Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:5135

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17-12-2018
Datum publicatie
17-12-2018
Zaaknummer
C/17/163622/KG ZA 18-279
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Al dan niet onrechtmatig publicatie op het internet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2019-0006
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/163622 / KG ZA 18-279

Vonnis in kort geding van 17 december 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MONDZORG NOORD B.V.,

gevestigd te Groningen,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiseres sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. D.J.C. Post te Zeist,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. J. Pieters te Sneek.

Partijen zullen hierna Mondzorg Noord c.s. (en afzonderlijk: Mondzorg Noord, [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] ) en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het faxbericht van mr. Pieters van 25 november 2018 met het schriftelijke verweer van [gedaagde]

  • -

    de mondelinge behandeling

  • -

    de pleitnota van Mondzorg Noord c.s.

  • -

    de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mondzorg Noord exploiteert een mondzorgpraktijk die aan patiënten in het noorden van het land tandheelkundige zorg aanbiedt. De voormalige handelsnaam van Mondzorg Noord is Mondzorg [woonplaats] . De enig aandeelhouder en bestuurder van Mondzorg Noord is [eiser sub 2] Beheer B.V., van welke vennootschap [eiser sub 2] enig aandeelhouder en bestuurder is. [eiser sub 2] is gehuwd met [eiseres sub 3] .

2.2.

Omstreeks januari 2015 is [gedaagde] in contact gekomen met Mondzorg Noord. [gedaagde] is door Mondzorg Noord behandeld, althans heeft hij bij Mondzorg Noord een offerte gevraagd voor een bepaalde behandeling. Mondzorg Noord heeft [gedaagde] op 5 maart 2015 een factuur gezonden voor "periodiek preventief onderzoek, eerste in kalenderjaar" en "orthopantomogram

2.3.

Op de blog genaamd "Koosgaatdoor" zijn teksten verschenen met betrekking tot Mondzorg Noord. De eerste uitingen zijn omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 27 mei 2015 geplaatst.

2.4.

Bij vonnis van de politierechter van deze rechtbank van 3 mei 2017 is [gedaagde] voor het plegen van smaadschrift ter zake van het blog "Koosgaatdoor" veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 18 uren, subsidiair 9 dagen vervangende hechtenis, met een proeftijd van 2 jaren.

2.5.

[gedaagde] heeft tegen het vonnis van 3 mei 2017 hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 9 maart 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, het vonnis van 3 mei 2017 vernietigd en is [gedaagde] veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 40 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 dagen hechtenis. In het arrest is onder meer het volgende vermeld:

[…]

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter zitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 27 mei 2015 te Schouwerzijl, gemeente De Marne, althans in Nederland, opzettelijk door middel van verspreiding van (een) geschrift(en) de eer en/of de goede naam van tandheelkundige praktijk Mondzorg [woonplaats] en/of [eiser sub 2] heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door op internet op zijn, verdachtes blog genaamd ''Koosgaatdoor" (op verschillende tijdstippen) een of meer van de volgende teksten te plaatsen:

- " [eiser sub 2] maakte zich schuldig aan zaken die in het Wetboek van strafrecht staan vermeld: valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr), poging oplichting (artikel 326 en 45 Sr), het met een valse sleutel binnendringen van een computer en het stelen van gegevens met een waarde in het handelsverkeer (artikel 138a Sr) en het zonder wettelijke grondslag raadplegen, verifiëren en registreren van persoonsgegevens (artikel 75 Wbp)."

- " [eiser sub 2] voerde tandheelkundige handelingen uit zoals foto's maken, verdoven, boren en repareren. Dat mocht hij niet doen omdat hij slechts tandtechnicus is."

- "Nadat [eiser sub 2] donderdagavond 21 mei 2015 kennelijk last had van een te hoge testosteronspiegel liet hij zich helemaal gaan. Ik zag me genoodzaakt de politie te bellen nadat ik een aantal malen telefonisch fysiek werd bedreigd."

- "Met de UZI-pas van [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] brak [eiser sub 2] in op een geautomatiseerd netwerk om mijn persoonsgegevens te bemachtigen. Hij gebruikte haar pas als valse sleutel. [eiser sub 2] factureerde daarop bij Fa-med voor niet geleverde zorg".

[…]

Overwegingen met betrekking tot het bewijs

Door en namens verdachte zijn ter terechtzitting van het hof een tweetal verweren gevoerd die strekken tot vrijspraak van verdachte.

1. Plaatsen teksten op internet

Ten eerste is bepleit dat niet kan worden bewezen dat verdachte degene is geweest die de ten laste gelegde teksten op internet heeft geplaatst. Verdachte heeft daartoe verklaard dat hij weliswaar onderzoek heeft verricht met betrekking tot de tandheelkundige praktijk Mondzorg Bedum , maar dat hij deze onderzoeksgegevens niet (zelf) heeft gepubliceerd. Volgens verdachte heeft hij de onderzoeksgegevens aangeleverd aan een publicist, die de informatie vervolgens op de blog "Koosgaatdoor" heeft geplaatst. Verdachte heeft ontkend dat dit zijn blog is.

Het hof acht deze verklaring van verdachte niet aannemelijk. Het dossier bevat een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van bevindingen waaruit blijkt dat verdachte ten overstaan van verbalisant [W] heeft erkend dat de informatie over tandtechnicus [eiser sub 2] uit [woonplaats] op de blog "Koosgaatdoor" van hem afkomstig is. Het hof ziet geen aanleiding om aan de juistheid van dat relaas van verbalisant [W] te twijfelen. In dat verband is van belang dat verdachte zowel ter zitting in eerste aanleg als in hoger beroep heeft verklaard dat hij degene is die het onderzoek naar tandheelkundige praktijk Mondzorg Bedum heeft verricht en dat dit onderzoek is gepubliceerd op de blog "Koosgaatdoor". Het hof stelt daarnaast vast dat de betreffende teksten veelal in de "ik-vorm" zijn geschreven en dat in de aanhef de naam " [gedaagde] " is vermeld, terwijl verdachte " [gedaagde] " is genaamd. Gelet op het voorgaande, en het feit dat niet is gebleken dat ook andere personen teksten op de blog "Koosgaatdoor" hebben geplaatst, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de ten laste gelegde teksten door verdachte op de betreffende blog zijn geplaatst. Het verweer wordt verworpen.

2. Ten laste gelegde periode

Ten tweede is door de verdediging aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat de in de tenlastelegging opgenomen teksten in de ten laste gelegde pleegperiode op internet zijn geplaatst.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

De uitlating die in de tenlastelegging onder het eerste gedachtestreepje is opgenomen, is afkomstig uit een artikel dat op de blog "Koosgaatdoor" is geplaatst met als titel "Nieuw onderzoeksdossier: Mondzorg Bedum ". Boven de titel staat vermeld: "April 24, 2015 DOOR [gedaagde] ". Het artikel is gevoegd als bijlage bij de aangifte van [eiser sub 2] , namens Mondzorg Bedum . Deze aangifte dateert van 28 april 2015.

Uit voornoemde kop/aanhef van het artikel leidt het hof af dat het artikel op 24 april 2015 door verdachte is opgesteld. Er is geen reden om aan te nemen dat hier een onjuiste datum zou zijn vermeld. Met betrekking tot de vraag wanneer het artikel vervolgens op internet is gepubliceerd, is van belang dat in de aangifte door [eiser sub 2] wordt gemeld dat er informatie over hem en zijn bedrijf op voornoemde blog is geplaatst, onder meer inhoudende dat er sprake is van oplichting. Dit strookt met de inhoud van voornoemd artikel dat aangever zich aan strafbare feiten - waaronder oplichting - schuldig heeft gemaakt. Hieruit kan worden afgeleid dat voornoemd artikel op het moment van de aangifte op 28 april 2015 reeds ter kennis van aangever was gekomen en dat het derhalve vóór die tijd op internet moet zijn gepubliceerd. Gezien het voorgaande kan het niet anders zijn dan dat verdachte het artikel met de titel " Nieuw onderzoeksdossier: Mondzorg Bedum ", waarin de onder het eerste gedachtestreepje ten laste gelegde tekst is opgenomen, tussen 24 april 2015 en 28 april 2015 op internet heeft geplaatst. Dit tijdvak valt in de ten laste gelegde pleegperiode.

Met betrekking tot de overige in de tenlastelegging opgenomen teksten (gedachtestreepje 2 t/m 4) kan niet worden vastgesteld dat deze in de ten laste gelegde pleegperiode op internet zijn geplaatst, zodat verdachte ten aanzien daarvan dient te worden vrijgesproken. Het verweer slaagt in zoverre. Met betrekking tot het derde gedachtestreepje geldt bovendien dat geen sprake is van "tenlastelegging van een bepaald feit", zodat ook om die reden vrijspraak dient te volgen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2015 tot en met 27 mei 2015 te Nederland, opzettelijk door middel van verspreiding van een geschrift de eer en/of de goede naam van tandheelkundige praktijk Mondzorg Bedum en/of [eiser sub 2] heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door op internet op zijn, verdachtes blog genaamd "Koosgaatdoor" de volgende tekst te plaatsen:

-" [eiser sub 2] maakte zich schuldig aan zaken die in het Wetboek van strafrecht staan vermeld: valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr), poging oplichting (artikel 326 en 45 Sr), het met een valse sleutel binnendringen van een computer en het stelen van gegevens met een waarde in het handelsverkeer (artikel 138a Sr) en het zonder wettelijke grondslag raadplegen, verifiëren en registreren van persoonsgegevens (artikel 75 Wbp)."

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Beroep op artikel 261, derde lid Sr

Ten slotte heeft de verdediging bepleit dat verdachte een beroep toekomt op het bepaalde in artikel 261, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte zou te goeder trouw hebben kunnen aannemen dat het ten laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de tenlastelegging daarvan eiste.

Het hof accepteert het beroep op deze rechtvaardigingsgrond niet. De in de tenlastelegging onder het eerste gedachtestreepje opgenomen tekst die verdachte op internet heeft geplaatst houdt immers in dat aangever zich aan een aantal strafbare feiten schuldig heeft gemaakt, terwijl niet is onderzocht en/of gebleken dat aangever werkelijk is vervolgd en veroordeeld wegens daar bedoelde handelingen. Verdachte was in dat opzicht niet te goeder trouw toen hij de betreffende teksten publiceerde. Een beroep op straffeloosheid komt hem daarom niet toe.

[…]

[gedaagde] heeft tegen dit arrest cassatie ingesteld. Hierop was ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet beslist.

2.6.

De blog genaamd "Koosgaatdoor" is begin 2017 van internet verwijderd.

2.7.

Vervolgens zijn er op of omstreeks 11 april 2017 op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" (https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com/) uitingen verschenen met betrekking tot Mondzorg Noord, [eiser sub 2] , [eiseres sub 3] en hun zoon en wel onder meer onder het kopje "Onderzoek naar Mondzorg Bedum ".

2.8.

In een aan de president van deze rechtbank gerichte brief van 25 juli 2017 heeft [gedaagde] onder meer vermeld:

[…]

[Z] gebruikte op woensdag 3 mei 2017 [eiser sub 2] van Mondzorg Noord als stroman. Hij is een oplichter, dit is gedocumenteerd aangetoond.

[…]

2.9.

Blijkens een proces-verbaal van deurwaarder A. Zijlstra-Knap van Syncasso van 20 juli 2018 en de daarbij gevoegde schermafdrukken, stonden er op genoemde datum op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" onder de kop "Onderzoek naar Mondzorg Bedum " onder meer de volgende uitingen:

vide 4:

[…]

Degene, en wij denken dat dit [eiser sub 2] was, die de UZI-pas van [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] heeft gebruikt en zo heeft gekregen tot de persoonsgegevens van onze onderzoeker pleegde zoals gezegd inbraak met valse sleutel: computervredebreuk en dat is strafbaar gesteld onder art. 128ab Sr. Het is een misdrijf tegen de Openbare orde. Door de persoonsgegevens van onze onderzoeker te verwerken heeft [eiser sub 2] zich mogelijk ook schuldig gemaakt aan schending van de privacy van onze onderzoeker (art. 75 Wbp).

[…]

vide 8:

[…]

[eiser sub 2] heeft in april 2015 van het toenmalige Mondzorg [woonplaats] aangifte van smaad tegen onze onderzoeker gedaan. In de aangifte pleegt hij volgens ons valsheid in geschrifte.

[…]

vide 9:

[…]

[eiseres sub 3] is de vrouw van [eiser sub 2] . In het politiedossier bevinden zich prints van e-mails die zij vanaf haar eigen e-mailadres naar de politie heeft verzonden. Zou zij de valse prints hebben gemaakt? Wij sluiten het niet uit. Want ze stuurde prints naar de politie waarvan ze zegt dat daarop uitlatingen van onze onderzoeker staan, maar waarvan de herkomst niet herleidbaar is. Blijkbaar hebben de [eiser sub 2 en eiseres sub 3] goede contacten met de politie in [woonplaats] . Met het OM. Met justitie. Met de gereformeerde taliban.

[…]

vide 11 en 12:

[…]

We komen in dit dossier alles overwegend en overziend tot de slotsom dat het er op lijkt dat er meerdere steekjes los zitten aan [eiser sub 2] en dat het OM Noord-Nederland en de rechtbank Noord-Nederland zich ook nu weer bijzonder hebben ingespannen voor gereformeerde dieven, fraudeurs en pedofielen.

[…]

2.10.

Eveneens blijkens een proces-verbaal van de hiervoor genoemde deurwaarder en de daarbij gevoegde schermafdrukken van 20 juli 2018, stond toen op de blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" onder de kop "Misbruikzaak Sexbierum" onder meer de volgende uitingen:

vide 18/19:

[…]

Hoewel ik van geboorte een Fries ben - mijn achternaam heb ik verkregen door de adoptie - had ik vooral de eerste weken de grootste moeite om de mensen in het dorp te verstaan. Gelukkig pikte ik de taal snel op en na een paar maanden sprak ik het zelfs al heel aardig.

Mijn biologische moeder heette [naam moeder] en mijn biologische vader heet [naam vader], hij werd geboren in [woonplaats] Ik ben bij mijn geboorte in [geboortedatum] vernoemd naar mijn vader [voornaam vader] .

[…]

2.11.

Op de hoofdpagina van het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" is blijkens een proces-verbaal van de hiervoor genoemde deurwaarder en de daarbij gevoegde schermafdrukken van 2 augustus 2018 onder meer het volgende vermeld:

vide 31:

[…]

In 2017 tipt [gedaagde] [Y] van het Dagblad van het Noorden dat een op de vlucht geslagen tandarts uit Groningen behoort tot het pedofielennetwerk. De reden voor zijn vlucht moet worden gezocht in het feit dat de overheid hem niet langer toestaat om te frauderen (hij is uit het pedofielennetwerk gegooid), zoals met die andere pedofiele tandarts uit [woonplaats] het geval was.

[…]

2.12.

Op 2 augustus 2018 is aan [gedaagde] een 26 juli 2018 gedateerde brief van de advocaat van [eiser sub 2 en eiseres sub 3] betekend - blijkens het exploot van betekening, in gesloten envelop achtergelaten omdat de deurwaarder niemand thuis aantrof aan wie rechtsgeldig een afschrift kon worden achtergelaten - waarin hij wordt gesommeerd om vóór 9 augustus 2018 de onjuiste informatie op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" te verwijderen en te rectificeren.

2.13.

Blijkens een proces-verbaal van de hiervoor genoemde deurwaarder van

16 augustus 2018 en de daarbij gevoegde schermafdrukken is de omvang van het artikel "Onderzoek naar Mondzorg Bedum " op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" ten opzichte van 20 juli 2018 van 14 schermafdrukken naar 23 schermafdrukken gestegen. Onder meer zijn de volgende uitingen opgenomen:

vide 7:

[…]

Kennelijk hebben ze toen bij Vektis niet gecontroleerd of het door [eiser sub 2] ingeleverde diploma echt is. Of ze hebben om voor hen moverende redenen en oogje dichtgeknepen, dat kan natuurlijk ook nog. Zoals op alle fraudedelicten, staat op diplomafraude een maximale straf van vier jaar gevangenisstraf, een boete van de vijfde categorie (max. € 74.000), een leer- of werkstraf, of een combinatie van deze straffen.

[…]

vide 14:

[…]

De uitlatingen op de prints die [eiser sub 2] bij zijn aangifte zou hebben gevoegd hebben niet op internet gestaan. Want dan zouden ze in de Wayback van archive.org terug te vinden moeten zijn en dat is niet het geval. Ook prints van de cache van een zoekmachine en de bron van de website, de exacte weblink, ontbreken bij de aangifte.

En omdat op de prints niet het website-adres staat waarop de uitlatingen volgens [eiser sub 2] zouden hebben gestaan is er vrijwel zeker gebruik gemaakt van een fake social media account, een spoofed website, of een simpele tekstverwerker.

Op maandag 7 september 2015 - twee maanden voor de inval van de IGZ - gaat [eiseres sub 3] naar het politiebureau in [woonplaats] . Dat is net als Mondzorg Bedum gevestigd aan de Schoolstraat. Ze spreekt daar hoofdagent Marten [X] . Volgens [X] levert [eiseres sub 3] (om een rookgordijn op te werpen noemen ze haar waarschijnlijk [eiseres sub 3] ) daar 6 A4'tjes in die afkomstig zijn van de website van onze onderzoeker, volgens [eiseres sub 3] en [X] dan. En daar ligt een pijnpunt: hoe komt [X] erbij dat [eiseres sub 3] 'stukken van de website' van onze onderzoeker heeft geprint? Is er door de politie onderzoek gedaan naar de vraag of er sprake is van smaadschrift of van een goed journalistiek onderzoek? Het antwoord op die vraag is nee. Want er is geen onderzoek gedaan.

[…]

vide 20:

[…]

Maar er zijn ook positieve dingen over [eiser sub 2] te melden. Zijn zoon [zoon] is kennelijk een talentvol motorcoureur, want ander zou Mondzorg Noord hem niet sponsoren. [zoon] legt het zelf allemaal helemaal uit op zijn website sd racing. Je kan ook lid van de club van 50 worden. Clubje van vrijmetselaars? En hahahaah het broodschrijvertje [V] laat zich niet onbetuigd. Die [zoon] treft het maar, zo'n succesvolle vader.

[…]

2.14.

Blijkens een proces-verbaal van deurwaarder A. Zijlstra-Knap van Syncasso van 23 november 2018 is het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" op dat moment beveiligd met een wachtwoord. De hiervoor geciteerde uitingen zijn inmiddels verwijderd (voor zover deze hierna niet zijn geciteerd), althans aangepast. Op het blog zijn op dat moment onder meer de volgende uitingen gedaan:

[…]

Onderzoek naar Mondzorg Bedum

Gepost op 21 oktober 2016 door deverdachtedoodvanjantjewiersma

We zullen voor we verder gaan even vertellen wie we zijn. Wij zijn een groep anonieme onderzoekers. We richten ons voornamelijk op pedoseksuelen en hun rechtstaat-ondermijnende netwerken. Maar we doen ook onderzoeken naar het door justitie onbestraft laten van fraude en fysiek geweld gepleegd door leden van criminele, religieuze, netwerken: patronage.

We publiceren zo nu en dan een onderzoek. We hebben besloten om dat met dit onderzoek ook te doen omdat we op basis van meerdere dossiers bewijs hebben voor het bestaan van een patronagenetwerk bij justitie in Noord-Nederland.

We zullen aan het eind van dit artikel zien dat de eigenaar van Mondzorg Bedum , [eiser sub 2] , landelijk hard op de vingers is getikt door de IGZ, maar regionaal wordt beschermd door corrupte justitieambtenaren die, zover dat wij hebben kunnen onderzoeken, vrijwel allemaal afkomstig zijn uit de gereformeerd vrijgemaakte zuil.

Wij vinden dat [eiser sub 2] en zijn vrouw [eiseres sub 3] door politie en justitie op onterechte gronden in bescherming zijn genomen.

[…]

We hebben enorme systeem-errors in de zorg ontdekt waar handige criminelen al gebruik van hebben gemaakt en waarschijnlijk nog doen. We bedoelen katvanger-achtige constructies met UZI-passen en het gebruik van AGB-codes (declaratiecodes) die door slecht of ontbrekend toezicht door de overheid kunnen worden gebruikt door mensen die daartoe niet bevoegd zijn.

[…]

Vervolgens wordt in het blog ingegaan op een artikel dat in het Dagblad van het Noorden is geplaatst op 30 november 2015 met de titel "Onderzoek naar Mondzorg Bedum " over een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Vervolgens is in het blog vermeld:

[…]

Uit het artikel van het Dagblad van het Noorden komt een beeld naar voren dat patiënten dachten dat [eiser sub 2] tandarts was er onnodige handelingen en ingrepen zijn uitgevoerd.

[…]

Vervolgens wordt in het blog - kort samengevat - vermeld dat "onze onderzoeker" [eiser sub 2] om een offerte heeft gevraagd maar in plaats daarvan een offerte een factuur heeft ontvangen. De vraag wordt gesteld hoe [eiser sub 2] aan de persoonsgegevens van "onze onderzoeker" is gekomen. Het blog vervolgt vervolgens:

[…]

De persoonsgegevens van onze onderzoeker zijn geraadpleegd met behulp van een zogenaamde UZI-pas. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Dat is een belangrijk en persoonsgebonden waardedocument. Die pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met het UZI-register. En mag uitsluitend gebruikt worden door de zorgverlener op wiens naam de pas staat.

[…]

Wij geloven niet dat [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] is vergeten haar UZI-pas mee te nemen toen ze vertrok. Mogelijk is ze door [eiser sub 2] betaald om haar pas te blijven gebruiken. Ze fungeerde misschien als "katvanger". Wij merken op dat deze UZI-pas aan [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] persoonlijk was afgegeven om bij Mondzorg Bedum te gebruiken. Iemand anders mocht hem daar niet gebruiken, ook niet als ze zelf aanwezig was. Het lijkt erop dat er bij Mondzorg Bedum een "katvanger-achtige" constructie was opgezet.

[…]

Degene, en wij denken dat dit [eiser sub 2] of iemand in zijn directe omgeving was, die de UZI-pas van [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] heeft gebruikt en zo onbevoegd toegang heeft gekregen tot de persoonsgegevens van onze onderzoeker.

[…]

In het blog wordt vervolgens ingegaan op de AGB-code, te weten een declaratiecode. In het blog is hierover onder meer vermeld:

[…]

Kennelijk hebben ze in 1992 bij Vektis niet gecontroleerd of het door [eiser sub 2] ingeleverde diploma echt is. Of ze hebben een oogje dichtgeknepen, dat kan natuurlijk ook nog. Op bewezen diplomafraude staat een maximale straf van vier jaar gevangenisstraf, een boete van de vijfde categorie (max. € 74.000), een leer- of werkstraf, of een combinatie van deze straffen.

[…]

Mondzorg Noord bestaat dus pas sinds 17 november 2016. Hoe kan het dan dat [eiser sub 2] in maart 2015 declareerde met de AGB-code van een andere tandartsenpraktijk, namelijk met die van MVM-tandartsen van [collega Mondzorg] ? Dat kan denken wij alleen als [collega Mondzorg] zijn declaratiecode aan [eiser sub 2] heeft afgestaan, en dan misschien wel tegen betaling, want dat gebeurt, zo blijkt uit het onderzoek van RTL.

[…]

Uit ons onderzoek blijkt dat Meijst medio 2013 met [eiser sub 2] is gaan samenwerken. Vanaf dat moment heeft hij mogelijk de AGB-code van MVM-tandartsen aan [eiser sub 2] van Mondzorg Bedum afgestaan. Maar Mag Dat? Nee, dat mag niet.

[…]

En zo ontstaat bij ons het beeld dat [eiser sub 2] om persoonsgegevens te bemachtigen de UZI-pas van [voormalig medewerkster Mondzorg Nood B.V.] heeft gebruikt, en de AGB-code van [collega Mondzorg] heeft gebruikt om bij zorgverzekeraars te declareren.

[…]

Daarna wordt ingegaan op "valselijk opgemaakte proces-verbalen" van politie-inspecteur [U] en op een aangifte tegen [eiser sub 2] van valsheid in geschrifte - door het verstrekken van valse prints van het blog "Koosgaatdoor" - en het doen van een valse aangifte van smaad tegen "onze onderzoeker". Onder meer is opgenomen:

[…]

Volgens onze onderzoeker is de aangifte vals en zijn er aan de politie prints overgelegd die niet afkomstig zijn van de website "Koosgaatdoor". [eiser sub 2] zegt dat hij ze van die website heeft geprint.

[…]

[eiser sub 2] zegt in zijn aangifte tegen onze onderzoeker dat er een artikel over hem op het blog "Koos gaat door" heeft gestaan. Maar daarop kunnen we het niet vinden.

Want de uitlatingen op de prints die [eiser sub 2] bij zijn aangifte zou hebben gevoegd zouden in de Wayback van archive.org terug te vinden moeten zijn en dat is niet het geval. Ook prints van de cache van een zoekmachine en de bron van de website, de exacte weblink, ontbreken bij zijn aangifte.

En omdat op de prints niet het website-adres staat waarop de uitlatingen volgens [eiser sub 2] zouden hebben gestaan is er vrijwel zeker gebruik gemaakt van een fake social media account, een spoofed of fraudulent website, of een simpele tekstverwerker nadat er content van het web is "geript". Inderdaad, met een siteripper of copier.

Op maandag 7 september 2015 - twee maanden voor de inval van de IGZ - gaat [eiseres sub 3] naar het politiebureau in [woonplaats] . Dat is net als Mondzorg Bedum gevestigd aan de Schoolstraat. Ze spreekt daar hoofdagent [X]

Volgens [X] levert [eiseres sub 3] daar 6 A4'tjes in die afkomstig zijn van de website van onze onderzoeker, althans, volgens [eiseres sub 3] en [X] dan.

We zien meerdere pijnpunten: hoe komt [X] erbij dat [eiseres sub 3] "stukken van de website" van onze onderzoeker heeft geprint? Is er door de politie onderzoek gedaan naar de vraag of er sprake is van smaadschrift of van een goed journalistiek onderzoek? Het antwoord op die vraag is nee. Want er is geen onderzoek gedaan.

[…]

Ten slotte is de volgende tekst in het blog opgenomen:

[…]

Aanvullende informatie:

Liefhebbers van kinderen [eiser sub 2] en [collega Mondzorg] zijn plotseling verdwenen van de fotopagina van de website van de stichting Westlife4Gambia. Deze stichting zegt dat ze de kinderen van Gambia weer laten lachen. Het logo van de stichting Westlife4Gambia is verdwenen van de website van Mondzorg Noord. Gelukkig hebben wij de foto's nog.

[…]

Op 13 mei 2018 ontving de melder van de door hem gemelde onregelmatigheden bij Mondzorg Bedum van de IGZ hun afsluitbrief. Kortheidshalve verwijzen we de lezer naar de inhoud van hun brief hieronder.

De brief van de IGZ is vervolgens opgenomen, in welke brief onder meer is vermeld:

[…]

De inspectie constateerde dat er op diverse vlakken binnen de organisatie verbeteringen noodzakelijk waren. Hierbij ging het om het verbeteren van de naleving van de tandheelkundige richtlijnen die als norm gelden binnen de beroepsgroep. De inspectie heeft de directie aangegeven de werkwijze binnen de instelling te verbeteren en te borgen zodat deze in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving. De voortgang van het verbetertraject van de instelling zal de inspectie nauwlettend blijven volgen. Daarnaast is een onderzoek gestart naar het individuele handelen van enkele tandartsen en de directie.

[…]

In het blog is voorts een foto van de auto van [eiser sub 2] opgenomen

2.15.

Op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" is onder het kopje "De poging doodslag op [gedaagde] " onder meer vermeld:

vide 25:

[…]

"De gereformeerde eigenaar van deze tandartsenpraktijk wordt beschermd door het OM. En dat heeft ook te maken met zijn weldoenerij in Gambia."

[…]

pagina 38:

[…]

Wij denken dat [eiser sub 2] bescherming krijgt omdat hij deel uitmaakt van het pedonetwerk. Pedo's zijn maatschappelijk vaak heel succesvol dankzij het pedonetwerk. Misdrijf gepleegd? Geen probleem, het netwerk lost het op. Hij kon twintig jaar lang frauderen zonder gepakt te worden en zijn "vrijwilligerswerk" met kinderen in sextoeristisch Gambia is alleen maar een zeer sterke aanwijzing dat er iets heel erg fout zit.

[…]

3 De vordering

3.1.

Mondzorg Noord c.s. vordert dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair

I. [gedaagde] gebiedt per direct na betekening van dit vonnis alle onrechtmatige uitingen (in woord en/of geschrift) betreffende Mondzorg Noord, [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] dan wel tegen andere derden partijen, te staken en gestaakt te houden;

II. [gedaagde] gebiedt per direct na betekening van dit vonnis alle nog - direct of indirect - via internet terug te vinden versies van uitingen die geplaatst zijn door [gedaagde] dan wel met behulp van informatie van [gedaagde] , in woord en/of geschrift en/of afbeeldingen van teksten betreffende Mondzorg Noord, [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] dan wel tegen andere derden partijen, te (doen) verwijderen en verwijderd te houden;

III. [gedaagde] veroordeelt binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com/ en in het "Dagblad van het Noorden" een rectificatie te plaatsen met uitsluitend de volgende tekst:

Rectificatie

"Eerder heb ik u bericht dat er zeer serieuze misstanden waren met betrekking tot de kwaliteit van Mondzorg Bedum B.V. en de handelswijze van zowel [eiser sub 2] als [eiseres sub 3] . Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. [invullen datum] ben ik veroordeeld deze berichtgeving te rectificeren omdat deze mededelingen onjuist zijn. Via dit bericht corrigeer ik mijn eerdere onrechtmatige uitlatingen en verklaar ik hierdoor dat ik geen enkele aanwijzing heb om aan te nemen dat de kwaliteit van de door Mondzorg Bedum B.V. geleverde zorg en de handelswijze van zowel [eiser sub 2] als [eiseres sub 3] niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Voorts heb ik bericht dat er sprake is van een connectie met het pedofielennetwerk. Ook hiervoor bestaat geen enkele grond. Ik heb deze mededeling geplaatst zonder daar enige grond voor te hebben en met het enige doel de familie [eiser sub 2 en eiseres sub 3] daarmee te schaden."

IV. In het geval [gedaagde] nalaat uitvoering te geven aan de onder III. gevorderde rectificatie in het Dagblad van het Noorden, bepaalt dat Mondzorg Noord c.s. gemachtigd wordt om deze rectificatie in het Dagblad van het Noorden te plaatsen namens [gedaagde] met dien verstande dat de rectificatie geplaatst wordt namens [gedaagde] en [gedaagde] veroordeelt de kosten voor het plaatsen van deze rectificatie aan [eiser sub 2] te voldoen, welke kosten worden begroot op € 1.000,00 per rectificatie;

V. In het geval [gedaagde] nalaat uitvoering te geven aan de onder II gevorderde verwijdering en/of de onder III. gevorderde rectificatie op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com, [gedaagde] gebiedt de logingegevens voor de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com aan Mondzorg Noord c.s. te verstrekken, opdat Mondzorg Noord c.s. zelf de informatie kan verwijderen en de rectificatie kan plaatsen;

VI. [gedaagde] veroordeelt schriftelijk opgave te doen van de namen van alle benoemde publicisten betrokken bij de publicatie van de onjuiste informatie, alsmede alle andere personen die direct of indirect betrokken zijn bij de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com/;

VII. [gedaagde] gebiedt een opgave te doen van alle personen en, voor zover deze personen niet bekend zijn bij [gedaagde] , [gedaagde] gebiedt tot het ten aanzien van de betreffende personen, die in de afgelopen 2 jaren betrokken waren bij https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com/ per direct aan Mondzorg Noord c.s. verschaffen c.q. verstrekken van inzage, afschrift of uittreksel van de volgende bescheiden:

( a) een overzicht van alle accountnamen en/of e-mailadressen behorende bij deze accounts en/of datum waarop deze accounts zijn geopend en (voor zover van toepassing) gesloten / verwijderd;

( b) e-mails en/of brieven en/of SMS-en WhatsAppberichten en/of communicatie via andere communicatiekanalen met de betreffende personen;

VIII. Voor iedere maand dat de belastende informatie afkomstig van [gedaagde] , op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com of enige andere website geplaatst is, [gedaagde] gebiedt de onder III. genoemde rectificatie opnieuw te plaatsen in het Dagblad van het Noorden en de rectificatie op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com geplaatst te houden;

IX. [gedaagde] verbiedt vergelijkbare uitingen over Mondzorg Noord c.s. als gepubliceerd op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com in de toekomst op internet te plaatsen;

X. [gedaagde] gebiedt de zoekmachines, waarvan in ieder geval Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing en MSN, aan te schrijven om de zoekresultaten, inclusief de in cache opgeslagen gegevens, met betrekking of in relatie tot Mondzorg Noord c.s., van de uitingen op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com ten aanzien van Mondzorg Noord c.s. te verwijderen;

XI. [gedaagde] veroordeelt tot het betalen van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft met het hiervoor onder I tot en met X gevorderde (met een maximum van € 200.000,00), althans (subsidiair) een zodanige dwangsom aan [gedaagde] op te leggen als de voorzieningenrechter in goede justitie mag menen te behoren;

XII. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van de procedure, waaronder het griffierecht en het gebruikelijke salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de 14e dag na dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

XIII. Mondzorg Noord c.s. verzoekt de na de uitspraak gevallen kosten overeenkomstig artikel 237 lid 4 Rv te begroten op € 131,00 zonder betekening en op € 199,00 in geval van betekening en daarvoor bevelschrift af te geven.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

4.1.

Mondzorg Noord c.s. heeft gesteld dat de beschuldigingen op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" van [gedaagde] onrechtmatig zijn jegens Mondzorg Noord c.s. De beschuldigingen zijn volgens Mondzorg Noord c.s. onjuist en vinden geen steun in enig feitenmateriaal. Mondzorg Noord c.s. wordt door de beschuldigingen aangetast in haar eer en goede naam. Mondzorg Noord c.s. wordt beschuldigd van strafbare feiten, zoals onder andere valsheid in geschrifte, inbraak met een valse sleutel en computervredebreuk. [eiseres sub 3] wordt beschuldigd van het maken en aan de politie aanleveren van valse documenten. Bovendien worden [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] ervan beschuldigd "goede contacten" te hebben met de politie, het Openbaar Ministerie, justitie en "de gereformeerde taliban". Daarnaast geeft [gedaagde] aan dat [eiser sub 2] een dief en fraudeur is. Ook de zoon van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] wordt op de site vermeld, met vermelding van privacygevoelige gegevens. Voorts wordt door [gedaagde] zonder enig voorbehoud beweerd dat [eiser sub 2] "deel uitmaakt van het pedonetwerk", pedofiel is en banden heeft met sekstoerisme. Voor Mondzorg Noord hebben de publicaties een direct nadelig effect gehad op het patiëntenbestand. De publicaties over [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] raakt hen diep en [eiser sub 2] ervaart als gevolg daarvan al twee jaar psychische klachten, aldus nog steeds Mondzorg Noord c.s. Het ergste vinden zij dat nu ook hun zoon in het blog voorkomt. De vordering strekt er onder meer toe - kort samengevat - dat de lasterlijke en smadelijke uitingen zo spoedig mogelijk worden verwijderd en verwijderd blijven, alsmede strekt de vordering tot rectificatie. Ter zitting is nader toegelicht dat de vordering "breed" moet worden gezien en dat onder "derden" de gezinsleden van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] moeten worden verstaan.

4.2.

[gedaagde] heeft allereerst aangevoerd dat er geen spoedeisend belang aanwezig is bij de gevraagde voorlopige voorzieningen, althans dat het onderhavige geschil - dat volgens [gedaagde] uitgebreid en complex is - zich niet leent voor een behandeling in kort geding. Ten aanzien van de uitingen op het blog "Koosgaatdoor" is reeds op 28 april 2015 aangifte tegen [gedaagde] gedaan en de uitspraak in hoger beroep dateert van 9 maart 2018, terwijl de onderhavige dagvaarding pas op 19 november 2018 is betekend. De uitingen onder de kop "Onderzoek naar Mondzorg Bedum" op het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" zijn bovendien inmiddels met een wachtwoord beveiligd. Daar komt bij dat men bij het invoeren van de zoektermen "Mondzorg Noord", al dan niet in combinatie met "ervaringen" niets "raars" aantreft op internet. Als de zoekterm "Bedum" wordt toegevoegd komt men terecht bij het artikel van het Dagblad van het Noorden over de "misstanden" in de praktijk van [eiser sub 2] . Ook hieruit volgt dat eisers geen spoedeisend belang hebben, aldus [gedaagde] .

4.2.1.

Het verweer zal in zoverre worden verworpen. Gelet op de aard van het onderhavige geschil - volgens eisers een voortdurende aantasting van hun eer en goede naam - acht de voorzieningenrechter een voldoende spoedeisend belang aanwezig. Weliswaar was het blog "de verdachte dood van Jantje Wiersma" onder de kop "Onderzoek naar Mondzorg Bedum" in ieder geval op 23 november 2018 met een wachtwoord beveiligd, maar dit sluit niet uit dat deze beveiliging op enig moment weer ongedaan wordt gemaakt, zoals ook de uitingen op dit blog blijkens de processen-verbaal van de deurwaarder aan verandering onderhevig zijn geweest en wellicht thans ook nog zijn. Bovendien zijn de uitingen hoe dan ook zichtbaar voor degenen die over het wachtwoord beschikken. Dat het wellicht (nu) zo is dat bij het invoeren van bepaalde zoektermen niet bij Mondzorg c.s. wordt uitgekomen doet er niet aan af dat vaststaat dat de in geding zijnde informatie op internet te vinden is. Ongetwijfeld is het blog langs andere weg - lees: andere zoektermen - wel te vinden. Dit volgt ook uit het onderzoek van de deurwaarder. Ook overigens valt niet in te zien dat het geschil zich niet leent voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit type zaken wordt doorgaans juist in kort geding behandeld.

4.3.

[gedaagde] heeft vervolgens aangevoerd dat hij weliswaar informatie over Mondzorg Noord c.s. met derden heeft gedeeld, maar hij betwist dat hij degene is die de onderhavige informatie op internet heeft geplaatst. Volgens [gedaagde] is het blog "de verdachtedoodvanjantjewiersma" evenals destijds het blog "Koosgaatdoor" niet van hem afkomstig. [gedaagde] stelt zelf niet te schrijven; hij onderzoekt slechts en levert anoniem informatie aan aan "publics" over zaken die op misstanden kunnen wijzen. [gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat hij niet uitsluit dat er door Mondzorg Noord c.s. uitingen op het echte blog van oktober 2015 digitaal zijn gemanipuleerd om [gedaagde] in een kwaad daglicht te plaatsen.

4.3.1.

De voorzieningenrechter acht in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk dat het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" - waaronder de uitingen onder de kop "Onderzoek naar Mondzorg Bedum " - van [gedaagde] afkomstig is. Weliswaar zijn de uitingen onder de kop "Onderzoek naar Mondzorg Bedum " in de derde persoon geschreven, maar dit laat onverlet dat op de homepage het levensverhaal van [gedaagde] is gememoreerd en wel in de "ik-vorm". [gedaagde] heeft voorts erkend dat hij het is geweest die het onderzoek naar Mondzorg Noord c.s. heeft uitgevoerd, terwijl hij niet heeft weersproken dat veel passages nagenoeg identiek zijn aan passages op het blog "Koosgaatdoor". De uitingen omtrent Mondzorg Noord c.s. zijn bovendien geplaatst kort nadat [gedaagde] in contact is gekomen met Mondzorg Noord en hij een factuur van Mondzorg Noord heeft ontvangen. Weliswaar heeft [gedaagde] ook ten aanzien van het blog "Koosgaatdoor" weersproken dat dat van hem afkomstig is, maar het gerechtshof heeft dit bij het (weliswaar nog niet onherroepelijke) arrest van 9 maart 2018 wel bewezen geacht. Bovendien heeft [gedaagde] ter zitting erkend dat hij degene is geweest die Wordpress heeft verzocht dat blog te verwijderen, welk verzoek ook is uitgevoerd. Uit de brief aan de president van deze rechtbank van 25 juli 2017, alsmede uit het in het kader van dit kort geding door [gedaagde] zelf opgestelde - en door de advocaat van [gedaagde] vóór de zitting aan de voorzieningenrechter gezonden - schriftelijke verweer van [gedaagde] volgt dan ook nog dat [gedaagde] zich ten aanzien van de in dit "verweerschrift" genoemde onderwerpen kan vinden in hetgeen daarover in het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" is vermeld. Opvallend is voorts - zoals Mondzorg Noord c.s. heeft gesteld en [gedaagde] niet gemotiveerd heeft weersproken - dat er wijzigingen in het blog zijn aangebracht na de aan Van [gedaagde] op 2 augustus 2018 betekende sommatiebrief en na de betekening van de dagvaarding. Het standpunt van Van [gedaagde] dat het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" niet van hem afkomstig is, valt ook moeilijk te rijmen met zijn standpunt dat het blog (mogelijk door Mondzorg Noord c.s.) gemanipuleerd is om hem in een kwaad daglicht te stellen. Op het "echte blog" worden eisers volgens hem niet in verband gebracht met lasterlijke feiten. Niet duidelijk is hoe hij in die situatie kan weten hoe het "echte" blog luidt, waarover hij zich ook ter gelegenheid van dit kort geding desgevraagd niet heeft uitgelaten. Bewijsstukken dat sprake is van twee verschillende blogs, een echte en een gemanipuleerde, zijn niet door hem in het geding gebracht. Het standpunt is bovendien hoogst onaannemelijk. De voorzieningenrechter gaat er op grond van het voorgaande dan ook voorlopig van uit dat het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" van [gedaagde] afkomstig is en dat de inhoud van dit blog overeenkomt met de schermafdrukken die zijn gevoegd bij de diverse processen-verbaal van de deurwaarder. Voor een ander oordeel bestaan onvoldoende aanknopingspunten.

4.4.

De voorzieningenrechter begrijpt het verweer van [gedaagde] voorts aldus, dat [gedaagde] betwist dat sprake is van onrechtmatige publicaties omdat de inhoud van de publicaties volgens hem waar is. Bovendien zou de betreffende informatie inmiddels zijn verwijderd.

4.5.

Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van de publicaties dient een afweging te worden gemaakt tussen twee gelijkwaardige belangen: tegenover elkaar staan het grondwettelijk en verdragsrechtelijk verankerde recht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting en het onder andere door artikel 6:162 BW beschermde recht van Mondzorg Noord c.s. om niet te worden blootgesteld aan negatieve publicaties die inbreuk maken op haar eer en goede naam respectievelijk op haar recht op bescherming daarvan. Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten zwaarder dient te wegen is afhankelijk van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. Bij deze afweging komt in beginsel geen voorrang toe aan het ene of het andere recht. Dat betekent dat de toetsing in één keer dient te geschieden, waarbij het oordeel dat een van beide rechten, gelet op de ter zake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het andere recht, meebrengt dat de inbreuk op dat andere recht voldoet aan de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 lid 2 EVRM respectievelijk artikel 10 lid 2 EVRM (zie onder meer: ECLI:NL:HR:2017:569). Bij deze beoordeling spelen onder meer de volgende omstandigheden een rol:

a. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben;

b. de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand welke de publicatie aan de kaak beoogt te stellen;

c. de mate waarin ten tijde van de publicatie de verdenkingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal;

d. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a. t/m c. bedoelde factoren.

4.6.

Voor wat betreft het verweer dat de in geding zijnde uitingen over Mondzorg Noord c.s. inmiddels van het blog zijn verwijderd overweegt de voorzieningenrechter dat dit niet te controleren valt nu het blog kort voor de zitting met een wachtwoord is beveiligd. Uit het meest recente door de deurwaarder uitgevoerde onderzoek volgt in ieder geval dat de uitingen enkele dagen voor de zitting nog deel uitmaakten van het blog. De voorzieningenrechter passeert dit verweer dan ook. De voorzieningenrechter overweegt verder dat in het blog "deverdachtedoodvanjantjewiersma" een aantal beweerde misstanden aan de kaak worden gesteld, te weten het onbevoegd gebruik maken van een UZI-pas en het gebruik (misbruik) van AGB-codes. Uit het blog volgt dat door de schrijver vermoed wordt dat dit aan de orde is bij Mondzorg Noord. Anders dan de tekst ten aanzien waarvan [gedaagde] bij arrest van 9 maart 2018 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is veroordeeld, wordt niet vermeld dat [eiser sub 2] (en/of Mondzorg Noord en/of [eiseres sub 3] ) "zich schuldig maakt aan zaken die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld", maar wordt die vraag slechts opgeworpen, waarna tot de conclusie wordt gekomen dat [gedaagde] ("de onderzoeker", "wij") denkt dat dat het geval is. Omdat Mondzorg Noord c.s. heeft nagelaten om inhoudelijk op deze kwesties in te gaan - behalve te volstaan met een niet voldoende onderbouwde ontkenning - en vast staat dat er thans een onderzoek plaats vindt door de IGZ, waarvan in het kader van dit kort geding niet duidelijk is geworden waarop dit onderzoek exact betrekking heeft, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van [gedaagde] bij vrijheid van meningsuiting zwaarder dient te wegen dan het belang van Mondzorg Noord c.s. om niet te worden blootgesteld aan negatieve publicaties die inbreuk maken op haar eer en goede naam respectievelijk op haar recht op bescherming daarvan. Daarbij wordt opgemerkt dat de bewoordingen niet onnodig grievend zijn. Het voorgaande heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook te gelden voor het onderzoek door de IGZ, waarbij Mondzorg Noord c.s. ter zitting heeft erkend dat dit onderzoek daadwerkelijk en nog steeds loopt. Ook voor zover gesproken wordt over een artikel in het Dagblad van het Noorden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat dit artikel daadwerkelijk is geplaatst staat vast. Weliswaar heeft Mondzorg Noord c.s. ter zitting op gemerkt dat dit artikel de volgende dag al door Dagblad van het Noorden is gerectificeerd, maar deze rectificatie is niet in het geding gebracht, zodat hieraan voorbij gegaan wordt.

4.7.

Voor zover [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] er op het blog van beschuldigd worden "goede contacten" te hebben met de politie, het Openbaar Ministerie, justitie en "de gereformeerde taliban" en er sprake is van verwijzingen naar pedofilie en verbanden met sekstoerisme ten aanzien van [eiser sub 2] , is de voorzieningenrechter daarentegen voorlopig van oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen gelet op de aard van deze gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor [eiser sub 2] , [eiseres sub 3] en ook voor Mondzorg Noord, die door [eiser sub 2] wordt geëxploiteerd. Deze opmerkingen zijn bovendien op geen enkele wijze met bewijsmateriaal onderbouwd. Ook uitingen omtrent het privéleven van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] en hun gezin (zoals een foto van de auto van hen en uitlatingen omtrent de zoon van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] ) dient [gedaagde] achterwege te laten; deze dienen geen enkel doel in relatie tot hetgeen het blog aan de orde wil stellen, ook voor zover het daarbij gaat om hetgeen hiervoor niet als onrechtmatig is beoordeeld. Ten slotte acht de voorzieningenrechter ook de uitingen omtrent het beweerdelijk aanleveren van valse documenten door [eiseres sub 3] onrechtmatig. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.3.1. is overwogen, acht de voorzieningenrechter het standpunt van [gedaagde] dat er sprake is van een echte en een gemanipuleerde blog hoogst onaannemelijk. De uitingen omtrent het beweerdelijk aanleveren van valse documenten door [eiseres sub 3] - in de zin van schermafdrukken van het beweerde gemanipuleerde blog in plaats van het echte blog - vinden dan ook geen steun in het aanwezige feitenmateriaal. In zoverre zal de primaire vordering onder I strekkende tot het staken en gestaakt houden van dergelijke uitingen binnen een door de voorzieningenrechter redelijk geachte termijn van één week, worden toegewezen. Ook het onder IX gevorderde verbod voor [gedaagde] om vergelijkbare uitingen over Mondzorg Noord c.s. als gepubliceerd op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com in de toekomst op internet te plaatsen, zal in zoverre worden toegewezen.

4.8.

De vordering onder II, strekkende tot het (doen) verwijderen en verwijderd houden van via internet terug te vinden versies van uitingen omtrent de hiervoor bedoelde onderwerpen, zal worden toegewezen ter zake van de onder 4.7. bedoelde uitingen. In het geval [gedaagde] nalaat uitvoering te geven aan dit gebod, zal [gedaagde] (vordering onder V) worden geboden de logingegevens voor de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com aan Mondzorg Noord c.s. te verstrekken, opdat Mondzorg Noord c.s. zelf de informatie kan verwijderen.

4.9.

Ook de vordering onder X, die ertoe strekt dat [gedaagde] wordt geboden de zoekmachines, waarvan in ieder geval Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing en MSN, aan te schrijven om de zoekresultaten, inclusief de in cache opgeslagen gegevens, met betrekking of in relatie tot [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] , van de uitingen op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com ten aanzien van [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] te verwijderen, zal eveneens worden toegewezen, voor zover het de hiervoor onder 4.7. bedoelde uitingen betreft.

4.10.

Ten aanzien van de hiervoor onder 4.7. bedoelde uitingen ter zake waarvan de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel is dat sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van [gedaagde] , acht de voorzieningenrechter ook de vordering strekkende tot rectificatie (vorderingen onder III en IV) toewijsbaar, zoals in het dictum te formuleren.

4.11.

Zoals Mondzorg Noord c.s. gevorderd heeft, wordt Mondzorg Noord c.s. in het geval [gedaagde] nalaat uitvoering te geven aan het plaatsen van deze rectificatie in het Dagblad van het Noorden, gemachtigd om deze rectificatie in het Dagblad van het Noorden te plaatsen namens [gedaagde] . Voor dat geval zal [gedaagde] veroordeeld worden in de kosten voor het plaatsen van deze rectificatie, welke kosten worden begroot op het door [eiser sub 2] genoemde en door [gedaagde] niet weersproken bedrag van € 1.000,00.

4.12.

In het geval [gedaagde] nalaat uitvoering te geven (waaronder ook wordt verstaan: het nalaten hier desgevraagd bewijs van te leveren) aan het plaatsen van de rectificatie op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com, zal [gedaagde] worden geboden de logingegevens voor deze website aan Mondzorg Noord c.s. te verstrekken, zodat Mondzorg Noord c.s. deze rectificatie zelf kan plaatsen. De voorzieningenrechter acht het redelijk dat deze rectificatie een maand geplaatst blijft.

4.13.

Naast de hiervoor bedoelde machtigingen aan Mondzorg Noord c.s. om tot verwijdering van uitingen over te gaan, ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding om te bepalen dat de rectificatie opnieuw in het Dagblad van het Noorden dient te worden geplaatst en de rectificatie op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com geplaatst dient te blijven voor iedere maand dat deze uitingen blijven staan.

4.14.

Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk acht dat de onderhavige publicaties van [gedaagde] afkomstig zijn, wordt niet toegekomen aan de vorderingen onder VI en VII. Deze vorderingen strekken er immers toe om de naam van de publicist van de onderhavige publicaties te achterhalen.

4.15.

De gevorderde oplegging van dwangsommen ter zake van het onder I tot en met X gevorderde, zal - voor zover het gevorderde op grond van het vorenstaande al toewijsbaar is - slechts worden toegewezen voor zover Mondzorg c.s. gelet op de toe te wijzen vorderingen niet reeds andere middelen (machtigingen) ter beschikking heeft om uitvoering van hetgeen is toegewezen, te bewerkstelligen. De oplegging van dwangsommen zal plaatsvinden, zoals hierna in het dictum te melden.

4.16.

Gelet op de onrechtmatigheid van een deel van de onderhavige publicaties, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om [gedaagde] als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding te veroordelen. De kosten aan de zijde van Mondzorg Noord c.s. worden vastgesteld op:

- dagvaardingskosten € 90,50

- griffierecht € 626,00

- salaris voor de advocaat € 980,00

Totaal € 1.696,50.

Ook de hierover gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen, zoals in het dictum te melden.

4.17.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten thans al kunnen worden begroot. Deze nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing te melden, waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat zal worden aangesloten bij de gevorderde bedragen en niet bij het thans geldende hogere liquidatietarief.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [gedaagde] binnen één week na betekening van dit vonnis alle uitingen (in woord en/of geschrift) betreffende [eiser sub 2] en [eiseres sub 3] die zien op het hebben van "goede contacten" met de politie, het Openbaar Ministerie, justitie en "de gereformeerde taliban", de verwijzingen naar pedofilie en verbanden met sekstoerisme ten aanzien van [eiser sub 2] , omtrent het beweerdelijk aanleveren van valse documenten door [eiseres sub 3] en uitingen omtrent hun privéleven en hun gezin, te staken en gestaakt te houden;

5.2.

gebiedt [gedaagde] binnen één week na betekening van dit vonnis alle nog - direct of indirect - via internet terug te vinden versies van uitingen zoals onder 5.1. bedoeld die geplaatst zijn door [gedaagde] , in woord en/of geschrift en/of afbeeldingen van teksten, te (doen) verwijderen en verwijderd te houden;

5.3.

veroordeelt [gedaagde] binnen één week na betekening van dit vonnis op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com/ en in het "Dagblad van het Noorden" een rectificatie te plaatsen met uitsluitend de volgende tekst, waarbij de rectificatie op bedoelde website in ieder geval één maand dient te blijven staan:

"Rectificatie

Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 17 december 2018 ben ik onder meer veroordeeld alle uitingen betreffende [eiser sub 2] en K. [eiseres sub 3] die zien op het hebben van "goede contacten" met de politie, het Openbaar Ministerie, justitie en "de gereformeerde taliban", de verwijzingen naar pedofilie en verbanden met sekstoerisme ten aanzien van [eiser sub 2] , omtrent het beweerdelijk aanleveren van valse documenten door [eiseres sub 3] , alsmede uitingen omtrent hun privéleven en hun gezin, te staken en gestaakt te houden en alle nog - direct of indirect - via internet terug te vinden versies van dergelijke uitingen te (doen) verwijderen en verwijderd te houden en om deze berichtgeving te rectificeren omdat deze volgens de voorzieningenrechter onrechtmatig is.

[gedaagde] "

5.4.

machtigt Mondzorg Noord c.s. in het geval dat [gedaagde] nalaat uitvoering te geven aan het plaatsen van de hiervoor onder 5.3. bedoelde rectificatie in het Dagblad van het Noorden, om deze rectificatie zelf in het Dagblad van het Noorden te plaatsen namens [gedaagde] ;

5.5.

veroordeelt [gedaagde] voorwaardelijk, te weten onder de voorwaarde dat Mondzorg Noord c.s. gebruik maakt van de hiervoor onder 5.4. bedoelde (voorwaardelijke) machtiging, tot betaling aan [eiser sub 2] van de kosten voor het plaatsen van de rectificatie, welke kosten worden begroot op een bedrag van € 1.000,00;

5.6.

gebiedt [gedaagde] , in het geval hij nalaat uitvoering te geven aan het onder 5.2. bedoelde gebod tot verwijdering, de logingegevens voor de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com aan Mondzorg Noord c.s. te verstrekken, opdat Mondzorg Noord c.s. zelf de daar bedoelde uitingen kan verwijderen;

5.7.

gebiedt [gedaagde] , voor het geval hij nalaat uitvoering te geven aan het plaatsen van de hiervoor onder 5.3. bedoelde rectificatie op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com, de logingegevens voor deze website aan Mondzorg Noord c.s. te verstrekken, zodat Mondzorg Noord c.s. deze rectificatie zelf kan plaatsen;

5.8.

verbiedt [gedaagde] om vergelijkbare uitingen zoals onder 5.1. bedoeld in de toekomst op internet te plaatsen;

5.9.

gebiedt [gedaagde] de zoekmachines, waarvan in ieder geval Google, Ilse, Altavista, Yahoo, Bing en MSN, aan te schrijven om de zoekresultaten, inclusief de in cache opgeslagen gegevens, van de uitingen op de website https://deverdachtedoodvanjantjewiersma.wordpress.com, zoals hiervoor onder 5.1. bedoeld, te verwijderen;

5.10.

bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom van € 100,00 per afzonderlijke overtreding verbeurt aan Mondzorg Noord c.s. voor iedere dag dat [gedaagde] in strijd handelt met het hiervoor onder 5.1. bedoelde gebod (voor zover Mondzorg Zorg c.s. op grond van dit vonnis geen andere middelen ter beschikking heeft om uitvoering van hetgeen is toegewezen, te bewerkstelligen), het onder 5.6. bedoelde gebod, het onder 5.7. bedoelde gebod, het onder 5.8. bedoelde verbod en het onder 5.9. bedoelde gebod;

5.11.

verbindt aan de aldus onder 5.9. bedoelde, te verbeuren dwangsommen een voorlopig maximum van € 2.000,00 per afzonderlijke overtreding;

5.12.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, aan de zijde van Mondzorg Noord c.s. tot op heden vastgesteld op een bedrag van € 1.696,50, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de veertiende dag na het wijzen van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

5.13.

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op

€ 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen veertien dagen na dagtekening aan het vonnis heeft gedaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de dagtekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.14.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.15.

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2018.1

1 82.