Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:3893

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-11-2020
Datum publicatie
13-11-2020
Zaaknummer
18/950007-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank legt een gevangenisstraf op van vier jaar aan verdachte, die zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling met voorbedachten rade, diefstal met geweld, afpersing en het leiding geven aan een criminele organisatie (No Surrender).

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 140
Wetboek van Strafrecht 303
Wetboek van Strafrecht 312
Wetboek van Strafrecht 317
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/950007-18

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 november 2020 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1963 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres 1] ,

thans gedetineerd te P.I. Leeuwarden.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting, dat is aangevangen op 23 mei 2018 en gesloten op 30 oktober 2020.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. U. Ural, advocaat te Enschede. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting hoofdzakelijk vertegenwoordigd door mr. S.M. von Bartheld en mr. H.J. Timmer.

Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht en maakt onderdeel uit van het vonnis. Ten laste is gelegd, kort en feitelijk weergegeven, dat verdachte, al dan niet samen met anderen en al dan niet met voorbedachten rade:

1. als leider/bestuurder heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

2. [slachtoffer 1] zwaar heeft mishandeld, dan wel mishandeld met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, dan wel medeplichtig is geweest aan dit feit,

EN/OF een hesje en telefoon van die [slachtoffer 1] heeft gestolen (waarbij geweld is gebruikt en/of met geweld is gedreigd) en/of die [slachtoffer 1] heeft afgeperst, dan wel medeplichtig is geweest aan die feiten;

3. diverse goederen heeft gestolen van [slachtoffer 2] (waarbij geweld is gebruikt en/of met geweld is gedreigd) en/of die [slachtoffer 2] heeft afgeperst, dan wel die feiten heeft uitgelokt,

EN/OF die [slachtoffer 2] heeft mishandeld, dan wel dit feit heeft uitgelokt.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Namens verdachte is aangevoerd dat de officier van justitie ten aanzien van feit 1 niet-ontvankelijk verklaard dient te worden, nu zij andere personen die evenzeer als verdachte zijn aan te merken - in het bijzonder [naam 1] die als captain world hoger in rang was, meer zeggenschap had dan verdachte en een actieve rol had bij No Surrender in de ten laste gelegde periode - niet heeft gedagvaard en zij aldus heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel dan wel het verbod van willekeur.

Het openbaar ministerie heeft aangegeven dat zij het aandeel en de rol van andere betrokkenen, waaronder [naam 1] , op grond van het op hen betrekking hebbende beschikbare bewijsmateriaal anders beoordeelt en dat van gelijksoortige gevallen geen sprake is.

De rechtbank verwerpt dit verweer.

Wie wel en wie niet zal worden vervolgd, behoort tot de beleidsvrijheid van de officier van justitie. Het in het eerste en tweede lid van artikel 167 van het Wetboek van Strafvordering neergelegde opportuniteitsbeginsel bepaalt dat de officier van justitie bevoegd is op gronden aan het algemeen belang ontleend al dan niet tot vervolging over te gaan. De beslissing van de officier van justitie om tot vervolging over te gaan, staat in beginsel niet ter beoordeling van de rechter. Slechts in uitzonderlijke gevallen is plaats voor een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging op de grond dat het instellen van de vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde. In het onderhavige zaak is van schending van beginselen van goede procesorde, zoals het ongelijk behandelen van gelijksoortige gevallen, naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat de feiten 1, 2A primair (medeplegen zware mishandeling), 2B primair (medeplegen afpersing), 3A primair (afpersing) en 3B primair (medeplegen mishandeling met voorbedachten rade) wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsman primair aangevoerd (samengevat) dat verdachte niet als leider en/of bestuurder heeft deelgenomen aan de organisatie No Surrender MC, dan wel onderdeel was van het vermeende samenwerkingsverband. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat het plegen van misdrijven door de organisatie niet werd beoogd. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de pleegperiode moet worden beperkt van 5 januari 2018 tot en met 20 februari 2018.

Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsman aangevoerd dat uit het dossier blijkt dat de rol van verdachte enkel bestond uit zijn aanwezigheid in de membersroom en het aannemen van een telefoon en een hesje, en dat deze bijdrage van verdachte van te weinig gewicht is om hem als deelnemer aan het ten laste gelegde aan te merken.

Ten aanzien van feit 3 heeft de raadsman aangevoerd dat voor bewezenverklaring van zowel diefstal met geweld, afpersing als mishandeling, het vaststellen van geweld of bedreiging met geweld een vereiste is. Uit het dossier blijkt echter niet dat door medeverdachte [naam 10] geweld is toegepast of is gedreigd met geweld. Evenmin blijkt dat sprake is geweest van diefstal. Ook als de feiten gepleegd zouden zijn, kan niet worden bewezen dat verdachte hierbij een rol heeft gespeeld, noch dat hij [naam 10] opdracht heeft gegeven [slachtoffer 2] te mishandelen of goederen bij hem weg te nemen.

Oordeel van de rechtbank

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank zal, voor zover nodig, per feit op de standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging ingaan. De rechtbank heeft ten aanzien van feit 1 de inhoud van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden, in bijlage II opgenomen, welke bijlage onderdeel uitmaakt van dit vonnis.

FEIT 1

I. Organisatie

De rechtbank stelt voorop dat onder 'organisatie' als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon - om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt - moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van die organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008: BB7134).

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen het volgende af. De motorclub No Surrender is in 2013 opgericht door [medeverdachte 1] en is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. De club is opgedeeld in verschillende chapters, ieder met een eigen president aan het hoofd.

Kenmerkend voor de club is dat gewerkt wordt met verschillende rangen, met bijbehorende taken. Op landelijk niveau zijn er drie rangen: die van generaal (welke rang is voorbehouden aan oprichter [medeverdachte 1] ), captain en nomad. De personen met deze rangen vormen samen de Nationals. Zij maken geen deel uit van een chapter en staan in hiërarchie boven de presidenten van de chapters. De Nationals bepalen het beleid bij No Surrender en sturen de club wereldwijd aan. Uit op verschillende plaatsen in het land aangetroffen administratie blijkt dat er op nationaal niveau vergaderingen worden gehouden, waarin afstemming plaatsvindt en normen worden gesteld die vervolgens aan de chapters worden opgelegd.

Van autonoom opererende chapters die niet gebonden zijn aan de regels van No Surrender is geenszins sprake. Zoals uit het navolgende zal blijken wordt de club juist sterk hiërarchisch aangestuurd en wordt door de Nationals (met sancties) ingegrepen als de chapters het niet zo nauw nemen met de centraal ingevoerde regels.

Na het vertrek van [medeverdachte 1] uit No Surrender wordt de club in september 2016 formeel ingeschreven als vereniging met een driekoppig bestuur, bestaande uit [medeverdachte 3] (na zijn aanhouding vervangen door verdachte) als voorzitter, [medeverdachte 2] en [naam 1] .

De tenlastegelegde periode vangt aan in februari 2014, vlak nadat [medeverdachte 3] met een aantal chapters van Satudarah is overgestapt naar No Surrender. De club wordt op dat moment geleid door 'de generaal' [medeverdachte 1] . Hij beslist over de toetreding van [medeverdachte 3] , die direct na zijn aantreden de rang van captain krijgt. Met [medeverdachte 3] stapt ook verdachte over van Satudarah. [medeverdachte 3] , bijgestaan door verdachte, die eveneens de rang van captain krijgt, stuurt de chapters in het noorden van het land aan, terwijl oprichter [medeverdachte 1] zich concentreert op het zuiden. Van twee autonome, afzonderlijk van elkaar opererende organisaties is, anders dan de verdediging heeft betoogd, echter geen sprake. Er vindt voortdurend onderling overleg en afstemming plaats tussen de leiders in landelijke vergaderingen maar ook daarbuiten.

Verdachte [medeverdachte 2] is bij aanvang van de tenlastegelegde periode president van de chapter Zeeuws-Vlaanderen. In april 2015 is hij bevorderd in de rang van captain. In beide hoedanigheden neemt hij deel aan landelijke vergaderingen van captains en presidenten waarin het beleid wordt uitgezet. Vanaf september 2016 maakt hij samen met [medeverdachte 3] deel uit van de National Board, die de club aanstuurt en de koers bepaalt. De tenlastegelegde periode eindigt met de aanhouding van verdachte en [medeverdachte 2] in februari 2018.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat er sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen de verdachten, die allen hebben behoord tot de belangrijkste leiders van No Surrender, in de tenlastegelegde periode.

II. Oogmerk

Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven, maar niet is vereist dat de organisatie de uitsluitende bedoeling heeft om misdrijven te plegen (HR 26 februari 1991, NJ 1991/499) of dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is (HR 15 juni 2010, NJ 2010/357).

Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven wordt beoogd, zodat geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijk plegen daarvan. Voor bewijs van het bestanddeel “oogmerk” zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (HR 15 mei 2007, NJ 2008/559).

In de onderhavige zaak heeft de organisatie volgens de tenlastelegging het oog op twee specifieke categorieën van misdrijven: het plegen van gewelds- en vermogensdelicten in het kader van de 'bad standing' en het plegen van overtredingen van de Opiumwet. De rechtbank zal zich bij de beoordeling van dit feit daarom beperken tot deze tenlastegelegde categorieën van misdrijven.

Bad standing

Binnen No Surrender hebben de leden zich te houden aan veel voorschriften en geschreven en ongeschreven gedragsregels, die streng worden gehandhaafd. Daarvoor is een uitgebreid sanctiestelsel in het leven geroepen, met straffen variërend van het terugplaatsen in rang ("terugsnijden"), het betalen van een boete tot het in "bad standing" uit de club zetten van leden. De bad standing is de zwaarste sanctie.

In de presidentsvergadering van 4 november 2014 zijn regels en bijbehorende sancties1 aan de chapters voorgeschreven. Op de naleving daarvan werd door de Nationals toegezien. Bij de oprichting van de vereniging MC NS in september 2016 is deze lijn voortgezet: per geleding (hangarounds, prospects, chapters) zijn regels en sancties schriftelijk vastgelegd.2

Uit verschillende bewijsmiddelen blijkt dat bij een bad standing een boete moet worden betaald. Dit is op nationaal niveau bepaald en opgelegd aan de chapters. Zo wordt in presidentsvergaderingen in december en februari 2014 besproken dat de boete bij bad standing 5.000 euro bedraagt, welk bedrag in de nationale kas moet worden gestort. Daarbij wordt gemeld dat de Nationals hebben bepaald dat deze richtlijn No Surrender-breed (ook in het buitenland) geldt. In de praktijk blijkt dat bij de inning van deze boetes gebruik wordt gemaakt van (bedreiging met) geweld. Ook worden daarbij - als alternatief voor of aanvulling op de te betalen boete - goederen, zoals motoren, afgenomen van leden.

Dat een bad standing in de praktijk gepaard gaat met het plegen van misdrijven blijkt uit meerdere zich in de bewijsmiddelen bevindende verklaringen van slachtoffers van een bad standing in combinatie met de inhoud van verscheidene OVC- gesprekken.3

Opiumwet-delicten

Het gebruik van drugs door leden in de clubhuizen van No Surrender is algemeen aanvaard en werd gereguleerd en gefaciliteerd door de club. Zo is president [naam 2] van chapter Emmen in juli 2017 veroordeeld voor handel in speed en cocaïne in het clubhuis in Emmen. 4 Ook blijkt dat individuele leden van No Surrender zich op brede schaal bezighouden met drugshandel. Uit het dossier blijkt dat er gedurende de gehele tenlastegelegde periode leden, ook hoger in rang geplaatste leden als presidents of nomads, uit verschillende chapters door heel Nederland zijn aangehouden en/of veroordeeld voor bezit, invoer of handel in verdovende middelen. De leiding van de club weet daarvan maar treedt daar niet tegen op. In tegendeel: de leiding wil er controle over houden. Leden wordt ingeprent dat de captains over het plegen van strafbare feiten geïnformeerd moeten worden. Als dat niet gebeurt kan dat reden zijn voor een bad standing. Uit OVC-gesprekken in mei 2015 tussen onder meer [medeverdachte 3] en verdachte blijkt bijvoorbeeld dat lid [naam 3] een bad standing krijgt nadat hij in Engeland bleek te zijn gepakt met 17 kilo cocaïne, omdat hij niemand binnen de club had laten weten waar hij mee bezig was.

Dat drugshandel niet alleen op eigen initiatief van de leden, maar ook vanuit de leiding van de club wordt geëntameerd blijkt onder andere uit een OVC-gesprek waarin verdachte praat over coke en pillen, het met elkaar opzetten van een goede organisatie, percentages voor elk chapter, het 'eruit gooien van oude dealers' en er zelf gaan zitten. Ook zijn er OVC-gesprekken waarin door [naam 4] (captain Europe), [naam 5] (security) en een onbekende Duitse man wordt gesproken over export van speed, coke en pillen naar Duitsland. [naam 5] is hiervoor veroordeeld.5 In andere opgenomen gesprekken wordt er geld geteld en gesproken over een verdeling waarbij onder meer [medeverdachte 3] een deel krijgt. Gelet op de context van deze gesprekken, waarin ook wordt gesproken over grote hoeveelheden pillen en codetaal wordt afgesproken, ligt het voor de hand dat het gaat om de opbrengst van drugshandel waarvan [medeverdachte 3] een deel krijgt. Uit een OVC-gesprek opgenomen in het bedrijf van [medeverdachte 2] wordt in november 2017 door [medeverdachte 2] en een ander lid van de chapter Zeeuws-Vlaanderen gesproken over de in- en verkoopprijzen van weed en het inzetten van twee extra "kotjes" of "tenten". Bij een doorzoeking van het clubhuis in Zeeuws-Vlaanderen in februari 2018 worden onder meer een henneptent, luchtafvoerpijpen en een assimilatielamp in beslag genomen.

Criminogene factoren

Het plegen van de hiervoor bedoelde misdrijven wordt gefaciliteerd door de (structuur binnen de) organisatie. Clubregels zijn er op gericht zoveel mogelijk uit het zicht van politie en justitie te blijven en de opsporing van strafbare feiten te bemoeilijken. Eén van de meest in het oog springende beginselen van de organisatie is, naast broederschap, de zwijgplicht ("omerta") die geldt voor alle leden op straffe van bad standing. De zwijgplicht is, zo legt [naam 6] , consigliere en "opleider" in een OVC aan nieuwe leden uit, de belangrijkste regel waar een lid dat wordt vastgehouden door de politie zich aan moet houden. Deze regel wordt intensief gehandhaafd.

Bij de invoering van de nieuwe clubstructuur in 2016 heeft de leiding van de club bepaald dat er gebruik moet worden gemaakt van vaste clubadvocaten. Op die manier kon inzage worden verkregen in dossiers in individuele strafzaken en daardoor kan worden gecontroleerd of, en zo ja wat er door de leden is verklaard. Dat deze controle feitelijk ook plaats vond, volgt bijvoorbeeld uit OVC-gesprekken uit oktober en december 2016 waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat hij het dossier van een op verdenking van drugshandel aangehouden lid kent en constateert dat deze zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen, maar ook dat hij mensen die in een bepaald dossier voorkomen daarop heeft aangesproken. In een ander OVC- gesprek bespreken [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en verdachte samen een aantal clubleden die zich al dan niet aan hun zwijgplicht hebben gehouden en het nut van advocaten in dit verband. Ook blijkt van beïnvloeding van getuigen met als doel de bewijsbaarheid van strafbare feiten te bemoeilijken. Dit komt onder meer naar voren uit de toelichting die verdachte [medeverdachte 3] geeft op een OVC-opname van 6 september 2016. Hierin heeft hij het over de moeite die hij moet doen om mensen te weerhouden van het doen van aangifte of het afleggen van een verklaring.

Uit het huishoudelijk reglement van No Surrender blijkt dat alle leden financieel moeten bijdragen aan BHC (Big House Crew, een van de Hells Angels afkomstige term waarmee gedetineerde leden worden bedoeld). Voor clubleden die worden aangehouden op verdenking van een strafbaar feit kan er financiële- en rechtsbijstand worden geregeld vanuit de club: de zogenaamde jailhouseprocedure. Deze procedure is, zo blijkt uit OVC- en tapgesprekken, onder meer in werking gesteld voor No Surrender lid [naam 5] , nadat deze op verdenking van uitvoer van verdovende middelen is aangehouden in Duitsland. Dat deze praktijk ook vóór de herstructurering in 2016 bestond en gold voor alle chapters volgt onder meer uit OVC-gesprekken van januari 2015 en januari 2016 waarin deze praktijk wordt besproken. Ook blijkt dat, vóórdat dit als voorschrift werd vastgelegd in het huishoudelijk reglement, feitelijk al gebruik kon worden gemaakt van zogenoemde "huisadvocaten".6

Ten slotte vindt op meerdere manieren afscherming plaats: zo mogen telefoons niet meegenomen worden in de memberroom, staan er altijd beveiligers voor de deur en is er bij een doorzoeking in het clubhuis in Emmen een jammer aangetroffen. Verder is een deel van de leiders van No Surrender, waaronder [medeverdachte 2] , op enig moment PGP-telefoons gaan gebruiken voor de onderlinge communicatie. Via deze telefoons bleken gesprekken te zijn gevoerd die betrekking hadden op drugshandel.7

Al deze factoren zijn naar het oordeel van de rechtbank redelijkerwijs niet anders te verklaren dan als middel om criminele activiteiten te verhullen en de opsporing en de bewijsbaarheid daarvan te bemoeilijken.

De rechtbank concludeert uit het al het voorgaande dat het oogmerk van de organisatie was gericht op het plegen van de in de tenlastelegging genoemde misdrijven.

III. Deelneming en leiderschap

Volgens vaste rechtspraak is van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr sprake indien een persoon behoort tot de organisatie en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. De verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Niet is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van een of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd, of dat zijn opzet is gericht op het plegen van die misdrijven, ook niet wanneer het gaat om misdrijven van uiteenlopende aard. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en (dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

Van alle verdachten kan worden gezegd dat zij als leiders hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. Elk van de verdachten had een hoge rang binnen No Surrender, wat hen macht en gezag gaf. Zij hadden het, gelet op hun rang en functie, met elkaar feitelijk voor het zeggen binnen de club en presenteerden zich ook zo naar de leden. Verdachten voerden regels in waaraan chapters en individuele leden zich moesten houden, en zagen er bovendien intensief op toe dat deze regels strikt werden gehandhaafd. Zij waren in de positie om individuele leden dwingende aanwijzingen te geven en sancties op te leggen als deze niet werden opgevolgd.

Op basis van de bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang beschouwd, kan worden geconcludeerd dat verdachten als belangrijkste leiders binnen No Surrender niet alleen wetenschap hadden van het feit dat er misdrijven werden gepleegd, maar ook dat zij het plegen van misdrijven faciliteerden door regels in te voeren en/of te handhaven die ervoor moesten zorgen dat criminele activiteiten niet aan het licht kwamen of de opsporing ervan werd bemoeilijkt.

Verdachte is samen met [medeverdachte 3] in januari 2014 overgestapt van Satudarah naar No Surrender. Hij heeft de rang van captain en is de rechterhand van [medeverdachte 3] : samen hebben zij de leiding over de chapters in het noorden van Nederland. Na de aanhouding van [medeverdachte 3] in december 2017 is hij officieel de vervanger van [medeverdachte 3] in het driekoppige bestuur van No Surrender. Hoewel zijn rol als leider op nationaal niveau minder prominent naar voren komt dan die van zijn medeverdachten, bevat het dossier - anders dan de verdediging aanvoert - voldoende bewijs voor zijn feitelijk leiderschap. Zijn rol als leider blijkt onder onder meer uit de beschrijving van zijn functie door consigliere [naam 6] (op verschillende momenten) aan aspirant leden: hij wordt gepresenteerd als iemand die het (al sinds de beginjaren) in de organisatie mede voor het zeggen heeft. Dat verdachte zich feitelijk vanaf de beginperiode ook als leider gedroeg, volgt onder meer uit diverse OVC-opnames waarin onder meer te horen is dat verdachte instructies geeft aan leden die actief zijn op het gebied van drugshandel en ook zelf initiatieven ontplooit op dat gebied. Dat hij vanaf het begin ook op het hoogste niveau meepraat, blijkt overigens ook uit zijn eigen verklaring, afgelegd tegenover de rechter-commissaris, waarin hij aangeeft in de eerste anderhalf jaar van zijn lidmaatschap vele vergaderingen van de national board te hebben bijgewoond waaraan ook [medeverdachte 1] deelnam.

FEIT 2

De rechtbank past ten aanzien van feit 2 de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor

d.d. 13 december 2017, opgenomen op pagina 896 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 03 DRN 12022 (proces-verbaal Akepa, dossier [verdachte] )

d.d. 30 april 2018, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 1] :

Ik was in het begin member bij 'No Surrender'. Tenslotte werd ik Nomad.

Vraag: Maart 2016, in Emmen was er een voorval waarbij u in elkaar geslagen bent en uw mobiele telefoon werd gestolen, zo hebt u eerder al in grote lijnen beschreven. Kunt u me nu eens vertellen hoe en waar dat precies is gebeurd?
Antwoord: Op die dag moesten we allemaal naar Emmen komen, van onze captain, dat is dhr. [naam 7] . Toen zijn we dus allemaal naar het clubhuis gegaan, De captain ging naar achteren naar het membervertrek. Korte tijd (de rechtbank begrijpt:) later kwam hij weer naar buiten, daarna werd ik binnengeroepen. Dhr. [medeverdachte 3] stond achter de deur en de andere Nomad, [naam 8] , stond achter tegen de muur. En er was ook nog een captain binnen, captain [verdachte] , die stond bij de tafel. Ik ben naar binnen gegaan, toen werd de deur achter me dichtgedaan en toen heeft [medeverdachte 3] meteen van achteren met de vuist in mijn nek geslagen. Daarna draaide ik me om en kreeg ik meteen van achteren weer een paar, van de andere Nomad. En toen ging het heen en weer, van beide kanten, tot ik op de vloer zat. Daarbij heeft [medeverdachte 3] mijn neus gebroken en mijn kaak. Mijn mobiele telefoon is weg en mijn OMG-hesje is weg. Het OMG-hesje had ik net laten maken. Ik ben geopereerd, ik heb van die platen in mijn kaak gekregen en ook zijn er schroeven geplaatst.
Vraag: U zei dat ook uw mobiele telefoon gestolen is. Hoe is dat precies gegaan?
Antwoord: [medeverdachte 3] zei tegen me dat ik die moest afgeven, dat was nadat ik al geslagen was. [naam 8] heeft die toen van me afgepakt. Ik had die in de hand. Het OMG-hesje moest ik uittrekken. Dat heb ik ook gedaan en toen werd die me van achteren al afgenomen. Het zat immers ook helemaal vol bloed.

2. Een schriftelijk bescheid, te weten medische informatie van Klinikum Wilhelmshaven betreffende [slachtoffer 1] , opgenomen op pagina 905 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Diagnose: Onderkaakfractuur rechts, neusbeenfractuur, jukboogkneuzing.
Dag v.h. ongeval: 10-03-16.

Plaats van het ongeval: Emmen.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten medische informatie van Klinikum Oldenburg, opgenomen op pagina 908 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Patiënt: [slachtoffer 1]
Therapieën: fractuur repositie, osteosynthese met een reconstructieplaat van extra-oraal in ITN alsmede IMF en elastics ingebracht op 18-03-2016.
De heer [slachtoffer 1] werd op grond van een noodsituatie via ons ambulant spreekuur op 29-03-2016 met een onderkaakfractuur paramediaan rechts klinisch opgenomen.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018 (12022-AH-201), opgenomen op pagina 921 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Akepa is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke communicatie (OVC). Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in een (deel) dossier van het onderzoek Akepa zijn deze opnamen door mij, verbalisant wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.
Aan de gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:
H: betreft [medeverdachte 3] , geboren op 19-09-1964 te Emmen, proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-978
T: betreft [verdachte] , geboren op 18-08-1963 te Emmen, proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-98 (de rechtbank leest: 12022-AH-899)
[naam 17] (Westers accent): [naam 8] [naam 13] , geboren op 24-01-1982 te Amsterdam
[naam 17] (Slachtoffer): [slachtoffer 1]

● Unit ID A2-16463, File Number 563, Subfile 037
Datum 10 maart 2016, Tijd 20:30:33 uur t/m 20:35:50 uur
[naam 17] (westers accent) is nog aanwezig. Men heeft het nog over het Duits conflict. En over [naam 9] .

[medeverdachte 3] : Dan moet hij gewoon weg. En dan kan [naam 9] gewoon zelf beslissen of hij weg wil of niet. En dan roepen we [naam 9] naar binnen, kan hij dat zelf beslissen. Maar we moeten wel oppassen, dat [naam 9] ... Is [naam 9] bewapend?

[naam 17] : Weet ik niet.

[naam 10] : Hij is niet bang, dus ..... .

H: Nee, maar [naam 9] is nooit bang, want die is altijd bewapend.

H: Maar ik moet even zeker weten dat iemand bij [naam 9] in de buurt blijft. Of dat jij zegt: "Ik blijf bij [naam 9] ". Luister, luister, we doen het zo: Jullie met z'n beiden, met z'n 3-en gaan naar buiten toe, wij blijven met z'n 3-en binnen. We haal'n die nomad naar binnen. Ja?

A: Mag ik ook even binnen blijven bij het verhoor?

H: Nee. Dat doen wij wel, doen wij wel. (n.t.v.) Laat hem nou maar binnen komen en dan eh .... (ntv)

[naam 11] : (n.t.v.) met mijn geld?

H: Dat geld moet hij gewoon betalen. (n.t.v.) hé.

[naam 17] : Ja?

H: He! Met z'n allen bij die die [naam 9] blijven.

[naam 17] : Ja.

H: En dan jij moet tegen die [naam 9] zeggen: "Luister, het kan niet anders, Opdracht..(ntv). Ja?

[…]

-muziek - deur open -
H: Kom binnen. Jack uit! -geluid als van een klap- Jack uit! -geluid als van verschillende klappen- Jack uit! -geluid als van klappen-

[naam 17] : Wat heb ik dan gedaan?
H: Jack uit, ja. -geluid als van een klap- Jack uit. […] Jack uit! Ja? Alles uit van No Surrender. Ja? Jack uit. Jij klootzak -geluid als van een klap-
: Uit
H: Uit dat Jack. Ja? Telefoon inleveren. Is dat je telefoon?
: Ja.
H: Telefoon inleveren. Als je één keer je bek opentrekt in Duitsland, één keer? Dan kom ik bij jou thuis, ja? Ja? Schoon maken. Schoon maken. Als een man, schoonmaken. Alles inleveren. Heb je nog wat thuis van No Surrender?
: Ik heb ....
H: Ja? Inleveren! […] Neus schoonmaken als je naar buiten gaat. Schoon maken, ja?
-deur open - muziek -
: Wat een kankermongool zeg.
H: Ik sloeg hem de neus lekker aan flarden. (H lacht)
: Pas ik hem?
H: Die is, ja, als je dat wil, maar ik had hem aan de Pres beloofd. De Press van Emmen, die vond hem zo mooi, maar als jij hem wil hebben mag jij hem hebben. [...] Hou je hem gewoon man, jouw jasje, ja. Gefeliciteerd.
[verdachte] : Als je nou slim bent.
[naam 17] : Ja, ik denk, is sla hem ... ja, geef maar aan [naam 11] .
T: Die gooi ik in de ton.
[naam 17] : Nee nee nee nee nee.
H: Zit bloed aan he, gooi maar in de ton. Gooi maar in de ton, zit bloed aan. (ntv). DNA.
● Unit ID A2-16463, File Number 563, Subfile 040
Datum 10 maart 2016, Tijd 20:46:25 uur t/m 20:51:42 uur
[verdachte] : Die telefoon, wat wil je daarmee doe?
[medeverdachte 3] : In de vuurton [...] niet aankomen, DNA.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [naam 12] op 29 april 2019:

U vraagt wat er die avond (maart 2016) is gebeurd. Hij werd de memberroom in geroepen. Achteraf hoorde ik dat [slachtoffer 1] eruit was gevlogen. U vraagt of ik met hem nog over die avond heb gesproken. Ja. Je kon wel zien dat hij op zijn donder had gehad. Zijn gezicht was dik. Zijn jukbeen was opgezwollen. U vraagt of [slachtoffer 1] heeft gezegd door wie hij was mishandeld. Ja, één keer door de Nomad en één keer door [medeverdachte 3] .

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 1] op

23 januari 2019:

Het enige dat [verdachte] heeft gedaan, is de spullen aannemen.

Op grond van de opgenomen bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte kan worden aangemerkt als medepleger van zware mishandeling met voorbedachten rade van [slachtoffer 1] en diefstal met geweld. Uit het dossier is op te maken dat hier sprake was van een zogenaamde bad standing. Uit de bewijsmiddelen waarnaar hiervoor onder feit 1 is verwezen en die zijn opgenomen in bijlage II, volgt dat bij een bad standing spullen werden afgenomen, veelal gepaard gaand met het plegen van - soms fors - geweld. De bad standing van [slachtoffer 1] was voorbereid: [medeverdachte 3] stuurt anderen de ruimte uit (om, zo begrijpt de rechtbank, de Duitse captain [naam 9] in de gaten te houden), bepaalt dat verdachte en [naam 13] achterblijven en vervolgens wordt [slachtoffer 1] binnengehaald. Het kan niet anders dan dat verdachte, gelet op zijn rang, ervaring en rol binnen No Surrender, wist wat er stond te gebeuren. Aangever wordt vervolgens mishandeld door [medeverdachte 3] en [naam 13] , waarbij zijn hesje en telefoon worden afgepakt. De rechtbank is van oordeel dat verdachte hieraan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Door zijn aanwezigheid in de memberroom heeft hij voor getalsmatige versterking gezorgd. Hij heeft bovendien niet ingegrepen toen [slachtoffer 1] werd mishandeld: op geen enkel moment heeft hij zich gedistantieerd van de gedragingen van de medeverdachten. In tegendeel: na de mishandeling heeft hij de afgenomen spullen aangepakt en in de vuurton gegooid om de daarop aanwezige bloed- en DNA-sporen weg te maken. Uit deze gedragingen van verdachte volgt dat, hoewel hij zelf geen geweld heeft gebruikt, zijn opzet wel gericht was op het plegen van geweld en het met geweld afnemen van de telefoon en het hesje van het slachtoffer. Hij heeft daarbij willens en wetens het risico aanvaard dat als gevolg van het gebruikte geweld zwaar lichamelijk letsel zou ontstaan.

FEIT 3

De rechtbank past ten aanzien van feit 3 de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een schriftelijk bescheid, te weten een afschrift van aangifte via internet, opgenomen op pagina 803 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Aangever: [slachtoffer 2]

Pleegplaats: Emmen

Type locatie: café

Tijdstip achtergelaten: 30-01-2015.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor aangever

d.d. 27 maart 2017, opgenomen op pagina 808 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 2] :

(V = vraag, A = antwoord, O = opmerking verbalisant)

V: Wat kunt u vertellen over de diefstal van uw telefoon op 31 januari 2015?

A: Ik had een conflict met iemand en ik kreeg de keuze of mijn telefoon inleveren of anders..

V: Wat bedoelt u met anders?

A: Dat kun je zelf wel invullen. Dat ga ik verder niet vertellen.

O: In uw aangifte gaf u aan dat de telefoon in een café was gestolen.

A: Het was ook een café, namelijk het clubhuis van de motorclub No Surrender. Ik kwam daar vaak. Ik was geen lid. [verdachte] was een van mijn beste vrienden.

O: Wij hebben een langdurig onderzoek gedaan naar de motorclub No Surrender en daarbij zijn gesprekken opgenomen in het clubhuis. Ik wil je daar een aantal fragmenten uit voorlezen. Deze fragmenten zullen als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd worden.

V: [verdachte] vraagt aan [naam 10] of alles ingeleverd is. [naam 10] zegt dan dat er nog 4 in zaten en dat hij iets kleins voor zichzelf heeft gehouden en een telefoon. Wat bedoelde hij met die 4 en een klein dingetje?

A: Over die 4 kan ik niets zeggen omdat ik mezelf dan in de problemen breng. Met dat kleine

dingetje bedoelt hij een verlovingsring die hij van mij heeft afgepakt. Dat was een gouden ring met een diamantje.

V: Begrijpen we het goed dat [naam 10] jou de telefoon en de ring heeft afgepakt?

A: Ja, met goedkeuring van [verdachte] .

O: Zo klinkt het alsof je een Bad Standing hebt gehad.

A: Ja, eigenlijk was het dat ook.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 april 2018, opgenomen op pagina 812 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

De hieronder weergegeven OVC-opnamen zijn weergegeven in het dossier, deelonderzoek 3.18. Aan de gesprekken nemen onder andere de volgende personen deel:

H: betreft [medeverdachte 3] . Proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-97

T: betreft [verdachte] . Proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-98 (de rechtbank leest: 12022-AH-89)

A: betreft [naam 10] . Proces-verbaal stemherkenning 12022-AH-8410

● OVC 22 januari 2015

H: [slachtoffer 2] ? Ja, mot ook weg.

T: Moet [naam 10] doen. […] Die [slachtoffer 2] , als die komt.

[naam 17] -2: Ja?

T: [naam 10] mag hem er uit houwen, voor die handel in Stadskanaal.

● OVC 29 januari 2015

29 januari 2015, tussen 22:13:12 uur en 22:18:29 uur

[verdachte] : Ingeleverd?

[naam 10] : Wat?

T: Ingeleverd?

[naam 10] : Ja er zaten er vier in. […] En een klein dingetje die hou ik voor mezelf.

T: En de telefoon?

[naam 10] : Ja die heb ik ook bij me.

T: Die gooien we in de dinges.

NN2: Telefoon niks waard in de kachel.

T: (met stemverheffing) In de kachel, die is besmet.

[naam 10] : Oké cap.

4. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 864 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Beller: [telefoonnummer] Datum: 29-01-2015 19:13:43 Gebelde: [telefoonnummer]

Naam: [naam 10] Sessienr: 749 Naam: [slachtoffer 2]

Tnv: [slachtoffer 2]

[naam 10] belt met [slachtoffer 2] . [naam 10] zegt dat hij straks even met [slachtoffer 2] wat uit moet praten. [naam 10] zegt dat [slachtoffer 2] aan [verdachte] gevraagd had om die hero (fon), weet hij veel, [verdachte] heeft mij net iets uitgelegd en dat moet ik even met je bespreken.

A: Kom maar gewoon even bij de club.

P: Ja is goed.

A: Neem een beetje handel mee ja.

P: jooh.

5. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 865 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Beller: [telefoonnummer] Datum: 29-01-2015 19:16:52 Gebelde: [telefoonnummer]

Inhoud SMS: Ben zo rond 21.00 uur wel bij het hek club ok … voor bij de straat … kunne we ff in de auto babbelen … ok?

6. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een sms-bericht, opgenomen op pagina 866 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Beller: [telefoonnummer] Datum: 29-01-2015 20:14:03 Gebelde: [telefoonnummer]

Inhoud SMS: Top

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 2] op 19 maart 2019:

U vraagt mij wat de reden was, waarom ik naar het clubhuis ging. Ik werd gebeld dat [verdachte] mij wilde spreken, dit was achteraf onder valse voorwendselen. [naam 10] belde mij. Ik trof twee personen op straat, [naam 10] en iemand anders van de club. Hij droeg ook een hesje. [naam 10] kwam met allerlei beschuldigingen. Ik moest mijn telefoon en ring inleveren. Na het inleveren wilde [naam 10] mij slaan. [naam 10] heeft één keer uitgehaald. Ik heb wel gezegd dat ik mijn spullen niet in wilde leveren. Mij werd gezegd: "Je doet het wel." Er werden geen consequenties genoemd, maar die wist ik zelf wel, ik ben niet dom. Als je het zo bekijkt, was er misschien toch wel sprake van enige angst.

Op grond van de opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat aangever [slachtoffer 2] op 29 januari 2015 door medeverdachte [naam 10] is bedreigd met geweld en dat hij onder druk van die bedreiging en door de intimiderende houding van [naam 10] een telefoon, een ring en een viertal voorwerpen aan [naam 10] heeft afgegeven. De rechtbank is van oordeel dat verdachte als medepleger van afpersing moet worden aangemerkt. Verdachte geeft [naam 10] de opdracht om [slachtoffer 2] eruit te 'houwen', naar het oordeel van de rechtbank niet anders te verstaan dan ' [slachtoffer 2] eruit te slaan'. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij hiermee [naam 10] heeft verzocht [slachtoffer 2] buiten de poort te houden, hem niet meer binnen te laten. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig gelet op de hele context en omdat deze niet te rijmen is met de uitnodiging aan [slachtoffer 2] om een week later naar de club te komen. Het opzet van verdachte op het afgeven van goederen blijkt uit zijn vraag aan [naam 10] : "Ingeleverd?" Vervolgens geeft verdachte de opdracht de door [slachtoffer 2] ingeleverde telefoon in de kachel te gooien, omdat die telefoon besmet is.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de stukken in het dossier niet worden vastgesteld dat [naam 10] daadwerkelijk geweld heeft toegepast. Dit betekent dat verdachte van het onder 3B ten laste gelegde moet worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht de feiten 1, 2A primair, 2B primair en 3A primair wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 februari 2014 tot 20 februari 2018, in Nederland, als leider heeft deelgenomen aan een organisatie (No Surrender), bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten: verdachte en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- diefstal al dan niet voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door (bedreiging met) geweld, en

- afpersing, en

- dwang, en

- bedreiging met enig misdrijf tegen het misdrijf gericht en/of met zware mishandeling en/of brandstichting, en

- zware mishandeling en/of mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend en/of mishandeling, (elk) al dan niet met voorbedachte rade gepleegd,

(zijnde misdrijven die in verband stonden met zogenaamde 'bad standings' en/of sancties van No Surrender) en

- het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, en/of

- het bereiden, bewerken en/of verwerken en/of het verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van harddrugs, en/of

- het al dan niet bedrijfsmatig telen van hennep, en/of

- het aanwezig hebben van soft- en/of harddrugs.

2.

A.

hij op 10 maart 2016 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, te weten een onderkaakfractuur

EN

B.

hij op 10 maart 2016 te Emmen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hesje en een telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] ,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welk geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen, die persoon meermalen heeft gestompt en/of geslagen;

3A.

hij op 29 januari 2015 te Emmen, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot afgifte van een telefoon en een ring en een viertal voorwerpen, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] ,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander,

- door de intimiderende houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachte jegens die [slachtoffer 2] bij die [slachtoffer 2] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 2] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

2A primair medeplegen van zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade

EN

2B primair diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

3A primair afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Vordering van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1, 2A primair, 2B primair, 3A primair en 3B primair wordt veroordeeld tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaren. Tevens is gevorderd verdachte een contactverbod met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] op te leggen in het kader van artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht voor de maximale duur van 5 jaren, waarbij voor elke eerste overtreding hechtenis van een maand dient te worden ondergaan, en twee maanden hechtenis voor elke volgende overtreding.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, onder verwijzing naar een aantal uitspraken van andere rechtbanken, aangevoerd dat de eis van het openbaar ministerie buitenproportioneel hoog en misplaatst is. De raadsman heeft de rechtbank, indien tot een bewezenverklaring mocht worden gekomen, verzocht om rekening te houden met deze uitspraken, alsook met de reclasseringsrapportages die over verdachte zijn uitgebracht.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de rapportages van Reclassering Nederland, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officieren van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan zware mishandeling met voorbedachten rade, diefstal met geweld, afpersing en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Een zeer ernstig feit is naar het oordeel van de rechtbank de zware mishandeling en diefstal met geweld van [slachtoffer 1] die met een bad standing uit No Surrender is gezet. Zijn clubhesje en telefoon zijn hem afgenomen en hij is daarbij door medeverdachten dusdanig geslagen dat hij een kaakfractuur, een neusbeenfractuur en een jukbeenkneuzing heeft opgelopen. In verband met deze verwondingen heeft hij vijf operaties moeten ondergaan. Er zijn zenuwen in zijn gezicht doorgesneden, hij heeft geen gevoel in zijn onderkaak en hij heeft nog altijd pijn. Daarnaast is hij nog steeds bang voor represailles. Verdachte was bij de bad standing aanwezig en zorgde voor getalsmatige versterking. Daarbij heeft hij spullen aangenomen waarvan het slachtoffer was beroofd.

Een ander ernstig feit is de bad standing van [slachtoffer 2] , die onder meer een ring en een telefoon heeft afgegeven onder dreiging van geweld. Verdachte heeft bij dit feit zijn medeverdachte aangestuurd. Verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelwijze en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers.

Verdachte heeft gedurende vier jaar, samen met anderen, leiding gegeven aan de motorclub No Surrender. Binnen deze club behoorden het plegen van intimidatie, (ernstig) geweld en handel in verdovende middelen tot de gebruikelijke gang van zaken. No Surrender is daarmee een criminele organisatie. Van No Surrender ging een sterk ondermijnend effect uit op de samenleving en de club is inmiddels door de civiele rechter verboden.

De rechtbank ziet verdachte vooral als de rechterhand van [medeverdachte 3] , die soms als diens plaatsvervanger optrad bij landelijke vergaderingen. Verdachte heeft geen zware stempel gedrukt op het beleid van No Surrender op landelijk niveau. Wel ontplooide hij als leider zelfstandig initiatieven en nam hij beslissingen over bad standings en over de handel in verdovende middelen.

Bij deze feiten past enkel een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Alles afwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar passend en geboden. Daarmee komt de rechtbank tot een lagere straf dan door het openbaar ministerie is geëist omdat zij het aandeel van verdachte in de feiten 1 en 2 anders waardeert. Zoals hiervoor op pagina 7 is besproken, speelde verdachte naar het oordeel van de rechtbank landelijk gezien een minder prominente rol in de organisatie als de medeverdachten. Bij feit 2 houdt de rechtbank, meer dan het openbaar ministerie, rekening met het feit dat verdachte zelf geen geweld heeft gebruikt.

De rechtbank ziet geen grond om een contactverbod met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] op te leggen.

Benadeelde partij

[slachtoffer 1] heeft zich met betrekking tot feit 2 als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 7.650,-ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van het openbaar ministerie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de vordering redelijk en meer dan afdoende is onderbouwd en kan worden toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en de hoofdelijkheidsclausule.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij geen standpunt ingenomen.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2A en 2B bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 10 maart 2016.

De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd en dat zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. De rechtbank zal daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te betalen indien zijn medeverdachten deze al hebben betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 47, 57, 140, 303, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak gelden.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 3B is ten laste gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2A primair, 2B primair en 3A primair ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf, geheel in mindering zal worden gebracht.

Ten aanzien van feit 2:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 7.650,- (zegge: zevenduizend zeshonderdenvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 maart 2016, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededaders van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer

[slachtoffer 1] , te betalen een bedrag van € 7.650,- (zegge: zevenduizend zeshonderdenvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal kan gijzeling voor de duur van 73 dagen worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing van de gijzeling de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededaders van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade. Bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 maart 2016.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. M. Brinksma en

mr. M.B.W. Venema, rechters, bijgestaan door A.W. ten Have-Imminga, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 november 2020.

Bijlage I: tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

(onderzoek Harka)

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot 20 februari 2018, in Nederland,

als leider en/of bestuurder, heeft deelgenomen aan een organisatie (No Surrender MC),

bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten: verdachte en/of

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:

- diefstal al dan niet voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door (bedreiging met) geweld, en/of

- afpersing, en/of

- dwang, en/of

- bedreiging met enig misdrijf tegen het misdrijf gericht en/of met gijzeling en/of met zware mishandeling en/of brandstichting, en/of

- zware mishandeling en/of mishandeling zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend en/of mishandeling, (elk) al dan niet met voorbedachte rade gepleegd,

(zijnde misdrijven die in verband stonden met zogenaamde 'bad standings' en/of sancties van No Surrender MC,)

en/of

- het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of

- het bereiden, bewerken en/of verwerken en/of het verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren van harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of

- het al dan niet bedrijfsmatig telen van hennep, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, en/of

- het aanwezig hebben van soft- en/of harddrugs, althans (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of II;

2.

(onderzoek Akepa; zaak 3.33)

A)

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel,

althans, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] , meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, terwijl dat feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel;

althans, indien ten aanzien van het vorenstaande onder A) geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 3] op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachten rade,

[slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel,

althans, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] , meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, terwijl dat feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad, te weten een onderkaakfractuur en/of een neusbeenfractuur en/of een jukbeenkneuzing, althans hoofdletsel,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers is verdachte opzettelijk ten tijde van dat misdrijf, in de beperkte en/of afgesloten ruimte van de membersroom van het clubhuis van No Surrender te Emmen gekomen en/of gebleven ter assistentie en/of mogelijke ondersteuning en/of getalsmatige versterking van die [medeverdachte 3] en/of ander(en), en/of heeft verdachte (ook) niet verhinderd dat dat misdrijf (verder) werd

gepleegd, terwijl verdachte mede een leidinggevende rang of positie had;

EN/OF

B)

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hesje en/of een telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een persoon, te weten [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld;

en/of

hij op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot afgifte van een hesje en/of een telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers is verdachte opzettelijk ten tijde van dat misdrijf, in de beperkte en/of afgesloten ruimte van de membersroom van het clubhuis van No Surrender te Emmen gekomen en/of gebleven ter assistentie en/of mogelijke ondersteuning en/of getalsmatige versterking van die [medeverdachte 3] en/of ander(en), en/of heeft verdachte (ook) niet verhinderd dat dat misdrijf (verder) werd

gepleegd, terwijl verdachte mede een leidinggevende rang of positie had;

althans, indien ten aanzien van het vorenstaande onder B) geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte 3] op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hesje en/of een telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een persoon, te weten [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] of ander(en) of verdachte,

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die persoon, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 3] tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers is verdachte opzettelijk ten tijde van dat misdrijf, in de beperkte en/of afgesloten ruimte van de membersroom van het clubhuis van No Surrender te Emmen gekomen en/of gebleven ter assistentie en/of mogelijke ondersteuning en/of getalsmatige versterking van die [medeverdachte 3] en/of ander(en), en/of heeft verdachte (ook) niet verhinderd dat dat misdrijf (verder) werd

gepleegd, terwijl verdachte mede een leidinggevende rang of positie had;

en/of

[medeverdachte 3] op of omstreeks 10 maart 2016 te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, te weten [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot afgifte van een hesje en/of een telefoon, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of ander(en) en/of verdachte,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 3] tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, die persoon een of meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen, althans mishandeld,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, immers is verdachte opzettelijk ten tijde van dat misdrijf, in de beperkte en/of afgesloten ruimte van de membersroom van het clubhuis van No Surrender te Emmen gekomen of gebleven ter assistentie en/of mogelijke ondersteuning en/of getalsmatige versterking van die [medeverdachte 3] en/of ander(en), en/of heeft verdachte (ook) niet verhinderd dat dat misdrijf (verder) werd

gepleegd, terwijl verdachte mede een leidinggevende rang of positie had;

3.

(onderzoek Akepa; zaak 3.18)

A)

hij op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een telefoon en/of een ring en/of een viertal voorwerpen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

-die [slachtoffer 2] een of meermalen heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 2] te schoppen en/of stompen en/of te slaan, waarbij die [slachtoffer 2] is geschampt, en/of

-door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] bij die [slachtoffer 2] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 2] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

en/of

hij op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot afgifte van een telefoon en/of een ring en/of een viertal voorwerpen, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 2] te schoppen en/of stompen en/of te slaan, waarbij die [slachtoffer 2] is geschampt, en/of

-(aldus) door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] bij die [slachtoffer 2] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 2] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

althans, indien ten aanzien van het vorenstaande onder A) geen veroordeling mocht volgen, dat

[naam 10] op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een telefoon en/of een ring en/of een viertal voorwerpen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n) en/of verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2] , gepleegd met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht

mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [naam 10] tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

-die [slachtoffer 2] een of meermalen heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 2] te schoppen en/of stompen en/of te slaan, waarbij die [slachtoffer 2] is geschampt, en/of

-door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte [naam 10] en/of

zijn medeverdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] bij die [slachtoffer 2] de vrees heeft gewekt dat die [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 2] niet zou toegeven aan de eisen van die [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n),

welk strafbaar feit door verdachte toen daar opzettelijk is uitgelokt door beloften en/of misbruik van gezag en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft verdachte opzettelijk, als een van de leidinggevende(n) van No Surrender en/of gebruikmakend van de strikte hiërarchie en/of gehoorzaamheid binnen No Surrender, de opdracht of het verzoek van verdachtes (mede-) leidinggevende [medeverdachte 3] om die [slachtoffer 2] 'uit de club te zetten' heeft gegeven/gedaan aan die [naam 10] , als nomad van No Surrender, en/of tegen die [naam 10] heeft gezegd om die [slachtoffer 2] 'eruit te houwen', en/of een of meer goed(eren) van die [slachtoffer 2] weg te nemen, (alles) met de (stilzwijgende) instemming of goedkeuring van de leiding van No Surrender;

en/of

[naam 10] op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot afgifte van een telefoon en/of een ring en/of een viertal voorwerpen, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [naam 10] tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

-die [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [slachtoffer 2] te schoppen en/of stompen en/of te slaan, waarbij die [slachtoffer 2] is geschampt, en/of

-(aldus) door de (intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [slachtoffer 2] bij die [slachtoffer 2] de vrees heeft gewekt dat die Bikoc en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [slachtoffer 2] niet zou toegeven aan de eisen van die [naam 10] en/of zijn medeverdachte(n);

welk strafbaar feit door verdachte toen daar opzettelijk is uitgelokt door beloften en/of misbruik van gezag en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft verdachte opzettelijk, als een van de leidinggevende(n) van No Surrender en/of gebruikmakend van de strikte hiërarchie en/of gehoorzaamheid binnen No Surrender, de opdracht of het verzoek van verdachtes (mede-) leidinggevende [medeverdachte 3] om die [slachtoffer 2] 'uit de club te zetten' heeft gegeven/gedaan aan die [naam 10] , als nomad van No Surrender, en/of tegen die [naam 10] heeft gezegd om die [slachtoffer 2] 'eruit te houwen', en/of een of meer goed(eren) van die [slachtoffer 2] weg te nemen, (alles) met de (stilzwijgende) instemming of goedkeuring van de leiding van No Surrender;

EN/OF

B)

hij op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachte rade, [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt of geschampt, althans mishandeld;

althans, indien ten aanzien van het vorenstaande onder B) geen veroordeling mocht volgen, dat

[naam 10] op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te Emmen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet met voorbedachte rade, [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, heeft gestompt en/of geslagen en/of geschopt of geschampt, althans mishandeld

welk strafbaar feit door verdachte toen daar opzettelijk is uitgelokt door beloften en/of misbruik van gezag en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, immers heeft verdachte opzettelijk, als een van de leidinggevende(n) van No Surrender en/of gebruikmakend van de strikte hiërarchie en/of gehoorzaamheid binnen No Surrender, de opdracht of het verzoek van verdachtes (mede-) leidinggevende [medeverdachte 3] om die [slachtoffer 2] 'uit de club te zetten' heeft gegeven/gedaan aan die [naam 10] , als nomad van No Surrender, en/of tegen die [naam 10] heeft gezegd om die [slachtoffer 2] 'eruit te houwen', (alles) met de (stilzwijgende) instemming of goedkeuring van de leiding van No Surrender.

Bijlage II

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [medeverdachte 1] op 19 maart 2019:

U vraagt mij wanneer No Surrender is opgericht. Op 15 februari 2013. Wij zijn uit onvrede bij Satudarah weggegaan en we zijn een eigen club begonnen. We gingen toen gelijk splitsen, er waren gelijk vier à vijf chapters bij No Surrender. Ik ben begonnen als Nomad. U vraagt of er meer Nomads waren in het begin. Ja, er waren Nomads, Presidenten en Captains. U vraagt naar de hiërarchie. Een Nomad staat boven een President als die gekoppeld is aan een district, anders niet en een Captain ook. Het Noorden en Zuiden waren apart van elkaar. Als er bijvoorbeeld in het Zuiden problemen waren, kwamen de Nomads en de Captains bij elkaar en werd er gestemd. (…) U vraagt mij naar de toetreding van [medeverdachte 3] . Hij wilde met een aantal chapters toetreden. Hij stelde als eis dat hij het noorden mocht regelen. Dat vonden we prima. Dezelfde avond was het geregeld. De basisregels golden voor iedereen, ook voor [medeverdachte 3] in het noorden. Naar buiten toe was er één No Surrender maar het Noorden en Zuiden waren twee verschillende afdelingen. (…) Ik was bestuurder van het zuiden op het moment dat ik generaal werd.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [medeverdachte 2] op 18 maart 2019:

Ik was van begin 2014 tot aan mijn arrestatie op 14 februari 2018 lid van No Surrender. De National Board is in 2016 gekomen, ik dacht in september. In het kader van het besturen van de club had ik contact met de National Board. Er werd minimaal één keer per week vergaderd. Dat gebeurde op verschillende locaties. Ik kwam bij alle chapters in Nederland. U vraagt wanneer ik Captain World ben geworden. In 2016. Bij de National Board zaten de captains en de Nomads.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris en de griffier, inhoudend de verklaring van [verdachte] op 19 februari 2019:

Bij een vergadering van het dagelijks bestuur zaten captains uit heel Nederland. Dit werd ook wel National Board genoemd. U vraagt mij hoe vaak ik met [medeverdachte 1] in het kader van een zakelijke bespreking binnen de club om tafel heb gezeten. Ik heb anderhalf jaar bij No Surrender gezeten toen [medeverdachte 1] er ook nog bij was. In die periode zijn er ongeveer 22 à 23 vergaderingen van de National Board geweest, waar wij deel van uitmaakten.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 januari 2018, opgenomen op pagina 2418 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer NN3R017062 (onderzoek Harka) d.d. 3 januari 2018, inhoudend als verklaring van [medeverdachte 3] :

Ik ga jou een beeld schetsen in een organisatie, platte organisatiestructuur. Zo simpel is het. Je hebt 26 chapters in Nederland.

(…)

V: En wat zijn nationals?

A: Dat zijn nomads en captains.

V: En dat zijn leidinggevenden?

A: Nee dat zijn, daar kom ik zo, ga ik je zo uitleggen. Dat is een aparte chapter, moet je zien, en in

die chapter heb je drie voorzitters en dat zijn world captains en daar onder zitten European captains

en daaronder zitten national captains. En daarnaast heb je dan de afdeling nomads,

nomads international, nomads national. nomads international voor de mensen die over de grens

gaan, nomads national voor de mensen die in Nederland, de national captains bemoeien zich ook alleen maar met de Nederlandse chapters. Voor de rest bemoeien ze zich nergens mee. De European

captains bemoeien zich alleen maar met Europese chapters en de world captains nemen het beleid,

aannamebeleid van de landen er omheen. (…)

A: Dan heb je de 26 chapters, en daar is de baas de president. Dat is de voorzitter, dan heb je vice-

president, die is voor interne zaken. Dan heb je treasure voor geldzaken, dan heb je secretary voor papierwerk, dan heb je een roadcaptain voor de route uitschrijving. Dan heb je een sergeant die voor beveiliging is. Meestal heb je nog twee security-leden die je kan gebruiken voor poortbewaking. Nou zo zit een chapter in elkaar, daaronder heb de full members zitten. (…) Maar hangaround, eerst word je wannabee. En dan laten we je eerst een paar maandjes mee lopen, of je wel in de groep past, want je kunt natuurlijk altijd een malloot erbij krijgen die er niet in past. (…)

V: Is dat ook ergens beschreven? Die structuur?

A: Ja dat is ook beschreven in de Kamer van Koophandel

V: En jouw rol in de club is captain world?

A: Ja.

V: Toch?

A: World captain.

(…)

A: Mijn verantwoordelijkheden?

V: Ja?

A: Uh ten eerste zit ik meestal de vergadering van de National Board voor.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 3 januari 2018, opgenomen op pagina 2461 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [medeverdachte 3] :

V: Vallen er chapters onder jouw functie?

A: Nee.

A: De national, de national captains die gaan over de vraagstukken van de chapters. Dan ben je, dat

zou ook een te logge administratie worden.

V: Dus het is onderverdeeld.

A: Ja de national captains, die hebben allemaal een eigen regio, en de euro-captains die sturen aan,

er moeten landen bij, maar dat ben die communicatiepunten ook. Zo simpel is het. En wij doen dat

dan wereldwijd, met drie man, maar je moet voorzitter hebben. Als ik er niet ben, dan is [medeverdachte 2]

voorzitter, is [medeverdachte 2] er niet of ik, dan is [naam 3] voorzitter. Je moet voorzitter hebben, is geen bestuur

zonder voorzitter.

V: Dat kunnen jullie verdelen […]

A: Ja, het zuiden en het noorden hebben dat ook. Het is maar een paar kilometer. En ik ben woordvoerder voor de pers […]

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1594 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC).

Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 6] " staat wordt [naam 6] bedoeld.

Unit ID: A2-16283

File Number: 2547

Subfile: 003

Datum: 9 april 2015

[naam 6] : Hier is in principe [medeverdachte 3] de enige captain die als captain is geworden in eerste instantie, omdat tie al ervaring had, al lange tijd een chapter en later chapters aan te sturen. [verdachte] is altijd bij hem, al jaren, en heeft die taak vaak waargenomen op het moment dat [medeverdachte 3] niet kon, dus vrij vroeg in het begin van het No Surrender verhaal is hij ook als captain benoemd. Dat zijn onze twee captains. Niet meer en niet minder. Dus die zijn degenen die in principe in de dagelijkse gang van zaken niet zoveel moeten doen, nog steeds wel teveel doen, maar dat is hun eigen pakkie an. Die in principe helikopterview hebben over alles wat er gaande is. Die worden geïnformeerd door de pressen en door de nomads, en vliegen aan als dat nodig is. Komen er bij, als dat nodig is, om eventuele beslissingen door te voeren. (…)

Het verhaal is gewoon heel simpel. Op het moment dat je bij de club wil, je kiest er voor, je zit hier aan tafel, dan weet je dat je voor die club gaat, dus handel je altijd naar eer en geweten. Op het moment dat je van plan bent dat niet te doen, of je doet het niet, dan moet je je verantwoording nemen, .. (ntv) klap op je bek krijgt. Da's logisch. Als jij m'n vriend bent en je doet dat, krijg je het ook. Het is niet simpel als dat. Voor het moment dat jij de club schaadt, zoals nu van de week weer is gebeurd, is dat is al een paar maanden terug hoor, maar wat ze nu weer aan het oprakelen zijn, ja die jongens verdienen de doodstraf wat mij betreft, maar dat wordt dan geregeld binnen de club, dat die jongens bad-standing krijgen.

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1706 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Met " [naam 6] " of "E' wordt [naam 6] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3234

Subfile 036

Datum: 14 juli 2016

[naam 6] legt nog een paar dingen uit en zegt dat hij 'consigliere' is en eigenlijk alle informatie geeft met name aan nieuwe mensen.

Subfile 037

Datum: 14 juli 2016:

[naam 6] : Wat voor jullie wel van toepassing is, dat is met de hoofdtressen, dus een nationaal verhaal, overleg over de financiële verplichtingen en de afhandeling daarvan. Normaliter is het inschrijfgeld 2500 euro. (…) Dat heeft ook weer te maken met een heel verhaal dat daar aan vooraf zit, dat mensen, als ze stoppen, een normale boete zouden moeten betalen. Maar dan was d'r niks te halen en dan kreeg je daar weer allerlei problemen mee. (…) Hiërarchie. Dat is wel iets om, wordt ook nog wel vaak genoeg herhaald hoor. We hebben een generaal…

Subfile: 038

Datum: 14 juli 2016

[naam 6] :… dat is [medeverdachte 1] , misschien wel bekend van televisie en plaatjes in de krant. Die is inmiddels geen generaal meer. Hij is uitgetreden als generaal, op het moment zit hij zelfs vast.

Maar hij wordt door ons nog wel altijd gerespecteerd als generaal. (…) Vervolgens daaronder heb je de captains, dat zijn eigenlijk de leiders van de club. Die overkoepelend functioneren. Dus een captain van hier, is voor heel Noord-Nederland. [medeverdachte 3] , is captain, [verdachte] is zijn captain-assistent, zijn altijd bij elkaar. Dan heb je de nomads. Die zie je ook wel overal. ... (ntv). Dat zijn degene die het meest zichtbaar zijn. Die zijn hoofd-security. Bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken binnen de chapters. Maar die zijn overkoepelend ook voor een aantal chapters.

(…) Het is niet zo dat we altijd in het gareel meelopen. Het is niet zo dat we overal maar als hondjes eh… Ons gedragen en moeten gedragen. Maar we gaan niet door de beugel, in de zin van, we gaan niet promoten dat we een 1% club zijn. Want dat geeft alleen maar extra negativiteit. (…) Dit is even de eerste informatie die je meekrijgt. Wordt wel herhaald. Elke 2, 3 weken zitten we even als prospects bij mekaar.

Unit ID: A2-16463

File Number 3234

Subfile: 041

Datum: 14 juli 2016

Er komen mensen de memberroom binnen, waaronder [naam 10] en een Duits sprekende man.

[naam 10] : Hebben jullie de 30e tijd? 30 juli? Over 2 weken. We hebben in Harlingen, gaan we een confrontatie aan met de Hells Angels. Als jullie kunnen?

(…)

NNM: We komen sowieso.

8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1544 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC). Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

Unit ID: A2-16283

File Number: 613

Subfile: 02

Datum: 9 december 2014

Vervolgens gaat [verdachte] met zijn mededeling als volgt verder: Snap je wat ik bedoel? En alle andere

members die weten ook wat er van hun verwacht wordt toch. Ik bedoel No Surrender een motorclub

met een slechte naam dat wordt allemaal aangepraat door anderen en laten wij nou met mekaar

laten zien dat wij geen 1 % motorclub bent, want dat bent wij niet wij bent misschien wel veel stouter

maar laten wij slimmer wezen naar de buitenwereld toe.

9. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek 13VENTOUX, opgenomen op pagina 1807 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 3 maart 2016

Deelnemers: [naam 8] [naam 13] , [naam 15] , [naam 16] , [naam 17] .

[naam 16] : Dat was eh, onze Generaal was helemaal over zijn zeik dat ie eh (ntv). Daar geef ik hem geen ongelijk in, aan de andere kant (ntv). Hij wil ook alles zelf regelen, zelf doen en hij maakt zijn eigen een beetje kwaad over het feit dat eh (ntv geluid hapert). Hij was een beetje boos (ntv) kutweek (ntv).

[naam 17] : Die man blijft een mens. (ntv) teveel hooi op je vork en dan wordt het je ook teveel. Begrijp je, al kan je veel gaan, maar dan wordt het je ook teveel weet je.

[naam 16] : Ja maar ja ja het is ook wel een (ntv).

[naam 17] : Hij wil alles onder controle houden.

[naam 16] : Er zijn vaak dingen die wij dan bespreken (ntv) twee uur later draait ie de hele boel weer

om. Dan denk ik ook (ntv) hiero.

[naam 17] : Dat is het nadeel van als je alleen heerst, begrijp je. Als je alleen heerst dan jij hebt te zeggen.

Dan komt ook alles op jou.

[naam 16] : Een dictatuur is dat. (ntv) dat is ook een beetje zijn eigen probleem hoor dat eh weet ie zelf

ook wel denk ik. Nee maar we gaan dinsdag effetjes praten weer.

10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1711 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 2] " staat wordt [medeverdachte 2] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3552

Subfile: 014

Datum: 04 augustus 2016

[medeverdachte 3] : Ik vind dat als wij met z'n drieën, jij als familielid van (ntv), wij als loyale mensen, ook nog met kennis en verstand van zaken, ook van motorclubs, ik vind dat wij met zijn drieën de kar gaan runnen, maar dat de "Nationals" stemmen.

[medeverdachte 2] : Ja, zo moet het blijven.

[medeverdachte 3] : Ja, zo moet het blijven. En elke National is gelijkwaardig. (…) Dat moeten ze ook blijven en weet je waarom? Anders zijn wij zelf ook nog de klos hè, dan worden wij net zoals [medeverdachte 1] gezien he?

[medeverdachte 2] : Juist. En dat bedoelde ik te zeggen van eh… We moeten allemaal blijven stemmen want.. ..

[medeverdachte 3] : De raad die blijft. (…) Er moet wel onderscheid komen tussen "World" en "Europe".

[medeverdachte 2] is het daar mee eens. Ze mogen mee stemmen zegt [medeverdachte 3] en die Belgen zijn Belgen en die mogen wat mij betreft niet meestemmen als het gaat om No Surrender zaken wereldwijd. (…)

[medeverdachte 3] zegt dat zij de structuur bepalen voor de hele wereld ... en dan gaat het alleen over de motorclub zaken.

11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1714 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC) Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld […] Daar waar “T” of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld […]

Unit ID: A2-16463

File Number: 3700

Subfile: 014

Datum: 11 augustus 2016 […]

[medeverdachte 3] vraagt aan [naam 8] wat [medeverdachte 2] met hun heeft besproken. [naam 8] zegt dat [medeverdachte 2] heeft verteld dat er

binnenkort waarschijnlijk zaken gaan veranderen. [medeverdachte 3] wil dit weten omdat ze dan mogelijk vrijuit

kunnen praten. [naam 8] zegt dat hij zich stil heeft gehouden omdat dit de afspraak was. [medeverdachte 3] zegt

hem het wel te willen uitleggen wat zijn plannen zijn omdat ze nationals onder elkaar zijn. [medeverdachte 3] zegt

dat hij een stichting gaat maken samen met [medeverdachte 2] en [naam 3] zodat de reisbewegingen kunnen worden betaald. [medeverdachte 3] vertelt over het voorarrest van [medeverdachte 1] , die zit waarschijnlijk nog wel 3 maand, hier wil hij niet op wachten. [medeverdachte 3] zegt dat hij zijn voorstel wil voorlezen. De deur gaat open, [medeverdachte 3] zegt dat [naam 60] iemand voor de deur moet zetten en dat er niemand meer naar binnen mag.

[medeverdachte 3] gaat verder en zegt dat er een dagelijks bestuur komt van [medeverdachte 3] , [naam 3] en [medeverdachte 2] .

Unit ID: A2-16463

File Number: 3700

Subfile: 015

Datum: 11 augustus 2016 […]

[medeverdachte 3] zegt dat ze hebben gezegd dat ze dit pas 6 september met alle nationals, want hij wil niet dat

het allemaal vooruit loopt.

H: Kijk iemand zal toch de kar moeten trekken [naam 47] en ik wil me daar wel voor opofferen maar ik wil

niet de zwarte piet toegeschoven krijgen.

NNM: Nee, nee, nee, nee.

H: Van justitie of van andere nationals

(…)

[medeverdachte 3] zegt dat ze 6 september de knopen zullen doorhakken. Hoe ze dat precies allemaal gaan

aansturen. [medeverdachte 3] heeft het over de colours. Ze hebben de colours allemaal op maar niemand heeft ze betaald. Er is geen boekhouding van bijgehouden. Daar kunnen ze nu al voor verboden worden.

[medeverdachte 3] praat over de colours en het geld. [medeverdachte 3] noemt de FIOD

H: Nee, maar we gaan er een officiële stichting van maken, officieel bestuur er in elke lid gaat 6

euro per maand donateren in die pot. Van de hele wereld. Van Barcelona tot Bosnië .. (ntv) die

hebben dat ook meegekregen, die hebben dat direct op een briefje meegekregen. 6 euro van elke

lid, elke maand. 1 euro voor de big house crew, voor de mensen die vast zitten, en 5 euro voor het reizen van de nationals. Ben je gedekt, ben jij gedekt.

Captain [naam 18] en captain [naam 4] worden de secretaris en penningmeester van de national raad. 1 in

het zuiden en 1 in het noorden, die houden de kas bij.

[medeverdachte 3] vertelt dat iedereen als national krijgt een code op de telefoon waarmee ze precies kunnen

zien wat er geboekt is voor wie en wat. Hoeveel geld er op staat. [medeverdachte 3] zegt dat hij het niet zelf bedacht heeft maar dat het al 50 jaar bestaat. België blijft België draaien.

Alle andere nationals gaan Europa draaien van de captains.

[medeverdachte 3] verteld dat zij gaan beoordelen of iemand captain waardig is.

[verdachte] neemt ook deel aan het gesprek.

[medeverdachte 3] heeft het over jongens waar hij geen zin aan heeft.

[medeverdachte 3] zegt dat hij heel veel aardige jongens kent maar dat hij daar niks beter van is geworden in de

motorwereld. Je moet de club draaiende houden als captain en als nomad heb je andere taken. Als captain hou je de kar in beweging en de nomad is alleen voor als de kar een stroef wieltje heeft.

Om die soepel te maken. Daar is de nomad voor. Als de nomad met pensioen gaat krijgt hij direct de gouden captain status want dan hoeft niemand hoeft te weten dat jij ooit de schroef hebt losgedraaid en dat jij dat wieltje soepel hebt gemaakt. Dat hoeft niemand te weten in de wereld. Zo wil [medeverdachte 3] dat doen met de status van die nationals […]

NNM: Als nomad wordt dat kapitein in gouden status

[medeverdachte 3] : Als die een gouden status wil en als ie het verdiend heeft, snap je? Die 3 voorzitters die gaan

ook die nomads aansturen in de zin van, jij hebt een probleem, 2 chapters hebben een probleem,

en die 3 captains die moeten daarvan weten als jij wat doet. Jij werd anders door [medeverdachte 1] aangestuurd

toch?

NNM: Ik had van [medeverdachte 1] .. (ntv) een vrijbrief

H: Ja, maar dat ken toch niet? Dat moet jij toch met iemand overleggen?

NNM: Ja, nee .. (ntv)

H: Ja, maar jij moet toch met iemand wat overleggen?

NNM: ja, maar dat doe ik sowieso

H: Nee, maar dat moet, vind ik. Ik vind ook dat het moet. Ik vind ook, dat is geen verantwoording

afleggen. Ik vind dat we even moeten kijken met toch 3 andere ogen naar, [naam 8] , misschien kunnen we het zo doen, of die kant langs.

NNM: .. (ntv) emotie, de ander wat minder .. (ntv)

H: Nee, maar snap je wat ik bedoel. Niet om te controleren, want nogmaals, als jij vind dat het

moet, zelf weten. Maar wij willen toch dat die club een richting gaat varen en als er iemand af valt en

jij moet dat corrigeren of [naam 10] moet dat hier corrigeren, dat wij er van weten. Zo werk ik altijd al

met die jongens. Jongens móeten dat aan mij melden en ik moet daar het laatste woord over

kunnen zeggen ..

12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1719 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3893

Subfile: 006

Datum: [geboortedatum] 2016.

[medeverdachte 3] zegt dat hij hun vanavond de hele structuur zal vertellen. Het is dinsdag unaniem

besloten. Hij heeft het over een grote meeting, 6 september, waar alles tot in de perfectie geregeld

moet zijn. […] Het hele zuiden en westen komen hier heen. […]

Dan zegt [medeverdachte 3] dat ze 6 september weer een meeting hebben van heel Nederland, België,

Duitsland. Dan verwacht hij iedereen. NNM zegt dan iedereen verplicht aanwezig. Alle chapters,

iedereen aanwezig, zegt [medeverdachte 3] . En donderdag weer clubavond. [naam 8] heeft het over betalen. [medeverdachte 3] zegt dat ze afgelopen dinsdag een vergadering hadden van alle 'Nationals'. Daar heeft [naam 8] een paar documenten voor [medeverdachte 3] voor gemaakt die [medeverdachte 3] zelf geschreven heeft.

[medeverdachte 3] zegt dat ze 3 World Captains hebben, [medeverdachte 2] , [naam 3] en [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] is daar de voorzitter van,

dagelijks bestuur. Als [medeverdachte 3] er niet is, [naam 3] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 3] heeft het dan over de Holland captains,

die worden Europa captains. Germany, Germany, België, België, Spanje, Spanje, Suriname,

Suriname Denemarken Scandinavië wordt dat. Waarom hebben ze dat gedaan; Er moet leiding in

de club komen. [medeverdachte 3] noemt Satudarah, dat ze daar tegenover [naam 20] zitten, en er is geen world

captain. Dan kan hij denken .. (ntv) Ze hebben nu 3 wereldpresidenten, officieel 3 world captains.

[medeverdachte 3] zegt dat de nomads in de statuten staan, ze zijn met 17 'nationals' daar horen de nomads ook

bij, die hebben ze zelfde stemrecht als de andere captains. Alles is hetzelfde gebleven De Nomads

gaan achterop dragen en aan de zijkant 'international'. Ze moeten overal op de wereld inzetbaar

zijn, zonder dat ze weten welk land of wat dan ook. [naam 11] wordt nomad Duitsland. De nomads gaan

verantwoording afleggen aan de captains. Dan heeft [medeverdachte 3] het over iemand die hij daar niet meer wil

hebben. Er wordt wat om gelachen. [medeverdachte 3] wil een andere nomad proberen. [medeverdachte 3] zegt dat ze eerst vandaag een geheimhouders verklaring doen. Als iemand wat naar buiten lekt, zoekt hij dat uit van vandaag verteld heeft en die kan direct ook vertrekken. [medeverdachte 3] noemt [naam 21] (FON) van captain [naam 22] (FON) als een nieuwe goede nomad. Dat is iemand uit Almere. Die blonde vent, zit nu in Suriname. [medeverdachte 3] zegt dat dit nog niemand weet, ook de andere nomads niet, dus ... Daar wil [medeverdachte 3] naar toewerken.

Unit ID: A2-16463

File Number: 3893

Subfile: 007

Datum: [geboortedatum] 2016

[medeverdachte 3] zegt dat de club gedragen, moet worden door 3 mensen die dezelfde visie hebben, hij bepaalt de visie en die andere 2 doen mee. En die kunnen mooi die visie uitdragen. Anders kom je niet aan een fatsoenlijk structuur. Daar gaat het om, om de structuur in de club.

13. Een schriftelijk bescheid, te weten een "online inzage" uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, opgenomen op pagina 2108 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire naam: NS MC

Bestuurders:

[medeverdachte 3] […] voorzitter (datum registratie 06-10-2016)

Rugtier , [medeverdachte 2] […] penningmeester (datum registratie 06-10-2016)

[naam 1] […] secretaris (datum registratie 06-10-2016)

14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 maart 2018, opgenomen op pagina 2015 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van onderzoek Chalkida / ZBRAB17006 ben ik belast met het uitluisteren en verwerken

van de opgenomen telecommunicatie.

Uit tapgesprek van tap [telefoonnummer] op 17 mei 2017 om 08:13:17 uur tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2]

blijkt dat zij de leiding hebben. [medeverdachte 3] zegt: " .. ik ga die jongens van Almere en

Doetinchem ook niet zeggen dat ze kunnen blijven hoor en dat ze gewoon onder mij blijven ..." en

" ... omdat je een eigen clubhuis hebt, hou je je eigen clubavond ... en je valt gewoon rechtstreeks

onder mij" hij zit ook in het Noorden van Nederland .." [medeverdachte 2] heeft kennelijk ook de leiding

want hij zegt daarop "jij mag het zelf beslissen vriend, geen probleem" en "laat hem lekker onder jou

lopen dat is goed ... " Uit tapgesprek op 19 mei 2017 om 20:18:36 uur tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2]

geven ze aan dat ze niet voor niks die kar trekken.

Bron: tap [telefoonnummer] sessie 139, 500.

15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1738 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 2] " of " [medeverdachte 2] " staat wordt [medeverdachte 2] bedoeld.

Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 004

Datum: 1 november 2016

[medeverdachte 2] : […]

H: Nee, maar interesseert me ook niks. Kijk, hier kan ik op bouwen, [verdachte] kan de boel overnemen. Die heeft het wel onder controle, hier. Die kan niet landelijk onder controle houden, maar hier wel. Dat is goed geregeld. En als ik weg ben, dan kan jij met [naam 3] gewoon landelijk allemaal doen. En als jij weg bent, dan doen wij dat. Daar maak ik mij niet druk om. Ik sta altijd achter jou.

16. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek d.d. 5 januari 2018 tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] , opgenomen op pagina 1913 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[verdachte] zegt tegen [medeverdachte 2] dat hij bij [medeverdachte 3] op bezoek is geweest. Het gaat goed met hem. Hij moest de groeten doen. [verdachte] wordt toegevoegd aan [medeverdachte 2] en [naam 3] , als drieluik. Dan kan hij meepraten ergens over. [medeverdachte 2] zegt dat ze dat dinsdag gelijk gaan doen. [verdachte] zal ook toegevoegd worden aan de app van [medeverdachte 2] en [naam 3] . (…) Wensen elkaar fijn weekeinde en tot dinsdag aan tafel […]

17. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek d.d. 23 januari 2018 tussen [verdachte] en [medeverdachte 2] , opgenomen op pagina 1917 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[verdachte] : O ja en toen wouden ze die [naam 22] en die [naam 21] nog een bad standing geven, ik zeg nee.

[medeverdachte 2] : Nee je hebt gelijk

[verdachte] : De afspraak met [medeverdachte 3] was eh ........ dat ze gewoon contact konden houden met de club. (…)

[verdachte] : En als er ter zijne tijd een andere beslissing wordt genomen of dat we zeggen luister jongens, we doen helemaal niets meer met jullie, het contact is helemaal weg, dan kan dat altijd nog beslist worden, Dat gaan we nu niet doen. Die afspraak is door [medeverdachte 3] gemaakt en die gaan we niet overrulen.

[medeverdachte 2] : Juist daarom…

18. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 oktober 2016, opgenomen op pagina 342 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de Eenheid Oost Brabant is in de maand mei 2016 via een informant de navolgende informatie binnengekomen: "Matje GREGOIRE, lid van de No Surrender Chapter Geldrop, heeft thuis in zijn woning meerdere vuurwapens." Ter doorzoeking werd binnengetreden in de woning van Gregoire. Door mij werd een document aangetroffen met de titel "Chapter regels No Surrender". De letterlijke inhoud van het document betrof:

5. Prospects mogen geen alcohol of drugs nuttigen zonder toestemming kader.

(…)

32. Wat op de club gebeurt, blijft op de club. Dit is een keiharde regel. Bij overtreding van deze regel volgt bad standing.

33. Vechten, beledigen, bedreigen van medebroeders is ten strengste verboden met bad standing tot gevolg.

19. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 juni 2018, opgenomen op pagina 197 e.v. van het bij voornoemd dossier gevoegde aanvullend relaas, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 14 februari 2018 heeft een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden. In voorliggend proces-verbaal van bevindingen wordt nader ingegaan op een USB stick, aangetroffen in een Mercedes, welk voertuig op naam staat van [naam 23] . Op de USB stick zijn 69 documenten aangetroffen. Document 56, pres vergadering 04-11-2014 te Poppel. Document 7, Nomad vergadering 18-11-2014 te Poppel. Document 57, president vergadering 02-12-2014 te Poppel. Document 58, president vergadering 06-01-2015 te Poppel. Document 22, president vergadering 03-03-2015 te Poppel. Document 10, president vergadering 03-05-2015 te R'dam.

20. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 229 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 04-11-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [naam 24] : De uitgereikte Hangaround/Prospect/Clubhuisregels dient men als richtlijn te gebruiken! De regels kunnen worden aangepast in overleg met je captain! De exemplaren van de regels blijven bij je Secretary of Treasurer, laat de members na het lezen van de regels er ook voor tekenen dat men de regels aandachtig gelezen heeft!

21. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 237 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Nomad. vergadering 18-11-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

* De Nationals hebben geconstateerd dat binnen de Chapters de regels niet zo nauw genomen worden! Hier moet absoluut heel snel verandering in gaan komen!

* Geen enkele Security onderneemt iets ZONDER medeweten van de NOMADS! Als je geen communicatiemiddelen ter beschikking hebt doe het dan via de Captains!

22. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 239 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 2-12-2014 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Nomad [naam 15] : Als men iemand BAD STANDING wil geven overleg dit eerst met een NOMAD en geef aan welke SANCTIE is opgelegd! (…) Als er een SANCTIE is betaald zal deze per direct in de nationale kas gaan!

Capt. [naam 25] : Bij het verlaten van de club vanaf de rang Hangaround 2 staat een SANCTIE van plus/minus € 5.000,- (dit is een richtlijn en dient als afschrikmiddel). Pressen geef niet zo maar een akkoord voor GOOD STANDING beoordeel dit per geval en bij twijfel bespreek het met de NATIONALS! Wie teruggesneden is kan de club NIET verlaten en ook GEEN transfer aanvragen naar een ander chapter! Alleen verlaten in Bad Standing met een sanctie van € 5.000,- is dan nog mogelijk!

23. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 241 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 06-01-2015 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Pres. West-Side: Geldt de richtlijn van € 5.000,- met BS ook voor België? Antwoord van de Captains: De richtlijnen voor dit onderwerp geldt voor No Surrender MC BREED!

24. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 245 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

Pres. vergadering 03-03-2015 te Poppel:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [naam 24] : Er moet veel beter gecommuniceerd worden van Pres. naar andere kaderleden en zo omlaag binnen het Chapter! Kaderleden praten met de Nationals over clubzaken en geen members of Hangarounds! Volg de juiste weg van de communicatie en leid je members goed op!

25. Een schriftelijk bescheid, te weten een verslag, opgenomen op pagina 250 e.v. van het aanvullend relaas, voor zover inhoudend:

President vergadering 03-05-2015 te R'dam:

Het navolgende is ter sprake gekomen:

Capt. [medeverdachte 2] : Laat je als PRES niet ondersneeuwen door je members laat ze duidelijk weten wat de hiërarchie is binnen je Chapter! Zij dienen RESPECT te hebben voor de hiërarchie (KADER) en te luisteren naar wat hun gezegd en opgedragen wordt!

26. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1664 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

NNM is niet per se steeds dezelfde persoon. Daar waar "ntv" staat wordt niet te verstaan bedoeld. Daar waar "H" staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 003

Datum: 8 oktober 2015

NNM1: Maar eeh, ze hebben nieuwe ... (ntv). Het is verboden om geld te lenen onder mekaar. Doe je het wel, dus dan praat je niet over 10 euro, praat je niet over 15 euro, klaar, je hebt ook grote bedragen, doe je het wel en, dan kun je niet zeuren bij de club van ja, ik krijg nog geld van hem .. (ntv). Broeders onder mekaar want er is teveel gezeur binnen No Surrender dat mensen mekaar geld lenen, om wat voor reden dan ook, en niet geld terug krijgen en dan eeh bonje krijgen en dat er dan mensen uit moeten worden gezet of bad standing. Dat wil [medeverdachte 1] .. (ntv) niet meer. Dus als je geld leent is het je eigen verantwoording kun je niet bij de chapter aankomen zeuren van ik krijg nog geld van die persoon en dit en dat. En ook met justitie dat, hij wil, alle problemen van justitie wil die weg hebben. Die wil ook weg hebben dat eeh bad standing, dat we de motor moeten pakken of eeh iemand in elkaar moeten slaan of wat dan ook, dat wil die niet meer. Begrijp je waarom?

[…] Gaat dus zo gebeuren, elke member die hier nieuw gaat komen 2500 euro betalen. […] Echt, we gaan doen want dit duurt veels te lang zo. Maar in ieder geval 2500 moeten betalen. Eeh, er gaat 500 naar de clubkas en 2000 gaat naar de National kas. Waar alle Nationals zitten Captains .. (ntv) uittreders, naar het buitenland, weet ik veel wat. En, het is gewoon daarvoor dat als degene dan een bad standing krijgt die is gewoon zijn 2500 euro kwijt. […] Die krijgt geen BS meer, is gewoon oprotten, wegwezen, adios amigos. […] Er zijn teveel mensen die er allemaal bijkomen, die er

allemaal zo weer uit gaan, waar iedereen hoofdpijn van krijgt. De sergeant at arms moet het oplossen want die moet er heen, die moet er de motor afpakken, die moet geld pakken, geld doen, die komt met justitie in problemen. En dat is een stok van justitie om mee te slaan. […] Daarvoor is dat nou met dat geldbedrag zo van nou, iedereen die komt moet gewoon 2500 euro betalen. […] Nee, dan is het gewoon als je weg gaat. Doei 2500.

NNM: Nee, maar voor de mensen die er nog zijn. […] Daar geldt het niet voor.

NNM1: Nee, daar geldt het niet voor.

NNM: Die ouwen .. (ntv) we nog in mekaar slaan.

NNM1: Kijk, we kunnen zelf onze eigen regel bepalen weet je wel. Kijk, als iemand ons echt naait gewoon binnen het chapter…(ntv) gewoon echt een rat bij ons, kijk, die krijgt gewoon geheid klappen, makkelijk zat.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 009

Datum: 8 oktober 2015

H: Hij mag vanavond nog kiezen. Hij mag de motor inleveren en oprotten als hij bevestigd heeft wat hij tegen hem gezegd heeft. Die andere jongen trappen we eruit.

NNM: Ja 100%

H: Die heeft toch niks.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4913

Subfile: 010

Datum: 8 oktober 2015

H: Valt onder de oude regeling dus bad standing betekent gewoon een portie klappen en wegwezen.

27. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 maart 2015, opgenomen op pagina 1788 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op dinsdag 10 februari 2015 heeft er een ontmoeting plaats gevonden in het restaurant [bedrijfsnaam 1]

in Abcoude. Deze ontmoeting is geobserveerd. Bij deze ontmoeting waren de volgende personen aanwezig: M ( [naam 27] ), J ( [naam 28] ) en W ( [naam 16] ).

Ik heb het opgenomen gesprek uitgeluisterd en het volgende bevonden:

W: […] [medeverdachte 1] had gezegd over die motor. .ntv.. hij mag hem van mij houden ... en ntv .. .. Ik hoef die man zijn geld niet… Ik heb het zelf meegemaakt, eh .....

M: Principe kwestie.

W: Weet ik. Ik weet het niet. Vijf rooien ... En hij heeft het zelf aangeboden. Kijk .. .

J: Ja

W: [medeverdachte 1] had gezegd: ''Je weet hoe het werkt. Die regel ... . Bad standing ... is vijf rooien he!''

M: Hij is gewoon aan het janken. Hij kon gewoon met good standing eruit..

W: Ja ... Maar ehhh ... Heeft hij nog wat uit slaan of zo bij de club? Clubgeld of ntv.

W: Ja maar kijk. Hij moet gewoon straight zijn, want ik ga over een week of twee, drie ga ik gewoon

bij hem langs. Dan ga ik zo bij hem langs.

28. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 februari 2018, opgenomen op pagina 1101 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Uit politiesystemen blijkt dat op 4 april 2016 in een woning aan de [adres 2] te

Eindhoven een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen met 430 planten. In deze woning is

als verdachte aangehouden: [naam 29] . In een auto die op de oprit stond van voornoemde woning is een zwartkleurige map met een opdruk van No Surrender MC in beslag genomen. In voornoemde map zaten diverse documenten, waaronder getypte en handgeschreven notulen. Onderstaand worden per vergadering de voor onderzoek Harka meest relevante onderwerpen benoemd.

Presvergadering 02-02-2016

Kennelijk is er op 2 februari 2016 een vergadering van presidenten waarbij (onder meer) aanwezig

zijn: generaal ( [medeverdachte 1] ), captain [naam 30] , de president van chapter The Hague, Captain [medeverdachte 3] ,

Nomad [naam 8] , de president van chapter Mercenaries en de vicepresident van South-Central.

De generaal geeft uitleg over de situatie rondom voormalig captain [naam 24] , captain [naam 31] en chapter

Breda. Tevens geeft hij aan dat niemand van chapter Rotterdam een BS heeft gehad en dat nomads

met de kwestie bezig zijn. BS bestaat niet.

Tevens stelt de Generaal dat de regel omtrent de instapfee van € 2500,- wordt aangepast naar

€ 250,- per maand voor een jaar of € 2.500 ineens, en dat een groep van 10 personen eenmalig een

bedrag van € 8.000,- betaalt. Daarnaast stelt de generaal dat niemand meer zomaar pres of national

wordt, dat daar strenger naar gekeken wordt en breed over gestemd.

Treasvergadering 15-3-2016

Kennelijk is er op 15 maart 2016 een treasurer vergadering. Aanwezig zijn onder meer captain [naam 32] , captain [naam 16] , Captain [medeverdachte 2] , treasure [slachtoffer 2] , treasure

[naam 33] , treasure [naam 34] , treasure [naam 15] , treasure [naam 35] , treasure South central, captain [naam 30] en

captain [naam 36] .

Captain [naam 16] stelt dat de contributie betaald moet worden ook als je bij een VV zit en dat er een

oplossing gevonden moet worden voor achterstanden. Benoemd wordt regel 86. Geen drank en

drugs tot achterstand is ingelopen, snijden is geen optie.

Treasure [naam 35] noemt '€ 250 per maand, goeie biker, te hoge drempel'. Kennelijk reageert captain

[naam 16] dat dit een respectvolle inleg is, geen BS en geen problemen meer achteraf. De treasure van

south central stelt dat HA (waarschijnlijk: hang arounds) wel uitdunnen. Captain [naam 16] beaamt dit,

maar stelt dat men wel sterker is maar wel voorzichtigheid. Captain [naam 32] stelt dat de inleg blijft en

men creatief geld moet genereren met bijvoorbeeld clubhuizen.

29. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. april 2018, opgenomen op pagina 1728 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Unit ID: A2-16463

File Number: 4549

Subfile: 016

Datum: 8 september 2016

Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen Do en een man die " [naam 37] " wordt genoemd. Do vraagt iets aan [naam 37] , waarop [naam 37] antwoordt: "Nee eerste keer". Vervolgens is de stem van [naam 2] te horen. [naam 2] praat over smoesjes en leugens, daar kan hij niet mee om gaan. [naam 2] zegt dat zodra "hij hier komt", je colors moet verdienen, die moet je betalen. De contributie is volgens [naam 2] vijftig euro in de maand. Volgens [naam 2] gaat hier ook nog wat geld af, maar dat is voor [naam 37] niet belangrijk. [naam 37] bevestigt dit. [naam 2] : "Maar je moet ook binnen een bepaalde tijd, moet jij vijfentwintighonderd betalen voor je colors en bad standing, zeg maar. Want als er wat gebeurt, moeten ze nog naar hem toe, moeten ze motors afpakken, willen ze niet, ze willen dat het een tijd bestaakt, wanneer jij er klaar voor bent. (ntv). Dat wil niet zeggen: nou moet je dat hebben. Maar je moet wel, heb je een keer een mazzeltje, een bankje of een dit, (ntv). [naam 2] zegt dat iedereen het moet betalen, dus [naam 37] ook. [naam 2] : "Maar dat is ook voor, dat er weinig gedonder is, mocht je

een keer dat een de club uit moet, dat we daar (ntv) moeten, dat hij een achterstand hebt, dat we geld op moeten halen, dat willen we niet meer. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het potje wat je voor jezelf creëert.

30. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1738 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 2] " of " [medeverdachte 2] " staat wordt [medeverdachte 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 001

Datum: 1 november 2016

[medeverdachte 3] zegt: Ga zitten man, [medeverdachte 2] . […] Foutje gemaakt he. Die hebben we even met elkaar aangepakt.

NNM: Wie?

H: Dat jong. Foutje gemaakt, praten met de politie, dat kan niet. Niet over ons, maar gewoon:

antwoord geven. Ik zeg: "Dat ken toch niet, maat."

[medeverdachte 2] : Dat mag niet.

H: Gewoon beroep op je zwijgrecht doen. [naam 38] , de sergeant heb het goed gedaan.

[medeverdachte 2] : Maar hij kan (ntv) Hadden ze me nog kunnen waarschuwen daarvoor. Dus ik heb tegen die

jongens zo snel mogelijk, laatste (ntv) houden ze die 2 tegen, die Marokkaan en die (ntv), die full-

member van Zeeuws Vlaanderen. Ook alle 2 zwijgrecht. (ntv)

H: De sergeant moet nou een straf uitzitten. Nou die heb ook al een beroep op zwijgrecht. Advocaat

komt voorbij, klaar.

[medeverdachte 2] : Nou daarom. Ik was d'r (ntv) bezig geweest (ntv) die jongens d'r uit te krijgen, potver.

H: Ja, dat kost veel energie. Maar ik zal je vertellen, we zijn wel op de goede weg, mejonge hoor.

(…)

[medeverdachte 2] : Ik heb tegen die jongens ook gezegd: "Gewoon, zwijg." Ik heb een advocaat, ik heb een echte advocaat, wil ik jou ook eens voorstellen, dat is [naam 61] . (ntv) komt-ie naar mij. Ik ga hem vragen:"(ntv) onze kant?" Dat hij onze advocaat. Echt waar, binnen 24 uur waren die jongens eruit.

H: Ik bedoel maar. […]

[medeverdachte 2] : Maar in ieder geval, morgen komt hij babbelen, dus eh… Ik weet ook welke onderzoeken bijloopt. Dat weet ik al. Ze staan al 3 dagen bij mij in de straat, kijken ze wie d'r bij mij op komen en afgaan.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6296

Subfile: 007

[medeverdachte 3] weet wel hoe hij (H) een club moet leiden. [medeverdachte 2] zegt dat hij veel leert veel van [medeverdachte 3] .

(…)

H: O ja, dat wou ik je nog vertellen. D'r zijn bij alle jongens die opgepakt zijn, zenders gevonden, ze hebben richtmicrofoons, ze hebben alles. Luister, tap…complete tapverslagen wat in de auto gezegd wordt door de sergeant tegen de nomad. (ntv) ik zeg: nou, nou, nou… Die krijgt een officiële waarschuwing van mij, als nomad. Ik zeg:"Want als jullie sergeant vrijkomt, luister, die gaat ze krijgen, dikke (ntv) (…)

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6297

Subfile: 013

Datum: 1 november 2016

[medeverdachte 3] : We kunnen openbaar maken dat de instapgelden afgelopen is, he.

(applaus)

H: Maar dat houdt ook in dat in je chapter de sergeant weer verantwoordelijk is voor de bad standing. Ja?

[medeverdachte 2] : Ik wil het wel zo oplossen jongens, de mensen wie allemaal betaald hebben, laat die gewoon

in een good standing gaan dan, moest er iets gebeuren. En al de rest óf een beetje buigen, óf, je hebt die kankerziekte, he waar zoveel over geroddeld wordt, zulke mensen mag je dan laten gaan met een good standing, en de rest: hard optreden, terug. Want, de meeste gaan gewoon voor een pinkje/pintje, willen ze (ntv) kast in, of (ntv) support in. Maar zo werkt het niet meer, he. Daarom halen we nou ook dit er af voor jullie. We hebben het een jaar geprobeerd, dat gaat gewoon niet.

H: Komt niemand meer bij, en mensen hikken allemaal tegen dat bedrag aan. En we hebben liever

ook dat we een bad standing uitgeven. En vanavond hebben we [naam 39] , is het he,

[naam 39] , die hebben we terug gesneden naar prospect. Gewoon keihard d'r weer op, heeft een paar flappers aan z'n oren gehad. Behoorlijk last van, denk ik. Nou ja, da's beter dan dat je steeds

loopt te trekken aan mensen, vooraf, dat ze geld moeten betalen.

[medeverdachte 2] : 't Is ook geen bijennest he. Daar zitten en die zit er nog in te zitten. Nog een potje liegen d'r bij,

nou dan gebeurt dit.

H: Ja. Je zit bij een chapter en je bent loyaal aan je chapter of niet.

31. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 maart 2018, opgenomen op pagina 1995 van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Uit een tapgesprek van [telefoonnummer] op 24 mei 2017 blijkt dat [naam 40] , lid van No Surrender chapter Zeeuws-Vlaanderen, bij captain [medeverdachte 2] aangeeft te stoppen en niet meer terug te komen. [medeverdachte 2] geeft vervolgens aan dat hij dit persoonlijk moet komen uitleggen. Uit een tapgesprek van [telefoonnummer] op 10 juni 2017 blijkt dat [naam 41] , de secretary van No Surrender chapter Zeeuws-Vlaanderen, belt met voornoemde [naam 40] , dat hij € 5.000, - moet gaan betalen. [naam 41] geeft aan dat ze moeten stoppen met die maffiapraktijken, omdat mensen naar de flikken gaan en ze het dan gek vinden wanneer er verklaringen tegen hen komen.

32. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek Chalkida, opgenomen op pagina 1996 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[naam 40] : Ja maar ik kom niet meer terug…ik stop er mee en ik heb mijn redenen Cap…echt waar

[medeverdachte 2] : Dat kun je komen uitleggen tegen mij en ik ga dit gesprek aflopen.. je weet mij te zitten vrijdag goed?

33. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een OVC-gesprek in het onderzoek Chalkida, opgenomen op pagina 1996 e.v. van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

[naam 41] : Als ze zelf eens gaan werken voor een motor. Tis allemaal wel heel makkelijk.

NNM: Ja

[naam 41] : Omdat er één, omdat er één uit de club gaat, moeten we z'n motor.

(…)

NNM: Ja ja ja en die [naam 62] probeert er ook nog een beetje van te profiteren hé (praten door elkaar)…(ntv) ik moest eerst 5000 euro in twee keer betalen, dan moest ik, dan moest ik 5000 euro in drie keer betalen. Ja ik zei ken ik dat niet maat met mijn uitkering zit ik zelf in de schulden tot en met. (…)

[naam 41] : Ik heb ook gezegd dinsdag, ik zeg maat ik zeg we moeten stoppen met die maffiapraktijken ik zeg niet iedereen pikt dat he. Daar gaan mensen naar de flikken gaan, dan vinden ze het gek dat er verklaringen tegen zulle komen.

34. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1607 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 3] " (H) staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [verdachte] " (T) staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar " [naam 4] " (R) staat wordt [naam 4] bedoeld. Daar waar "F" staat wordt [naam 42] bedoeld. Daar waar " [naam 6] " staat wordt [naam 6] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2926

Subfile: 009

Datum: 21 mei 2015

[naam 6] heeft een geruchtje gehoord over [naam 3] van [naam 3] (FON) Schijnt in Engeland gepakt te zijn.

H: daar hoor ik straks het fijne van van [naam 43] (fan)

[naam 2] : Ik heb net een artikel gelezen van [naam 8] : 17 kilo coke. Naam, toenaam.

[naam 17] : marktwaarde 1,2 miljoen.

[naam 2] : 17 pakkies ligt uitstalt op de foto.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2926

Subfile: 010

Datum: 21 mei 2015

Verwondering en hilariteit over de 17 kg.

T: .... moet je hem direct even al ...

H: Bad standing.

T: Ja

H: Ja?

T: Bad standing en ..

H: Kan niet anders ja, heb niks overlegd. Bad standing.

-praten door elkaar-

NNM: Ik denk euh .... eerst die verhaal horen wat euh .....

H: hebben we toch niks mee te maken, als dat het verhaal is, 17 kilo.

-praten door elkaar-

[naam 2] : Z'n volledige naam staat ook in het artikel hoor.

H: Niks overlegd maat, Bad Standing. Niemand wist er van.

[naam 3] had nog contributieachterstand bij de club.

[naam 6] : Voor de duidelijkheid, er is nog één regel, welke chapter je ook wordt ingelicht, d'r is altijd

gezegd, als je bij No Surrender komt, heb je altijd een gesprekkie met [medeverdachte 3] . Heel simpel: Doe je

wat, stop er mee, want je bent bij de motorclub, dus dan wordt je met de verrekijker bekeken. Doe je

het wel: zorg dat je slim bent, maar laat het weten! Zodat er één iemand op de hoogte is, en dat is

één van de kapteins.

T: Ja, ga dan naar [verdachte] ...

[naam 6] : En als je dat dus niet doet is het altijd fout.

H: Maar deze man, die had al een (nvt). Ik denk, hoe kan dat nou dan

[naam 6] : Nee, maar ALTIJD FOUT. Daar gaat het om.

H: Dat wist ik al toen (ntv) maa ja ik denk, als hij een motor heeft dan pak ik hem de motor af. Daar was ik al mee bezig. […]

H: Ah nee, nee, ik wist het al, maar als hij vrij komt, en we zijn nog in deze samenstelling of wat dan ook, kom we weer eens (nvt) en dan pakken we hem alles af. Maar ja, hij komt eerst niet weer.

[naam 39] : Hij kan natuurlijk wel afspraken maken, met andere members, kun je me helpen? Kun je eens langskomen?

H: Nee, niks, we gaan vanavond bekend maken: bad standing. Gaan we omroepen ook.

35. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 10 mei 2017, opgenomen op pagina 976 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van

[naam 44] :

Er is ook een bad standing gebeurd met een goede maat van mij en [naam 24] . Die jongen heet [naam 45] (Engels uitgesproken). Van hem heeft [medeverdachte 1] een Hotrod (oude uitgebouwde custom

wagen), een Ford, babyblauw van kleur, en een vrachtwagen van No Surrender afgepakt. Dit moesten

wij in opdracht doen van [medeverdachte 1] . Ik wilde dit niet maar het moest. Ik vond het echt onrechtmatig dat

dit met [naam 45] gebeurde. Wij hebben [naam 45] ook geen klappen gegeven, maar wel die hotrod

afgepakt en de vrachtwagen. De vrachtwagen hebben wij teruggegeven, maar de hotrod heeft [medeverdachte 1]

gelijk meegenomen. Die wilde hij zelf hebben.

36. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 oktober 2014, opgenomen op pagina 308 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 28 oktober 2014 kwam [naam 46] naar het politiebureau in Hulst. [naam 46] zei mij dit:

Ik ben hier fullmember. Althans dat was ik tot afgelopen vrijdag, ik kreeg woorden met de president van ons chapter en hij maakte mij terug prospect. De president van ons chapter is [medeverdachte 2] . Na de ruzie ben ik bang geworden en ben me gaan verstoppen. Vanaf afgelopen vrijdag woon ik in mijn auto. Ik wil uit No Surrender MC stappen, maar dit mag niet. Ik ben vandaag naar het bedrijf van [medeverdachte 2] geweest. Ik zei hem dat ik uit de club wilde. [medeverdachte 2] zei mij letterlijk: “Als je dat doet, bel ik gelijk de kapitein en dan lossen ze het voor mij op. Dan kom je in het ziekenhuis terecht. Dan breken we je benen. Ik ben doodsbang dat [medeverdachte 2] mij iets aan wil doen, nu hij weet dat ik uit de club wil. Ik ben bang dat hij me in elkaar laat trappen. Als [medeverdachte 2] mij in elkaar wil laten slaan dan zal hij dit laten doen door iemand buiten ons chapter denk ik.

(…)

Ik wil geen aangifte doen van de bedreiging, maar ik wil dat jullie er alvast vanaf weten. Ik ben bang voor [medeverdachte 2] . Ik wil de club uit zodat ik verder kan met mijn leven. Ik hoop dat [medeverdachte 2] afkoelt en mij in good standing de club uit laat gaan. [medeverdachte 2] is echt veranderd de afgelopen tijd. Nu gedraagt hij zich echt als president.

37. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 februari 2018, opgenomen op pagina 295 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 7 november 2014 kwam [naam 46] aan het bureau van de politie te Hulst. Ik zag aan [naam 46] zijn houding en hoorde in zijn stem dat hij ontdaan was. [naam 46] had de dag ervoor een goed gesprek gehad met [medeverdachte 1] en hem was gezegd dat hij No Surrender MC met good standing kon verlaten. [naam 46] ging het verlaten van No Surrender MC melden aan [medeverdachte 2] . Nadat [naam 46] zijn verhaal had gedaan, zou hij klappen hebben gekregen van [medeverdachte 2] en de broer van [medeverdachte 2] . [naam 46] zou deze klappen hebben gekregen omdat hij enkele weken geleden bij de politie geweest was om zijn verhaal te vertellen. Uiteindelijk zou [naam 46] zijn letsel vast laten leggen bij een dokter en alles even laten bezinken. [naam 46] zei dat hij nogmaals in gesprek zou gaan met [medeverdachte 1] . Na dit gesprek zou [naam 46] een besluit nemen of hij wel of geen aangifte zou doen tegen de broers [medeverdachte 2] .

Op 11 november 2014 spraken wij [naam 46] . [naam 46] wenste geen aangifte meer te doen omdat het nu rustig was. [naam 46] was wel uit voorzorg naar de huisartsenpost geweest en daar had men een hersenschudding bij hem geconstateerd. [naam 46] vertelde dat hij zelf met bad standing uit de club is gegaan.

38. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 maart 2017 met bijlagen, opgenomen op pagina 568 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 1 maart 2017 werd een proces-verbaal opgemaakt inzake het veilig stellen van de digitale gegevens, aangetroffen op computers/laptops bij [naam 47] te Emmen. Door mij is onderzoek gedaan in de bestanden en daaruit zijn door mij de volgende stukken geselecteerd:

Reglement NSFFNS: In het reglement van No Surrender staan de voorwaarden waaraan de leden zich aan moeten houden als zij lid zijn van deze club. Dit document is als bijlage 02 bij dit proces-verbaal gevoegd.

Bijlage 02:

15. Wanneer er sprake is van een zgn “Jailhouse procedure” worden zaken door je eigen chapter geregeld. Je pres beslist of dit regionaal dan wel landelijk wordt doorgegeven.

17. Gedurende de periode van Hangaround 1 tot aan het Full Memberschap wordt er

geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt. Je moet immers ten alle tijden beschikbaar zijn voor de members. Uitsluitend in overleg met het kader van je eigen Chapter kan hiervan worden afgeweken.

Bijlage 04: "Huishoudelijke Reglement Stichting No Surrender MC National Board"

10.4

Voor rechtsbijstand wordt een advocatengroep samengesteld en onderhouden.

39. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 maart 2018 met bijlagen, opgenomen op pagina 2816 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van het opsporingsonderzoek HARKA heeft er op 14 februari 2018 een doorzoeking

plaatsgevonden op het adres [adres 3] , zijnde het clubhuis van No

Surrender Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze doorzoeking is onderstaande administratie

aangetroffen en in beslag genomen.

- Diverse verslagen van vergaderingen chapter Zeeuws-Vlaanderen

• Vergadering d.d. 11-11-2015

- Voor de club zullen we een eigen advocaat in dienst nemen, [naam 48] . Deze zal zowel privé als vd club kunnen gebruikt worden.

• Vergadering d.d. 24-03

Dinsdags niet dronken en geen drugs!

- Regels Hangaround / No Surrender MC (4567AE203.03.01.003.13)

Overzicht van de regels die gelden voor de Hangaround van de motorclub No Surrender […]

- Regels Prospect/ No Surrender MC (4567AE203.03.01.003.15)

Overzicht van de regels die gelden voor de Prospect van de motorclub No Surrender […]

Als bijlagen worden gevoegd: 4567AE203.03.01.003.13, 4567AE203.03.01.003.15.

Bijlage 4567AE203.03.01.003.13:

9. Hangarounds mogen geen alcohol of drugs gebruiken zonder toestemming van het kader.

Bijlage 4567AE203.03.01.003.15:

5. Prospects mogen geen alcohol of drugs nuttigen zonder toestemming van het kader.

40. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1554 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Daar waar (nvt) staat wordt niet te verstaan bedoeld. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven. Daar waar "H" of [medeverdachte 3] staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar "T" of [verdachte] staat wordt [verdachte] bedoeld. Daar waar "F" staat wordt [naam 42] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 001

Datum: 8 januari 2015

T: Heb jij dat verhaal gebracht dat die [naam 49] , [naam 49] coke verkoopt via ... (ntv) […] weet je wat het is, ze werken samen, namelijk verven, maar dat wil niet zeggen dat [naam 49] hier straks coke gaat verkopen. Zo kan het niet wezen. Ik haal [naam 49] naar binnen en dan zeg ik er gaan geruchten jongen. […] Ik zeg alleen er gaan geruchten, dat jij met [slachtoffer 2] . […] handel doet in die regio, zorg dat die geruchten niet verder komen en laat ik er niet achter komen want dan is het einde verhaal voor jou binnen de club.

NNM: Toen heb ik (ntv) gezegd ik heb gevraagd, weet jij iets van dit verhaal? Hij zei ik heb wel iets

gehoord maar ik zei heb je niet gevraagd, jij bent de Press dus jij moet weten wat jouw jongens doen.

T: net zo als bij ons.

Opmerking: dan gaat de deur open en komt er een man binnen.

T: Een vraag. […] Deal jij?

NNM: Ja

T: Waarom?

NNM: Bij ons op de chapter, om een paar centen te verdienen

T: Ja maar dan ga je niet met [slachtoffer 2] om he. Daar ga je mee stoppen. En anders gaat het in overleg.

NNM: Ja

T: Ik ben diep teleurgesteld in .... (ntv). Je weet donders goed (opm: er komt nog iemand binnen) en

iedereen weet van mij, luister, met elkaar en niet op eigen houtje en helemaal niet met die [slachtoffer 2] , die heeft vast gezeten, voor de wiethandel, daar werk jij mee daar schilder jij mee.

NNM: Ja

T: Dat wordt niet onze man.

NNM: Oké

T: Als je dat wil doen in de toekomst, dan kan dat, gaat om onze jongens, alles onder controle houden, broer, anders komt er wildgroei, die [slachtoffer 2] die schuift jou naar voren, als er wat is, en jij zit vriend je gaat dingen doen waar niemand wat van weet. Niet doen maat, .. (ntv) is je functie niet waard, helemaal niet, gewoon stoppen,

NNM: Ja maar ... sowieso al gestopt.

T: Nee, luister.

NNM: Maar dan geldt dat ook voor iedereen he.

T: Ja dat geldt ook voor iedereen, maar ik bedoel, die jongens uit Groningen die waren altijd al bezig,

maar die dragen ook af.

NNM: Dat meen je niet.

T: Ja nee als ik er achter kom.

NNM: Maar je bent er al achter.

T: Ja, nee dat moet ik weten.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 004

Datum: 8 januari 2015

De vergadering begint. […] [medeverdachte 3] zegt dat hij toch serieus een ding wil zeggen: er zijn allerlei mensen onder jullie, die doen maar wat ze willen, gebruiken overal namen, die lanterfanten maar een beetje rond, we trappen nu ook weer iemand een serg (FON) of wat dan ook, of het nu een serg of full member is, of een hangaround, hou je eigen chapter jongens als er wat gebeurt met…(ntv) hou ze onder controle, ze lopen je aan alle kanten voorbij, links of rechtsom en ze verraden elkaar ook nog, dat is het ergste. Wij hebben een afspraak met elkaar, onder elkaar, en daar houden we elkaar aan. [medeverdachte 3] vertelt dat hij opgepakt is bij de grens. De auto is van [naam 42] (FON) afgepakt. Overal marechaussee… […]

[medeverdachte 3] zegt dat zij met elkaar loyaler moeten wezen. Elkaar informeren over dat soort zaken. [medeverdachte 3] zegt dat je het afgelopen dinsdag in het zuiden ook weer zag, het is overal een zootje en niet alleen daar, en vanavond ook weer een verhaal gehoord over ene [naam 31] , over de Hells Angels er is overal paniek in de tent, omdat justitie er bovenop zit. En dat zal zo blijven. We gaan het nu ook niet meer over justitie hebben dat blijft altijd zo en laat ze dat ook lekker doen. Wij moeten zorgen dat wij onder elkaar op de hoogte houden, en elkaar beschermen dat is het allerbelangrijkste.

R: Maar wat duidelijk ook, die afspraak die we gemaakt hebben, als er handel gedreven wordt dan wordt het hier gemeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 006

Datum: 8 januari 2015

[medeverdachte 3] zegt dan: Maar luister, ik en [verdachte] geven de meeste bad standings hier.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1897

Subfile: 008

Datum: 8 januari 2015

[medeverdachte 3] vraagt of er nog vragen zijn.

F: Die geld voor die jong' die ergens zitten, verplicht ergens zitt'n, hoe doen we dat? Doen we dat

met t heel Noord'n?

H: Wij doen het met het Noorden.

F: Dat we gewoon niet per chapter maar gewoon.

H: Wij doen het gewoon met het Noorden. Als iemand van ons vast komt te zitten doen met het

Noorden.

F: Ja, want ze vroeg'n daar een bijdrage, snap je?

H: Voor wie?

F: En kijk, ik ben het er niet helemaal mee eens hoe dat allemaal gaat.

T: Ik zei ook tegen [naam 4] zal ik daar aan mee doen nee zeg e dat gaan we vanavond niet doen .... (ntv) bijdragen maar op een andere manier.

H: Luister, het is eenmalig wat ik gehoord heb. Eenmalig daar doen we dan nog 1 keer mee. […] Luister, als iemand een zooitje maakt ergens, daar wil ik niet aan meedoen.

NNM: Dat hebben ze toch gedaan.

T: [medeverdachte 1] is er flauw van ... (ntv) en wij moetn' niet betalen voor het Zuiden.

NNM: Luister iemand die privé zaken, ... (ntv) moeten wij daar voor betalen met elkaar?

NNM: Als je altijd voor de club gaat zitten is het wat anders.

H: Jongens, stil nou even. Als [naam 10] nou vast komt te zitten, voor dat akkefietje van .. (ntv). Dan

gaan wij dat regelen ... (ntv) dat is 50 euro in de week.

NNM zegt dat ze ook niet naar het Zuiden, maar ze komen wel elke keer bij ons.

[medeverdachte 3] zegt dat ze het in het Noorden beter doen. Het gaat in het Noorden niet om concurrentie. Het

gaat toch los. Het noorden zal mee moeten doen.

41. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1569 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “T” staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2045

Subfile: 003

Datum: 6 februari 2015

[verdachte] zegt: Ik wil niet dat anderen teveel weten en dat ik dan voor een of ander lulverhaal op het bureau kom te zitten. In Stadskanaal ook met die [slachtoffer 2] . Die kent ie al een jaar of tien. Is gepakt met weed in Duitsland, is uitgeleverd naar Nederland toe maar moest zijn straf uitzitten, zijn broer zit bij de politie, zijn schoonzus zit bij de politie, hijzelf zit nog wel bij die [naam 49] , die schilder, die was aan het dealen in Stadskanaal. Ik zeg waarom regel je dat niet met ons, ik gun iedereen de handel, maar laten we er controle over hebben. [slachtoffer 2] gaat naar het politiebureau, die lapt je er allemaal bij maat. Nou daar wil ik niet voor vastzitten. Ik zeg en als je problemen hebt dan kom je bij mij. Ik heb ook slechte tijden, maar dan ga ik geen dingen doen waar mee ik iedereen beschadig?

NNM praat.

[verdachte] zegt: Maar daar ben ik ook mee bezig even zeggen dat hij moet oppassen wat hij doet.

[verdachte] heeft het over iemand die met hem mee mag rijden. "Maar als je nog een keer afzegt vriend,

zo groot als je bent, zo gestrekt ga je waar iedereen bij is". Ik heb respect voor jou maar als je domme dingen doet moet ik je aan sturen. [verdachte] is ook wel eens aangesproken vertelt hij. Het gaat hem er niet om wie er wel of niet is. [verdachte] wil, als er wat is, weten wat er speelt.

T: En dan wil ik ook weten verdomme, gaan we verkeerde dingen doen of moeten we dingen doen die misschien met mekaar moeten doen, of andere jongens moeten inhuren.

[verdachte] zegt: wij doen bijna niks meer zelf, hebben genoeg jongens ... (ntv), en dat is onze kracht.

Er komen jongens die zijn straks sterker dan ons, die zeggen oh ben jij die [verdachte] ?, ben jij die [medeverdachte 3] ?,

Maar wij hebben jongens er om heen die voor ons alles willen doen, buiten de club om nog zelfs.

Dan gaan we toch niet lopen te .. (ntv) die tijd is er nog lang niet maat, we slaan ze nog altijd zelf aan

de bek. Er moet heel wat gebeuren. Hij noemt op wie ze allemaal in de gaten moeten houden: justitie, leden onder mekaar, noord-zuid, jongens die mekaar het licht in de ogen niet gunnen; dat hoort allemaal bij onze functie. Dan zegt mijn vrouw: waarom snuif jij? Ik zeg dan dat ik dan eens andere gedachten in mijn kop heb. Doe ik niet omdat ik verslaafd ben. Maar donderdagavond een biertje, met jou kan lullen maar nog steeds weet ik wat er gebeurt.

42. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 maart 2018, opgenomen op pagina 1589 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Met “R” wordt bedoeld [naam 4] . Met “J” wordt bedoeld [naam 47] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2413

Subfile: 008

Datum: 28 maart 2015

NNM: Ik mag niet, ik mag hier niet handelen.

R: Nee, maar ik ga, ik ga het beter voor je regelen straks. Ik ben bezig nou met euh ... dat ze 37,5 gaan betalen, enneuh, na die tijd betalen.

J: Oké.

R: Gewoon zakjes van degene die ze koopt, voor jou, he, jij als press zijnde is er dan verantwoordelijk voor, dus als chapter zijnde pakje 12,5 euro op een zakje dat je verkoopt, totaal, en na die tijd betalen, dus je hoeft zelf niet te investeren.

J: Oké, da's mooi

NNM: Ja precies. Beetje wat meer centraler, de pressen sowieso even om tafel.

R: Nee, dat hadden we al gedaan, was je d'r nog niet bij, kijk, alles loopt officieel via mij. Dus ik moet

altijd, en ik breng dat natuurlijk door naar de cap he.[…] Dus als er gehandeld wordt, moeten we ...

NNM: Sowieso om de chapter heen.

NNM: Sowieso, mag ook buiten de buiten de chapter.

[…]

NNM: het is precies wat je zegt, want ik heb het net nog tegen mijn jongens gezegd: Ik wil en moet

alles weten. Want anders captains en nomads of waar dan ook.

R: precies.

NNM: Je moet alles weten.

R: Precies, dus dat is ook de reden ook, om die handel euh ..... geeft onrust.

NNM: Ja.

R: Jij geeft euh .. . nou zo maar wat he, .. (ntv) 50 gram .. (ntv) verkoop het maar, hij is zelf verslaafd ga je zelf verspreiden/versnijden, gewoon willekeurig he... (ntv) 20, koopt er 30.. (ntv) 30, 20 zakjes verlies. […] Ken ja niet ja. […] Altijd gezeik. Daarom hebben we gewoon gezegd .. (ntv) komt eentje, begin van de clubavond, geeft jou gewoon zoveel zakjes, ... (ntv) reken je gewoon af bij hem .. (ntv).. […] Nee, maar we krijgen nou gewoon goed spul, echt goed spul, eneuh ... echt alleen maar topspul, en er is gewoon, hier zoveel zakjes.

J: Da's mooi, als dat zo kan .. (ntv)

R: Nee, maar we gaan dat gewoon zo doen, dat iedere chapter zelf, ja, gewoon ... (ntv) die gaan verkopen. […] ie pakken dan 12, 5 euro per zakje. […] Ja, heb je gewoon leuke omzet. […] Géén investering, ja, en aan het einde ... (ntv)

[…]

J: Daar ben ik blij mee.

R: Altijd goed spul.

[…]

J: Press is verantwoordelijk.

NNM: Ja precies

R: ... (ntv) dat moet je hem natuurlijk niet zelf laten doen, da's logisch. […] Dus je stelt gewoon eentje aan die je gewoon 300% vertrouwt, zal waarschijnlijk de vice wel wezen. […] … en dan gewoon aan het einde van de avond afrekenen.

43. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1580 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “T” staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2160

Subfile: 015

Datum: 20 februari 2015

T: Ik ben de eerste begonnen met, in zak met coke, en met GHB en met pillen. Ik zeg gewoon

wat ik dee. […] En nou moeten we met die jongens uit, van jullie club verder? Goeie spullen? Kijken wat daar een onsje kost, gaan we zelf een beetje mengen .. (ntv) elk chapter krijgt een percentage. Vaste leverancier .. (ntv) goeie .. (ntv) buiten toe altijd naar buiten treden […]

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2160

Subfile: 016

Datum: 20 februari 2015

T: … en als je een goeie jongen hebt waar je goeie afspraken mee kunt maken, dat kun 't geld groeien. […] … (ntv) en zorg dat die jongens die het verkopen, dat die zelf niet aan de shit zitten, anders hou je niks over. […] Ben ik heel eerlijk in, financieel kan ik dat wel bijhouden, en iemand corrigeren kan ik wel, snap je. Er is genoeg terrein, er is genoeg terrein, er is genoeg mogelijkheden, maar je moet het even in een goed vat gieten. Dat je het ja, hoe moet ik het zeggen, dat je dat een beetje slimmer moet aanpakken, op lange termijn kan je meer geld ... (ntv). De meesten willen snel geld verdienen, maar snel geld is ook snel werk, .. (ntv) waar of niet? Als we met mekaar een goeie organisatie opzetten, dat we mekaar kunnen ondersteunen, sterk wezen, dat ze denken: o, daar moeten we niet aankomen, aan die jongens, heb je de helft al gewonnen. Nou ruzie met Colombianen in Emmen, nou, ze moeten nog komen. Wij gaan gewoon op blote voetjes gaan we daar heen. We gaan je schieten, we gaan je schieten. Nou, je raakt me op nog .. (ntv) meter man, schieten, flikker toch op man, debielen. Ja? Maar dat is het risico, maar dat is ook de powerplay, wat er bij hoort. dat is die wereld gewoon. En als je een grote broek aantrekt kom je iemand tegen die een iets grotere heeft, misschien. Maar daar kun je misschien ook op een goeie manier weer uitkomen, toch? Dat is het hele spel toch?

NNM: Als je kwaliteit hebt en je moet constant kunnen leveren.

T: Ja maar dat moet. […]

NNM: ... (ntv) Bellen, dat er altijd binnen een half uur gewoon iemand is.

NNM: .. .. gewoon altijd op voorraad hebben liggen, he.

T: … het mooiste zou wezen, dat je een kilo krijgt, en dat je 10 kleintjes hebt van een ons, dan ben je het kwijt, binnen een halve dag, ben je er vanaf, heb je een deal, loop je geen risico, mooiste handel wat er is. Als je 1000 pillen ophaalt, en die moet 500 en die moet 500, binnen een half uur, alles kwijt. Ik heb m'n deel er tussen weg. En dan heb je ook nog voor de familie, voor als er een keer wat is.

[…] Ik weet zeker, met jongens zoals wij met elkaar, moet dat gewoon, dan moet dat te doen wezen. Het gaat er ook niet om wat je elke maand verdient, het gaat er om dat je elke maand wat extra's hebben'. Snap je? Dat is de gun-factor. Dat doe ik heel veel met [medeverdachte 3] , ik zeg: ik geef de helft aan jou. Dat hoeft van mij niet. Jij steekt je nek uit, ik zeg, pak je meer als mij. Samen, je vult ook aan als er wat is. Ene keer heb ik wat meer, andere keer wat minder.

44. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1603 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “T” staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2802

Subfile: 001

Datum: 7 mei 2015

Komen mannen (een van hen is [verdachte] ) in memberroom. Praten over het afnemen van stroom achter de meter om; niemand ziet het, de meteropnemer ziet het niet.

[…]

T: Je mag van mij zelf wat mixen, spullen verkopen. […] (ntv) eerst een keer honderd gram mee ..... (ntv) daarna ..... . (ntv) kan niet ze direct 10 kilo geven ... kilo heen dat kan niet.

NNM: nee nee hij wil gewoon elke keer 100 gram, 2 .. ... (ntv)

T: (ntv) keer voor jezelf 100 gram hebben ja, dan kun je wel lenen, kun jezelf een soort netwerkje

opzetten en (ntv) dat gun ik je wel. Dat overleg ik met [medeverdachte 3] .

45. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1623 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “ [naam 2] ” staat wordt [naam 2] bedoeld. Daar waar “ [naam 10] ” staat wordt [naam 10] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3130

Subfile: 002

Datum: 13 juni 2015

[naam 50] (FON): Weet je wat het is [naam 10] . Ik heb het er met [naam 42] over en [naam 42] die doet .. (ntv)

graag een prijs weten van speed. Daar ken je heel veel mee doen.

[naam 10] : Ja.

[naam 50] : 600.. (ntv) […] Ik vind 600 duur. […] Ik heb een keer, ik heb een keer een prijs gehoord.

[naam 10] : Ja. […] 3 en een halve meier. […] Die prijs wil ik wel geven, geen kwaliteit ja.

[naam 50] : [naam 10] , ik kan in Leeuwarden alles onder handen nemen de grote jongens, de familie [naam 51] (FON), dat zijn de grootste in Leeuwarden, die ... (ntv) die branden hun vingers niet eens aan

[naam 10] : Dan nemen ze/we een half onsje .. (ntv)

[naam 50] : Ja.

[naam 10] : Ja? Ik ga het zo meteen voor je regelen ja? .. (ntv)

[naam 50] : Het moet zo wezen [naam 10] , als het weg is. […] Met dat speed ook, ik kan het zo kwijt. En dan geef ik je .. (ntv) andere prijs .. (ntv) […]

[naam 10] : .. (ntv) bedankt broer, hard voor gewerkt toch?

[naam 50] : Ja, ik zei net tegen Cap ook […]

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3130

Subfile: 003

Datum: 13 juni 2015

[naam 2] : Waar praten we over dan?

[naam 50] : .. (ntv) Allebei.

[naam 10] : Begin eerst maar met een half onsje .. (ntv)

[naam 2] : Vraag eerst maar hoeveel en dan maak ik een pries er op.

[naam 10] : Laten we eerst een half onsje werken. Ja, snap je? Ik wil eens kijken.

[naam 50] : [naam 10] , een half onsje dat is.

[naam 2] : Als je nou even vraagt, precies hoeveel als ze heb'm moet'n. […] In een keer aannemen en dan moeten ze het ook nemen, want niet dat dat ze dan in 1 keer met minder komen.

[naam 50] : Nee, maar deze jongens die zitten al goed in, die zijn al .. (ntv) het is een Marokkaanse familie. Die zijn gewoon. 4, 5 kilo in de week, als het een beetje loopt, 5 kilo weg.

[naam 2] : Per week?

[naam 50] : Ja, per week. Zulke jongens zijn het.

[naam 2] : Maar waar hebben we het over dan?

[naam 50] : Coke.

[naam 2] : ... (ntv) speed hebben .. (ntv)

[naam 50] : Nee, nou,

[naam 10] : ... (ntv) duidelijk .. (ntv) Als ik 4, 5 kilo doe en ... (ntv) hebben jongens de eigen afdelings. […] Maar ook hun eigen leveranciers.

[…]

[naam 50] : Het zag er goed uit, het rook goed en de prijs is goed, zo'n .. (ntv) ze gaan uitkoken en .. (ntv)

[naam 10] : Ik ga van de week wel een afspraak maken .. (ntv) kijken of het serieus is, als het niet serieus is ... (ntv)

[naam 2] : Wat hij zegt, maak maar een afspraak kan .. (ntv) een keer met ze praten ... […]

[naam 10] : Doen we dat. […]

46. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1678 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [verdachte] " staat wordt [verdachte] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 5382

Subfile: 020

Datum: 22 oktober 2015

[verdachte] : Daarom is het gewoon, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, met niemand handelen in de club, ik koop nooit iets van een ander in de club. Want dat gaat 9 van de 10 keer goed, 1 keer gaat het fout en dan heb je ruzie. Snap je? Dus allemaal dat soort dingen. Geld lenen in de club doe ik ook niet, snap je? En nu ook weer, die leent van die, die leent van die eeh, sommigen die, die. Nou, we hebben een tijdje dan gaf ik witte zakjes weg, dan konden ze wat bijverdienen. Dan moet ik datgene weer terug betalen, .. (ntv) zijn vriendin heeft dat opgesnoven, dat kan niet!

NNM: .. (ntv) jij moet zelf uit je eigen zak betalen.

[verdachte] : Ik geef jou op de pof mee, ik geef jou op de pof bijvoorbeeld 50 gram mee. […]

NNM: Maar wat heeft mijn ex-vriendin daar mee te maken, ik heb iets met jou

[verdachte] : dat bedoel ik

NNM: Sta er voor of zeg ik heb het opgemaakt .. (ntv)

[verdachte] : Ik had een kilo, die zou zo weg wezen.

NNM: Ja

[verdachte] : .. (ntv) een maand thuis zijn, een kilo, als captain, snap je? En de helft staat nog steeds open.

Nou heb ik schijt aan die andere lui .... maar uiteindelijk.

NNM: .. (ntv)

[verdachte] : En dat zijn ja broeders ... als ik het zelf wil snuiven dan gaat dat van de winst af, zo simpel is

het toch, dan doen we net als zij en gaan we smoesjes verzinnen. Zo zo zo, als je dat aan je broeders niet meer kan toe vertrouwen.

47. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 maart 2018, opgenomen op pagina 1871 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

In het kader van onderzoek Chalkida/ZBRAB17006 werd er vertrouwelijke communicatie

opgenomen in het kantoor van [bedrijfsnaam 2] , zijnde het bedrijf van [medeverdachte 2] .

● OVC-gesprek van 24 november 2017

[medeverdachte 2] : [naam 39]

: Ja

[medeverdachte 2] : Wat vraag jij voor een zakje weed?

[naam 39] : ntv ... hangt ervan af hoeveel.

[…]

[medeverdachte 2] : Wat vraag je voor een zakkie? Als jij het koopt. Als jij nou is een kilo koopt en jij doet voor mij.

[naam 39] : Als jij een kilo koopt

[medeverdachte 2] : En jij regelt voor mij ... ntv ..

[naam 39] : Wij doen het vaak per 100 grammen weet je. Daar vraag je 5,5 voor ofzo.

[medeverdachte 2] : Pak nou is een goedkope voor 4, inkoop.

[naam 39] : Ja

[medeverdachte 2] : .. ntv ... Dan hebben we eigenlijk een rooitje met de kilo dan.

[naam 39] : Ja zoiets, misschien iets meer.

[…]

[medeverdachte 2] : Als we er nu is 1 of 2 kotjes erbij doen ofzo, want om nou bezig om bezig te houden om twee tenten zetten. Want dan kunnen we zelf wel handelen […] Ik betaal liever 4 euro en wij maken er dan 5 van en dan 5 meier. Snap je? […] Ik hoef er niets voor te doen en een kilootje, ja dat is zo weg. […]

[medeverdachte 2] : Ik heb van de week een gesprekske over die twee inzetten.

[naam 39] : Die twee?

[medeverdachte 2] : Die twee tenten. […] Ik hoop iedere keer, als dat een beetje gaat lukken. […] Een kilootje of 3 ben je zo wel kwijt toch?

Gelet op de inhoud van voornoemd gesprek, herkenning van stemmen in combinatie met uiterlijk

betreffen de deelnemers:

- [medeverdachte 2] (roepnaam [medeverdachte 2] ) [medeverdachte 2] , Captain World en mede bestuurder van MC No Surrender en tevens verbonden aan het chapter Zeeuws-Vlaanderen;

en

- [naam 52] , Full Member van MC No Surrender, chapter Zeeuws-Vlaanderen.

48. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2018, opgenomen op pagina 2665 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 14 februari 2018 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [adres 3] te Clinge, zijnde het clubhuis van No Surrender Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze doorzoeking zijn onderstaande goederen aangetroffen in de schuur/berging en in beslag genomen.

Hennep tent, twee lucht afvoerpijpen, assimilatielamp.

49. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1655 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [naam 6] " staat wordt [naam 6] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 4337

Subfile: 007

Datum: 17 september 2015

[naam 6] : De jailhouseprocedure (fon) dat wil zeggen, mocht jij om wat voor reden dan ook vanuit de club zaken doen, dingen doen, waar je bij bent of waar je betrokken bij bent geworden omdat je meegaat en je komt in de gevangenis, of ze houden je vast voor een tijdje, is jouw chapter op de hoogte van jouw persoonlijke zaken en worden die waargenomen door je eigen chapter. Is dat binnen het chapter niet te regelen, dan wordt het noordelijk gedaan is het daar ook niet te regelen dan wordt

het landelijk gedaan. Er wordt voor je gezorgd, in die zin de advocaat wordt geregeld en mochten er

thuis dingen zijn wordt dat ook geregeld. Kwestie van goed overleg, maar dat wil niet zeggen dat je

dan in je vrije tijd allemaal dingen gaat doen die niet kunnen, want dan mag je het van mij lekker zelf

uitzoeken.

50. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1726 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" of " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 4463

Subfile: 032

Datum: 6 september 2016

[medeverdachte 3] praat: Maar zo snel gaat dat bij ons…het zijn andere mensen die je de das omdoen om kleinigheidjes…d'r is hier een jongen uitgegaan…die heb ik daar een wapper gegeven….die zijn vrouw wilde aangifte doen…die gaf ik daar in de hoek een wapper en die heeft nou in een keer een gescheurde nekwervel of zo…waarom moet ik?...het was helemaal niet zo hard…maar toch. zijn vrouw wil aangifte doen…je moet er tegen lullen als brugman dat dat niet gebeurt…moet je iemand heen sturen en je bent een [slachtoffer 2] bloemen kwijt…ga alsjeblieft nog een wapper geven (fon)…ja… en daar kunnen we nog een keer op terugkomen na een jaar.. maar… het gebeurt ons allemaal maar.. al dingen… daar worden zulke verhalen van gemaakt… en 10 van zulke verhalen en dan halen ze " [naam 22] " binnen…en dan zeggen ze… [naam 22] jongen.. die verklaart en die verklaart…ik heb die een wapper gegeven of die en die.. je bent aan de beurt en daar moeten we nu vanaf. We gaan bij mekaar zitten, die en die gaan het doen. Weg. […]

Ik denk dat we daar wat slimmer in moeten wezen. […] Dat weet iedereen toch wel dat het bij ons weg komt. Dan is het niet bewijsbaar. Nu hebben we zoveel mensen die kunnen praten. […]

We zullen een advocatengroep gaan opstellen. Gaan wij met z'n drieën bekijken, eentje bij hem in de buurt, eentje bij hem in de buurt, eentje bij ons in de buurt. Die 3 advocaten kunnen ook een beetje met mekaar communiceren, maar die wordt aan je. Elke president wordt een kaartje overlegd van die advocaat. Waarom? Elke man die van ons vast komt te zitten krijgt dezelfde advocaat. En waarom? Elke verklaring kunnen we dan ook helemaal inkijken, hebben we direct toezicht. Die advocaat werkt voor ons. Voor deze raad. En wij kunnen direct inkijken wat die man verklaard heeft. Of niet verklaard heeft. En dan weten we direct met wie we te maken hebben.

51. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1643 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "R" staat wordt [naam 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3840

Subfile: 002

Datum: 15 augustus 2015

R: Waar was ie het niet mee eens.

NNM: Met de verdeling zei die.

R: Dat is dan heel jammer voor hem, want hij doet er geen kloten voor. Jullie krijgen allemaal 100 en

[medeverdachte 3] en ik 100. […]

Dan begint [naam 4] geld te tellen, 1,2,3,4,5,6,7,8 honderdjes alsjeblieft.

NNM: 8 honderdjes, daar zit die eh allemaal van oost bij in he ja, oke

R: Mag ie dan met.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3841

Subfile: 001

Datum: 15 augustus 2015

[naam 10] : 5, 6, 7, 8. […]

Dan is heel duidelijk te horen dat [naam 4] geld aan het tellen is.

[naam 4] : 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,3 6.

Inclusief het deel van [medeverdachte 3] he?

NNM: Oh ja, super. He, eeh

R: Ja, ze zijn nu al weer weg. Donderdag heb ik 1000 pillen nodig.

NNM: Ik heb 10.000 pillen.

R: Die raak ik niet in een keer kwijt.

NNM: Kut, had ik die nou maar meegenomen ... (ntv)

R: Ja, maar zeg het eens dan […]

NNM: Ja? Had je gecheckt?...(ntv) Heb jij een geldmachine thuis?

R: Nee, nee, nee, maar ik heb ze allemaal gecheckt met zo'n stift.

NNM: Ja? Wat zeiden ze?

R: Nee, hij zegt. Heb je het nagekeken? Maar het was geseald ja.

NNM: Ja.

R: Ik zeg luister 100%. Het is dus 9. Dus je hebt eenmalig deze prijs. Ik zeg volgende keer moeten we er echt over praten. Want dit is echt wel een meerprijs. […] Ik heb gelijk met hun afspraken gemaakt voor een nieuwe locatie. Ik wil dat hier niet meer doen.

[naam 4] hoort het binnen enkele dagen. Ze sturen [naam 4] een telegram met een gecodeerde boodschap.

NNM: Oke

R: 1000 pillen heb ik sowieso donderdag nodig. […]

NNM: Dat is heel makkelijk als je de volgende keer wat wilt afspreken. heb je pen en papier. Ik pak pen en papier en dan moet je goed onthouden. Hoe ik jou dat vertel, dat is echt heel super. Let op.

[…]

NNM: Kijk, als je een woord hebt, Super Nokia (dit woord wordt gespeld) en dat zet je onder elkaar. De eerste letter is de 1, de tweede letter een 2. Dus als je 100 moet hebben dan doe je SSA. Dan denken ze dat het een verkeerd berichtje is. Snap je wat ik bedoel?

52. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2018, opgenomen op pagina 1682 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "R" of " [naam 4] " staat wordt [naam 4] bedoeld. Daar waar 'T' of " [verdachte] " staat wordt [verdachte] bedoeld.

Daar waar " [naam 6] " staat wordt [naam 6] bedoeld. Daar waar " [naam 2] " staat wordt [naam 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 026

Datum: 14 januari 2016

[naam 6] gaat door met het uitleggen. […]

De jailhouse procedure loopt via de eigen chapter en .. (ntv) is de eigen pres degene die regionaal. .. (ntv) Dat wil zeggen er komt een pot vanuit Noord hier, doen alle chapters aan mee. Voor een hele kleine bijdrage .. (ntv) per chapter is dat geloof ik eeh, 100 euro per maand, zoiets dergelijks. Daar zijn ze nu eeh, afgelopen dinsdag hebben ze daar vergadering over gehad .... (ntv) Dat als er iemand komt

te zitten om wat voor reden dan ook, wordt die geholpen. De reden daarvan, uiteindelijk wordt

uitgezocht door degene die daar verantwoordelijk voor is, daar is ook een comité voor opgericht,

daar geef ik wat aansturing aan, die gaan ervoor zorgen dat een advocaat .. (ntv) die gaan zorgen

dat de procedure wordt opgestart, die gaan zorgen dat de familie wordt ingelicht, en die probeert

over eventuele assistentie vanuit de club. Dat gaat volgens de regels, ja? Zelf geen dingen ondernemen. Als het je maatje is of weet ik veel wat, jij gaat zitten en houd je bek. Advocaat komt bij

je, daarmee overleg je, wat eventueel verder gaat gebeuren. Club wordt niet genoemd, club

gerelateerde wordt niet genoemd. Privé omstandigheden zelf weten, maar ik zou het ook niet doen,

eerst wachten tot de advocaat er is, dan ga je overleggen.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 031

Datum: 14 januari 2016

[naam 4] : .... en dit soort geld (ntv) Dan is er afgesproken dat we niet meer zo maar gaan betalen aan

iemand die in de bak komt te zitten door z'n eigen stommiteit. Dat we dat best wel kunnen gaan betalen, maar dat het dan een lening is. Dus als je zelf iets flikt waardoor je vast komt te zitten, niet

club-gerelateerd, of wat dan ook, dan komt dat hier voor een commissie, en dan wordt er bepaald hoe of wat. Zodat het geld niet zomaar over de balk gegooid wordt, als er iemand eh ... weet ik veel wat. Door domme dingen.

[verdachte] : dat betekent toch niet dat, dat.. (ntv)

R: Nee. Dat betekent alleen dat je dus je eigen kosten (ntv) betalen. […] Nou ja, advocaatkosten en dat soort dingen. Kijk als jij zelf eh ...

T: (ntv) stel dat jij ruzie krijgt, [naam 54] , (ntv) No Surrender (ntv) ik krijg ruzie, ik word opgepakt, d’r

zitten boetes aan verbonden en weet ik allemaal wat, is dat club gerelateerd? Dat wordt voor gedragen en wordt alles gewoon vergoed.

[…]

[medeverdachte 3] is te horen.

R: Dus het wordt nou in ieder geval beter beheerd. D'r komt ook een officiële rekening van, dus het gaat allemaal officieel naar die stichting.

● Unit ID: A2-16462

File Number: 1276

Subfile: 049

Datum: 14 januari 2016

[naam 6] : Maar de allerbelangrijkste regel is dat als je bij de club gaat is er een zwijgrecht/plicht. Wordt je vastgehouden dan zeg je niks doe je niks, blijf je gewoon netjes zitten. En, ook al zeggen zij honderd keer dat er niks gaat gebeuren, wij regelen dat er een advocaat komt, en als de advocaat er is, ... (ntv) wat je gaat zeggen hoe je het gaat zeggen, en daarna ga je pas praten. Alles wat je daarvoor zegt ... (ntv) Hoe jullie dat willen gaan doen moet je zelf bepalen maar denk er heel goed over na. Want bij het minste geringste, 3 dagen zit je daar en als je 5 uur daar ondervraagd wordt, dan 9 van de 10 mensen .. (ntv) toch anders. De grootste jongens gaan dan huilen ... (ntv) gewend. […] Dat zijn een beetje de basisregels bij ons.

53. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1688 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "H" staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 1278

Subfile: 047

Datum: 21 januari 2016

Het praten van mannen in de memberroom.

[medeverdachte 3] : Zo vergadering?

(…)

NNM: Voor iedereen, we hebben een huisadvocaat, [naam 56] . Is verplicht voor members van No Surrender. Als je er zit … je bek dicht houden .. (ntv)

54. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1896 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 17-12-2015

Naam beller: [medeverdachte 3]

Naam gebelde: [naam 54]

[medeverdachte 3] : Joh [naam 54] . Hey luister. [naam 38] is opgepakt.

[naam 54] : [naam 38] is opgepakt?

[medeverdachte 3] : Tenminste, laat ik het zo stellen. [naam 38] heeft een inval in huis en zijn kinderen zijn alleen thuis

[…] Nou zoek ik iemand eeehh ... mag je even kijken of [naam 55] of wie dan ook, die gewoon eeeeehh, die ze niet kennen, dat die daar even heen gaat even kijken hoe het daar is. […] [naam 55] weet vast wel waar hij woont en kijken hoe de situatie is, of de kinderen daar goed zitten of niet goed zitten en anders de kinderen mee, eeeehh ..... de advocaat, dan weet ik waar ik aan toe ben, dan kan ik de advocaat inschakelen, snap je? […] want het gaat mij er om dat als er wat is, dat die kinderen daar of weggaan of dat daar even iemand van ons bij is. Dat de politie niet zomaar alles kan doen, snap je?

[naam 54] : Ja, nee alles klaar.

[medeverdachte 3] : En dan kan daar een advocaat opgezet worden en dan kan ik [naam 56] , zeker weten dat de advocaat ook kan, snap je?

[naam 54] : Ik ga er direct even mee aan de gang.

55. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1914 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 25-01-2016

Naam beller: [naam 57]

Naam gebelde: [medeverdachte 3]

H: [naam 57]

K: Hallo goedemiddag

H: Goeiedag. Luister, ik heb met de advocaat gesproken uit Nederland, [naam 56] .

K: Ja.

H: En die wil graag met jou mee.

K: Dat is heel fijn.

56. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1915 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 28-01-2016

Naam beller: [medeverdachte 3] (tnv: [medeverdachte 3] )

Naam gebelde: [naam 57]

H: [naam 38] kan maandag vrijkomen als er 5.000 euro op tafel komt. […] Nou is alleen de vraag: Hoe toveren wij dat met z'n allen bij elkaar? […] Maar ik ga vanavond natuurlijk met alle jongens even proberen alle registers open te trekken, maar ik weet niet of jij ook nog wat met vrienden of familieleden of wat dan ook, ook wat kunt doen.

[naam 57] laat [medeverdachte 3] weten wat ze kan doen.

[medeverdachte 3] : Misschien kunnen we nog wat via [naam 58] of iemand anders wat los peuteren. Ook al kun jij 1000 regelen.

57. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1916 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 29-01-2016

Naam beller: [medeverdachte 3]

Naam gebelde: [naam 57]

[medeverdachte 3] zegt dat zij volgende week donderdag € 4000 bij elkaar kunnen leggen. [naam 57] zegt dat

zij volgende week ook wat kan bij leggen. […] Kan dat volgende vrijdag naar de advocaat en dan hebben ze hem vrij.

58. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 april 2018, opgenomen op pagina 1585 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 3] " (H) staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [verdachte] " (T) staat wordt [verdachte] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 2375

Subfile: 003

Datum: 26 maart 2015

H: Nomad?

NNM: .. (ntv) telefoon.

[medeverdachte 3] : Oh ja, zo'n telefoon, met het Zuiden in contact staan, zo'n […] PGP. Ik wil hebben van elke chapter dat we een paar centen bij elkaar leggen en dat we dat gaan .. (ntv)

T: Voor 1500 toch?

H: Overleg maar met [naam 63] (FON).

NNM: Gewoon even .. (ntv) Arnhem, geld bij mekaar verzamelen dus 1200 euro kost ie. […]

H: 1200 euro.

NNM: Ja, en dan eeh, .. (ntv) via het Zuiden dan eeh.

H: Jij gaat dan regelen dat jij dat betaalt.

NNM: Precies.

NNM: Maar moet wel even PGP zijn want voor hetzelfde ... (ntv) zitten. Want je hebt heel veel

verschillende soorten.

H: Nee, PGP komt uit het Zuiden weg […] Jullie regelen dat met [naam 59] (FON) he? […] Per chapter gaan we wat geld bij elkaar leggen. We splitsen dat even op. Ik denk dat we, eem' kiekn'. Hoeveel chapters hebben we? […] 8. Dat is de man 150 euro, per chapter. Maar we doen nou even. We hebben 2 weken de tijd want [medeverdachte 1] is toch nog 2 weken weg. 2 weken de tijd voor nemen dat we dat bij elkaar sprokkelen.

59. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen Opname Vertrouwelijke Communicatie d.d. 7 juni 2016, opgenomen op pagina 1814 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 22 mei 2016 is vertrouwelijk communicatie opgenomen in een personenauto. De geluidsfragmen-ten zijn uitgeluisterd en hieronder verwerkt.

Datum: 22 mei 2016

Tijd: 14:26 uur

[naam 38] , [naam 10] en NNV stappen in. […] [naam 10] zegt dat je er niet mee kan bellen je er niets mee kan doen. [naam 10] zegt dat ze dat een PGB (fon) heet. [naam 38] en [naam 10] zegt dat het gecodeerde berichten zijn. Daar kan je niks mee. Codering betekent dat niemand er in kan kijken, niemand. [naam 38] en [naam 10] zeggen beiden: Zelf de politie niet, Justitie niet, niemand.

[naam 38] : Na elk bericht zet je je telefoon weer uit. […] Stel dat ze je oppakken, willen ze je telefoon uitlezen; kunnen ze niet inkomen.

60. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1767 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 3] " (H) staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [medeverdachte 2] " of "R" staat wordt [medeverdachte 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 9260

Subfile: 050

Datum: 7 januari 2017

[naam 18] : Ik heb het er met meer mensen over gehad, gaat over die PGP. Dat loopt van mijn ook af deze maand. Van verschillende mensen loopt dat af .... (ntv) Moeten we daar mee doorgaan, die PGP of …? Voor de club bedoel ik. We zien elkaar elke dinsdag.

[medeverdachte 2] : Ik heb hem nou ook met/net 3 maanden verlengd.

61. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen goederen d.d. 5 maart 2018, opgenomen op pagina 427 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op 11 december 2017 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op het adres [adres 4] te Roermond. Deze heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen dat in een schuur op het genoemde adres een laboratorium zou zijn ingericht dat geschikt is voor de productie van synthetische drugs. Tijdens de doorzoeking zijn meerdere goederen in beslaggenomen waaronder diverse aan motorclub No Surrender te relateren goederen.

Er is ook een kasboek aangetroffen. Op 1 maart 2015 en op 10 december 2015 worden in totaal

€ 1500,- aan uitgaven vermeld met de omschrijving "Aanschaf PGP Security" en "PGP Sergeant".

62. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 april 2018, opgenomen op pagina 1762 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

NNM is niet per se steeds dezelfde persoon. Daar waar "ntv" staat wordt niet te verstaan bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 7981

Subfile: 023

Datum: 15 december 2016

NNM: Laten we even één ding voorop stellen, we hebben het over vertrouwen verhaal he. Nou, wat

je hier ziet en wat hier gebeurt, daar hou je je bek over. Overal. Enige wat je kan zeggen, als wordt

gevraagd: "Hoe was de club?" "Leuk." Voor de rest? Bek dicht! Nou? Dat je d'r heen bent geweest

(nvt). Je gaat niet eens vertellen hoe de inrichting is. Waar de wc-pot is, waar een ingang is. Overal

je bek over dichthouden. Nou? Ze gaan vragen. Ze komen bij je, ze gaan vragen. Politie komt bij je. […] Dus gewoon je bek dichthouden. […]

NNM: Die jongens willen wij niet binnen hebben, he. We willen geen probleemgeval. […]

NNM: …, maar wij moeten het weten. Als jij nu trammelant hebt en afnemers hebt betaald.

NNM: Adres, je voornaam, achternaam, adres.

NNM: (ntv) …weten, kunn'n rekening mee houden. Als je (ntv) een keer rippen dan…ja…En verdien je daar een grootkapitaal, gaat niet om, dan wordt van je verwacht dat je een kleinigheid afdraagt aan de club.

NNM: Dat zijn de regels.

63. Een schriftelijk bescheid, te weten een uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek, opgenomen op pagina 1890 van voornoemd dossier, voor zover inhoudend:

Datum: 16-04-2014

Naam beller: [medeverdachte 3]

Naam gebelde: [medeverdachte 1]

H: Kan ik morgen met [naam 24] , die president van Zwolle zien, die ... kan ik die installeren of moet ik wachten op de volgende vergadering.

K: Jij bedoelt de nieuwe president.

H: De president van Zwolle.

K: Ehh nou dat moet je zo doen [medeverdachte 3] ehhh die nieuwe president "die kan wel ze werk doen, dat balletje moet ik uitgeven als jij dan doet, dan is het aan de andere kant ook weer klaar, snap je.

H: Nee vind ik ook, goed idee.

K: Laat hij gewoon zijn werk doen als president en dat balletje krijgt hij dan van mij, ja.

H: Oke, broer dank je.

K: Oke [medeverdachte 3] , dank je.

64. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1632 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar "R" of [naam 4] staat wordt [naam 4] bedoeld.

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3447

Subfile: 001

Datum: 16 juli 2015

(p. 1633) NNM: We krijgen een paar problemen, denk ik. Je was vorige maandag en de week daarvoor in Nederland. Toen heb je dat gehaald, waarvan ik de naam niet noem. En andere dingen. En met jou

was afgesproken: 7.3, 7.5.

R: 3 7 5.

NNM: 375 was afgesproken. De laatste keer dat ik gehaald heb, was er een ander en heb jij 34

betaald. En dat je nog € 100,-- benzine moest betalen. Dat hebben ze me verteld.

D: Gisteren.

NNM: Ja, gisteren

D: Gisteren is van dinges en ik moet dan dat ding (ntv) naar captain Henkie

NNM: Nee nee

D: Ik moet dan 100 of 150 Euro aan captain [medeverdachte 3] geven

R: (ntv) anders verteld

NNM: Nee precies […]

NNM: Het gaat om andere zaken. We hebben tegen jou gezegd, daar was pres [naam 4] bij, dat jij/zij (sie) 3 7 5

R: Dat zijn ja de normale prijzen, voor Duitsland, en daar zit al iets voor [medeverdachte 3] in

D: (ntv) […]

(p. 1634) NNM: Dus jij geeft aan captain [naam 4] altijd dat andere geld, en hij geeft het aan captain [medeverdachte 3] .

R: (ntv)

D: Dan krijg ik het wel weer terug.

NNM: Ja precies

D: (ntv)

NNM: Dan is alles in orde. Voordat er stress komt tussen Duitsland en ons, ik wil dat niet.

R: Duidelijkheid, duidelijkheid

65. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 mei 2018, opgenomen op pagina 1578 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 3] " staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 6078

Subfile: 001

Datum: 27 oktober 2016

Er komen verschillende mensen de memberroom binnen, waaronder [naam 4] , [verdachte] en [naam 2] .

[medeverdachte 3] is ook aanwezig. Men heeft het er over dat de telefoons uit moeten.

[medeverdachte 3] : Ja, het helpt niks, jongens. Dit ding wordt afgeluisterd. Is allemaal een investering van niks.

Dit wordt afgeluisterd, jullie auto's kunnen dingen onder zitten, ingebouwd zitten. Van een paar weet

ik bijna zeker. […] Maar in ieder geval ben'n ze d'r ook één kwijt, nou we weten van wie dat is. Eh .... D'r worden een paar mensen in genoemd, die heb ik persoonlijk al aangesproken. Dus, die ze niet aangesproken is, weten zeker dat ze niet in het dossier staan.

66. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018, opgenomen op pagina 1627 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, wederom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar “R” of “ [naam 4] ” staat wordt bedoeld [naam 4] . Daar waar “J” staat of “ [naam 8] ” wordt bedoeld [naam 8] .

● Unit ID: A2-16283

File Number: 3352

Subfile: 005

Datum: 9 juli 2015

[verdachte] : ik zeg net, ik ben bezig om een jammer te kopen.

[naam 8] : Oké.

[verdachte] : Die hev rond de 10 meter. Als ze dan hier zitten zetten ze die gewoon aan. Pakt ook 3G, 4G, wifi, umts, dan stoort ie die.

[…]

Er wordt gevraagd waarom je dat eigenlijk zou willen doen? Voor de vergaderingen; oppassen met de telefoons.

67. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 januari 2017, opgenomen op pagina 626 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op vrijdag 13 januari 2017 omstreeks 07.00 uur werd door de officier van justitie mr. C. Fahner ter inbeslagneming het terrein gelegen aan de Kapitein Hatterastraat te Emmen en vervolgens ter doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in het clubhuis en verder op dat terrein aanwezige opstallen van motorclub No Surrender. (…) Als bijlage gaat bij dit proces-verbaal: totaaloverzicht inbeslaggenomen goederen.

Bijlage inbeslaggenomen goederen

Omschrijving goederen

Bv1.01.001 Jammer

68. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 mei 2018, opgenomen op pagina 1777 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisanten:

In het onderzoek Harka is gebruik gemaakt van OVC. Alle genoemde opnamen zijn in eerste aanleg beluisterd. Daar waar vervolgens opnamen zijn verwerkt in het dossier van het onderzoek Harka zijn deze opnamen door ons, verbalisanten, werderom beluisterd en is de inhoud hieronder weergegeven.

Daar waar " [medeverdachte 3] " of "H" staat wordt [medeverdachte 3] bedoeld. Daar waar " [naam 2] " of "E" staat wordt [naam 2] bedoeld.

● Unit ID: A2-16463

File Number: 8381

Subfile: 028

Datum: 22 december 2016

H: Nee, over [naam 38] […]

E: Ik heb ook met .. (ntv) ik had het gevoel dat hij wat doet, wat ik niet weet. Kiek, en hij heb, ik heb

altied ... (ntv)

H: Maar dat ken je zelf over beslissen

E: Maar luuster, .. (ntv) er zitten hoge bomen en daar moeten ze over stil holn', dat, dat, ik zeg

luuster, vroeg of laat komt 't uut want dat wil ik eigenlijk weetn'.

H: Ik heb het rapport gelezen en met zien buurjongen compleet jou, compleet jou voor schut gezet.

E: Wie, [naam 38] ?

H: Ja, compleet jou .. (ntv) totaal door de stront heen gehaald.

E: .. (ntv) vertel

H: Die is, maar niet dat ze jou er mee kunnen pakken. Ik kan het je wel laten lezen .. (ntv) advocaat

kan je een keer .. (ntv). Ik heb het gelezen. Hij heeft jou naam continu in de gesprekken in de auto

genoemd.

E: .. (ntv) graag lezen

H: Dat moet je ook lezen maar dat is jouw pakkie an, niet mijn, dat is jouw pakkie an. Dus dat is erg

genoeg.

E: .. (ntv) baas wel, dus.

H: Je hebt hem er over, we benn' allemaal captain .. (ntv) jou toch .. (ntv)

E: Ik heb het idee .. (ntv) gek benn' ... (ntv) niet luustern' wiln'. Ik heb, hij kwam, .. (ntv) naar me

toe .. (ntv) hol die man eem' in toom. Ik weet niet wat hij wil want volgens mij wil hij ons allemaal

achter de tralies hebben

H: Nou ja, het belangrijkste is hij heeft zich wel beroepen op zien zwijgrecht. Maar die ding' benn

zenders van hun geweest. Hij heeft dat natuurlijk niet tegen hun verteld, het benn' zender van hun

geweest.

E: Oh, hij heeft over mij praat in auto.

H: In auto ja. Nee, hij heeft zelf

E: Hij heb niks in de auto zegt persoonlijk maar?

H: Nee, hij beroept zich volledig op zijn zwijgrecht

E: Daar hev e mij goed deur de stront hen hoalt..(ntv)

H: Hij hev jou. Nee, niet deur de stront..(ntv) hij hev jouw naam continu gebruikt daar in, in die

gesprekken

E:Oké

H: Maar niet negatief. Voor hem was dat positief. Alleen dat is opgenomen en daar ben jij natuurlijk

nog eeh, leading man. Alleen niet. Dat onderzoek is gestopt. De rechtbank heeft gezegd dit is mij

niet de moeite waard om daar over te praten .. (ntv)

E: Kan ik niks van verwachten nou.

H: Kan jij niks van verwachten. Dat is helemaal zeker maar het enigste, waar hij voor zit is het

recidive gevaar. Dat onderzoek is net gestopt. dat is. Er loopt een onderzoek tegen ons

E: Dat, veur dit kenn ze mij niet nog een keer voor opholn'

H: Echt waar niet. Dit komt nooit een zaak tegen jou, veur dit niet.

E: Nee, nee, nee

H: Er kan wel iets anders weezn' natuurlijk. Maar dit van [naam 38] kan niks voor jou worden. Alleen, jouw

naam is wel 10 keer gevallen.

(…)

H: Alleen we moeten hem alleen beter sturen. Als hij weer in de toekomst dit wil dat hij zien auto in de gaten houdt, dat hij zien bek moet dicht houden.

69. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 februari 2018, opgenomen op pagina 1128 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:

Op maandag 10 juli 2017 deed ik onderzoek naar het Huishoudelijk Reglement No Surrender MC National Board. Ik zag in dit Huishoudelijk Reglement, onder paragraaf 7 genaamd 'Contributie', de volgende tekst staan: "Ieder Chapter betaald per maand € 1,00 per lid aan BHC. De Treasurer van het Chapter is verantwoordelijk voor de afdracht aan BHC."

Ik deed onderzoek naar de gebruikte afkorting 'BHC'. Volgens een kennisdocument uit 2010 van de KLPD met de titel 'Hells Angels en andere 1%-MG's in Nederland' worden gedetineerde leden van de Hells Angels 'Big House Crew' genoemd.

1 FDO-001-12 met bijlagen (pagina 197)

2 AH-02-01 met bijlagen (pagina 177)

3 Zie bijvoorbeeld de bewijsmiddelen 15, 26, 29 en 33 in de bijlage

4 ECLI:NL:RBNNE:2017:2832

5 ECLI:NL:RBNNE:2018:5241

6 Bewijsmiddel 39 in bijlage

7 AH-043-01 (pagina 1354)

8 opgenomen op pagina 3735 van het dossier Akepa

9 opgenomen op pagina's 3737 en 3738 van het dossier Akepa

10 opgenomen op pagina 792 e.v. van het dossier Akepa