Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2020:3373

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
02-10-2020
Zaaknummer
171427
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Beschikking
Inhoudsindicatie

Tweetalige beschikking beëindiging ouderlijk gezag van de moeder.

Omdat de zitting grotendeels in het Fries plaats heeft gevonden, heeft de rechtbank in de beschikking in het Fries uitgelegd waarom de rechtbank vindt dat er aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaakgegevens : C/17/171427 / FA RK 20-180

datum uitspraak: 18 september 2020

beschikking beëindiging van het ouderlijk gezag


in de zaak van

Raad voor de Kinderbescherming Leeuwarden, hierna te noemen de RvdK,

gevestigd te Zwolle.

betreffende

[de minderjarige] geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] , hierna te noemen [de minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Amsterdam,

[naam] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

[naam] en [naam] , hierna te noemen de pleegouders,

wonende te [woonplaats] .

1 Het procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de RvdK van 13 februari 2020, ingekomen bij de griffie op

14 februari 2020,

- de brief van 28 januari 2020, waarin de GI zich bereid verklaard om de voogdij te aanvaarden,

- de brief van de pleegouders van 2 september 2020.

1.2.

Op 4 september 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. F. Hofstra,

- namens de RvdK, [naam raadsmedewerker] ,

- namens de GI, [naam jeugdzorgwerker] .

Op verzoek van de moeder was haar mentor, [naam] , als informant ter zitting aanwezig.

1.3.

De pleegouders zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

2 De feiten

2.1.

Het ouderlijk gezag over [de minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

2.2.

Bij beschikking van de kinderrechter van 10 november 2017 is de ondertoezichtstelling van [de minderjarige] uitgesproken. Sinds 10 november 2017 is [de minderjarige] tevens met een machtiging van de kinderrechter uit huis geplaatst en verblijft zij bij de pleegouders. Deze maatregelen zijn sindsdien telkens verlengd en duren nog steeds voort.

2.3.

Het verzoek en de standpunten

Het verzoek van de RvdK
2.4. De RvdK heeft verzocht het gezag van de moeder te beëindigen en de GI tot voogd over [de minderjarige] te benoemen. Ter onderbouwing van het verzoek voert de RvdK aan dat een gezagbeëindiging de meest passende maatregel is, omdat het perspectief van [de minderjarige] duidelijk is en er niet meer naar een thuisplaatsing toe wordt gewerkt. [de minderjarige] woont al sinds 2017 bij de perspectief biedende pleegouders. [de minderjarige] is aan hen gehecht en zij ontwikkelt zich goed. De RvdK is van mening dat mede gelet op het persoonlijk functioneren van de moeder, haar beperking en haar beperkte leerbaarheid, zij niet in staat zal zijn de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en verzorgen van [de minderjarige] zelf te dragen. Voor [de minderjarige] is het belangrijk dat op korte termijn juridische duidelijkheid komt over haar toekomstperspectief. Dit draagt bij aan meer rust, duidelijkheid en stabiliteit voor [de minderjarige] . Het is belangrijk dat de moeder in beeld blijft bij [de minderjarige] en de RvdK vindt dat daarvoor de juiste omstandigheden zijn gecreëerd die passend zijn bij de moeder. De RvdK ziet dat het contact tussen de moeder en [de minderjarige] warm is en dit is van grote waarde voor de ontwikkeling van [de minderjarige] . Omdat het contact tussen de pleegouders en de moeder niet goed is, vindt de RvdK het van belang dat er een neutrale derde als voogd wordt benoemd. Nu de GI op dit moment al betrokken is, ligt het voor de hand dat de GI de voogd wordt.

Het standpunt van de pleegouders

2.5.

De pleegouders hebben de rechtbank schriftelijk laten weten dat zij er bewust voor kiezen niet bij de zitting aanwezig te zijn. Zij willen zich richten op [de minderjarige] en haar toekomst en zich niet mengen in de discussie over de gezagsbeëindiging. Zij staan achter het verzoek van de RvdK.

It stânpunt fan de mem

2.6.

Troch en út namme fan de mem is op de sitting oanjûn dat de mem har tsjin it fersyk fan de RvdK ferset. Se hat sels gjin maklike jeugd hân en se wol dat [de minderjarige] it better hat as har. De mem hat in hiele goede bân mei [de minderjarige] en wol der graach foar har wêze. Op dit stuit hat de mem net it gefoel dat se it gesach oer [de minderjarige] hat. De pleechâlden belûke har net út harren sels by (de beslissingen oer) [de minderjarige] . De mem moat oeral om freegje. Dêrnjonken fynt de mem dat der gjin goed ûndersyk dien is nei de mooglikheden fan de mem en har partner yn de opfieding en fersoarging fan [de minderjarige] . De mem en har partner wenje by Talant, mar binne frij selsstannich. Talant is net in protte tiid oan harren kwyt. De mem sjocht it gesach oer [de minderjarige] as it lêste stikje dat se noch foar [de minderjarige] dwaan kin.

3 De beoordeling

3.1.

De rechter kan op grond van artikel 1:266, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) het gezag van een ouder beëindigen, indien

a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 1:247, tweede lid, BW te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of

b. de ouder het gezag misbruikt.

3.2.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 20 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind moeten bij het nemen van een beslissing tot gezagsbeëindiging de belangen van het kind voorop staan.

3.3.

Om't de sitting foar in grut part yn it Frysk holden is, sil de rjochtbank no fierder gean yn it Frysk en útlizze wêrom't sy fynt dat oan de wetlike easken foldien is.

3.4.

Ut de stikken en alles wat op de sitting nei foaren brocht is, begrypt de rjochtbank dat [de minderjarige] op har jonge leeftyd fan hast fjouwer jier, al in protte meimakke hat. De mem hat in ferstanlike beheining en koe [de minderjarige] net biede wat se nedich hie. Doe't [de minderjarige] sân moanne âld wie, is sy mei de mem by de pleechâlden wenjen gien. Dêrfoar hie se as lytse poppe al te meitsjen hân mei wikseljende en ûnfeilige opfiedingssituaasjes en wie der sprake fan fysike en emosjonele ferwaarleazing. Nei in pear moanne by de pleechâlden is de mem ferhuze en is [de minderjarige] by de pleechâlden wenjen bleaun. Dit is dan ek de opfiedingssituaasje dy't [de minderjarige] ken en wêr't sy oan wend is. [de minderjarige] is boppedat op har plak by de pleechâlden en sy ûntwikkelt har dêr goed. Sy is feilich hechte oan de minsken dy't har al langere tiid opfiede en fersoargje. De rjochtbank fynt dan ek dat dizze situaasje foar [de minderjarige] sa bliuwe moat. Der is yn 2018 troch MeiDy ûndersyk dien nei wat de mem biede kin yn de opfieding en fersoarging fan [de minderjarige] . Doe is dúdlik wurden dat mem net goed ynskatte kin wat [de minderjarige] nedich hat en har net foldwaande feiligens biede kin. De mem hat oanjûn dat sy har libben no better op oarder hat en dat sy graach noch in kâns ha wol om sjen te litten dat sy (no wol) de ferantwurdlikheid fan de fersoarging en opfieding fan [de minderjarige] drage kin. De rjochtbank hat each foar de positive ûntjouwings (ontwikkelingen) dy't de mem trochmakke hat en wol har hjir ek in komplimint foar jaan. It belang fan [de minderjarige] stiet no lykwols foarop en de rjochtbank fynt dat har belang freget dat har opfiedingssituaasje bliuwt sa as dy is.

3.5.

Op dit momint hat de mem noch it gesach oer [de minderjarige] , wylst [de minderjarige] net by de mem opgroeie sil. Dit jout ûndúdlikheid foar [de minderjarige] . De rjochtbank fynt dan ek dat it gesach fan de mem einigje moat. De rjochtbank begrypt dat de mem hjir in hiele protte muoite mei hat en dat it foar har fielt as it lêste stikje dat se noch oer [de minderjarige] te sizzen hat, ek al hat se it gesach, neffens harsels, de ôfrûne jierren al net echt útfierd as útfiere kinnen. De mem sil lykwols altyd de mem fan [de minderjarige] bliuwe. Dat feroaret net trochdat sy net mear it gesach oer [de minderjarige] hat. De mem en [de minderjarige] ha in goeie bân. It is belangryk dat dit sa bliuwt en dat dêr bliuwend yn ynfestearre wurdt. It beëinigjen fan it gesach by de mem bringt dan ek de dúdlikheid dy't [de minderjarige] nedich hat oer wêr't se opgroeit, mar nimt net de bân tusken de mem en [de minderjarige] wei.

3.6.

De rjochtbank sil de GI as fâd (voogd) oer [de minderjarige] beneame. De RvdK hat foldwaande ûnderboud wêrom 't dit it measte yn it belang fan [de minderjarige] is. De GI is in neutrale partij en de rjochtbank fynt it wichtich dat dy belutsen bliuwt om ôfspraken te meitsjen mei (en tusken) de mem en de pleechâlden. De GI is op dit stuit nammentlik ek al belutsen by [de minderjarige] en kin dêrtroch de situaasje goed beoardielje en yn it each hâlde. Ek kin de GI de mem de begelieding biede dy't sy nedich hat en ynsette op goed kontakt tusken [de minderjarige] en de mem. It is fan belang dat de mem in wichtige rol yn it libben fan [de minderjarige] hâldt en dat der tusken harren ûnbelêst kontakt wêze kin.

4 De beslissing


De rjochtbank:

4.1.

beëiniget it âlderlik gesach fan [de moeder], berne op [geboortedatum] te [geboorteplaats] oer [de minderjarige], berne op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] (beëindigt het ouderlijk gezag van [de moeder], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] over [de minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] );

4.2.

beneamt William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, fêstige yn Amsterdam, ta fâd oer [de minderjarige] (benoemt William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, gevestigd te Amsterdam, tot voogd over [de minderjarige] );

4.3.

ferklearret dizze beskikking útfierber by foarrie (verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad).

Deze beschikking is gegeven door mr. S.T. Kooistra, kinderrechter, in tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

c441