Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:575

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-02-2020
Datum publicatie
12-02-2020
Zaaknummer
C/17/170674 / KG ZA 19-316
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Beide partijen leveren track & trace-diensten aan bedrijven. Tussen hen bestaat een bijzondere relatie, omdat de ene partij gebruik maakt van de IT-systemen van de andere partij. Voorkomen oneerlijke concurrentie tussen partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/170674 / KG ZA 19-316

Vonnis in kort geding van 12 februari 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRASEC B.V.,

gevestigd te Rijswijk,

eiseres,

advocaat mr. J.L. Oudshoorn te Rijswijk,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEOTRACK TELEMATICS B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. A.J. Brink te Heerenveen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling op 27 januari 2020

 • -

  de pleitnota van Trasec

 • -

  de pleitnota van Geotrack en [gedaagde 2]

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Trasec is een onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden van automatiseringssystemen aan klanten waarmee die klanten hun voertuigen kunnen monitoren, bijvoorbeeld voor wat betreft de (actuele) positie van de voertuigen (track & trace) en voor wat betreft het rijgedrag van de chauffeur en de uren- of rittenregistratie.

In de bedrijfsauto's van klanten wordt hiertoe een kastje gemonteerd met een simkaart, waardoor via GPS alle bewegingen van de auto's kunnen worden gevolgd. De gegevens worden verwerkt door software, die de gegevens vervolgens online beschikbaar maakt voor de klant. Trasec beschikt niet over een eigen technisch systeem voor haar dienstverlening (software en servers), maar maakt gebruik van de software en serverruimte van derden/leveranciers.

2.2.

Geotrack biedt dezelfde diensten aan als Trasec en beschikt wél over een eigen technisch systeem.

2.3.

Trasec en Geotrack zijn (in 2008) een samenwerking aangegaan, waarbij zij zijn overeengekomen dat Trasec tegen betaling aan Geotrack volledig gebruik kan maken van de technische systemen van Geotrack. De afspraken hieromtrent zijn niet schriftelijk vastgelegd.

2.4.

[gedaagde 2] werkt als zelfstandige en verricht werkzaamheden voor Geotrack op het gebied van acquisitie en accountmanagement.

3 Het geschil

3.1.

Trasec vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. Geotrack c.s. verbiedt om direct of indirect contact op te nemen of nog langer contact te onderhouden met klanten c.q. afnemers van Trasec waarvan voertuigen zijn aangesloten op de technische systemen van Geotrack, een en andere op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 per overtreding door Geotrack c.s. tot een maximum van € 1.000.000,00;

II. Geotrack c.s. gebiedt om aan Trasec een opgave te verstrekken van klanten c.q. afnemers van Trasec, waarvan de voertuigen zijn aangesloten op de technische systemen van Geotrack (voor zover niet genoemd in de dagvaarding) waarmee Geotrack c.s. contact heeft opgenomen of doen laten opnemen en of contact onderhoudt één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding en per dag dat die overtreding voortduurt met een maximum van

€ 500.000,00;

II. Geotrack c.s. veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2.

Trasec heeft aan haar vorderingen kort gezegd het volgende ten grondslag gelegd. Geotrack benadert (via [gedaagde 2] ) actief klanten van Trasec met als doel die klanten te bewegen om tegen een gunstiger tarief over te stappen naar Geotrack. Geotrack maakt daarbij gebruik van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Trasec die in haar systeem zijn opgeslagen en zij profiteert van de inspanningen die Trasec heeft gedaan om de klanten te verwerven. Gelet op de commerciële relatie die bestaat tussen Geotrack en Trasec is sprake van wanprestatie/onrechtmatige concurrentie. [gedaagde 2] is van de handelwijze van Geotrack op de hoogte en handelt daarom zelf ook onrechtmatig.

3.3.

Geotrack c.s. voert verweer en betwist o.a. dat zij stelselmatig en doelbewust klanten van Trasec heeft benaderd om een overstap naar Geotrack te bewerkstelligen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Trasec haar spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopig voorzieningen voldoende aannemelijk heeft gemaakt, behalve voor zover hierna anders wordt vermeld.

4.2.

Een vordering in kort geding kan worden toegewezen indien op basis van de feiten en omstandigheden zonder nadere bewijsmiddelen kan worden geoordeeld dat de vordering een zodanige kans van slagen heeft dat vooruitlopen daarop door toewijzing van die vordering in kort geding gerechtvaardigd is. Daarbij moeten de belangen van partijen bij het toe- of afwijzen van de voorlopige voorziening tegen elkaar worden afgewogen.

4.3.

In deze zaak gaat het om de vraag of sprake is (geweest) van oneerlijke concurrentie. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het concurrenten in beginsel vrij staat om te proberen hun marktaandeel te vergroten, ook wanneer dat ten koste gaat van het marktaandeel van de ander. Het enkel benaderen van de klanten van de concurrent is dan ook in beginsel niet onrechtmatig. Bijkomende omstandigheden kunnen echter ertoe leiden dat het actief en/of stelselmatig benaderen van klanten van een ander, met het oogmerk om hen te bewegen over te stappen, onrechtmatig is.

4.4.

De relatie tussen partijen kenmerkt zich in het bijzonder erdoor dat Geotrack enerzijds haar systemen tegen betaling ter beschikking stelt aan Trasec en anderzijds die systemen gebruikt om dezelfde diensten als Trasec verleent, rechtstreeks aan klanten te verkopen. Geotrack is daarmee zowel leverancier als concurrent van Trasec.

De contractuele relatie tussen partijen brengt mee dat Geotrack toegang heeft de gegevens van de klanten van Trasec. Geotrack is bovendien in de positie om die klanten op eenvoudige wijze over te halen rechtstreeks van haar de diensten af te nemen die Trasec aan de klanten verleent. De klanten behoeven immers niet op een ander track & trace-systeem over te stappen en Geotrack is in staat de diensten goedkoper aan te bieden dan Trasec, omdat zij de diensten zonder tussenkomst van een ander verleent. Geotrack kan daarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze profiteren van de inspanningen die Trasec heeft verricht om klanten te werven, die gebruik zijn gaan maken van het track & trace-systeem van Geotrack.

4.5.

Trasec heeft er als afnemer een gerechtvaardigd belang bij dat Geotrack de positie die Geotrack ontleent aan de contractuele relatie tussen partijen, niet aanwendt om de klanten van Trasec te bewegen naar Geotrack over te stappen. Trasec mag op grond van de contractuele relatie redelijkerwijs erop vertrouwen dat Geotrack dit gerechtvaardigde belang respecteert. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter brengt dit in de gegeven omstandigheden mee dat Geotrack zich moet onthouden van concurrentie met Trasec, voor zover en zolang het de klanten betreft die door tussenkomst van haar afnemer Trasec gebruik maken van het track & trace-systeem van Geotrack. Dit houdt met name in dat zij die klanten niet zelf op enigerlei wijze benadert voor verkoopdoeleinden.

De verplichting gaat niet zover dat Geotrack de klanten moet weren die uit eigen beweging naar haar komen om rechtstreeks met haar een contract af te sluiten. Daarmee is op één lijn te stellen de situatie die op de mondelinge behandeling is besproken, dat een klant van Trasec op een beurs naar Geotrack of [gedaagde 2] toekomt voor informatie over de diensten van Geotrack. Uit een en ander volgt dat voor zover Geotrack klanten van Trasec overneemt, zij jegens Trasec is gehouden om afdoende aan te tonen dat zij deze klanten niet op enigerlei wijze, direct of indirect, heeft benaderd voor verkoopdoeleinden.

4.6.

Niet in geschil is dat in de periode vanaf eind 2017 meerdere klanten van Trasec zijn overgestapt naar Geotrack. Volgens Trasec gaat het om ongeveer 17 klanten en ruim 600 abonnementen op een totaal van 6000 abonnementen die op de systemen van Geotrack draaien. Er is geen reden om aan te nemen dat deze getallen onjuist zijn. Uitgaande van deze getallen acht de voorzieningenrechter het vooralsnog niet aannemelijk dat sprake is geweest van incidenten en van een natuurlijk klantenverloop, zoals Geotrack en [gedaagde 2] hebben gesuggereerd. Trasec heeft verder verklaringen en e-mails overgelegd waaruit in elk geval blijkt dat [gedaagde 2] contact met klanten van Trasec heeft voor verkoopdoeleinden.

Geotrack heeft bovendien niet zonder voorbehoud toegezegd dat zij zich zal onthouden van concurrentie met Trasec, zoals hiervoor is beschreven. Onder deze omstandigheden rechtvaardigt het zwaarwegende belang dat Trasec heeft om van dergelijke concurrentie verschoond te blijven, dat Geotrack bij wijze van voorlopige voorziening wordt verboden op die wijze met Trasec te concurreren.

4.7.

De voorzieningenrechter acht het op dit moment niet noodzakelijk om aan [gedaagde 2] een afzonderlijk, soortgelijk verbod op te leggen. Geotrack mag direct noch indirect de klanten van Trasec benaderen voor verkoopdoeleinden. Daaronder is begrepen het toelaten dat [gedaagde 2] in haar opdracht en ten behoeve van haar de klanten van Trasec benadert voor verkoopdoeleinden. Het ligt op de weg van Geotrack om [gedaagde 2] te instrueren bij het uitvoeren van de opdracht niet op enigerlei wijze de klanten van Trasec te benaderen voor verkoopdoeleinden. Bij de mondelinge behandeling is gebleken dat Trasec geen bezwaar ertegen heeft dat Geotrack met het oog hierop aan [gedaagde 2] een opgaaf verstrekt van de klanten van Trasec. Het verbod dat aan Geotrack wordt opgelegd, brengt bovendien mee dat Geotrack geen klanten mag aanvaarden die [gedaagde 2] heeft benaderd voor verkoopdoeleinden. Ten aanzien van die klanten kan zij immers niet aantonen dat zij deze klanten niet op enigerlei wijze direct of indirect heeft benaderd voor verkoopdoeleinden.

4.8.

De dwangsom beperkt de voorzieningenrechter tot € 20.000,00 per overtreding, met een maximum van € 500.000,00.

4.9.

De vordering onder II betreft een gebod voor Geotrack en [gedaagde 2] om aan Trasec een opgave te verstrekken van klanten van Trasec, waarmee Geotrack en [gedaagde 2] contact hebben opgenomen of onderhouden. Welk spoedeisend belang Trasec daarbij heeft, is echter onvoldoende toegelicht. De voorzieningenrechter zal deze vordering daarom afwijzen.

4.10.

Geotrack en [gedaagde 2] zijn grotendeels in het ongelijk gesteld. Zij behoren daarom de proceskosten te dragen. De kosten tot heden aan de zijde van Trasec stelt de voorzieningenrechter vast op:

- dagvaarding € 100,89

- griffierecht 656,00

- salaris advocaat 980,00

totaal € 1.736,89

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt Geotrack om vanaf één dag na de dag van betekening van dit vonnis - al dan niet via [gedaagde 2] - direct of indirect klanten en/of afnemers van Trasec, van wie de voertuigen zijn aangesloten op de technische systemen van Geotrack, te benaderen voor verkoopdoeleinden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000,00 voor elke overtreding van dit verbod tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt;

5.2.

veroordeelt Geotrack en [gedaagde 2] in de proceskosten, aan de zijde van Trasec tot op heden vastgesteld op € 1.736,89;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken op

12 februari 2020.