Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:4078

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11-10-2018
Datum publicatie
12-10-2018
Zaaknummer
C/17/161940 / HA RK 18-66
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Op tegenspraak
Beschikking
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

onderbewindstelling op grond van artikel 2:22 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RO 2018/82
JONDR 2018/1273
JOR 2019/77 met annotatie van mr. M.J. van Uchelen-Schipper
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rekestnummer: C/17/161940 / HA RK 18-66

Beschikking van 11 oktober 2018

op het verzoek van

1 [A] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [B],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

advocaat mr. R.H. Hulshof te Leeuwarden,

tegen

de stichting

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN EN OMSTREKEN,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden,

verweerster,

hierna te noemen: de DAL,

vertegenwoordigd door

1. [C],

in zijn hoedanigheid van enig lid van de Raad van Toezicht van de DAL,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: [C] ,

2. [D],

in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de stichting,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: [D] ,

belanghebbenden,

en waarbij in deze procedure tevens als belanghebbende is aangemerkt:

de stichting

STICHTING DIERENOPVANG DE WISSEL,

statutair gevestigd te Leeuwarden,

hierna te noemen: De Wissel,

advocaat mr. R.S. van der Spek te Leeuwarden

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoek, ingekomen ter griffie op 3 juli 2018;

 • -

  het verweerschrift zijdens De Wissel, ingekomen ter griffie op 9 oktober 2018, tevens bevattende een zelfstandig verzoek;

 • -

  de aanvullende producties (producties 5 en 6) zijdens De Wissel, ingekomen ter griffie op 10 oktober 2018;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 11 oktober 2018;

 • -

  de ter zitting overgelegde pleitnotitie van verzoekers.

1.2.

Ter zitting zijn verzoekers verschenen, bijgestaan door mr. Hulshof voornoemd. Tevens zijn [C] en [D] verschenen. Aan de zijde van De Wissel zijn verschenen [E] , bestuurslid, en [F] , operationeel manager, bijgestaan door mr. Van der Spek voornoemd.

1.3.

De rechtbank heeft aan het einde van de mondelinge behandeling aan partijen medegedeeld dat binnen een week na heden beschikt wordt op het verzoek om de goederen onder bewind te stellen en dat voor het overige beschikking zal worden gewezen op 22 november 2018.

2 Het verzoek

2.1.

Verzoekers hebben, na wijziging, de rechtbank verzocht om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1. de DAL te ontbinden, onder aanwijzing van de heer Hugo Baas, kantoorhoudende te (9231 AV) Surhuisterveen aan de Gedempte Vaart 14, tot vereffenaar, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vereffenaar en onder de bepaling dat het liquidatiesaldo dient te worden uitgekeerd aan een stichting met een doel dat zo veel mogelijk overeenkomt met, althans in het verlengde ligt van, de statutaire doelomschrijving van de DAL, te bepalen door de vereffenaar, alsmede

2. de goederen van de DAL hangende de behandeling van het verzoek tot ontbinding onder bewind te stellen, daarbij van de heer Hugo Baas, kantoorhoudende te (9231 AV) Surhuisterveen aan de Gedempte Vaart 14, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen persoon, te benoemen tot bewindvoerder;

subsidiair

1. [D] te ontslaan als bestuurder van de stichting;

2. te voorzien in de vervulling van de ledige plaatsen van het bestuur van de DAL door benoeming van:

- [beoogd bestuurder] ;

- [beoogd bestuurder] ;

- een derde door de rechtbank te bepalen derde persoon;

dan wel één of meer andere personen,

onder de bepaling dat zij niet door [C] , doch slechts door de rechtbank kunnen worden geschorst en ontslagen.

primair en subsidiair

met veroordeling van de DAL in de kosten van rechtsbijstand van verzoekers.

De Wissel heeft een zelfstandig verzoek ingediend. De Wissel sluit zich aan bij hetgeen verzoekers hebben verzocht maar stellen voor dat de heer mr. M. Sturms, advocaat te Leeuwarden dan wel een andere advocaat die tevens op de curatorenlijst van de rechtbank staat, het bewind en de vereffening dan wel het bestuur van de DAL op zich neemt.

2.2.

Bij beschikking van heden wordt beschikt op het verzoek ten aanzien van het bewind.

3 De beoordeling van het verzoek tot onder bewindstelling

3.1.

Op grond van artikel 2:22 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter voor wie een verzoek tot ontbinding van de rechtspersoon aanhangig is, de goederen van die rechtspersoon desverlangd onder bewind stellen.

3.2.

De rechtbank overweegt als volgt. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat [C] feitelijk alle bevoegdheden binnen de DAL uitvoert. Niet alleen is hij toezichthouder, tevens beschikt hij over een algehele volmacht. Enig bestuurder [D] heeft ter zitting te kennen gegeven dat hij geen bestuurlijke werkzaamheden uitvoert en dat [C] degene is die alle bestuurlijke taken verricht. Voorts staat vast dat het (toenmalige) bestuur van de DAL een 'side letter' heeft ondertekend die [C] in verregaande mate, voor het leven, toestaat betrokken te zijn bij de DAL en hem toestaat onbeperkt gebruik te maken van de diensten van de DAL. Tevens is overeengekomen dat het bestuur van de DAL afziet van het inroepen van de vernietiging van de 'side letter' en dat aan [C] bij vereffening van de DAL een bedrag van € 103.334,00, inclusief btw, exclusief indexatie en exclusief wettelijke rente toekomt.

3.3.

Voorts stelt de rechtbank vast, dat de DAL, die momenteel volledig wordt bestuurd en gecontroleerd door [C] een grote mate van verwevenheid heeft met een andere stichting waarvan [C] tevens bestuurder is, namelijk de stichting Dutch Sheep Dog Society (DSDS). Ter zitting heeft [C] aangegeven dat de DAL haar pand verhuurt aan de DSDS en DSDS in dat pand een dierencrematorium wil exploiteren waarvoor de oven reeds is geplaatst. Dat daadwerkelijk sprake is van een zakelijke relatie tussen beide stichtingen is echter niet aannemelijk gemaakt door [C] . Vastgesteld moet bovendien worden dat de DAL de melding heeft gedaan op grond van de Wet milieubeheer aan het bevoegd gezag ten aanzien van de exploitatie van een dierencrematorium in het pand van de DAL en dat de gemeente Leeuwarden inmiddels het voornemen heeft geuit om ten aanzien van de DAL handhavend op te treden wegens strijd met wettelijke voorschriften.

3.4.

Het geheel overziend is de rechtbank voorlopig van oordeel dat het er alle schijn van heeft dat sprake is van een situatie waarbij [C] de DAL in feite gebruikt als een vehikel voor de activiteiten van "zijn" DSDS (waarvan de activiteiten niet aansluiten bij de statutaire doelstelling van de DAL) en waarbij [C] (in strijd met de statuten) zowel toezichthouder als feitelijk bestuurder is. Bovendien kan hij als algeheel gevolmachtigde alle besluitvormingsbevoegdheden namens de DAL uitoefenen, inclusief de eventuele bezwaring en vervreemding van het pand van de DAL.

3.5.

In dit alles ziet de rechtbank voldoende aanleiding om op grond van artikel 2:22 BW de goederen van de DAL met onmiddellijke ingang onder bewind te stellen. Zij benoemt hierbij mr. M. Sturms (Tesselschadestraat 10, 8913 HB Leeuwarden, telefoon 058-2948509) tot bewindvoerder.

Met betrekking tot de beloning van de bewindvoerder zal, bij gebrek aan een wettelijke regeling hierover, aansluiting gezocht dienen te worden bij de beloning van een curator in een faillissement die wordt berekend conform de Recofarichtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling.

3.6.

Deze onderbewindstelling brengt mee dat de organen van de rechtspersoon zonder voorafgaande goedkeuring van de bewindvoerder geen besluiten kunnen nemen en dat vertegenwoordigers van de rechtspersoon zonder medewerking van de bewindvoerder geen rechtshandelingen kunnen verrichten (artikel 2:22 lid 3 BW).

3.7.

De rechtbank gaat er vanuit dat mr. Sturms op de kortst mogelijke termijn opgave doet aan de registers als bedoeld in artikel 2:22 lid 5 BW.

3.8.

De rechtbank houdt alle overige beslissingen aan.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

stelt de goederen van de DAL onder bewind vanaf het tijdstip waarop deze beschikking is gewezen;

4.2.

benoemt mr. M. Sturms tot bewindvoerder;

4.3.

verklaart de hiervoor genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad;

4.4.

houdt alle overige beslissingen aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Boerlage-van den Bosch en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2018, om 17:15 uur.1

1 fn792