Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:4126

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
26-11-2020
Datum publicatie
03-12-2020
Zaaknummer
C/18/201864 / KG ZA 20-236
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Zakenrecht, Erfdienstbaarheid (recht van weg). Wijziging systeem slagboom; pasjes naar kentekenherkenning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/201864 / KG ZA 20-236

Vonnis in kort geding van 27 november 2020

in de zaak van

1 [eiser 1] ,

2. [eiser 2] ,

wonende te [adres] ,

3. [eiser 3] ,

4. [eiser 4] ,

wonende te [adres] ,

5. [eiser 5] ,

6. [eiser 6] ,

wonende te [adres] ,

7. [eiser 7] ,

8. [eiser 8] ,

wonende te [adres] ,

9. [eiser 9] ,

10. [eiser 10] ,

wonende te [adres] ,

eisers,

advocaat mr. M. Sliphorst-Dekker te Purmerend,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VILLAPARK WEDDERMEER,

statutair gevestigd te Wedde,

gedaagde,

advocaat mr. J. Keekstra te Groningen.

Partijen zullen hierna [eisers] en de VvE genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties;

 • -

  de akte met producties aan de zijde van de VvE;

 • -

  de akte aanvullende productie aan de zijde van de VvE;

 • -

  de akte aanvullende producties aan de zijde van [eisers] ;

 • -

  de akte wijziging productie 8 aan de zijde van de VvE;

- de mondelinge behandeling van 13 november 2020;

 • -

  de pleitnota van [eisers] ;

 • -

  de pleitnota van de VvE.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Het Villapark Weddermeer (hierna: het Villapark) is een recreatiepark te Wedde, gebouwd in 1991, bestaande uit 108 recreatiewoningen en onder meer parkwegen die alles met elkaar en de openbare weg verbindt.

2.2.

De VvE is de vereniging van eigenaren van het Villapark. De VvE is eigenaar van alles op het park wat geen onderdeel uitmaakt van de individuele percelen, waaronder de parkwegen. De VvE draagt zorg voor onder meer het beheer en het onderhoud van alle gemeenschappelijke eigendommen. Het feitelijke beheer heeft de VvE uitbesteed aan de firma [bedrijf] ; deze firma bemant de receptie en beantwoordt de (nood)telefoon.

2.3.

[eisers] zijn allen - dat wil zeggen eisers sub 1 en 2 gezamenlijk, eisers sub 3 en 4 gezamenlijk, eisers sub 5 en 6 gezamenlijk, eisers sub 7 en 8 gezamenlijk en eisers sub 9 en 10 gezamenlijk - eigenaar van een recreatiewoning gelegen op het Villapark.

2.4.

In de leveringsaktes van de woningen, is ten behoeve van [eisers] een recht van erfdienstbaarheid gevestigd (recht van weg). In de leveringsaktes is over de gevestigde erfdienstbaarheid het volgende opgenomen:

" (…) het recht van weg om te komen van en te gaan naar het heersend erf, naar en van de openbare weg (de Weddenbergenweg) over de bestaande casu quo aan te leggen toegangsweg(en) (…)"

2.5.

Oorspronkelijk waren alle eigenaren lid van de VvE, maar op dit moment zijn eigenaren van 20 woningen - onder wie [eisers] - geen lid meer van de VvE. Het merendeel van de VvE-leden verhuurt zijn woning. [eisers] verhuurt niet.

2.6.

Van de 108 woningen op het park, zijn 88 woningen (waaronder die van [eisers] ) te bereiken via een toegangsweg die is afgesloten met een slagboom. De overige 20 woningen zijn te bereiken zonder slagboomfaciliteiten. De weg door het park betreft een (smalle) eenrichtingsweg met een maximumsnelheid van 5 km/u, waarbij geen apart voetpad aanwezig is. Auto's, fietsers en voetgangers maken dus allemaal van dezelfde weg gebruik. Het Villapark beschikt over een ruime parkeerplaats die zich bevindt voor de slagboom en op loopafstand van alle vakantiewoningen op het park. De VvE streeft naar een autoluw park.

2.7.

Vóór de plaatsing van de huidige slagbomen met kentekenherkenning (waarover onder rechtsoverweging 2.8 meer) beschikte het Villapark reeds over slagbomen. Deze konden (destijds) worden geopend door een magneetsleutel (pasje). De eigenaren beschikten over één of twee van deze pasjes per woning. De magneetsleutel kon pas dertig minuten na inchecken opnieuw worden gebruikt. De slagboom bij de uitgang ging automatisch open en werkte dus niet op basis van een magneetsleutel.

2.8.

Bij unaniem besluit van de algemene ledenvergadering van de VvE gehouden op 9 november 2019 is besloten om de oude slagbomen te vervangen door slagbomen met kentekenherkenning. Woningeigenaren kunnen drie kentekens opgeven van voertuigen waarmee zij (dan wel derden) toegang tot het park kunnen verkrijgen. Eigenaren kunnen de door hen doorgegeven kentekens wijzigen.

2.9.

[eisers] is het niet eens met de nieuw geplaatste slagbomen op basis van kentekenherkenning. De VvE is ondanks de door [eisers] geuite bezwaren overgegaan tot het plaatsen van de betreffende slagbomen.

2.10.

Tussen [eisers] en de VvE heeft veelvuldig contact plaatsgevonden, waarbij [eisers] de VvE onder andere heeft verzocht - en later heeft gesommeerd - om het systeem van de slagboom aan te passen. De VvE is echter niet tot aanpassing overgegaan, reden waarom [eisers] de onderhavige procedure is gestart.

3 Het geschil

3.1.

[eisers] vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van de VvE om binnen tien dagen na betekening van het vonnis alle aangebrachte belemmeringen die de uitoefening van de ten behoeve van de percelen van [eisers] gevestigde erfdienstbaarheden onmogelijk maken, te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00, dan wel een in goede justitie te bepalen dwangsom, voor iedere dag dat de VvE in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen. Daarnaast vordert [eisers] om de VvE te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder de nakosten.

3.2.

[eisers] legt - samengevat weergegeven - aan haar vordering ten grondslag dat de VvE door het plaatsen van de slagboom met kentekenherkenning onrechtmatig jegens haar handelt door in strijd met het aan [eisers] toekomende zakelijke recht de uitoefening van de erfdienstbaarheid feitelijk onmogelijk te maken dan wel te belemmeren (artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) jo. artikel 5:73 BW). [eisers] stelt dat het door de VvE gehanteerde kentekensysteem een onevenredige belemmering oplevert, omdat hij hierdoor niet langer onbeperkt toegang heeft tot het park en zijn woning. Daarnaast stelt [eisers] dat het kentekenregistratiesysteem in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

3.3.

De VvE voert verweer en concludeert tot afwijzing van de door [eisers] gevorderde voorziening, met een veroordeling van [eisers] in de kosten van de procedure. De VvE voert - samengevat weergegeven - als verweer dat [eisers] onbelemmerde toegang heeft tot zijn woning en dat er door het plaatsen van de slagboom op basis van kentekenherkenning geen inbreuk is gemaakt op zijn recht van weg. Van enig onrechtmatig handelen door de VvE is geen sprake. Daarnaast stelt de VvE dat het belang van het overgrote deel van de eigenaren bij deze slagboom (veiligheid op het park, minder auto's, voorkomen van wild parkeren), opweegt tegen de vermeende inbreuk op het recht van weg van [eisers] Tot slot weerspreekt de VvE dat er sprake is van strijd met de AVG.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Gelet op de aard van de vorderingen is het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening gegeven.

4.2.

In geschil is of de wijziging van de slagbomen, te weten van een systeem dat werkte met toegangspasjes in een systeem dat werkt op basis van kentekenherkenning, een onaanvaardbare inbreuk oplevert op de gevestigde erfdienstbaarheid.

4.3.

Artikel 5:48 BW bepaalt dat de eigenaar van een erf bevoegd is om dit erf af te sluiten. De bevoegdheid om dit erf af te sluiten bestaat blijkens het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AW6598, Bouwens/Ons Belang) ook als dat erf is belast met een erfdienstbaarheid van weg. Indien de eigenaar van een erf van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan dient hij ervoor te zorgen dat de eigenaar van het heersend erf onbelemmerde toegang behoudt tot het dienend erf teneinde de erfdienstbaarheid uit te oefenen. De eigenaar van het dienend erf moet met andere woorden de mogelijkheid bieden aan de eigenaar van het heersend erf om zich op elk moment en zonder afhankelijk te zijn van de directe medewerking van de eigenaar van het dienend erf, de toegang tot het erf te verschaffen ter uitoefening van de erfdienstbaarheid. De voorzieningenrechter oordeelt in het onderhavige geval als volgt.

4.4.

Met het nieuwe systeem kunnen eigenaren drie kentekens aanmelden waarmee zij via de slagboom hun woning kunnen bereiken. Dit kunnen zowel kentekens van eigen auto's zijn, als kentekens van derden naar keuze (vrienden, familie, huurders etc.). Als het systeem goed werkt, zijn de woningeigenaren dus niet afhankelijk van de VvE of het beheer om met een aangemeld voertuig het park op te kunnen. In de opstartfase is het uitlezen van de kentekens weliswaar nog een probleem gebleken, maar dat lijkt inmiddels voldoende verholpen te zijn. De VvE heeft verder onweersproken gesteld dat de slagbomen bij een storing openstaan.

Andere voertuigen (naast de drie opgegeven kentekens) kunnen ook de woning bereiken, maar dan moet er (tijdig) een kentekenwijziging worden doorgegeven. De VvE heeft aangegeven dat het wijzigen van een kenteken maximaal 48 uur duurt, maar heeft gemotiveerd onderbouwd dat het vaak (ruim) binnen die tijd geschiedt. Weliswaar wordt door [eisers] gesteld dat er talloze voorbeelden zijn waarbij het langer dan 48 uur duurde, maar zij onderbouwen dit in dit kort geding niet concreet, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Ook derden kunnen de woningen dus in beginsel bereiken met een auto. Voorheen moest een eigenaar naar de slagboom lopen om de betreffende auto binnen te laten, dat is nu niet langer het geval, zij het dat er in voorkomende gevallen (tijdig) een wijziging moet worden doorgegeven.

4.5.

Weliswaar kunnen derden wier kenteken niet ruim van te voren bekend is, zoals onder andere taxi's en bezorgdiensten, niet zonder hulp van de VvE of het beheer het park betreden, immers die moeten door het beheer het park worden binnengelaten, zo stelt de VvE. Echter het feit dat deze derden hulp van beheer nodig hebben, levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen ongerechtvaardigde inbreuk van de gevestigde erfdienstbaarheden op, nu dit derden betreft en niet de eigenaar zelf. Overigens staat vast dat het Villapark over een grote parkeerplaats beschikt en dat alle woningen zich op loopafstand van deze parkeerplaats bevinden. Tussen partijen staat bovendien niet langer ter discussie dat hulpdiensten wél door de slagboom kunnen; deze kunnen op elk moment het park betreden.

4.6.

Tussen partijen staat ook niet langer ter discussie dat er zowel bij de receptie als bij de slagboom een noodnummer staat vermeld die 24/7 bereikbaar is. Door de VvE is onweersproken gesteld dat de slagbomen sinds kort ook op afstand kunnen worden geopend. De stelling van [eisers] dat de beperkte openingstijden van de receptie een probleem vormen, kan reeds hierdoor niet slagen. Ook de stelling dat bewoners het park niet meer op kunnen als de slagboom bij het uitrijden openstaat waardoor de auto niet is uitgecheckt, kan om die reden niet slagen, nu in dat geval toegang via de receptie kan worden verkregen dan wel (buiten openingstijden) het noodnummer gebeld kan worden en de slagboom op afstand kan worden geopend. [eisers] stelt zich weliswaar op het standpunt dat niet wordt opgenomen als hij het noodnummer belt, maar heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd. Zoals hiervoor is overwogen, lijkt het systeem inmiddels naar behoren te werken, zodat storingsproblemen slechts nog sporadisch zullen voorkomen. Het feit dat Westenbrink c.s. dan toch de VvE of het beheer nodig heeft om het park op te kunnen, levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen onaanvaardbare inbreuk op.

4.7.

[eisers] heeft tot slot gesteld dat motoren, scootmobielen en ligfietsen niet door dan wel langs de nieuwe slagboom kunnen, maar heeft deze stelling - mede gelet op hetgeen de VvE in dat kader heeft aangevoerd - niet aannemelijk gemaakt, hetgeen wel op haar weg had gelegen. De VvE heeft immers foto's in het geding gebracht waaruit valt op te maken dat een motor en een rolstoel met begeleider probleemloos langs de open ruimte naast de slagboom kunnen.

4.8.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat er door het plaatsen van een slagboom met kentekenherkenning geen ongerechtvaardigde inbreuk op het recht van weg wordt gemaakt. Bovendien - zo overweegt de voorzieningenrechter ten overvloede - heeft [eisers] de gerechtvaardigde belangen van de VvE (veiligheid op het park, minder auto's, voorkomen van wild parkeren) niet weersproken.

4.9.

Met betrekking tot stelling van [eisers] dat het systeem van de slagbomen in strijd is met de AVG, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. [eisers] stelt zich op het standpunt dat de informatie met persoonsgegevens (kentekens) worden gedeeld tussen de verschillende betrokken bedrijven, maar heeft deze stelling op geen enkele wijze met feiten onderbouwd. De VvE heeft daarentegen gemotiveerd verweer gevoerd door - samengevat weergegeven - te stellen en te onderbouwen dat het systeem zo is opgezet dat er sprake is van een minimale verwerking van niet gevoelige persoonsgegevens (villanummer en bijbehorend kenteken), versleuteling van deze gegevens en een beperking van toegangsrechten tussen de twee systemen. Het had - gelet op het door de VvE gevoerde verweer - op de weg van [eisers] gelegen om haar stelling op de mondelinge behandeling nader met feiten te concretiseren, dit heeft zij nagelaten.

4.10.

De vordering van [eisers] zal gelet op het voorgaande worden afgewezen.

4.11.

[eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van de VvE vastgesteld op € 980,00 voor salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt [eisers] in de kosten van de procedure, aan de zijde van de VvE vastgesteld op € 980,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2020.

typ: 711