Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:809

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-02-2018
Datum publicatie
09-03-2018
Zaaknummer
C/18/182464 / PR RK 18-56
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Wraking
Inhoudsindicatie

wraking alle rechters, verzoek kennelijk niet-ontvankelijk

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Locatie Groningen

128933 / HA RK 11-30516 september 2018

Meervoudige wrakingskamer

Zaaknummer / rekestnummer: C/18/182464 / PR RK 18-56

Datum beslissing: 27 februari 2018

Beslissing op het verzoek tot wraking ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van

[naam] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker, hierna [verzoeker] te noemen,

in persoon procederende.

1 Het procesverloop

1.1

Bij brief van 19 februari 2018, ter griffie van deze rechtbank eveneens ontvangen op 19 februari 2018, heeft [verzoeker] een verzoek tot wraking gedaan van elke rechter in deze rechtbank, de rechterlijke macht en de rechtsstaat.

1.2

De rechtbank heeft bepaald dat deze beslissing vandaag wordt uitgesproken.

2 De beoordeling

2.1

Ingevolge artikel 8:15 e.v. Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.2

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van artikel 6, eerste lid, van het EVRM geldt als uitgangspunt dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren dat een rechter ten aanzien van een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die partij bestaande vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is. Daarbij kan rekening worden gehouden met de uiterlijke schijn. Het enkele subjectieve oordeel van de verzoeker is niet doorslaggevend. Aan de hand van deze maatstaf zal de rechtbank het verzoek beoordelen.

2.3

Voor zover [verzoeker] zich met zijn brief van 19 februari 2018 richt tegen de beslissing van de wrakingskamer in deze rechtbank van 27 maart 2017, kan dat niet leiden tot een andersluidende beslissing dan toen is gegeven omdat tegen die beslissing geen rechtsmiddel open staat (artikel 8:18 lid 5 Awb).

2.4

Voor zover [verzoeker] bedoelt een nieuw wrakingsverzoek in te dienen, wordt als volgt overwogen. [verzoeker] wraakt in zijn brief (elke rechter in) deze rechtbank, de rechterlijke macht en de rechtsstaat. Uit artikel 8:15 Awb blijkt dat een wrakingsgrond gelegen moet zijn in feiten of omstandigheden die de persoon van de rechter betreffen. Een beweerd gebrek aan onafhankelijkheid van (alle rechters in) een rechtbank, de rechterlijke macht als geheel of de “rechtsstaat’ levert derhalve geen grond voor wraking op. Dit geldt evenzeer voor het op voorhand wraken van ieder lid van de rechtbank of ieder lid van een rechterlijk college. Het wrakingsverzoek is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

2.5

Naar het oordeel van de rechtbank kan een behandeling ter zitting van het wrakingsverzoek achterwege blijven, nu een zitting is bedoeld voor een debat over de gegrondheid van het verzoek. Omdat het verzoek evenwel kennelijk niet-ontvankelijk is, is een debat over de gegrondheid van het verzoek niet aan de orde (vgl. conclusie AG in HR 18-12-1998, ECLI:NL:PHR:1998:AD2977).

3 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart [verzoeker] kennelijk niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking.

Deze beslissing is gegeven door mr. E.M. Visser, voorzitter, mrs. S. Dijkstra en M. Sanna, leden, in tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2018.

c402