Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2021:1774

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23-04-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
9074835 CV EXPL 21-1428
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

werknemers starten concurrerende onderneming. Overeenkomst met werkgever met betrekking tot concurrentiebeding, relatiebeding en documentenbeding. Schending afspraken?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0586
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 9074835 \ CV EXPL 21-1428

vonnis van de kantonrechter ex art. 254 lid 5 Rv d.d. 23 april 2021

inzake

1 [eiser 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2 [eiser 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

3 [eiser 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

gemachtigde: mr. S. Scheltinga,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLAFIS ENGINEERING NOORD BV,

gevestigd te Heerenveen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

gemachtigden: mr. E.W. Kingma en mr. A.M. Avedissian.

Eisers in conventie, tevens verweerders in reconventie, zullen hierna gezamenlijk [eisers c.s.] en individueel respectievelijk [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] worden genoemd en gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie, Clafis.

Procesverloop

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie

- producties aan de zijde van Clavis

- de op voorhand toegezonden pleitaantekeningen van mr. Scheltinga

- de mondelinge behandeling per Skype-verbinding.

1.2

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

Motivering

De feiten

in conventie en in reconventie

2.1.

[eisers c.s.] is als werknemer bij Clafis werkzaam geweest. [eiser 2] is ingaande

1 september 2015 in dienst getreden als Civil Engineer, [eiser 1] per 1 januari 2018 als Senior Adviseur Infrastructuur en [eiser 3] per 1 juni 2018 als Civieltechnisch medewerker.

2.2.

In de arbeidsovereenkomsten van [eiser 2] en [eiser 3] met Clafis zijn, voor zover voor deze procedure van belang, de volgende bepalingen opgenomen:

(…)

Artikel 7 - Nevenwerkzaamheden

7.1

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clafis is het werknemer niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Onder nevenwerkzaamheden wordt verstaan, het gedurende de

arbeidsovereenkomst buiten Clafis om verrichten van werkzaamheden voor derden en/of voor eigen rekening, betaald of onbetaald.

7.2

Een verzoek om toestemming moet schriftelijk door werknemer worden ingediend bij Clafis.

7.3

Een verzoek om toestemming zal Clafis niet op onredelijke gronden weigeren. Redelijke gronden voor weigering kunnen zijn: risico op concurrentie; onverenigbaarheid van functies; risico op arbeidsongeschiktheid; risico op aantasting eer en goede naam van Clafis; risico op overtreding

Arbeidstijdenwet.

7.4

Handelen in strijd met het in dit lid gestelde zal voor Clafis aanleiding zijn om passende arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten.

Artikel 8 - Geheimhoudingsbeding

Werknemer zal, zowel gedurende het dienstverband als na het beëindigen van het dienstverband, geheimhouding betrachten en op geen enkele wijze aan derden enige mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan werknemer in het kader van de werkzaamheden in dienst van Clafis heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt tevens ten aanzien van gegevens afkomstig van en/of betreffende opdrachtgevers van Clafis, alsmede ten aanzien van gegevens afkomstig van en/of betreffende aan Clafis gelieerde ondernemingen

Onder derden in dit verband worden tevens verstaan andere personeelsleden van Clafis of van diens opdrachtgevers waar werknemer werkzaamheden (heeft) verricht, tenzij deze(n) in verband met hun werkzaamheden van het een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld

Artikel 9 - Concurrentiebeding

9.1

Gedurende het dienstverband alsmede gedurende een periode van 12 maanden na het einde van het dienstverband is het werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clafis niet toegestaan om buiten de Clafis om:

a. op enigerlei wijze, direct of indirect, gehonoreerd of ongehonoreerd, werkzaamheden en/of diensten te verrichten of betrokken te zijn bij enige persoon, instelling, werkgever of onderneming die concurrerende, soortgelijke of aanverwante activiteiten ontplooit als Clafis of de aan hem gelieerde ondernemingen, danwel daarin of daarbij enig belang hebben.

b. werknemers van Clafis te bewegen het dienstverband met Clafis te beëindigen en/of in dienst te nemen.

9.2

Dit concurrentiebeding heeft betrekking op het geografische gebied dat gelegen is binnen de cirkel die de vestigingsplaats van de Clafis als middelpunt heeft en een straal van 80 kilometer.

Artikel 10 - Relatiebeding

10.1

Gedurende het dienstverband alsmede gedurende een periode van 12 maanden na het einde van het dienstverband is het werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clafis, niet toegestaan om buiten Clafis om op enigerlei wijze, direct of indirect, zakelijke contacten te onderhouden, met relaties van Clafis waarmee ClafÏs en/of de werknemer op enigerlei wijze op zakelijk niveau contact heeft gehad.

10.2

Onder relaties in de zin van lid 1 worden onder meer begrepen:

- huidige opdrachtgevers, waaronder tevens verstaan eindopdrachtgevers en eventuele tussenopdrachtgevers, in geval sprake is van onderaanneming,

- ex-opdrachtgevers voor wie Clafis direct of indirect heeft gewerkt in de periode van 12 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met werknemer, waaronder tevens verstaan ex eindopdrachtgevers en eventuele ex- tussenopdrachtgevers, in geval sprake is geweest van onderaanneming;

- potentiële opdrachtgevers aan wie Clafis een offerte heeft uitgebracht in de periode van 12 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met werknemer.

10.3

Desgevraagd zal Clafis bij beëindiging van het dienstverband opgave verstrekken van de in lid 2 bedoelde relaties.

(…)

Artikel 12 - Boetebeding

Indien werknemer handelt in strijd met de gestelde artikelen 8. 9 10 en/of 11 dan is hij, zonder dat enige

ingebrekestelling is vereist voor iedere overtreding een boetesom verschuldigd aan Cafis van € 10.000,00. Indien werknemer nadat hij door Clafis schriftelijk is gewezen op de overtreding blijft handelen in strijd met gestelde artikelen 8,9, 10 en/of 11, dan is hij voor iedere dag dat de overtreding voortduurt aan Clafis een boetesom verschuldigd van € 1.000,00 met dien verstande dat het totaal bedrag aan boetes een bedrag van € 25.000,00 niet zal overschrijden. Een en ander laat het recht van Clafis onverlet om in plaats van boete aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 – Documenten

Het is werknemer niet toegestaan op welke wijze dan ook goederen, die eigendom zijn van Clafis of van cliënten van Clafis, documenten waaronder begrepen memoranda, notities, dossiers, verslagen, schetsen, tekeningen of correspondentie, dan wel kopieën hiervan, die hij in verband met zijn werkzaamheden in dienst van Clafis onder zich heeft verkregen, in zijn particuliere bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden is vereist. In ieder geval is werknemer verplicht, zelfs zonder enig verzoek daartoe, om bedoelde goederen, documenten, correspondentie of kopieën hiervan aan het einde van het dienstverband en bij non-activiteit om welke reden dan ook onmiddellijk aan Clafis ter hand te stellen.

(…)

In de arbeidsovereenkomst van [eiser 1] met Clafis staan, voor zover van belang, de volgende bepalingen:

(…)

Artikel 7 - Nevenwerkzaamheden

7.1

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Clafis is het werknemer niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Onder nevenwerkzaamheden wordt verstaan, het gedurende de overeenkomst buiten Clafis om verrichten van werkzaamheden voor derden en/of voor eigen rekening, betaald of onbetaald.

7.2

Een verzoek om toestemming moet schriftelijk door werknemer worden ingediend bij Clafis.

7.3

Een verzoek om toestemming zal Clafis niet op onredelijke gronden weigeren. Redelijke gronden voor weigering kunnen zijn: risico op concurrentie; onverenigbaarheid van functies; risico op arbeidsongeschiktheid; risico op aantasting eer en goede naam van Clafis; risico op overtreding Arbeidstijdenwet.

7.4

Handelen in strijd met het in dit lid gestelde zal voor Clafis aanleiding zijn om passende arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten.

Artikel 8 - Geheimhoudingsbeding

Werknemer zal, zowel gedurende het dienstverband als na het beëindigen van het dienstverband, geheimhouding betrachten en op geen enkele wijze aan derden enige mededeling doen van gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan werknemer in het kader van de werkzaamheden in dienst van Clafis heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt tevens ten aanzien van gegevens afkomstig van en/of betreffende opdrachtgevers van Clafis, alsmede ten aanzien van gegevens afkomstig van en/of betreffende aan Clafis gelieerde ondernemingen.

Onder derden in dit verband worden tevens verstaan andere personeelsleden van Clafis of van diens opdrachtgevers waar werknemer werkzaamheden (heeft) verricht, tenzij deze(n) in verband met hun werkzaamheden van het een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld.

(…)

Artikel 10 - Boetebeding

Indien werknemer handelt in strijd met de gestelde artikelen 8, (…) en 10, dan is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boetesom verschuldigd aan Clafis van € 10.000,00. Indien werknemer, nadat hij door Clafis schriftelijk is gewezen op de overtreding, blijft handelen in strijd met gestelde artikelen 8, (…) en 10, dan is hij voor iedere dag dat de overtreding voortduurt aan Clafis een boetesom verschuldigd van € 1.000,00 met dien verstande dat het totaal bedrag aan boetes een bedrag van € 25.000,00 niet zal overschrijden. Een en ander laat het recht van Clafis onverlet om, in plaats van boete, aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 - Documenten

Het is werknemer niet toegestaan op welke wijze dan ook goederen, die eigendom zijn van Clafis of van opdrachtgevers van Clafis, documenten waaronder begrepen memoranda, notities, dossiers, verslagen, schetsen, tekeningen of correspondentie, dan wel kopieën hiervan, die hij in verband met zijn werkzaamheden in dienst van Clafis onder zich heeft verkregen, in zijn particuliere bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden is vereist. In ieder geval is werknemer verplicht, zelfs zonder enig verzoek daartoe, om bedoelde goederen, documenten, correspondentie of kopieën hiervan aan het einde van het dienstverband en bij non-activiteit om welke reden dan ook onmiddellijk aan Clafis ter hand te stellen.

(…)

2.3.

In december 2020 heeft [eisers c.s.] aan Clafis te kennen gegeven dat zij Clafis wilden verlaten en dat zij voornemens waren om een eigen bedrijf te beginnen. Op 15 december 2020 hebben partijen afgesproken dat [eisers c.s.] een voorstel zou doen over mogelijke samenwerking in de toekomst. [eisers c.s.] heeft dit op 11 januari 2021 gedaan. Op 18 januari 2021 hebben partijen in verband hiermee een overleg gevoerd. Het voorstel dat [eisers c.s.] aan Clafis heeft gedaan werd door deze laatste afgewezen. Op 24 januari 2021 hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de beëindiging van de dienstverbanden en de voorwaarden waaronder dit zou plaatsvinden. In de op schrift gestelde overeenkomst staat, voor zover van belang, het volgende:

Beste [eiser 1] , [eiser 3] en [eiser 2] ,

Zoals afgesproken ontvangen jullie hierbij een brief, waarbij wij de afspraken vastleggen en overeenkomen, die gelden na beëindiging van jullie arbeidsovereenkomst met CLAFIS. Jullie hebben aangegeven vanaf 1 maart 2021 verder te gaan met een eigen gezamenlijke onderneming. Wij zijn met elkaar in overleg getreden en hebben afspraken gemaakt die wij als volgt schriftelijke wensen vast te leggen:

Afspraken projecten

Ten aanzien van onderstaande projecten geldt een goede overdracht dan wel afronding door [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] . Jullie zullen naar beste kunnen je medewerking verlenen aan een correcte afhandeling van taken en verantwoordelijkheden. Over de specifieke details van een correcte afhandeling van alle taken en verantwoordelijkheden van eenieder worden nadere afspraken gemaakt.

(…)

Onderstaande projecten worden door CLAFIS verder opgepakt. De overdracht van deze projecten zal

plaatsvinden tussen [eiser 1] en nader te benoemen CLAFIS collega (’s) met betrekking tot de facturatie, gemaakte afspraken, etc. [eiser 1] zal naar beste kunnen zijn medewerking verlenen aan een correcte afhandeling van zijn taken en verantwoordelijkheden ten aanzien onderstaande projecten. Over de specifieke details van een correcte afhandeling van alle taken en verantwoordelijkheden van eenieder worden nadere afspraken gemaakt.

(…)

Concurrentiebeding

De postcontractuele verplichtingen van artikel 9 uit de arbeidsovereenkomsten van [eiser 2] en [eiser 3] vervalt onder de volgende voorwaarde:

• Het concurrentiebeding vervalt alleen als zij werkzaamheden en/of diensten willen verrichten vanuit de nieuwe gezamenlijke onderneming.

CLAFIS wil daarbij nadrukkelijk benoemen dat het concurrentiebeding niet vervalt in de volgende niet limitatieve gevallen:

• Als de eigen gezamenlijke onderneming wordt opgericht hij en/of met een concurrent van CLAFIS, dan wel dat de eigen gezamenlijke onderneming op een of andere wijze onderdeel zal worden van een concurrent van CLAFIS.

• Het concurrentiebeding vervalt evenmin als [eiser 3] en [eiser 2] rechtstreeks in dienst

treden bij een instelling, werkgever of onderneming die concurrerende, soortgelijke of aanverwante activiteiten ontplooit als CLAFIS of aan haar gelieerde ondernemingen.

Relatiebeding

Het relatiebeding van [eiser 3] en [eiser 2] blijft in stand zoals is omschreven in artikel 10 van hun arbeidsovereenkomsten. Hieronder een opsomming van de relaties waarop het relatiebeding van toepassing is:

(…)

Communicatie

CLAFIS neemt het voortouw in de communicatie. CLAFIS doet de eerste berichtgeving naar: klanten, relaties en collega’s informeren. Na communicatie van CLAFIS zijn [eiser 2] , [eiser 3] en [eiser 1] in de gelegenheid om te communiceren over hun vertrek bij CLAFIS. Deze communicatie zal te allen tijde zonder negatieve uitlatingen zijn.

Partijen zullen geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij ter zake van het einde van de arbeidsovereenkomst met elkaar zijn overeengekomen, tenzij een wettelijke verplichting een van beide partijen verplicht om daarover mededelingen te doen. Partijen zullen zich onthouden van negatieve uitlatingen of berichtgeving over elkaar aan derden. Dit verbod strekt voor alle partijen zowel intern (binnen werkgever) als extern (buiten werkgever).

Aanvullende afspraken:

Het voorstel dat door [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] is gedaan op 11 januari jl. komt te vervallen.

- Voor de formele opzegging van de arbeidsovereenkomsten worden getekende opzeggingsbrieven uiterlijk voor 1 februari 2021 verzonden naar [A] . Alleen dan zullen de arbeidsovereenkomsten eindigen per 1 maart 2021.

- Het is [eiser 2] , [eiser 3] en [eiser 1] niet toegestaan, behoudens voorafgaande

schriftelijke toestemming van CLAFIS, om werknemers van CLAFIS te bewegen om het dienstverband met CLAFIS te beëindigen en of in dienst te nemen gedurende 24 maanden na datum uitdiensttreding en/of 12 maanden na datum van afronding van een toekomstig contract- of projectsamenwerking.

- De postcontractuele bedingen zoals, artikel 8 (geheimhoudingsbeding), artikel 10 (relatiebeding), artikel 12 (boetebeding) uit de arbeidsovereenkomsten blijven onverminderd van kracht.

Vervolg aanvullende afspraken:

- Alle bedrijfsvertrouwelijke waarover [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] beschikken,

ongeacht op welke gegevens dragers deze zijn vastgelegd worden uiterlijk voor de einddatum van de

arbeidsovereenkomst bij CLAFIS ingeleverd. Indien inleveren niet mogelijk is, dan worden deze door [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] verwijderd. Het is niet toegestaan om kopieën van

bedrijfsvertrouwelijke informatie te behouden, ongeacht op welke gegevensdragers deze zijn vastgelegd.

(…)

2.4.

[eiser 1] heeft hierna op 22 januari 2021 de arbeidsovereenkomst schriftelijk opgezegd met ingang van 1 maart 2021. [eiser 2] en [eiser 3] hebben dit bij brief en e-mail op 25 januari 2021 gedaan.

2.5.

Clafis heeft vervolgens klanten en overige werknemers geïnformeerd over het vertrek van [eisers c.s.] Vanaf omstreeks 12 februari 2021, heeft [eisers c.s.] diverse contactpersonen van relaties per e-mail op de hoogte gesteld van het aanstaande vertrek bij Clafis en de oprichting van Ingenieursbureau Fris B.V. (hierna: Fris). Deze e-mails bevatten verder het volgende:

E-mail van [eiser 1] :

Vanaf 1 maart a.s. starten wij een nieuw, eigen ingenieursbureau!

[kantonrechter: afgebeeld is het logo van Fris]

FRIS Ingenieurs B.V. is een nieuw ingenieursbureau op het gebied van Infrastructuur en Kunstwerken.

Samen met [eiser 3] en [eiser 2] , met wie ik al jaren samenwerk, heb ik dit bureau opgericht.

Een kleinschalig, regionaal ingenieursbureau welke gevestigd is in Sneek.

FRIS Ingenieurs kenmerkt zich door ervaren, betrokken en deskundige medewerkers en kwalitatief goede

producten.

Bij ons kun je terecht voor de projectvoorbereiding van (vaar)wegen, dijken en kunstwerken zoals vaste en

beweegbare bruggen, tunnels, sluizen, viaducten en gemalen.

Naast de voorbereiding begeleiden we ook de uitvoering van projecten d.m.v. directievoering & toezicht.

Een Jong, spontaan en modern bureau, laagdrempelig en met passie voor techniek.

We zijn op zoek naar leuke projecten en opdrachten, dus bel of mail gerust om te informeren hoe we kunnen

samenwerken.

Zie onderstaande contactgegevens (let op: nieuw e-mailadres en nieuw telefoonnummer).

P.s. De website is nog in de maak, dus check vanaf eind februari www.fris-ingenieurs.nl.

E-mail van [eiser 2] :

Vanaf 1 maart 2021 starten [eiser 1] , [eiser 3] en ik met ons eigen ingenieursbureau

FRIS Ingenieurs B.V.

[kantonrechter: afgebeeld is het logo van Fris]

Dit is wie we zijn!

Ik werk al een tijd lang samen met [eiser 1] en [eiser 3] en met z’n drieën hebben we een prachtige mix

aan kennis en kunde. [eiser 1] is een ervaren projectleider / adviseur infrastructuur met de focus op

kunstwerken. Alle soorten en maten heeft hij in zijn carrière wel voorbij zien komen.

[eiser 3] heeft net zo veel ervaring als [eiser 1] , maar heeft als specialisme contractvoorbereiding. Het

schrijven van bestekken en voorbereiden van contracten kan niemand beter!

Ik maak ons trio compleet met als specialismes grond- weg- en waterbouw (wegen, vaarwegen en

dijken). Daarnaast ben ik specialist op het gebied van 30 engineering. Samen kunnen we dus bijna

elk aspect van ons vakgebied bestrijken.

Hier staan we voor, en dit gaan we doen!

FRIS, positief, enthousiast en met een passie voor techniek, kan ons ingenieursbureau je helpen met

alles wat contractvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding in de civiele techniek inhoud. Of het nu

gaat om bruggen, viaducten, gemalen, duikers, wegen, vaarwegen, riolering, bouw- en woonrijp

maken, dijken of een ander onderdeel uit de grond, weg en waterbouw? Wij kunnen je helpen!

Met ervaren, betrokken en deskundige mensen, kenmerken wij ons door het leveren van kwaliteit.

Voor projectleiding, ontwerpleiding, (3D) engineering, bestekschrijven, directievoering, toezicht of

leveren van advies in elke situatie, ben je bij ons aan het juiste adres.

En hier zijn we te vinden!

Onze thuisbasis is in Sneek! Wij zijn gevestigd in de stad bekend van de Waterpoort én de

Sneekweek. Vanuit Sneek kunnen we met gemak de gehele bovenste helft van Nederland (of

daarbuiten) bereiken. We zijn uiteraard zowel op afstand als persoonlijk bereikbaar. Daarnaast staat

de deur van ons kantoor vanaf 1 maart open voor belangstellenden (uiteraard op afspraak i.v.m. alle

maatregelen van deze tijd).

Wij willen namelijk graag samenwerken!

Wij zijn op zoek naar leuke projecten en opdrachten, dus bel of mail gerust om te informeren naar

de mogelijkheden en hoe we kunnen samenwerken.

Onze website is nog in de maak, dus check binnenkort www.fris-ingenieurs.nl voor meer informatie.

E-mail van [eiser 3] :

Vanaf 1 maart 2021 gaan [eiser 1] , [eiser 2] Poeistra en ik van start met ons eigen ingenieursbureau FRIS

Ingenieurs B.V.

[kantonrechter: afgebeeld is het logo van Fris]

Een ingenieursbureau op het gebied van Infrastructuur en Kunstwerken gevestigd in Sneek.

Bij ons kun je terecht voor de projectvoorbereiding van (vaar)wegen, dijken en kunstwerken zoals vaste en

beweegbare bruggen, tunnels, sluizen, viaducten en gemalen.

Naast de voorbereiding begeleiden we ook de uitvoering van projecten middels directievoering &

toezicht.

Onze jarenlange samenwerking maakt dat wij goed op elkaar zijn ingespeeld en met elk ons eigen specialisme

zijn we breed inzetbaar voor de verschillende projecten.

We zijn een jong bedrijf met veel persoonlijke ervaring en passie voor techniek.

In projecten zijn we betrokken en deskundig en leveren kwalitatief goede producten.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan leuke projecten en opdrachten, dus bel of mail gerust om te

informeren hoe we kunnen samenwerken.

Onze website is nog in de maak, dus check binnenkort www.fris-ingenieurs.nl voor meer informatie.

Tevens heeft [eisers c.s.] omstreeks 12 februari 2021 op Facebook en/of LinkedIn de oprichting van Fris aangekondigd.

2.6.

[eisers c.s.] heeft in januari/februari 2021 bestanden vanuit de werkomgeving van Clafis naar eigen gegevensdragers gekopieerd, gedownload en/of gemaild.

2.7.

Clafis heeft [eisers c.s.] op 17 februari 2021 rond 11:00 uur uitgenodigd voor een gesprek, die middag om 15:00 uur. [eiser 1] en [eiser 3] hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. [eiser 2] heeft, omdat [eiser 1] en [eiser 3] hadden aangegeven niet aanwezig te zullen zijn, voorgesteld om een ander moment te plannen. Daarnaast heeft hij gevraagd waarom zij langs zouden moeten komen voor een gesprek. Clafis heeft hierop niet gereageerd en het gesprek heeft niet meer plaatsgevonden. Clafis heeft die middag de mogelijkheid tot inloggen door [eisers c.s.] in haar systeem geblokkeerd.

2.8.

Bij brief van 17 februari 2021 heeft mr. Kingma namens Clafis aan [eisers c.s.] samengevat weergeven bericht dat Clafis ermee is geconfronteerd dat [eisers c.s.] op LinkedIn kenbaar heeft gemaakt een eigen ingenieursbureau te starten, klanten heeft benaderd die staan vermeld op de lijst van klanten waarvoor het relatiebeding geldt en collega's heeft benaderd om bij het nieuwe ingenieursbureau in dienst te treden, alsmede dat [eiser 1] vertrouwelijke bestanden heeft gedownload. Clafis kondigt verder onder meer aan dat zij overweegt om de overeenkomst van 24 januari 2021 gedeeltelijk te ontbinden. Clafis ontheft [eisers c.s.] voorts van werkzaamheden en sommeert [eisers c.s.] om aan Clafis toebehorende zaken die hij in hun bezit heeft de volgende dag in te leveren. Tevens kondigt Clafis nader onderzoek aan.

Mr. Scheltings heeft hier namens [eisers c.s.] bij brief van 23 februari 2021 op gereageerd.

2.9.

Clafis heeft vervolgens aan het bureau E11EVEN B.V. (hierna: E11EVEN) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een forensisch onderzoek. [eisers c.s.] heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Op 6 april 2021 heeft E11EVEN een eindrapport uitgebracht.

2.10.

Bij brieven van 6 april 2021 aan [eisers c.s.] van mr. Kingma heeft Clafis te kennen gegeven dat [eisers c.s.] volgens haar het nevenwerkzaamheden- en documentenbeding heeft overtreden. Aan [eiser 2] en [eiser 3] geeft Clafis tevens te kennen dat zij de concurrentie- en relatiebedingen hebben overtreden. Clafis stelt [eisers c.s.] aansprakelijk en maakt jegens [eiser 2] en [eiser 3] aanspraak op verbeurde boetes.

Clafis ontbindt gedeeltelijk de overeenkomst van 24 januari 2021 met [eiser 2] en [eiser 3] voor wat betreft de vrijstelling van het concurrentiebeding en de limitering van het relatiebeding. Clafis heeft daartoe geschreven:

"In mijn schrijven van 17 februari jl. heb ik verder reeds benoemd dat cliënte overwoog om de afspraken van 24 januari jl. gedeeltelijk te ontbinden, te weten de afspraak dat u wordt vrijgesteld van het overeengekomen concurrentiebeding.

Bij dezen gaat cliënte daar feitelijk toe over, nu uit onderzoek genoegzaam is gebleken dat u toerekenbaar tekort bent geschoten in de nakoming van de gemaakte afspraken. U heeft immers contacten onderhouden met relaties zoals genoemd in de afsprakenbrief alsmede vertrouwelijke gegevens tot uw beschikking gehouden c.q. van cliënte onttrokken. (…)

Tevens ontbindt cliënte de afspraak van 24 januari jl. waarin het relatiebeding wordt beperkt tot de daarin opgenomen limitatieve lijst. (…)"

Clafis sommeert [eisers c.s.] om zich te onthouden van het verrichten van activiteiten die direct of indirect verband houden met Fris. [eiser 1] sommeert zij verder om zich te onthouden van het benaderen van al haar zakelijke relaties en zich te onthouden van schending van het geheimhoudingsbeding. [eiser 2] en [eiser 3] sommeert zij verder om zich te onthouden van schendingen van het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding, alsmede tot betaling van verbeurde boetes van respectievelijk € 180.000,- ( [eiser 2] ) en € 20.000,- ( [eiser 3] ) en zij kondigt aan deze boetes te gaan verrekenen met de salarisbetaling over februari 2021 en de eindafrekening en niet tot uitbetaling daarvan te zullen overgaan.

De vorderingen in conventie en in reconventie

3.1

[eisers c.s.] , alsmede [eiser 1] , [eiser 2] en [eiser 3] individueel, stellen in conventie, na vermindering van eis, vorderingen in jegens Clafis, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, als volgt:

[eiser 1] vordert veroordeling van Clafis, binnen drie dagen na betekening van het vonnis:

1) tot betaling van het salaris over de maand februari 2021, zijnde € 6.457,50 bruto;

2) tot betaling van de thuiswerkvergoeding over de maand januari en februari 2021, zijnde een bedrag van €75,- netto;

3) tot betaling van het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021 evenals uitbetaling van de opgebouwde niet genoten verlofuren;

4) tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag;

5) tot betaling van de maximale wettelijke verhoging van 50% over het genoemde onder 1 en 3 evenals wettelijke rente berekend vanaf 1 maart 2021 tot algehele voldoening over het gevorderde onder 1 tot en met 3;

[eiser 2] vordert veroordeling van Clafis, binnen drie dagen na betekening van het vonnis:

6) tot betaling van het resterende salaris over de maand januari 2021, zijnde € 250,- bruto;

7) tot betaling van het salaris over de maand februari 2021, zijnde € 4.250,- bruto;

8) tot betaling van de thuiswerkvergoeding over de maand januari en februari 2021, zijnde een bedrag van € 82,50 netto;

9) tot betaling van het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021 evenals uitbetaling van de opgebouwde niet genoten verlofuren;

10) tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag;

11) tot betaling van de maximale wettelijke verhoging van 50% over het genoemde onder 6, 7 en 9 evenals wettelijke rente berekend vanaf 1 maart 2021 tot algehele voldoening over het gevorderde onder 6 tot en met 9;

[eiser 3] vordert veroordeling van Clafis, binnen drie dagen na betekening van het vonnis:

12) tot betaling van het salaris over de maand februari 2021, zijnde € 3.445,60 bruto;

13) tot betaling van de thuiswerkvergoeding over de maand januari en februari 2021, zijnde een bedrag van € 65,- netto

14) tot betaling van het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021 evenals uitbetaling van de opgebouwde niet genoten verlofuren;

15) tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag;

16) tot betaling van de maximale wettelijke verhoging van 50% over het genoemde onder 12 en 14 evenals wettelijke rente berekend vanaf 1 maart 2021 tot algehele voldoening over het gevorderde onder121 tot en met 14;

Verder vordert [eisers c.s.] gezamenlijk om Clafis te veroordelen tot de navolgende rectificatie van de namen van [eisers c.s.] jegens de betrokken relaties, op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag:

"Clafis is bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter te Leeuwarden opgedragen bij u bekend te maken dat [eiser 3] , [eiser 2] en [eiser 1] ten onrechte op non-actief zijn gesteld. Het gevolg hiervan is dat laatstgenoemden de werkzaamheden niet hebben kunnen afronden zoals is overeengekomen. [eiser 3] , [eiser 2] en [eiser 1] treffen hierin geen verwijt."

Tevens vordert [eisers c.s.] een integrale veroordeling van Clafis in de proceskosten en veroordeling in de nakosten.

3.2.

Clafis voert verweer in conventie en vordert in reconventie:

1. [eiser 2] en [eiser 3] te gebieden om het op hen rustende concurrentie- en relatiebeding na te leven op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- per dag dat zij daarmee in gebreke blijven;

2. [eisers c.s.] te verbieden tot 1 maart 2022 werkzaamheden te verrichten voor Fris

Ingenieurs B.V. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag en

per keer dat zij in gebreke blijven om aan dit verbod c.q. gebod te voldoen;

3. [eisers c.s.] te verbieden om tot 1 maart 2022 contacten te onderhouden met relaties van Clafis op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag dan wel per

keer dat gedaagden in gebreke blijven om aan dit verbod te voldoen,

met veroordeling van [eisers c.s.] in de proceskosten in conventie en in reconventie.

3.3.

[eisers c.s.] voeren verweer in reconventie.

3.4.

Op de stellingen van partijen, in conventie en in reconventie, wordt hierna ingegaan.

De beoordeling

in conventie

4.1.

De kantonrechter zal allereerst ingaan op de vorderingen betreffende het salaris over de maand februari 2021, de thuiswerkvergoeding en de eindafrekening. De hierbij door [eisers c.s.] genoemde en gevorderde bedragen zijn als zodanig door Clafis niet (gemotiveerd) weersproken, zodat van de juistheid daarvan zal worden uitgegaan.

4.2.

De arbeidsovereenkomsten tussen partijen zijn als gevolg van de opzeggingen door [eisers c.s.] ingaande 1 maart 2021 geëindigd. Normaliter wordt per de laatste dag van het dienstverband een eindafrekening opgemaakt en wordt overgegaan tot uitbetaling van hetgeen de werknemer nog aan salaris en overige emolumenten dient te ontvangen. Clafis is niet tot uitbetaling van het salaris over februari 2021, de thuiswerkvergoeding en de eindafrekening overgegaan. Zij beroept zich daartoe op verrekening van hetgeen zijn van [eisers c.s.] tegoed stelt te hebben vanwege verbeurde boetes en schadevergoeding en stelt zich daarbij op het standpunt dat, gelet op het bepaalde in artikel 7:632 BW, volledige verrekening bij het einde van het dienstverband is toegelaten.

4.3.

Ten aanzien van [eiser 2] en [eiser 3] beroept Clafis zich er op dat beide werknemers het relatie- en concurrentiebeding hebben overtreden en dat zij op grond daarvan de in artikel 12 van hun arbeidsovereenkomsten genoemde boetes verschuldigd zijn geworden. Clafis heeft in verband hiermee in de brieven van 6 april 2021 aan [eiser 2] en [eiser 3] de overeenkomsten van 24 januari 2021 ontbonden, voor zover zij daarbij na einde dienstverband waren vrijgesteld van het concurrentiebeding en het relatiebeding was beperkt. Clafis is hiertoe overgegaan naar aanleiding van de e-mails die [eiser 2] en [eiser 3] in februari 2021 aan diverse relaties hebben gestuurd, waarbij zij hun vertrek aankondigden, vergezeld van de hiervoor onder 2.5 weergegeven mededelingen. Volgens Clafis hebben zij hiermee de op 24 januari 2021 gemaakte afspraken 'met voeten getreden' en het bestaande relatie- en concurrentiebeding overtreden.

4.4.

De kantonrechter oordeelt hierover als volgt. Op 24 januari 2021 hebben partijen afgesproken dat [eisers c.s.] mocht communiceren over het vertrek bij Clafis, maar dat die communicatie pas zou plaatsvinden nadat Clafis eerst zelf de berichtgeving daartoe aan klanten, relaties en collega’s zou hebben gedaan. Over de vraag op welke wijze de communicatie vorm zou moeten krijgen is niets in de overeenkomst vastgelegd, behoudens de afspraak dat er geen sprake zou zijn van negatieve uitlatingen. [eisers c.s.] heeft gesteld dat hij op enig moment van diverse relaties vernam dat Clafis de bedoelde mededeling had gedaan en dat [eisers c.s.] zich op basis van de gemaakte afspraken vrij voelde om daarop ook zelf klanten en relaties over het vertrek en de redenen daarvoor te informeren.

Clafis heeft dit niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. Onbetwist is door [eisers c.s.] gesteld dat over de wijze van communiceren niet is gesproken. Dat, zoals Clafis heeft aangevoerd, het de bedoeling was geweest dat [eisers c.s.] zijn mededeling vanaf een Clafis-account zou doen en dat die communicatie alleen maar betrekking had mogen hebben op het vertrek van [eisers c.s.] en niet over de reden waarom (te weten: het opstarten van een eigen bedrijf) volgt in het geheel niet uit de overeenkomst van 24 januari 2021. Daaruit volgt naar het oordeel van de kantonrechter eerder het tegendeel, nu de overeenkomst juist is gesloten met het oog op de activiteiten die [eisers c.s.] zou gaan ontwikkelen.

Nu de overeenkomst van 24 januari 2021, behoudens de zinsnede over ‘geen negatieve uitlatingen’, geen enkele invulling geeft aan de wijze waarop door [eisers c.s.] met de communicatie diende te worden omgegaan en Clafis zelf kennelijk ook niet met [eisers c.s.] heeft overlegd over, of zelfs maar op voorhand met [eisers c.s.] heeft gedeeld, de wijze en het moment waarop zij klanten en relaties ging informeren, stond het [eisers c.s.] vrij om daar, uiteraard binnen de grenzen van het betamelijke, op eigen wijze invulling aan te geven.

Indien Clavis de wijze van berichtgeving met precisie had willen sturen, had het op haar weg gelegen om dit op zodanige wijze in de overeenkomst van 24 januari 2021 vast te leggen.

Clafis heeft voorts nog aangevoerd dat sprake is van overtreding van het relatie- en concurrentiebeding door [eiser 2] en [eiser 3] omdat de afspraken van 24 januari 2021 alleen zien op de periode na 1 maart 2021, zodat [eisers c.s.] de communicatie sowieso pas na 1 maart 2021 had mogen doen. Weliswaar is correct dat de afspraken over hoe partijen met de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten omgaan zien op het moment dat de arbeidsovereenkomsten formeel zouden zijn beëindigd (dus: vanaf 1 maart 2021), maar de paragraaf over de communicatie bevat geen enkele bepaling in tijd, behoudens dat Clafis ‘het voortouw neemt’. Dit heeft Clafis, zo heeft [eisers c.s.] onbetwist gesteld, begin februari 2021 gedaan, hetgeen [eisers c.s.] als het startsignaal heeft mogen zien om ook zelf klanten en relaties te gaan informeren.

4.5.

Met betrekking tot de wervende mededelingen die [eisers c.s.] tevens in deze

e-mails heeft gedaan (zie 2.5) overweegt de kantonrechter het volgende. Daargelaten of in de gegeven omstandigheden het verzenden van deze mails in een lay-out van Fris en met een uitnodiging tot toekomstige samenwerking nu zo gepast was, is de kantonrechter vooralsnog van oordeel dat [eiser 3] en [eiser 2] hiermee niet het relatiebeding en concurrentiebeding hebben overtreden. Daartoe geldt voor wat betreft het concurrentiebeding dat het versturen van de e-mails met de wervende tekst niet een handeling is zoals omschreven in artikel 9 van de arbeidsovereenkomst, omdat die bepaling betrekking heeft op, kortgezegd, het verrichten van (betaalde of onbetaalde) diensten voor een concurrent van Clavis. Een algemene uitnodigende tekst zoals die in de e-mails staat kan daaronder niet worden begrepen. Van het bewegen van andere werknemers om Clafis te verlaten en bij Fris in dienst te treden is verder ook niet gebleken, Clafis heeft dat althans op geen enkele wijze onderbouwd of aannemelijk gemaakt.

Het voorgaande geldt op vergelijkbare wijze met betrekking tot het relatiebeding. Naar het oordeel van de kantonrechter behelst het onderhouden van zakelijke contacten, zoals in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat vermeld, een aanzienlijk uitgebreider en diepgaander contact dan het enkele verzenden van een e-mail met een wervende tekst.

Dat [eiser 2] en [eiser 3] de e-mails in een lay-out van Fris en vanaf een e-mailadres van Fris verzonden maakt het voorgaande niet anders, omdat de op 24 januari 2021 gemaakte afspraken waren gemaakt uitgaande van het feit dat zij voor zichzelf zouden gaan beginnen. Het op deze wijze bekend maken van de naam van hun nieuwe bedrijf of werkgever kan, zonder nadere onderbouwing, die niet is gegeven, niet als een overtreding van het relatiebeding worden aangemerkt.

4.6.

Kortom, naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter hebben [eiser 2] en [eiser 3] met hun handelwijze het concurrentiebeding en relatiebeding niet overtreden.

De kantonrechter overweegt in verband hiermee verder dat deze bedingen blijkens de bewoordingen van de artikelen 9 en 10 van de arbeidsovereenkomsten zowel in de periode van 12 maanden na, als gedurende het dienstverband gelden, zodat de stelling van [eiser 2] en [eiser 3] dat het (enkel) postcontractuele bedingen zijn niet wordt gevolgd, maar dit doet in dit geval aan het gegeven oordeel niet af.

Uit het hiervoor gegeven oordeel volgt dat er momenteel geen grondslag is om te oordelen dat [eiser 2] en [eiser 3] de in artikel 12 van de arbeidsovereenkomsten bedoelde boetes wegens overschrijding van de hiervoor genoemde bedingen verschuldigd zijn.

4.7.

[eisers c.s.] wordt door Clafis verder verweten het nevenwerkzaamhedenbeding en documentenbeding te hebben geschonden. Omtrent het nevenwerkzaamheden beding (artikel 7 van de arbeidsovereenkomsten) is in de overeenkomst van 24 januari 2021 niets specifieks opgenomen. Clafis blijkt onder de nevenwerkzaamheden te verstaan het benaderen van haar klanten door [eisers c.s.] en het onder werktijd downloaden van bestanden van Clafis ten gunste van het inrichten van Fris. Dit laatste legt Clafis ook ten grondslag aan de door haar gestelde schending van het documentenbeding.

4.8.

De kantonrechter is van oordeel dat het vooralsnog onvoldoende aannemelijk is dat [eisers c.s.] nevenwerkzaamheden heeft verricht in strijd met de in artikel 7 van de arbeidsovereenkomsten bedoelde werkzaamheden. De e-mails waarmee [eisers c.s.] het afscheid bij Clafis aankondigde en de daarbij gevoegde wervende tekst voor Fris kan naar het oordeel van de kantonrechter niet als zodanig gelden. Voor wat betreft het aankondigen van het vertrek geldt verder dat dit voortvloeit uit de daartoe op 24 januari 2021 gemaakte afspraak. Ook het gestelde downloaden van gegevens, waarbij [eisers c.s.] heeft betwist dat hij deze gegevens ten behoeve van Fris zou kunnen of zal gebruiken, kan gelet op dit verweer op voorhand niet als nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 van de arbeidsovereenkomst worden aangemerkt.

Maar wat hiervan ook zij, aangezien het in artikel 12 van de arbeidsovereenkomsten van [eiser 2] en [eiser 3] opgenomen boetebeding niet ziet op het overtreden van het nevenwerkzaamhedenbeding van artikel 7, kan dit geen grondslag voor verrekening met de laatste salarisbetaling vormen. Concrete schade, die mogelijk een grondslag voor verrekening zou kunnen vormen, is door Clafis niet gesteld ten aanzien van deze door haar gestelde overtreding, zodat van een recht op verrekening geen sprake is.

4.9.

Clafis heeft met het door haar aangevoerde, mede onderbouwd door de rapportage van E11EVEN, vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat [eisers c.s.] een aanzienlijk aantal bestanden van Clafis heeft gedownload of gekopieerd en overgeheveld naar eigen gegevensdragers. [eisers c.s.] heeft dit gebagatelliseerd en onder meer aangevoerd dat het hoofdzakelijk privégegevens en persoonlijke presentaties betrof, dat het gegevens betrof die hij nog nodig had voor werkzaamheden, alsmede dat heel veel werknemers van Clafis gegevens overzetten op privédragers zonder dat Clafis daar enig bezwaar tegen maakt of actie op onderneemt, maar dat verweer heeft de kantonrechter vooralsnog niet volledig overtuigd. Maar ook dit geeft thans geen grondslag voor een verrekening, zoals door Clafis is aangevoerd. Daartoe is redengevend dat nog onvoldoende vast staat dat [eisers c.s.] in verband hiermee schadeplichtig is jegens Clafis. Nadat Clafis kennelijk op 16 februari 2021 kennis had gekregen van het downloaden heeft zij [eisers c.s.] voor een gesprek op

17 februari 2021 uitgenodigd, overigens zonder het doel van dit gesprek op voorhand kenbaar te maken. Nadat dit gesprek niet is doorgegaan heeft Clafis geen enkele poging meer ondernomen om hierover met [eisers c.s.] in gesprek te gaan, maar heeft zij [eisers c.s.] nog dezelfde dag via haar advocaat laten aanschrijven, [eisers c.s.] op non-actief gesteld en nader onderzoek aangekondigd. Ook nadien is hierover, ondanks uitdrukkelijk verzoek/uitnodiging daartoe van de advocaat van [eisers c.s.] , geen enkel gesprek geweest tussen partijen. Clafis heeft ter zitting desgevraagd toegelicht dat zij niet alsnog heeft willen praten omdat zij geen vertrouwen meer had in [eisers c.s.] en nader onderzoek naar het downloaden wilde doen. Naar het oordeel van kantonrechter had het alleen al om redenen van schadebeperking op de weg van Clavis gelegen om dit nadere gesprek eerst wel aan te gaan, te meer nu [eisers c.s.] bij herhaling (waaronder ook nog eens ter zitting) heeft aangegeven dat zij geen concurrerende intenties had en bereid was (en is) om alles in te leveren en/of te vernietigen. Ook heeft [eisers c.s.] terstond volledige medewerking verleend aan het onderzoek van E11EVEN. De kantonrechter zou het dan ook raadzaam achten als Clafis alsnog het gesprek met [eisers c.s.] zou aangaan.

Of en in hoeverre Clafis naast de door haar gestelde kosten van het onderzoek door E11EVEN schade heeft geleden of zal lijden is onvoldoende aannemelijk geworden.

Aan het voorgaande kan verder nog worden toegevoegd dat het boetebeding van artikel 12 van de arbeidsovereenkomst van [eiser 2] en [eiser 3] niet van toepassing is op het documentenbeding van artikel 13. Ook hierin is derhalve geen grond voor verrekening gelegen.

4.10.

De kantonrechter passeert tevens het beroep dat Clafis pas ter zitting heeft gedaan ten aanzien van [eiser 1] op het geheimhoudingsbeding (artikel 8 van de arbeidsovereenkomst) omdat hij e-mailadressen van relaties van Clafis aan [eiser 2] en [eiser 3] zou hebben verstrekt. Noch in haar conclusie van antwoord, noch in haar brieven van 6 april 2012 aan [eiser 1] heeft Clafis zich hierop beroepen, waarbij tevens geldt dat Clafis onvoldoende heeft onderbouwd waarom een e-mailadres als een gegeven van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt zoals is bedoeld in het geheimhoudingsbeding.

4.11.

Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van de kantonrechter nu geen grondslag voor verrekening met de laatste salarisbetaling aan [eisers c.s.] en is het op dit moment ook onvoldoende aannemelijk dat in een mogelijke bodemprocedure ten laste van [eisers c.s.] een schadevergoeding zal worden toegewezen. Het verweer van Clafis slaagt daarom niet. De vorderingen 1 t/m 5 van [eiser 1] , 6 t/m 11 van [eiser 2] en 12 t/m 16 van [eiser 3] , zoals hiervoor onder 3.1. vermeld, zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de kantonrechter vooralsnog geen aanleiding ziet om aan de veroordeling tot verstrekking van een deugdelijke bruto/netto specificatie een dwangsom te verbinden. Dat deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

4.12.

De gevorderde rectificatie zal worden afgewezen omdat de non-actiefstelling waaraan deze rectificatie refereert geen onderwerp van geschil in deze procedure is geweest.

4.13.

Clafis zal in conventie als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding tot het toewijzen van de door [eisers c.s.] gevorderde integrale kostenveroordeling, omdat er geen sprake is van een zodanig uitzonderlijk geval dat een integrale kostenveroordeling daardoor wordt gerechtvaardigd.

De kosten aan de zijde van [eisers c.s.] worden als volgt vastgesteld:

- explootkosten € 103,83

- griffierecht € 85,00

- salaris gemachtigde € 996,00

totaal € 1.184,83.

Clafis zal verder worden veroordeeld in de nakosten, zoals hierna zal worden vermeld.

in reconventie

4.14.

Aan de vorderingen van Clafis in reconventie ligt voor wat betreft [eiser 2] en [eiser 3] gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst van 24 januari 2021 (voor wat betreft het concurrentiebeding en het relatiebeding) ten grondslag. Uit de brieven van 6 april 2021 aan [eiser 2] en [eiser 3] (zie 2.10 hiervoor) valt af te leiden dat Clafis van mening is dat zij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de gemaakte afspraken omdat ze contacten hebben onderhouden met relaties en vertrouwelijke gegevens tot hun beschikking hebben gehouden en hebben onttrokken. Bij haar conclusie van eis in reconventie heeft Clafis verder nog aangehaald dat [eiser 2] en [eiser 3] al tijdens hun dienstverband werkzaamheden ten behoeve van een concurrerend bedrijf, namelijk Fris, hebben verricht.

4.15.

Naar het oordeel van de kantonrechter is het onvoldoende aannemelijk dat de ontbinding van de nadere afspraken met betrekking tot het concurrentiebeding en relatiebeding in een mogelijkerwijs te volgen bodemprocedure zal standhouden. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in conventie is overwogen is de kantonrechter van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat [eiser 2] en [eiser 3] het concurrentie- en relatiebeding hebben geschonden, temeer nu Clafis er bekend mee was dat zij er al mee bezig waren om voor zichzelf te gaan beginnen en de op 24 januari 2021 gemaakte afspraken juist waren toegespitst op het gaan werken voor het nieuwe, in beginsel concurrerende, bedrijf. Verder staat nog onvoldoende vast of er sprake is van overtreding van het documentenbeding op zodanige wijze dat daaraan enig gevolg kan worden verbonden, laat staan een zodanig verstrekkend gevolg als Clafis met haar reconventionele vordering wenst te bewerkstelligen. Daarbij is tevens van belang dat er op 24 januari 2021 een veelheid aan afspraken is gemaakt en het nog onvoldoende aannemelijk is dat, zou er al sprake zijn van enige tekortkoming van de zijde van [eiser 2] en [eiser 3] , die tekortkoming ook daadwerkelijk zodanig is dat deze (gedeeltelijke) ontbinding van de afspraken over het concurrentiebeding en het relatiebeding rechtvaardigt. Gelet hierop is de door Clafis ingestelde verstrekkende vordering niet toewijsbaar.

4.16.

Het voorgaande geldt feitelijk ook ten aanzien van [eiser 1] . Dat hij, zoals door Clafis verder nog is gesteld, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Clafis doordat hij heeft geprofiteerd van de wanprestatie van [eiser 2] en [eiser 3] aangaande het concurrentie- en relatiebeding volgt de kantonrechter niet, alleen al omdat van de gestelde wanprestatie van dezen niet is gebleken.

4.17.

Gelet op het hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering worden afgewezen.

4.18.

Clafis zal in reconventie als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. Aan de zijde van [eisers c.s.] worden de proceskosten vastgesteld op € 498,00 vanwege salaris gemachtigde.

Beslissing

De kantonrechter:

Rechtdoende in kort geding

in conventie:

5.1.

veroordeelt Clafis tot betaling aan [eiser 1] van:

i. i) een bedrag van € 6.457,50 bruto vanwege salaris over februari 2021;

ii) een bedrag van € 75,- netto vanwege thuiswerkvergoeding over januari en februari 2021;

iii) het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021;

iv) de tot 1 maart 2021 opgebouwde niet genoten verlofuren;

v) de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW berekend over de hiervoor toegewezen bedragen;

5.2.

veroordeelt Clafis tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie aan [eiser 1] ter zake van de in 5.1. i) t/m iv) toegekende bedragen;

5.3.

veroordeelt Clafis tot betaling aan [eiser 2] van:

i. i) een bedrag van € 250,- bruto vanwege het resterende salaris over januari 2021;

ii) een bedrag van € 4.250,- bruto vanwege salaris over februari 2021;

iii) een bedrag van € 82,50 netto vanwege thuiswerkvergoeding over januari en februari 2021;

iv) het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021;

v) de tot 1 maart 2021 opgebouwde niet genoten verlofuren;

vi) de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW berekend over de hiervoor toegewezen bedragen;

5.4.

veroordeelt Clafis tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie aan [eiser 2] ter zake de in 5.3 i) t/m v) toegekende bedragen;

5.5.

veroordeelt Clafis tot betaling aan [eiser 3] van:

i. i) een bedrag van € 3.445,60 bruto vanwege salaris over februari 2021;

ii) een bedrag van € 65,- netto vanwege thuiswerkvergoeding over januari en februari 2021;

iii) het opgebouwde vakantiegeld tot 1 maart 2021;

iv) de tot 1 maart 2021 opgebouwde niet genoten verlofuren;

v) de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW berekend over de hiervoor toegewezen bedragen;

5.6.

veroordeelt Clafis tot het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie aan [eiser 3] ter zake van de in 5.5. i) t/m iv) toegekende bedragen;

5.7.

veroordeelt Clafis in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van [eisers c.s.] vastgesteld op € 1.184,83;

5.8.

veroordeelt Clafis in de nakosten, begroot op € 124,- zonder betekening van dit vonnis, te vermeerderen met € 85,- in geval van betekening;

5.9.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst het anders of meer gevorderde af;

in reconventie:

5.11.

wijst het gevorderde af;

5.12.

veroordeelt Clafis in de proceskosten, aan de zijde van [eisers c.s.] vastgesteld op € 498,- vanwege salaris gemachtigde;

5.13.

verklaart het vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad voor wat betreft hetgeen onder 5.12. wordt toegewezen.

Aldus gewezen door mr. E.Th.M. Zwart-Sneek, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 324