Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2019:320

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
29-01-2019
Datum publicatie
12-02-2019
Zaaknummer
C/18/189210 / JE RK 18-908
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de kinderrechter een voor de moeder onwelgevallige kinderbeschermingsmaatregel te nemen. De moeder dient daarop een klacht in tegen de Raad. De Raad trekt beleidsmatig het onderzoeksrapport in en wil het verzoek de maatregel te nemen ter zitting, mondeling, intrekken. Kan de Raad dat doen, niettegenstaande het recht van het kind dat een beschermende maatregel wordt genomen als de wettelijke gronden zich daarvoor voordoen? Kinderrechter oordeelt dat mondeling intrekken niet mogelijk is en dat de belangen van het kind met zich brengen dat de maatregel wordt genomen en doet daarom direct mondeling uitspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2019-0053
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak- /rekestnummer: C/18/189210 / JE RK 18-908

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak, zoals bedoeld in art. 30p Rv, gegeven op 29 januari 2019

in de zaak van

De Raad voor de Kinderbescherming

die zetelt in Utrecht,

en die hierna "de Raad" wordt genoemd,

die betrekking heeft op

[naam] ,

die geboren is op [geboortedatum] in [geboorteplaats] ,

en die hierna " [minderjarige] " wordt genoemd.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam] ,

die woont in [woonplaats] ,

en die hierna "de moeder" wordt genoemd,

advocaat: mr. S.M. Wolfert, die kantoor houdt in Groningen,

en

[naam] ,

die woont in [woonplaats] ,

en die hierna "de vader" wordt genoemd,

advocaat: mr. B. Jans, die kantoor houdt in Groningen.

1 Het procedure

1.1.

Op 21 december 2018 is ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingekomen van de Raad. De Raad verzoek de rechtbank [minderjarige] onder toezicht te stellen van de Gecertificeerde Instelling Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (hierna te noemen "de GI") voor de duur van een jaar.

1.2.

Namens de moeder is op 28 januari 2019 een verweerschrift ingediend.

1.3.

Op 29 januari 2019 heeft mr. B.R. Tromp, kinderrechter, de zaak ter zitting achter gesloten deuren behandeld. Verschenen en gehoord zijn de moeder, haar advocaat, de vader, zijn advocaat, de heer [naam] die de Raad vertegenwoordigt en de heer [naam] die de GI vertegenwoordigt.

1.4.

Van wat ter zitting is besproken, heeft de griffier aantekeningen gemaakt aan de hand waarvan over het verhandelde ter zitting een afzonderlijk proces-verbaal kan worden opgemaakt.

2 De beoordeling

2.1.

De kinderrechter heeft ter zitting mondeling uitspraak gedaan. Hij heeft daartoe aan betrokkenen mededeling gedaan van de navolgende gronden, zakelijk weergegeven:

 • -

  dat uit de door de moeder niet weersproken feiten uit het onderzoeksrapport van de Raad blijkt dat sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging doordat [minderjarige] belast wordt met en betrokken is bij de verstoorde relatie tussen haar ouders en geen ruimte krijg om met haar beide ouders onbelast contact te hebben. De strijd tussen de ouders heeft ertoe geleid dat [minderjarige] niet meer naar haar vader wil, wat samenhangt met de weerstand van de moeder tegen de omgang tussen de vader en [minderjarige] ;

 • -

  dat het in het belang van [minderjarige] is dat er ruimte komt voor een onbelast contact tussen [minderjarige] en haar beide ouders;

 • -

  dat [minderjarige] niet geconfronteerd dient te worden met negatieve uitlatingen door partijen over de andere ouder;

 • -

  dat [minderjarige] niet belast wordt met volwassen zaken door partijen;

 • -

  dat er verder bekeken dient te worden of [minderjarige] verdere ondersteuning nodig heeft bij het omgaan met de huidige situatie;

 • -

  dat het in het belang is van [minderjarige] dat het contact met haar vader genormaliseerd wordt;

 • -

  dat hulpverlening in een vrijwillig kader hier onvoldoende tegemoet lijkt te kunnen komen;

 • -

  dat de Raad ter zitting heeft gesteld het onderzoeksrapport en het verzoek in te willen trekken, omdat de moeder klachten tegen het onderzoeksrapport en het verzoek heeft ingediend;

 • -

  dat een intrekking van een verzoek echter schriftelijk dient te geschieden;

 • -

  dat voorts het enkele feit dat de vrouw een klacht heeft ingediend bij de Raad ten aanzien van het raadsrapport, voor de kinderrechter geen aanleiding is om aan te nemen dat van de omschreven ontwikkelingsbedreigingen geen sprake meer zou zijn. Als een partij bezwaren heeft ten aanzien van de wijze waarop een rapport van de Raad (als deskundige) tot stand is gekomen, dan wel de inhoud ervan, dienen die bezwaren aan de rechter te worden voorgelegd. De rechter kan dan beoordelen of en in hoeverre het rapport in de beoordeling kan worden betrokken. Het is een gevaarlijk precedent als het indienen van een klacht ertoe leidt dat een onwelgevallig verzoek wordt ingetrokken. Dat verhoudt zich ook niet met de rechten van een kind, dat recht heeft op een kinderbeschermingsmaatregel steeds wanneer de gronden voor het nemen van die maatregel zich voordoen;

 • -

  dat de opstelling van de Raad noodzaakt dat vandaag direct mondeling uitspraak wordt gedaan;

 • -

  dat uit de stukken, de (door de moeder niet weersproken onderdelen van) het onderzoeksrapport van de Raad en uit de behandeling ter zitting blijkt dat [minderjarige] in haar ontwikkeling wordt bedreigd en de zorg die voor het wegnemen van die bedreigingen noodzakelijk is, niet of niet voldoende door de moeder wordt geaccepteerd;

 • -

  dat aldus wordt voldaan aan de in de wet gegeven gronden voor de verlening van de ondertoezichtstelling (art. 1:255 BW);

 • -

  dat de GI zal worden belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

2.2.

De kinderrechter heeft vervolgens aan partijen meegedeeld dat hij het verzoek van de Raad toewijst en dat [minderjarige] met ingang van 29 januari 2019 onder toezicht wordt gesteld van Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering tot 29 januari 2020. De kinderrechter verklaart zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Waarvan proces-verbaal, dat door mr. B.R. Tromp, (kinder)rechter is vastgesteld en ondertekend op 30 januari 2019.