Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:2363

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-05-2021
Datum publicatie
11-06-2021
Zaaknummer
204673
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Proceskostenveroordeling
Versnelde behandeling
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Gebruik woordmerk en teksten van eisende partij door gedaagde partij. Merkinbreuk. Schending auteursrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/204673 / KG ZA 21-51

Vonnis in kort geding van 18 mei 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MR. CHADD B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats eiser],

eiseres,

advocaat mr. M. Aaftink,

tegen

1. de vennootschap onder firma

MISTER EINSTEIN,

gevestigd te [vestigingsplaats gedaagde],

en haar vennoten

2 [firmant 1],

3. [firmant 2],

4. [firmant 3],

5. [firmant 4],

allen wonende te [woonplaats firmanten],

gedaagden,

[firmant 2] en [firmant 4] zijn in persoon verschenen, alsmede in hun hoedanigheid van vennoten van de vennootschap onder firma Mister Einstein.

Partijen zullen hierna Mr. Chadd en Mister Einstein genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de mondelinge behandeling d.d. 23 april 2021; namens Mr. Chadd is verschenen haar directeur [directeur], vergezeld van mr. Aaftink en haar kantoorgenoot mr. H. Ellemers; Mister Einstein heeft zich doen vertegenwoordigen door haar vennoten [firmant 2] en [firmant 4], alsmede door haar werkneemster [werkneemster].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mr. Chadd biedt sinds 2015 een platform waarop middelbare scholieren en (universitaire) coaches met elkaar in contact worden gebracht om zo samen de huiswerkproblemen van scholieren op te lossen. Dat contact verloopt

via de app van Mr. Chadd of door middel van de website www.mrchadd.nl.
Mr. Chadd is houdster van het Benelux-woordmerk MR. CHADD, geregistreerd onder inschrijvingsnummer 1019749 in klasse 35, 41 en 42 (gedeponeerd op 8 augustus 2017 en ingeschreven op 1 november 2017).

2.2.

Mister Einstein is in juli 2020 opgericht. Door middel van de website www.mistereinstein.nl biedt Mister Einstein een online platform waarop leerlingen van middelbare en lagere scholen bijles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

2.3.

Nadat Mr. Chadd had geconstateerd dat Mister Einstein op haar website gebruik had gemaakt van het woordmerk van Mr. Chadd en dat Mister Einstein op haar website teksten van Mr. Chadd (vrijwel) letterlijk had overgenomen, heeft de advocaat van Mr. Chadd Mister Einstein bij brief van 25 februari 2021 gesommeerd de inbreuken op het merkrecht en het auteursrecht van Mr. Chadd te staken en gestaakt te houden. Daarbij is tevens verzocht - en voor zover nodig gesommeerd - dat Mister Einstein een onthoudingsverklaring zou ondertekenen.

2.4.

Bij e-mail van 29 februari 2021 heeft Mister Einstein gereageerd op de sommatie. Zij heeft daarbij aangegeven dat zij de teksten, waarin Mr. Chadd werd vermeld, inmiddels had aangepast en dat zij het merk Mr. Chadd had verwijderd van haar website. Zij heeft daarbij verder verklaard dat het overnemen van Mr. Chadd op haar website is gebeurd door een fout van het door Mister Einstein ingeschakelde tekstbureau. Mister Einstein heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

3 Het geschil

3.1.

De vordering van Mr. Chadd strekt ertoe:

I. Mister Einstein te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis volledig te staken en gestaakt te houden elk gebruik, inclusief het online gebruiken van de in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten, waaronder de merkenrechten van Mr. Chadd;

II. Mister Einstein te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende teksten van de website van Mr. Chadd van de website
www.mistereinstein.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

III. Mister Einstein hoofdelijk te verbieden in de toekomst wederom (web)teksten van Mr. Chadd te verveelvoudigen en openbaar te maken, alsook haar merk danwel andere intellectuele eigendomsrechten te gebruiken;

IV. Mister Einstein te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis op haar eigen kosten een rectificatie te plaatsen op de eerst zichtbare
pagina van de website van gedaagde (www.mistereinstein.nl) en deze aldaar te houden, tegen een witte achtergrond in een zwart kader, in duidelijke letters die een grootte hebben van 12 punten, op een zodanige wijze dat deze tekst zonder scrollen duidelijk en volledig zichtbaar is en zonder toevoeging of schrapping van tekst:

“RECTIFICATIE:

Wij hebben teksten van de website en het merk van Mr. Chadd zonder toestemming

overgenomen en op onze website.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,

heeft bij vonnis [datum] bepaald dat wij, Mister Einstein, het auteursrecht en

merkenrecht van de onderneming Mr. Chadd B.V. hebben geschonden.

Wij, Mister Einstein, zijn daarom op grond van een schending van het merkenrecht,

auteursrecht en onrechtmatige daadsrecht veroordeeld om deze rectificatie te

publiceren. Op rechterlijk bevel zijn de bewuste delen, die eerder zichtbaar waren,

verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Mister Einstein”

Althans een door de Voorzieningenrechter te formuleren tekst;

V. Mister Einstein hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde (een van de) onder I tot en met IV gevorderde verbod/gebod geheel of gedeeltelijk overtreedt met een maximum van € 500.000,00;

VI. Mister Einstein hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade geleden door Mr. Chadd als bedoeld in artikel 2.21 BVIE, artikel 27 Auteurswet en artikel 6:162 BW ad € 2.500,00;

VII. Mister Einstein te veroordelen tot betaling aan Mr. Chadd van de redelijke en evenredige proceskosten die Mr. Chadd heeft gemaakt ter zake van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv, vooralsnog begroot op een bedrag van € 5.500,00 exclusief verschotten;

VIII. Met bepaling dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

3.2.

Mister Einstein heeft verweer gevoerd.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen is met de aard van het gevorderde gegeven.

Merkenrecht

4.2.

Dat er sprake is geweest van een merkinbreuk, staat niet ter discussie. Gelet op de overgelegde stukken is thans niet in geschil dat Mister Einstein in de door haar op haar website gebruikte teksten volledig voor verwijdering van het merk Mr. Chadd heeft zorggedragen. Daarmee heeft Mr. Chadd niet voldoende belang (meer) bij de gevraagde voorzieningen betreffende het gebruik van het merk Mr. Chadd. In zoverre worden de vorderingen afgewezen.

Auteursrecht

4.3.

Ingevolge artikel 1 van de Auteurswet (Aw) is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, moet het voortbrengsel in kwestie oorspronkelijk zijn, dat wil zeggen niet ontleend zijn aan een ander werk, en een eigen intellectuele schepping zijn van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.

4.4.

Mister Einstein heeft aangevoerd dat er geen sprake is van auteursrecht van Mr. Chadd op de teksten op haar website, omdat het veelal gaat om vaststaande definities en schoolvoorbeelden en omdat ook andere ondernemingen op het gebied van huiswerkbegeleiding dergelijke teksten hanteren. Zelfs al zouden de door Mr. Chadd gebruikte teksten van algemene aard zijn, dan nog voldoen deze teksten naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aan de hiervoor onder rov. 4.3 weergegeven werktoets vanwege de gemaakte keuzes in woordgebruik en rangschikking van de woorden. Er rust derhalve een auteursrecht van Mr. Chadd op de door haar op haar website gehanteerde teksten.

4.5.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is verder gebleken dat de door Mister Einstein op haar website gebruikte teksten zoveel gelijkenis vertonen met de teksten die Mr. Chadd op haar website gebruikt, dat naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter sprake is van schending door Mister Einstein van het aan Mr. Chadd toekomende auteursrecht. Met name de in de door Mr. Chadd overgelegde productie 4 vermelde lange reeks van 55 voorbeelden zijn daarvoor - voldoende - redengevend. Daarmee is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende vast komen te staan dat de website van Mister Einstein in zoverre ontleend is aan de website van Mr. Chadd. De vordering tot het verwijderen en verwijderd houden van de inbreukmakende teksten is dan ook toewijsbaar.

4.6.

Voor zover Mister Einstein met haar stelling dat zij niet opzettelijk teksten van Mr. pChadd heeft overgenomen, heeft willen stellen dat zij te goeder trouw zou hebben gehandeld, dan snijdt dit verweer geen hout. De aanwezigheid van opzet en/of wetenschap van inbreuk bij de inbreukmaker is geen vereiste voor optreden door rechthebbenden van Benelux-merken en/of auteursrechten. Integendeel, het ligt op de weg van Mister Einstein om zich (tevoren) ervan te verzekeren dat zij met de door haar gebruikte teksten geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden, zoals Mr. Chadd. Het feit dat Mister Einstein een taalbureau heeft ingeschakeld voor de teksten op haar website, ontheft haar niet van die verantwoordelijkheid. Het stond Mr. Chadd dan ook vrij om direct een advocaat in te schakelen en, nadat zij geconstateerd had dat niet volledig gehoor was gegeven aan haar sommatiebrief van 25 februari 2021, deze procedure aanhangig te maken.

4.7.

De vordering tot plaatsing van een rectificatie op de landingspagina is eveneens toewijsbaar. Deze vordering is niet ongebruikelijk ingeval van schending van een auteursrecht en vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 28 lid 10 Auteurswet. Mr. Chadd heeft belang bij en recht op een rectificatie om potentiële klanten ervan op de hoogte te stellen dat de website van Mister Einstein inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten. De voorzieningenrechter zal hier wel een termijn aan verbinden.

4.8.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.9.

Mister Einstein is aansprakelijk voor de schade die Mr. Chadd door de inbreuk op haar auteursrechten heeft geleden. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op het bedrag dat Mister Einstein aan Mr. Chadd verschuldigd zal blijken wegens schadevergoeding verschillen partijen van mening over de hoogte van een redelijke (gederfde) licentievergoeding. De omvang van de vordering kan derhalve niet, ook niet bij benadering, worden vastgesteld en voldoet niet aan het criterium dat deze in hoge mate aannemelijk is. Het gevorderde voorschot zal dan ook worden afgewezen.

4.10.

Mister Einstein zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mr. Chadd worden mede conform de niet betwiste opgave van Mr. Chadd begroot op:

- betekening oproeping € 93,01

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 7.220,40

Totaal € 7.980,41

4.11.

De termijn ex artikel 1019h Rv zal worden bepaald op zes maanden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Mister Einstein om binnen een week na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende teksten van de website van Mr. Chadd van de website www.mistereinstein.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

5.2.

verbiedt Mister Einstein in de toekomst wederom (web)teksten van Mr. Chadd te verveelvoudigen en openbaar te maken;

5.3.

gebiedt Mister Einstein binnen een week na betekening van dit vonnis op haar eigen kosten een rectificatie te plaatsen op de eerst zichtbare pagina van de website van Mister Einstein (www.mistereinstein.nl) en deze aldaar gedurende één maand te houden, tegen een witte achtergrond in een zwart kader, in duidelijke letters die een grootte hebben van 12 punten, op een zodanige wijze dat deze tekst zonder scrollen duidelijk en volledig zichtbaar is en zonder toevoeging of schrapping van tekst:

“RECTIFICATIE:

Wij hebben teksten van de website en het merk van Mr. Chadd zonder toestemming

overgenomen op onze website.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,

heeft bij vonnis van 18 mei 2021 bepaald dat wij, Mister Einstein, het auteursrecht van de onderneming Mr. Chadd B.V. hebben geschonden.

Wij, Mister Einstein, zijn daarom op grond van een schending van het auteursrecht en onrechtmatige daadsrecht veroordeeld om deze rectificatie te publiceren. Op rechterlijk bevel zijn de bewuste delen, die eerder zichtbaar waren,

verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Mister Einstein”;

5.4.

veroordeelt Mister Einstein hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van
€ 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Mister Einstein (één van de) onder rov. 5.1 tot en met 5.3 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt;

5.5.

veroordeelt Mister Einstein in de proceskosten, aan de zijde van Mr.Chadd tot op heden begroot op € 7.980,41;

5.6.

bepaalt de termijn van artikel 1019h Rv op zes maanden;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2021.1

1 coll: js (319)