Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOBR:2013:5388

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
16-09-2013
Datum publicatie
26-09-2013
Zaaknummer
266391 / EX RK 13-120
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Vereffening nalatenschap van wijlen de erflater .

De benoemde vereffenaar in deze zaak: mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/266391 / EX RK 13-120

Beschikking van 16 september 2013

in de zaak van

de stichting

Woningstichting Kleine Meijerij,

gevestigd te Rosmalen,

verzoekster,

advocaat mr. C.C.M. Ewalds te Rosmalen

1 Het verzoek

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van de heer [erflater], geboren op [geboortedatum]te [geboorteplaats] overleden op [overlijdingsdatum], laatstelijk wonende te [woonplaats], hierna te noemen erflater.

Verzoekster heeft aan erflater verhuurd het woonhuis staande en gelegen te [woonplaats]aan [straatnaam]. Om de schulden van de nalatenschap niet verder te laten oplopen, heeft de in overleg met de gemeente aangewezen notaris op grond van zaakwaarneming, de huurovereenkomst met verzoekster per 1 mei 2012 beëindigd.

Verzoekster heeft thans een vordering op de nalatenschap bestaande uit de huurpenningen over de maand april 2013 en de schoonmaakkosten van de huurwoning.

Uit de inlichtingen van het Centraal Testamentenregister blijkt dat de erflater bij testament van [datum] voor het laatst over zijn nalatenschap heeft beschikt, waarbij de erflater al zijn eerdere uiterste wilsbeschikkingen heeft herroepen. De erflater heeft de heer [erfgenaam], tot zijn enige erfgenaam benoemd, tenzij erflater opnieuw zou huwen met een ander dan zijn echtgenote op dat moment of nakomelingen zou achterlaten.

Uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de erflater blijkt dat hij ongehuwd en zonder achterlating van nakomelingen is overleden.

1.2.

Uit informatie van het Boedelregister volgt dat de erfgenaam de nalatenschap tot op heden niet heeft verworpen dan wel uitsluitend beneficiair heeft aanvaard. De notaris heeft getracht in contact te komen met de erfgenaam, door hem aan te schrijven op zijn laatst bekende e-mailadres, op zijn woonadres als genoemd in het testament alsmede op het adres dat zij bij de erflater aantrof. De notaris ontving helaas geen enkele reactie op de door haar verzonden correspondentie. [land], waar erflater mogelijk verblijft, kent geen bevolkingsregister, zodat er aldaar geen uitreksel en/of informatie kan worden opgevraagd aangaande de huidige woon- of verblijfplaats van de erfgenaam.

1.3.

Nu de erfgenaam niet te traceren is er sprake van een onbeheerde nalatenschap. Verzoekster heeft er belang bij dat op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b BW de nalatenschap van erflater wordt vereffend zodat alle schuldeisers (waaronder zijzelf) voor zover mogelijk kunnen worden voldaan.

1.4.

Notaris mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel, kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen te ’s-Hertogenbosch is bereid te worden benoemd tot vereffenaar.

1.5.

Namens de notaris wordt tevens verzocht om reeds op voorhand te bepalen dat het loon van de vereffenaar te zijner tijd overeenkomstig de Recofa-richtlijnen wordt berekend en de vereffenaar toe te staan haar loon tijdens haar werkzaamheden tweemaandelijks in rekening te brengen.

1.6.

Verzoekster verzoekt de rechtbank te bepalen dat de kosten van deze procedure uit de nalatenschap dienen te worden voldaan aan verzoekster.

2 De beoordeling

2.1.

Met betrekking tot het verzoek tot benoeming van mr. Rosenbrand-Biesheuvel tot vereffenaar in de nalatenschap van erflater overweegt de rechtbank het volgende. Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de erfgenaam niet te traceren is. De nalatenschap is aldus onbeheerd zodat het verzoek tot benoeming van mr. Rosenbrand-Biesheuvel tot vereffenaar in de nalatenschap van erflater kan worden toegewezen.

2.2.

De kosten van de vereffening, waaronder het loon van de vereffenaar en de kosten van deze procedure, zullen ten laste van de nalatenschap komen indien en voorzover toereikend.

2.3.

De civiele rechter verklaart zich onbevoegd om in deze procedure kennis te nemen van het verzoek zoals omschreven onder punt 1.5. De kantonrechter is bevoegd van een dergelijk verzoek kennis te nemen.

3 De beslissing

De rechtbank

benoemt mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel, kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen te ’s-Hertogenbosch, aan de Zuiderparkweg 280, (postadres: Postbus 1272, 5200 BH ’s-Hertogenbosch),

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

de heer [erflater],

geboren te [geboorteplaats]op [geboortedatum]

laatstelijk wonende te [woonplaats],

overleden op [overlijdingsdatum] te [woonplaats],

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

ontheft verzoekster van de publicatieplicht,

bepaalt dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

de civiele rechter verklaart zich onbevoegd van het verzoek onder punt 1.5. kennis te nemen en verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt naar de kantonrechter.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 16 september 2013.