanaf morgen ga ik bij een ander bedrijf als klusjesman aan het werk, ik werk dan vier dagen per week van acht uur ’s morgens tot vier uur ’s middags. De keuze om mij te plaatsen in een beschermde woonvorm zie ik zitten. Op 10 oktober a.s. heb ik intakegesprekken in Arnhem en Utrecht. Mijn medicatiegebruik heb ik een tijd in eigen beheer gehad, maar dat is weer teruggedraaid. Door de medicatie ben ik meer tot rust gekomen. Ik zie een verlenging van de maatregel met twee jaar niet als negatief, maar misschien is het mogelijk om over één jaar eens te kijken hoe het met mij gaat. Ik ben me ervan bewust dat ik dan nog niet klaar ben met de behandeling.

De deskundige M. Verhees, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Het is een traject met vallen en opstaan geweest. Er zijn situaties geweest waardoor wij genoodzaakt waren om de vrijheden van betrokkene te beperken. Hij was niet open over zaken die te linken waren aan seksualiteit. Ook had hij op facebook contact met zijn dochter gezocht. We hebben in reactie daarop een flinke pas op de plaats gemaakt met goede afspraken. Het traject is weer opgestart, zijn verloven zijn hervat en zijn vrijheden zijn uitgebreid. Hij heeft transmuraal verlof. Hij wordt veel gecontroleerd op zijn gedrag, zijn vrijheden, zijn verloven. Hij heeft laten zien dat het goed gaat, maar hij heeft nog langdurig toezicht en controle nodig. In de behandeling zelf worden geen grote stappen meer gemaakt. We werken toe naar een beschermde woonvorm met 24-uurs begeleiding. Voor het zover is moet er wel een stabiele periode zijn. Op dit moment zijn we in Arnhem en Utrecht met een RIBW-plaats bezig. Als hij de intake heeft gehad wordt hij op een wachtlijst geplaatst. We hebben zeker nog twee jaar nodig. Het is een geleidelijk en moeizaam resocialisatietraject. Twee jaar geleden hebben we ook al gezocht naar een RIBW-plaats. De stap naar buiten was toen te groot. Het traject moet heel gecontroleerd en gefaseerd gaan en daardoor gaat het langzaam. Het standpunt van de kliniek is de maatregel niet te verlengen met één jaar. We willen niet dat het valse hoop geeft.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij de vordering tot verlenging van de maatregel met twee jaar. De toelichting van de deskundige is duidelijk. Betrokkene krijgt geleidelijk meer vrijheden en er wordt langzaam toegewerkt naar een voorwaardelijke beëindiging van de TBS. Ik zie de toegevoegde waarde van een toetsmoment over een jaar niet. Plaatsing in een RIBW gaat binnen het jaar niet lukken.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik heb twee jaar geleden al gevraagd om de maatregel met één jaar te verlengen. Het traject is vertraagd - mede door zijn eigen gedrag. Er werden pornografische plaatjes op zijn computer aangetroffen, die achteraf legaal bleken. Cliënt zoekt wel steeds de grenzen op. Hij heeft zijn seksuele problematiek en kan dat niet veranderen. Hij werd teruggeplaatst en dat is eigenlijk toch een verloren tijd geweest. Voordat er een plaats is voor RIBW gaat er weer anderhalf jaar overheen. Het is jammer dat hij niet eerder is aangemeld. De kliniek is er nu wel mee bezig, maar pas sinds twee of drie maanden. Cliënt was niet altijd open naar de kliniek, maar is dat nu wel. Hij leert om te gaan met meer vrijheden. Cliënt wil graag perspectief hebben en wil laten zien hoe de situatie over een jaar is. Hij heeft geen valse hoop, maar hij wil een toetsmoment.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige. De rechtbank is op grond daarvan en op grond van het verhandelde ter terechtzitting van oordeel dat er gelet op de te verwachten duur van het resocialisatietraject geen termen aanwezig zijn om de TBS met één jaar te verlengen.

Gelet op het vorenstaande, gezien de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J.M.P. Willemse, voorzitter,

mr. J.H.P.G. Wielders en mr. F. Schneider, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 oktober 2013.

Mr. F. Schneider is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.