Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:5631

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
10-09-2019
Datum publicatie
30-01-2020
Zaaknummer
7304390 \ CV EXPL 18-6326
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Productenaansprakelijkheid.

Redelijkerwijs te verwachten gebruik en onvoldoende voor gevaar gewaarschuwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 7304390 \ CV EXPL 18-6326

vonnis van de kantonrechter van 10 september 2019

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [postcode] [woonplaats] , [adres] ,

eiser, hierna: [eiser],

gemachtigde: DAS Ned. Rechtsbijstand Verz.mij NV,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shops For Toys B.V.,

gevestigd te 7604 BJ Almelo, Schuilenburglaan 1,

gedaagde, hierna: Shops for Toys,

gemachtigde: mr. L. Holtrop.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 december 2018;

- het proces-verbaal van de comparitie van 28 mei 2019 en de daaraan voorafgaand door partijen aan de kantonrechter gestuurde stukken;

- de akte depot van 28 mei 2019.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

[eiser] heeft op 10 november 2017 een tol van het merk Topblades gekocht. [eiser] heeft de tol gekocht bij de winkel Kruidvat. Shops for Toys is de importeur in de zin van art. 6:187 lid 3 BW van dergelijke tollen.

2.2.

De tol, met verpakking, die [eiser] stelt te hebben gekocht, is op de griffie van de rechtbank gedeponeerd. De gedeponeerde tol heeft een ijzeren punt. Een foto van de tol en de ijzeren punt is achter de dagvaarding in productie 2 opgenomen. Op de verpakking is vermeld dat Shops for Toys de importeur is. Op de verpakking is geen waarschuwing tegen gebruik op zachte of houten vloeren opgenomen.

Shops for Toys heeft als productie 2 een foto overgelegd van een door haar geïmporteerde tol met een ronde ijzeren punt.

2.3.

In opdracht van [eiser] heeft ing. R. Verhees van DEKRA Experts (hierna: Dekra) gerapporteerd over schade aan de houten vloer van [eiser] . In zijn rapport van 2 juli 2018 is onder meer het volgende opgenomen:

Aan de onderzijde van de tol bevindt zich een stalen puntje, gezien de hardheid en de vorm van het puntje is het niet denkbeeldig, maar voor de hand liggend dat schade aan een kersenhouten vloer kan ontstaan.

Op de verpakking wordt niet gewaarschuwd voor het gebruik van de tol op zachte ondergronden of dat het gebruik van de tol voor binnen dan wel buiten is bedoeld.

(…)

De beschadigingen op de kersen houten vloer van partij 1 zijn naar ons oordeel een gevolg van de speelgoedtol.

Wij hebben duidelijk diverse putjes in de kersen houten vloer gezien die ruw en korrelig aanvoelden. De afdruk van de beschadigingen komt overeen met de punt van de speelgoedtol

(…)

Onderstaand treft u een globale kostencalculatie aan voor het herstellen van de vloer

omschrijving

- begeleiden herstelwerkzaamheden EUR 360,00

- schuren en lakken vloer EUR 922,50

- drijven en stoppen vloer EUR 230,40

- in- en uitruimen woonkamer incl. transport EUR 650,00

- externe opslag EUR 300,00

Totaal exclusief btw EUR 2.462,90

21% btw EUR 517,21

Totaal inclusief btw EUR 2.980,11

Bij brief van 20 mei 2019 heeft Verhees aanvullend onder meer nog het volgende verklaard:

Wij hebben de afdrukken in de vloer en het puntje van de tol uitvoerig geïnspecteerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de aard en omvang van de gebreken door de tol moet zijn veroorzaakt. Oftewel de afdruk van de beschadigingen komt overeen met de punt van de speelgoedtol.

2.4.

Voor haar onderzoek heeft Dekra € 1.149,50 gefactureerd aan de rechtsbijstandsverzekeraar van [eiser] .

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter Shops for Toys uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt tot betaling van € 2.980,11 in hoofdsom, vermeerderd met wettelijke rente, van € 1.149,50 wegens expertisekosten, van € 423,01 wegens buitengerechtelijke incassokosten en van de proceskosten.

3.2.

Shops for Toys voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover van belang nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

[eiser] stelt dat Shops for Toys een gebrekkige tol in het verkeer heeft gebracht, die niet de veiligheid bood die in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. Het gebruik dat de zoon van [eiser] van de tol heeft gemaakt was redelijkerwijs voorzienbaar en op geen enkele wijze is kenbaar gemaakt dat de tol niet voor dit gebruik was bedoeld. Door dat gebruik is volgens [eiser] zijn vloer beschadigd geraakt. [eiser] meent daarom dat Shops for Toys op grond van art. 6:185 e.v. BW aansprakelijk is voor de schade aan zijn vloer.

4.2.

Shops for Toys betwist aansprakelijk te zijn. Zij stelt dat de tol niet gebrekkig is. Er is sprake van een normale tol en kinderen kunnen volgens haar gewoon met de tol op de vloer spelen. Het onderzoek van Dekra is naar de mening van Shops for Toys ondeugdelijk, omdat er geen concreet onderzoek is gedaan naar de vraag of deze tol de gestelde schade heeft veroorzaakt. Evenmin is getest of de tol schade veroorzaakt aan andere, minder zachte vloeren, dan vloer van [eiser] . Shops for Toys betwist ten slotte de omvang van de gestelde schade.

4.3.

De kantonrechter stelt bij zijn beoordeling voorop dat Shops for Toys ingevolge de artikelen 6:185 en 187 lid 3 BW risico-aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek in de door haar geïmporteerde tol. De tol is gebrekkig, indien deze niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen. Daarbij zijn de presentatie van de tol en het redelijkerwijs te verwachten gebruik daarvan in het bijzonder van belang.

De kantonrechter constateert dat Shops for Toys niet betwist dat het gebruik door een jong kind in een woonkamer op een houten vloer redelijkerwijs te verwachten is. Sterker nog, Shops for Toys stelt zelf dat de tol bedoeld is voor gebruik door kinderen op de vloer. Verder erkent zij dat zij niet heeft gewaarschuwd voor mogelijke schade bij gebruik op bepaalde vloeren. De kantonrechter heeft vastgesteld dat op de verpakking van de door [eiser] gedeponeerde tol alleen gewaarschuwd wordt voor verstikkingsgevaar. Of de kersenhouten vloer van [eiser] nu hard of zacht is en of deze vloer goed was onderhouden, doet naar het oordeel van de kantonrechter niet ter zake. Het is van algemene bekendheid dat dergelijke vloeren gangbaar zijn en dat deze niet altijd even goed zijn onderhouden. Het was redelijkerwijs te verwachten dat de tol op een dergelijke vloer gebruikt zou worden door een jong kind. Als door dat gebruik schade ontstaat, terwijl niet is gewaarschuwd is sprake van een instructiefout en daarmee van een gebrekkig product. Het kan wel zo zijn dat gebrekkig onderhoud, als dat ook een oorzaak is van de schade, reden is voor vermindering van aansprakelijkheid (art. 6:185 lid 2 BW) of van de vergoedingsplicht (art. 6:101 BW) en ook verrekening van voordeel wegens nieuw voor oud (art. 6:100 BW) kan aan de orde zijn.

4.4.

[eiser] heeft bij dagvaarding een foto van de tol in het geding gebracht en de tol met verpakking op de comparitie aan de kantonrechter overhandigd. Shops for Toys heeft de tol kunnen bekijken en daarop betwist dat zij deze tol in het verkeer heeft gebracht. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat het wel degelijk gaat om een door Shops for Toys in het verkeer gebrachte tol. De verpakking vermeldt dat met zoveel woorden. De gedeponeerde tol past feilloos in die verpakking en Shops for Toys heeft niet betwist dat de door haar geïmporteerde tollen bij de winkel Kruidvat te koop waren.

Ter illustratie zijn hieronder foto's van de gedeponeerde tol en verpakking opgenomen.

Weliswaar rust de bewijslast van de stelling dat Shops for Toys als producent heeft te gelden op [eiser] , maar de kantonrechter acht dit feit voorshands bewezen. Hij zal Shops for Toys de gelegenheid bieden tegenbewijs te leveren.

4.5.

Als Shops for Toys er niet in slaagt het voorshandse bewijsoordeel te ontzenuwen, rijst de vraag welke schade door het gebrek in de tol is ontstaan. [eiser] draagt ook daarvan de bewijslast (art. 6:188 BW). De kantonrechter merkt met betrekking tot de schade op dat Shops for Toys weliswaar terecht stelt dat het moet gaan om schade aan een andere zaak (art. 6:190 BW), maar daarmee is niet gezegd dat enkel directe herstelkosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. De omvang van de te vergoeden schade moet worden bepaald aan de hand van de bepalingen over schadevergoeding van titel 1, afdeling 10 van boek 6 BW. Dit zal er onder omstandigheden toe kunnen leiden dat de koper van een gebrekkig product in geval van zaaksbeschadiging niet slechts de schade, gelegen in het verlies of de waardevermindering van die zaak c.q. de herstelkosten kan vorderen, maar ook schade die hij anderszins als gevolg daarvan in de privésfeer heeft geleden (vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/268).

Het komt de kantonrechter echter wel voor dat de "globale kostencalculatie" van Dekra niet veel meer is dan een handvat om tot een schatting van de schade te komen. De kans bestaat dat de kantonrechter op een lager bedrag uitkomt. Met name de posten begeleiden herstelwerkzaamheden (€ 360,00), in- en uitruimen woonkamer incl. transport (€ 650,00) en externe opslag (€ 300,00) zijn erg mager onderbouwd, terwijl ook verrekening van voordeel wegens nieuw voor oud een matigende rol kan spelen.

4.6.

Gelet op al het voorgaande en op het feit dat de kantonrechter vooralsnog van oordeel is dat de expertisekosten en buitengerechtelijke incassokosten niet voor toewijzing in aanmerking komen, geeft de kantonrechter partijen in overweging nogmaals te proberen de zaak onderling op te lossen. Zij zouden zich zodoende de kosten van het verder procederen kunnen besparen. Als partijen een regeling treffen, kunnen zij de kantonrechter verzoeken deze in een vonnis vast te leggen.

De kantonrechter zal de zaak naar de rol verwijzen om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de vraag of zij de zaak onderling tot een oplossing willen brengen. Als partijen een regeling hebben getroffen en hun regeling door de kantonrechter vastgelegd willen zien, moeten zij de regeling bij akte in het geding brengen. De kantonrechter zal partijen in dat geval vervolgens bij vonnis (zo mogelijk 1 week na de akte) tot nakoming van die regeling veroordelen.

Voor het geval dat partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen of willen komen, zal Shops for Toys worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorshandse bewijsoordeel dat is opgenomen in overweging 4.4.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verwijst de zaak naar de rol van 8 oktober 2019,

voor het geval partijen een regeling hebben getroffen:

voor uitlating door partijen over de vraag of zij hun regeling in een vonnis vastgelegd willen zien;

voor het geval partijen geen regeling hebben getroffen:

5.2.

laat Shops for Toys toe tot het leveren van tegenbewijs tegen het onder 4.4 opgenomen voorshandse bewijsoordeel;

5.3.

bepaalt dat Shops for Toys zich op de rolzitting van 8 oktober 2019 schriftelijk kan uitlaten over de vraag hoe zij het tegenbewijs wil leveren;

5.4.

bepaalt dat, als Shops for Toys bewijs wil leveren met schriftelijke stukken, zij deze stukken op de hiervoor genoemde rolzitting over moet leggen;

5.5.

bepaalt dat Shops for Toys, als zij bewijs door getuigen wil leveren, de naam en woonplaats van de te horen getuigen moet opgeven met de verhinderdata voor de periode van december 2019 tot en met maart 2020 van haarzelf, haar gemachtigde en de getuigen en zo mogelijk van de tegenpartij, waarna een dag voor het getuigenverhoor zal worden vastgesteld;

5.6.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. E.W. van Weringh en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2019.

typ/conc: 16142/EW

coll: