Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:3437

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
24-07-2019
Datum publicatie
07-08-2019
Zaaknummer
126841 FA RK 19/966
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoekster heeft de rechtbank verzocht de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten de, ten aanzien van haar, oorspronkelijk opgemaakte geboorteakte door te halen en een nieuwe geboorteakte op te laten maken. In de nieuw op te maken geboorteakte zal moeten worden opgenomen dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld. Tevens wordt verzocht de voornamen van verzoekster te wijzigen. Verzoekster heeft gesteld en aangetoond dat sprake is van genderdysforie en dat zij de overtuiging heeft dat ten aanzien van het geslacht sprake is van noch man noch vrouw. Hoewel voor toewijzing van het verzoek geen wettelijke basis aanwezig is, wordt het verzoek toegewezen. Hiervoor is (ondermeer) aansluiting gezocht bij een eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 28 mei 2018. Het verzoek met betrekking tot de voornaamswijziging wordt eveneens toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2019-0211
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

Beschikking d.d. 24 juli 2019

Zaaknummer C/19/126841 / FA RK 19/966

Beschikking van de tweede enkelvoudige kamer in de zaak van:

[verzoekster] , geboren op 8 januari 2000 in de gemeente [plaats] , wonende te [postcode] [plaats] , [adres] ,

hierna te noemen [verzoekster] ,

advocaat mr. D. Jakobs te [plaats] ,

-- en de navolgende belanghebbende –

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE [plaats] .

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoek van [verzoekster] , waarbij wordt verzocht:

I. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] te gelasten de geboorteakte van [verzoekster] door te halen en in een nieuw op te maken geboorteakte op te nemen: 'het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld' en

II. te bepalen dat de voornamen van [verzoekster] zullen worden gewijzigd in [naam] , zodat [verzoekster] voortaan [naam] zal heten.

Bij het inleidende verzoekschrift zijn stukken overgelegd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] heeft bij schrijven

d.d. 4 juni 2019 te kennen gegeven zich te zullen conformeren aan de uitspraak van de rechtbank.

[verzoekster] heeft - desgevraagd bij monde van haar raadsvrouwe - de rechtbank laten weten (alsnog) af te willen zien van een mondelinge behandeling van de voorliggende verzoeken en de rechtbank verzocht deze verzoeken op de stukken af te doen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

doorhaling geboorteakte en nieuw op te maken geboorteakte:

[verzoekster] heeft verzocht te bepalen dat, de door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] , op 10 januari 2000 (genummerd [xxx] van het jaar 2000), opgemaakte geboorteakte zal worden doorgehaald en dat in een nieuw op te maken geboorteakte zal worden opgenomen dat het geslacht van [verzoekster] niet is kunnen worden vastgesteld.

Voor het verzoek van [verzoekster] is geen wettelijke basis aanwezig. Op grond van artikel 1:19d Burgerlijk Wetboek (BW) is het mogelijk om - in het geval dat het geslacht van het kind (om medische redenen) twijfelachtig is - in de geboorteakte de vermelding op te nemen dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld. Hiervan is bij [verzoekster] geen sprake (geweest). [verzoekster] baseert het verzoek op de feit dat er sprake is van genderdysforie en dat deze diagnose ook is vastgesteld. Ten gevolge hiervan zijn op 6 februari 2019 de borsten van [verzoekster] verwijderd.

Voor de toewijsbaarheid van het verzoek heeft [verzoekster] verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2007:AZ5686) met in het verlengde daarvan de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 28 mei 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:4931). [verzoekster] is van mening dat, ten gevolge van de gediagnostiseerde genderdysforie er sprake is van een gelijkwaardige situatie als bij de belanghebbende in voornoemde uitspraak van de Rechtbank Limburg.

De rechtbank acht zich op grond van de stukken voldoende voorgelicht, en is van oordeel dat [verzoekster] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een ambivalent geslacht. Ook is voldoende aannemelijk gemaakt dat [verzoekster] de overtuiging heeft dat ten aanzien van het geslacht sprake is van noch man noch vrouw. De rechtbank zal derhalve gelijk de Rechtbank Limburg in voornoemde beschikking heeft gedaan, en op dezelfde gronden, het verzoek van [verzoekster] toewijzen.

Nu het niet mogelijk is om in de akte van de burgerlijke stand op te nemen dat de beleving van de belanghebbende "noch man noch vrouw" is, hetgeen zou kunnen worden opgetekend door de vermelding van bijvoorbeeld een X, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de letter van de wet en het verzoek toewijzen zoals is verzocht. Concreet betekent dit dat in de nieuw op te maken geboorteakte zal moeten worden vermeld: "het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld".

voornaamswijziging:

Ten aanzien van de verzochte voornaamswijziging is aangevoerd dat [verzoekster] al sinds begin januari 2018 de voornamen ' [naam] ' voert, en dat [verzoekster] van mening is dat de namen goed bij de genderneutrale identiteit passen. [verzoekster] wordt door anderen ook met de roepnaam [naam] aangesproken.

De rechtbank acht zich op grond van de stukken voldoende voorgelicht en is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat voor [verzoekster] voldoende zwaarwichtig belang bestaat bij toewijzing van het verzoek.

Het verzoek zal derhalve als op de wet grond, en naar de maatstaven van artikel 1:4 lid 2, B.W. geoorloofd, worden toegewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] de geboorteakte, genummerd [xxx] voorkomend in het register van geboorten van de gemeente [plaats] over het jaar 2000, door te halen;

- gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] in een ten aanzien van [verzoekster] nieuw op te maken geboorteakte bij geslacht op te nemen:

"het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld";

- gelast dat in de, ten aanzien van [verzoekster] , nieuw op te maken geboorteakte de voornamen ' [naam] ' zullen worden opgenomen zodat [verzoekster] (voortaan) [naam] zal heten.

Beslist door mr. F.P. Dresselhuys-Doeleman, rechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 24 juli 2019 in tegenwoordigheid van W. Slomp, griffier, en door de rechter en de griffier voornoemd ondertekend.

N.B. De griffier deelt mede dat u tegen deze beschikking in hoger beroep kunt gaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. U kunt dit hoger beroep instellen binnen drie maanden na de dag van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld. Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor de rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daaromtrent nader informeren.