Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:3684

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
20-08-2021
Datum publicatie
27-08-2021
Zaaknummer
C/18/206939 / KG ZA 21-137
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Verstek
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Inbreuk op rechten van bedrijf dat online oordopjes verkoopt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/206939 / KG ZA 21-137

Vonnis in kort geding van 20 augustus 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap

LUXEROYAL B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseres, hierna te noemen: LuxeRoyal,

advocaat: mr. M. Aaftink te Groningen,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde, hierna te noemen: [gedaagde] ,

die niet in rechte is verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 2 augustus 2021 met producties 1 t/m 6,

  • -

    de nadere producties 7 en 8 van de zijde van LuxeRoyal,

  • -

    de mondelinge behandeling van 17 augustus 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

LuxeRoyal drijft een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van telefoonaccessoires en electronicaproducten, waaronder draadloze oordopjes. LuxeRoyal heeft een eigen website en verkoopt haar producten tevens via de webwinkel bol.com. LuxeRoyal maakt hierbij gebruik van haar handelsnaam LuxeRoyal en het Benelux beeldmerk LuxeRoyal. Voor de verkoop van haar producten via bol.com heeft LuxeRoyal eigen - unieke - EAN-codes in gebruik genomen. Deze EAN-codes zijn gekoppeld aan haar producten. LuxeRoyal heeft aan haar advertenties op bol.com foto's toegevoegd waarbij gebruik wordt gemaakt van een logo dat gelijk is aan haar Benelux beeldmerk.

2.2.

[gedaagde] exploiteert een onderneming onder de handelsnaam [gedaagde] en handelt op bol.com onder de naam [gedaagde] . [gedaagde] verkoopt via bol.com eveneens draadloze oordopjes.

2.3.

[gedaagde] maakt bij de verkoop van de door hem aangeboden draadloze oordopjes op bol.com gebruik van de EAN-codes die bij de producten van LuxeRoyal horen. Hiermee biedt hij zijn producten op bol.com eveneens onder het merk LuxeRoyal aan. [gedaagde] maakt hierbij tevens gebruik van de inhoud van de advertenties van LuxeRoyal en van dezelfde afbeeldingen als die LuxeRoyal gebruikt voor de promotie van haar oordopjes.

2.4.

De advocaat van LuxeRoyal heeft [gedaagde] bij brief van 8 juli 2021 gesommeerd om de inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten, handelsnamen en EAN-codes te staken en gestaakt te houden. [gedaagde] heeft niet op deze brief gereageerd. [gedaagde] heeft de bewuste advertentie in eerste instantie van bol.com verwijderd, maar de advertentie is enkele dagen later opnieuw op bol.com verschenen. Hierop heeft de advocaat van LuxeRoyal een tweede sommatiebrief d.d. 16 juli 2021 aan [gedaagde] gestuurd. Ook op deze brief is geen reactie van de kant van [gedaagde] gekomen.

3 Het geschil

3.1.

LuxeRoyal vordert dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

I. [gedaagde] beveelt om binnen vierentwintig uur na betekening van het vonnis volledig te staken en gestaakt te houden elk gebruik, inclusief het online gebruiken van de in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnamen en EAN-codes van LuxeRoyal, bijvoorbeeld door het op de website bol.com verkopen en afleveren van producten met gebruikmaking van de aan LuxeRoyal toekomende merken, intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnamen en EAN-codes;

II. [gedaagde] gebiedt om binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis een controleerbaar, met bewijs gestaafd overzicht aan LuxeRoyal te verstrekken, waaruit het aantal producten blijkt dat verkocht is met gebruikmaking van voornoemde intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnaamrechten en EAN-codes, alsmede de inkoopprijs en verkoopprijs, alsmede de totale omzet en winst, uitgesplitst naar bruto en netto winst gerealiseerd met voornoemde intellectuele eigendomsrechten, handelsnaamrechten en EAN-codes;

III. [gedaagde] veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij het onder I. en II. gevorderde verbod/gebod geheel of gedeeltelijk overtreedt, met een maximum van € 100.000,00;

IV. [gedaagde] veroordeelt tot betaling aan LuxeRoyal van de redelijke en evenredige proceskosten die LuxeRoyal heeft gemaakt ter zake van deze procedure, als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, vooralsnog begroot op een bedrag van € 2.000,00 exclusief verschotten;

V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het in deze zaak te wijzen vonnis.

3.2.

LuxeRoyal legt, kort samengevat, het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

[gedaagde] maakt inbreuk op en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit haar merkenrecht. [gedaagde] gebruikt zonder toestemming van LuxeRoyal haar EAN-codes ten behoeve van zijn eigen advertentie op bol.com. Daarmee worden de aan de EAN-codes gekoppelde afbeeldingen, productinformatie, handelsnaam en informatie van LuxeRoyal in de advertentie van [gedaagde] overgenomen. Aldus wordt gebruik gemaakt van het merkenrecht van LuxeRoyal voor het aanbieden van soortgelijke producten. Met deze handelwijze van [gedaagde] ontstaat bij het publiek verwarring welk product men koopt. Het publiek zal het product van [gedaagde] immers associëren met het merk LuxeRoyal, terwijl [gedaagde] daarvoor geen vergoeding betaalt of toestemming van LuxeRoyal heeft verkregen. Het gebruikmaken van de EAN-nummers en intellectuele eigendomsrechten van LuxeRoyal levert tevens een onrechtmatige daad van [gedaagde] jegens LuxeRoyal op. Voorts maakt [gedaagde] inbreuk op de auteursrechten van LuxeRoyal. De foto's en de productomschrijvingen die hij overneemt, betreffen namelijk auteursrechtelijk beschermde werken. Ten slotte maakt [gedaagde] inbreuk op de handelsnaam van LuxeRoyal door het gebruik van haar EAN-codes. De consument die op de advertentie van [gedaagde] klikt, krijgt in feite de advertentie van LuxeRoyal te zien. Aldus is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet.

4 De beoordeling

4.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat verstek zal worden verleend tegen de niet verschenen gedaagde partij.

4.2.

De vorderingen van LuxeRoyal onder I. en II. komen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen daarom worden toegewezen.

4.3.

De door LuxeRoyal onder III. gevorderde dwangsommen voor het geval [gedaagde] niet aan de vorderingen onder I. en II. voldoet, zijn eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat het maximumbedrag aan te verbeuren dwangsommen op € 50.000,00 zal worden bepaald.

4.4.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019 Rv worden veroordeeld, die met inachtneming van de niet betwiste kostenopgaven van LuxeRoyal worden vastgesteld als volgt:

- dagvaardingskosten € 105,18

- griffierecht € 667,00

- salaris advocaat € 2.450,41

-------------

€ 3.222,59

4.5.

De gevorderde nakosten zijn toewijsbaar als hierna bij de beslissing is vermeld.

4.6.

De in artikel 1019i Rv bedoelde termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak wordt bepaald op zes maanden na dagtekening van dit vonnis.

4.7.

De gevorderde uitvoerbaarverklaring van dit vonnis op de minuut zal worden afgewezen, nu de wet die mogelijkheid niet (meer) kent. Ook zal de gevorderde uitvoerbaarverklaring van het vonnis op alle dagen en uren worden afgewezen, omdat LuxeRoyal niet heeft onderbouwd welk concreet belang zij hierbij heeft.

5 BESLISSING

De voorzieningenrechter:

5.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagde partij [gedaagde] ;

5.2.

draagt [gedaagde] op om binnen vierentwintig uur na de betekening van dit vonnis volledig te staken en gestaakt te houden elk gebruik, inclusief het online gebruiken, van de in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnamen en EAN-codes van LuxeRoyal, bijvoorbeeld door het op de website www.bol.com aanbieden, verkopen en afleveren van producten met gebruikmaking van de aan LuxeRoyal toekomende merken, intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnamen en EAN-codes;

5.3.

draagt [gedaagde] op om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis een controleerbaar, met bewijs gestaafd overzicht aan LuxeRoyal te verstrekken waaruit blijkt het aantal producten dat verkocht is met gebruikmaking van voornoemde intellectuele eigendomsrechten, afbeeldingen, productomschrijvingen, handelsnaamrechten en EAN-codes, alsmede de inkoopprijs en verkoopprijs, alsmede de totale omzet en winst, uitgesplitst naar bruto en netto winst gerealiseerd met voornoemde intellectuele eigendomsrechten, handelsnaamrechten en EAN-codes;

5.4.

bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom van € 2.500,00 zal verbeuren voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de veroordelingen onder I. en/of II. voldoet en verbindt aan de te verbeuren dwangsommen een maximum van € 50.000,00;

5.5.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van LuxeRoyal vastgesteld op € 3.222,59, alsmede in de nakosten van € 163,00 zonder betekening van dit vonnis te vermeerderen met € 85,00 in geval van betekening;

5.6.

bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.7.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.B. Faber-Siermann en in het openbaar uitgesproken door mr. R. Bootsma op 20 augustus 2021.

614 (MP)