Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:4096

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
10-09-2019
Datum publicatie
04-10-2019
Zaaknummer
7709395 CV EXPL 19-3884
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Auteursrecht foto's

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rolnummer: 7709395 \ CV EXPL 19-3884

Vonnis van de kantonrechter d.d. 10 september 2019

inzake

de besloten vennootschap

HOLLANDSE HOOGTE B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

gemachtigde: Rosmalen Nedland,

tegen

de besloten vennootschap

RAAK TOTAALADVIES B.V.,

gevestigd te Hoogezand,

gedaagde,

gemachtigde: T. Raspe.

Partijen zullen hierna Hollandse Hoogte en Raak worden genoemd.

1 Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 april 2019;

- de mondelinge conclusie van antwoord van 30 april 2019;

- de conclusie van repliek van 28 mei 2019;

- de conclusie van dupliek van 25 juni 2019;

- de akte uitlaten zijdens Hollandse Hoogte van 9 juli 2019.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

2.2.

Hollandse Hoogte beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze rechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij licentie overgedragen aan Hollandse Hoogte.

2.3.

Permission Machine is gemachtigd om licenties aan te bieden en te verstrekken. Ook is zij gemachtigd om inbreuken op te sporen en de rechten van Hollandse Hoogte te handhaven.

2.4.

De door Hollandse Hoogte geëxploiteerde beeldbank bevat onder meer de auteursrechtelijk beschermde foto met nummer 17865706 (hierna: de foto).

2.5.

Raak is eigenaar van de website www.raaktotaaladvies.nl (hierna: de website).

2.6.

Bij brief van 5 september 2017 hebben Hollandse Hoogte en Permission Machine Raak erop gewezen dat de foto gedurende enige tijd op de website heeft gestaan en dat het gebruik van de foto zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Hollandse Hoogte en Permission Machine hebben Raak aansprakelijk gesteld en haar een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende verwijdering van de foto en betaling van een bedrag van € 295,00 aan gemiste licentievergoeding en gemaakte kosten. Raak is niet op dit voorstel ingegaan. Hollandse Hoogte heeft de vordering vervolgens overgedragen aan haar gemachtigde Rosmalen Nedland.

2.7.

Rosmalen Nedland heeft bij brief van 13 maart 2018 Raak aangemaand de foto niet meer te gebruiken en een bedrag van € 855,00 aan schadevergoeding te betalen wegens de auteursrechtinbreuk, bestaande uit € 500,00 aan gemiste licentievergoeding, € 295,00 aan door Permission Machine gemaakte kosten en € 60,00 aan door Rosmalen Nedland gemaakte kosten. Ondanks sommaties heeft Raak niets betaald. Hollandse Hoogte is ten slotte deze procedure gestart.

3 Het standpunt van Hollandse Hoogte

3.1.

Hollandse Hoogte vordert, verkort weergegeven, dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Raak:

veroordeelt tot betaling van:

- een bedrag van € 372,38 dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 april 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

- vergoeding van de door Permission Machine en Rosmalen Nedland verrichte werkzaamheden ter hoogte van € 127,62 ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv)

- de proceskosten ex artikel 1019h Rv dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag;

gelast om binnen tien dagen na betekening van het vonnis de foto van de server te verwijderen en verwijderd te houden en deze foto ook niet anderszins te gebruiken, dit op last van een dwangsom van € 25,00 per foto voor iedere dag dat deze niet van de server is verwijderd, een en ander tot een maximumbedrag van € 1.000,00 per foto, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2.

Hollandse Hoogte legt, samengevat weergegeven, aan haar vordering ten grondslag dat zij schade heeft geleden doordat Raak de foto heeft geopenbaard door deze op de website te plaatsen zonder daarvoor een licentievergoeding te betalen, zonder naamsvermelding en onder bijsnijding en/of bewerking van de foto. Deze schade bestaat uit de gemiste licentievergoeding, opsporings- en uitzoekkosten, kosten voor het minnelijke traject, overige immateriële schade en gerechtskosten. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Hollandse Hoogte de (originele) foto en een screenshot van www.raaktotaaladvies.nl, waarop de foto in bijgesneden formaat zichtbaar is, overgelegd.

4 Het standpunt van Raak

4.1.

Raak betwist de vordering en voert daartoe, samengevat weergegeven, het volgende als verweer aan. Zij voert aan dat zij Hollandse Hoogte een aantal vragen heeft gesteld met betrekking tot de fotograaf van de foto, maar dat zij geen reactie heeft ontvangen. Daarnaast voert Raak aan dat op de website een andere foto heeft gestaan dan de foto waar het volgens Hollandse Hoogte om gaat. Ter onderbouwing van haar verweer heeft Raak een foto in het geding gebracht. Het gaat volgens Raak om een foto die op internet is te vinden wanneer op Raak Totaaladvies wordt gezocht. Deze foto stond al sinds 2000 op de website, aldus Raak.

5 De beoordeling

5.1.

Aan de kantonrechter ligt ter beoordeling de vraag voor of Raak jegens Hollandse Hoogte schadeplichtig is op grond van een aan haar toe te rekenen inbreuk op auteursrechten op de foto. De kantonrechter overweegt daarover als volgt en zal, voor zover van belang voor de uitkomst van deze zaak, nader ingaan op hetgeen partijen (overigens) ter onderbouwing van hun stellingen naar voren hebben gebracht en aan stukken hebben overgelegd.

inbreuk op het auteursrecht

5.2.

Hollandse Hoogte heeft onweersproken gesteld dat de foto auteursrechtelijk is beschermd en dat zij de rechthebbende is op dit auteursrecht. De kantonrechter overweegt dat op grond van artikel 1 van de Auteurswet (Aw) de auteursrechthebbende het uitsluitende recht heeft om de foto openbaar te maken. Anderen mogen dit in beginsel alleen met toestemming van de rechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen. Verder komt aan de maker van de foto op grond van artikel 25 lid 1 sub a Aw in beginsel het recht toe op vermelding van zijn naam of een andere aanduiding als maker bij de foto.

5.3.

Hollandse Hoogte heeft gesteld dat Raak de foto zonder licentie heeft geopenbaard op de website. Raak heeft daartegen aangevoerd dat het om een andere foto gaat, die sinds 2000 op de website staat. Hollandse Hoogte heeft vervolgens bij conclusie van repliek haar stelling nader toegelicht en onderbouwd. Zo heeft zij een tweetal screenshots in het geding gebracht, waaruit blijkt dat de foto in haar portfolio wordt aangeboden en dat de fotograaf is aangesloten bij Hollandse Hoogte. Verder heeft zij toegelicht dat de foto is gemaakt in 2013. Ten slotte heeft zij een screenshot van de "Waybackmachine" overgelegd, waaruit blijkt dat de foto op 11 oktober 2017 op de website zichtbaar is geweest. Raak heeft haar betwisting in het licht van de (gemotiveerde) stelling van Hollandse Hoogte niet (voldoende) onderbouwd. Zij heeft slechts volstaan met een herhaling van haar verweer dat zij om een bewijs van de overeenkomst tussen Hollandse Hoogte en de fotograaf heeft verzocht en dat zij de foto niet herkent. Zij heeft ook geen stukken overgelegd waaruit de juistheid van haar verweer kan blijken. Daarmee heeft Raak onvoldoende weerlegd dat zij de foto heeft geopenbaard op de website. De kantonrechter neemt dat daarom als vaststaand aan en passeert het verweer van Raak, zodat van de juistheid van het gestelde dient uit te worden gegaan.

5.4.

Nu vast staat dat de foto zichtbaar is (geweest) op de website van Raak, zonder toestemming van Hollandse Hoogte, onder bewerking en zonder naamsvermelding openbaar is gemaakt, is er sprake van een inbreuk op de hiervoor onder 5.2. genoemde auteursrecht- en persoonlijkheidsrechten. Hiermee handelt Raak onrechtmatig jegens Hollandse Hoogte. Dit maakt dat Raak schadeplichtig is tegenover Hollandse Hoogte. Raak had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de foto en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruik van de foto. Dit heeft zij nagelaten.

omvang van de schade

5.5.

Hollande Hoogte heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat als gevolg van de geconstateerde inbreuk schade is geleden. De foto is opgenomen in een beeldbank en voor het gebruik daarvan op een website moet normaliter een licentievergoeding worden betaald. Er is dus sprake van commercieel gebruik van de foto. Door het gebruik van de foto zonder toestemming derft Hollandse Hoogte de licentievergoeding. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal de kantonrechter deze begroten op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade.

5.6.

Uitgangspunt bij deze begroting is dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als er wel toestemming voor de openbaarmaking was gevraagd. Hollandse Hoogte stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de Tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem. Raak heeft dit op zichzelf niet weersproken, zodat de kantonrechter deze Tarievenlijst zal hanteren. Hollandse Hoogte is voor wat betreft het toepasselijke tarief uitgegaan van het gemiddelde van de tarieven die gelden voor het gebruik van een foto in de verschillende pixelmaten voor de plaatsing van één week tot één maand op een website met een nationale domeinnaam. Zij heeft aan de hand daarvan becijferd dat Raak minimaal een bedrag van € 248,25 verschuldigd zou zijn geweest. Hollandse Hoogte heeft onweersproken gesteld dat Raak de foto minimaal één maand heeft gebruikt. De kantonrechter volgt Hollandse Hoogte daarom in haar standpunt dat kan worden uitgegaan van de tarieven behorend bij het gebruik tot één maand. Nu het daarnaast gaat om een website met een .nl domeinnaam en Raak niet heeft bestreden dat moet worden uitgegaan van het gemiddelde tarief van diverse pixelmaten, gaat de kantonrechter uit van het gemiddelde van de tarieven die gelden voor het gebruik van een foto in diverse pixelmaten van één week tot één maand op een website met een nationale domeinnaam. Dit gemiddelde bedraagt € 248,25 per foto. Raak dient dit bedrag aan Hollandse Hoogte te vergoeden.

5.7.

Hollandse Hoogte heeft tevens gevorderd dat het bedrag van € 248,25 vermeerderd wordt met 50 % wegens het openbaren zonder naamsvermelding in weerwil met het beschikkingsrecht van de auteursrechthebbende, en het bijsnijden c.q. bewerken van de foto. De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25 % te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege het ontbreken van naamsvermelding en het gebruik in bewerkte vorm. De kantonrechter ziet geen aanleiding om schadevergoeding toe te kennen wegens de door Hollandse Hoogte gestelde afbreuk aan het zelfbeschikkingsrecht oftewel het recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Dit omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de foto is verdisconteerd in de licentievergoeding. De kantonrechter stelt de door Raak te betalen vergoeding daarmee vast op € 310,31.

5.8.

Op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek komen gemaakte kosten voor onderzoek naar en/of opsporing van een auteursrechtinbreuk voor vergoeding in aanmerking voor zover zij in redelijkheid zijn gemaakt. Uit productie 4 bij dagvaarding valt af te leiden dat Permission Machine daar 20 minuten aan heeft besteed. Uitgaande van het gestelde uurtarief van € 105,00 per uur, komt deze schadepost op een bedrag van € 35,00.

verwijderen foto

5.9.

Hollandse Hoogte heeft voorts verwijdering van de foto van de (server van de) website gevorderd. Uit de door Hollandse Hoogte bij conclusie van repliek gestelde URL blijkt dat de foto inmiddels van de (server van de) website is verwijderd. De kantonrechter zal dit deel van de vordering dan ook afwijzen.

proceskosten

5.10.

Hollandse Hoogte heeft een bedrag van € 127,62 gevorderd aan buitengerechtelijke kosten. Een vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten is slechts toewijsbaar, indien die kosten in redelijkheid zijn gemaakt en de omvang daarvan ook redelijk is. Hollandse Hoogte heeft naar het oordeel van de kantonrechter voldoende gesteld en onderbouwd dat er buitengerechtelijke (incasso-)werkzaamheden zijn verricht. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen worden toegewezen tot ten hoogste het bedrag van de wettelijke staffel van het Rapport BGK-integraal, zijnde € 51,80 (15% over de hoofdsom van € 345,31).

5.11.

Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1091h Rv van toepassing is. Op grond van dit artikel wordt de in het gelijk ongestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Hollandse Hoogte in redelijkheid tot dagvaarden kunnen overgaan, omdat Raak in het minnelijke traject niet bereid is gebleken om enige vergoeding van schade te betalen. Bij de vaststelling van de kosten gaat de kantonrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 21017. Nu het een eenvoudige inbreukkwestie betreft, met een beperkt feitencomplex en er geen uitgebreid inhoudelijk verweer is gevoerd, beschouwt de kantonrechter deze zaak als een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaak, waarvoor het liquidatietarief geldt.

5.12.

Raak zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Hollandse Hoogte worden begroot op:

- dagvaarding € 92,83

- griffierecht € 121,00

- salaris gemachtigde € 180,00 (2,5 punten x tarief € 72,00)

totaal 393,83

De beslissing

de kantonrechter:

veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van € 345,31 te betalen aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 april 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Raak om aan Hollandse Hoogte een bedrag van € 51,80 te betalen aan buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt Raak in de proceskosten, aan de zijde van Hollandse Hoogte tot op heden begroot op € 393,83;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 10 september 2019.

c35030