Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:3289

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-08-2018
Datum publicatie
15-08-2018
Zaaknummer
6667152
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Koop tweedehands auto en non-conformiteit. Is de tekortkoming toerekenbaar?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2018/652
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rolnummer: 6667152 \ CV EXPL 18-1183

vonnis van de kantonrechter d.d. 14 augustus 2018

inzake

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

procederende in persoon,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEALTHY AGEING PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Groningen,

gedaagde,

gemachtigde: mr. P.H.F. Yspeert.

Partijen zullen hierna [eiser] en Healthy worden genoemd.

1 De procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 3 april 2018

- de akte overlegging productie 44, van de zijde van [eiser]

- de akte overlegging productie 45, van de zijde van [eiser]

- de comparitie van partijen van 17 juli 2018.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De kantonrechter zal bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de volgende feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende betwist, tussen partijen vaststaan.

2.2.

Healthy is een financiële holding die de aandelen houdt in een vennootschap die actief is op het gebied van medische apparatuur en hulpmiddelen. Bestuurder van Healthy is [naam] (hierna: [naam] ).

2.3.

Op 18 september 2016 hebben [naam] en haar echtgenoot (hierna: [naam] c.s.) in Duitsland een BMW 530i Touring, bouwjaar 2001, gekocht (hierna: de auto).

2.4.

De auto is in Nederland geregistreerd met kenteken [kenteken] en is in januari 2017 op naam van Healthy gesteld. Op 30 januari 2017 is de auto bij de apk-keuring goedgekeurd.

2.5.

In maart 2017 is de auto door middel van een advertentie op Autoscout24.nl te koop aangeboden voor een bedrag van € 7.950,00.

2.6.

[eiser] heeft op de advertentie gereageerd en hij heeft de auto bezichtigd en een proefrit gemaakt. Op 28 maart 2017 heeft BMW-dealer Martinistad in opdracht van [eiser] een aankoopkeuring uitgevoerd.

2.7.

Op 30 maart 2017 heeft Healthy de auto aan [eiser] verkocht voor een bedrag van € 7.000,00. De koopovereenkomst tussen Healthy en [eiser] (hierna: de koopovereenkomst) is op 31 maart 2017 schriftelijk vastgelegd. Op deze datum hebben ook de betaling van de koopprijs en de levering van de auto plaatsgevonden.

2.8.

Op 15 september 2017 heeft [eiser] geconstateerd dat sprake is van roest aan de carrosserie van de auto, bij de dorpel linksachter.

2.9.

Op 21 september 2017 heeft schade-expert P.J. Splinter de auto in opdracht van [eiser] beoordeeld op onder meer roestschade. De bevindingen van de schade-expert zijn vastgelegd in een technisch rapport van 29 september 2017.

2.10.

[eiser] heeft bij brief van 22 september 2017 aan Healthy gemeld dat er onder meer sprake is van ernstige roestschade aan de auto.

2.11.

Bij brief van 3 oktober 2017 heeft [eiser] het rapport van de schade-expert en de bij het rapport behorende schadecalculatie toegezonden aan Healthy. In de brief verzoekt [eiser] Healthy onder meer om de roestschade aan de auto te herstellen.

2.12.

Healthy heeft bij brief aan [eiser] van 15 oktober 2017 aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de auto van de hand gewezen.

2.13.

Op 7 november 2017 heeft de RDW bij een keuring van de auto vastgesteld dat de dorpel linksachter over een lengte van 30 cm van de 68 cm verroest is. Het proces-verbaal van de keuring vermeldt dat niet onomstotelijk is vastgesteld dat het voertuig bij de apk-keuring van 30 januari 2017 ten onrechte is goedgekeurd.

2.14.

Op 8 november 2017 is de auto bij de apk-keuring afgekeurd, onder meer vanwege roestschade aan de dorpel linksachter.

2.15.

[eiser] heeft bij brief van 15 november 2017 aan Healthy meegedeeld dat hij de koopovereenkomst ontbindt omdat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. In de brief vermeldt [eiser] dat hij, subsidiair, de overeenkomst vernietigt wegens dwaling. Healthy heeft dit beroep op ontbinding dan wel vernietiging niet aanvaard.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert in deze procedure om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

  1. primair: voor recht te verklaren dat [eiser] de koopovereenkomst met Healthy met betrekking tot de auto buitengerechtelijk ontbonden heeft, dan wel deze overeenkomst te ontbinden;

  2. subsidiair: voor recht te verklaren dat [eiser] de koopovereenkomst met Healthy met betrekking tot de auto buitengerechtelijk vernietigd heeft, dan wel deze overeenkomst te vernietigen;

  3. Healthy te veroordelen om aan [eiser] te voldoen een bedrag van € 9.875,44, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum dat Healthy in verzuim is;

  4. Healthy te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2.

Healthy concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring althans afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiser] , bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eiser] legt aan zijn vorderingen in de eerste plaats ten grondslag dat hij de koopovereenkomst rechtsgeldig ontbonden heeft. Volgens [eiser] was hij tot ontbinding bevoegd omdat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. Er zou namelijk sprake zijn van ernstige roestvorming aan de carrosserie, en de auto zou bovendien niet volledig origineel zijn. Healthy betwist dat de auto niet aan de overeenkomst voldoet.

4.2.

De kantonrechter stelt voorop dat een zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen (zie artikel 7:17 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)). Bij koop van een tweedehands auto om daarmee aan het verkeer deel te nemen, beantwoordt de auto niet aan de overeenkomst als door een gebrek dat niet op eenvoudige wijze ontdekt en hersteld kan worden, dit gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert. Op de laatstgenoemde regel kan onder omstandigheden een uitzondering gelden, bijvoorbeeld als blijkt dat de koper het risico op dat gebrek aanvaard heeft.

4.3.

Volgens [eiser] was er bij de aflevering van de auto op 31 maart 2017 al sprake van dusdanige roestschade, dat de auto al niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. [eiser] heeft deze stelling onder meer onderbouwd met een schriftelijke verklaring van monteur en apk-keurmeester J.J. Mattemaker van 29 november 2017. Deze monteur verklaart dat hij bij een reparatie op 18 april 2017 al gezien heeft dat de linkerdorpel flink verroest was. Volgens de verklaring verschilt de staat van de dorpel die op 21 september 2017 is geconstateerd, niet of nauwelijks van wat de monteur in april van dat jaar had gezien. Verder wijst [eiser] erop dat bij de RDW-keuring van 7 november 2017 is vastgesteld dat de dorpel linksachter, over een lengte van 30 cm van de 68 cm verroest is. Een roestschade over meer dan 22,4 cm zou al tot afkeuring van de auto moeten leiden. Gezien de wijze waarop de auto na de aflevering gebruikt is, moet er bij de aflevering al sprake zijn geweest van zodanig ernstige roestschade dat de auto op dat moment niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Omdat de roestschade was weggewerkt, is deze schade bij de verkoop echter niet opgemerkt, aldus telkens [eiser] .

4.4.

Healthy heeft deze gemotiveerde en onderbouwde stellingen van [eiser] niet voldoende gemotiveerd weersproken, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Derhalve moet als vaststaand worden aangenomen dat de auto bij de aflevering dusdanige roestschade had, dat de daarvoor geldende veiligheidsnorm overschreden werd.

4.5.

[eiser] stelt voorts dat de auto - in tegenstelling tot wat er bij de verkoop van de zijde van Healthy verklaard zou zijn - niet volledig origineel is. Volgens [eiser] is gebleken dat de auto in het verleden aanrijdingsschade of soortgelijke schade heeft gehad. Deze stelling vindt, anders dan [eiser] betoogt, echter geen steun in het rapport van de schade-expert van 29 september 2017. Dat sprake is geweest van dergelijke schade is ook voor het overige niet voldoende toegelicht en onderbouwd. Derhalve is niet komen vast te staan dat de auto niet volledig origineel is.

4.6.

Voor wat betreft de vastgestelde roestschade staat tussen partijen niet ter discussie dat deze schade niet op eenvoudige wijze ontdekt kon worden en dat er met het herstel van de schade aanzienlijke kosten zijn gemoeid. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat [naam] c.s. bij de verkoop namens Healthy gezegd heeft dat de auto roestvrij was. Evenmin is weersproken dat [eiser] voor het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk aan [naam] c.s. heeft meegedeeld dat hij de auto alleen wilde kopen als de auto inderdaad roestvrij was. Gelet daarop kan niet gezegd worden [eiser] het risico op aanwezigheid van ernstige roestschade aanvaard heeft. Naar oordeel van de kantonrechter is dan ook voldoende komen vast te staan dat, zoals [eiser] stelt, de auto niet de eigenschappen bezat die [eiser] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten, en dat de auto dus niet aan de overeenkomst beantwoordt. Healthy is derhalve tekortgekomen in de nakoming van de koopovereenkomst. Of er, zoals [eiser] stelt, sprake is van consumentenkoop, kan daarbij in het midden blijven.

4.7.

[eiser] heeft Healthy bij brief van 22 september 2017 verzocht om de roestschade te herstellen. Healthy heeft dit verzoek bij brief van 15 oktober 2017 van de hand gewezen. [eiser] was dan ook bevoegd om de koopovereenkomst te ontbinden.

4.8.

[eiser] heeft bij brief van 15 november 2017 aan Healthy meegedeeld dat hij de koopovereenkomst ontbindt. Niet ter discussie staat dat deze brief door Healthy ontvangen is. De overeenkomst is derhalve rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden. De kantonrechter zal dan ook, zoals [eiser] vordert, voor recht verklaren dat [eiser] de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden heeft.

4.9.

Door de ontbinding van de overeenkomst is er voor partijen de verplichting ontstaan om de door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken. Dit betekent dat [eiser] de auto aan Healthy dient terug te leveren. Healthy is gehouden om de koopprijs van € 7.000,00 aan [eiser] terug te betalen. De vordering van [eiser] om Healthy te veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van € 7.000,00, zal derhalve worden toegewezen.

4.10.

[eiser] stelt dat hij door de tekortkoming en de ontbinding schade heeft geleden van in totaal € 2.875,44. Hij vordert dat Healthy veroordeeld wordt om deze schade aan hem te vergoeden. Healthy betwist dat zij voor de genoemde schade aansprakelijk is.

4.11.

Bij de beoordeling van deze schadevordering stelt de kantonrechter voorop dat de partij die tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, op grond van artikel 6:277 BW in beginsel verplicht is tot - kort gezegd - vergoeding van de schade die haar wederpartij door de tekortkoming en de ontbinding lijdt. Deze schadevergoedingsplicht geldt echter niet, indien de tekortkoming niet aan de tekortkomende partij kan worden toegerekend.

4.12.

In dit geval kan de tekortkoming in de nakoming, zoals Healthy stelt, niet aan Healthy worden toegerekend. Daartoe overweegt de kantonrechter als volgt. Uit de stellingen van Healthy die door [eiser] niet voldoende weersproken zijn, volgt dat de roestschade al optisch weggewerkt was voordat [naam] c.s. de auto in september 2016 kocht. Nu [naam] c.s. op dit gebied niet beschikt over bijzondere deskundigheid en de roestschade zelfs bij de aankoopkeuring niet is opgemerkt, moet aangenomen worden dat Healthy ook niet van deze schade op de hoogte was. [eiser] moest er redelijkerwijs echter rekening mee houden dat dergelijke schade na de aflevering alsnog aan het licht kon komen. Het gaat immers om de verkoop van een zestien jaar oude auto waarvan de historie niet volledig bekend was, door een niet-deskundige verkoper en voor een koopprijs van € 7.000,00. Bovendien wist [eiser] dat [naam] c.s. de auto pas zes maanden eerder gekocht had. Dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt omdat - zoals [eiser] ruim vijf maanden na de aflevering vaststelde - sprake is van ernstige roestschade, kan onder die omstandigheden naar maatschappelijke opvattingen niet aan Healthy worden toegerekend. Voor toerekening van de tekortkoming aan Healthy bestaat ook voor het overige geen grond.

4.13.

Omdat de tekortkoming niet aan Healthy kan worden toegerekend en ook niet blijkt dat Healthy door de tekortkoming een ongerechtvaardigd voordeel geniet, zal de door [eiser] gevorderde schadevergoeding van € 2.875,44 worden afgewezen.

4.14.

[eiser] heeft niet voldoende duidelijk gesteld vanaf welke datum Healthy in verzuim is. De gevorderde wettelijke rente zal daarom toegewezen worden vanaf de datum van dagvaarding. Healthy zal derhalve veroordeeld worden tot betaling van € 7.000,00, te vermeerderen met wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 februari 2018.

4.15.

Healthy zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van het geding. De kosten aan de zijde van [eiser] worden tot op heden begroot en vastgesteld op € 103,81 voor dagvaardingskosten, € 79,00 voor griffierecht, en € 50,00 aan reis- en verletkosten als bedoeld in artikel 238 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De kosten aan de zijde van [eiser] worden derhalve begroot op in totaal € 232,81.

5 Beslissing

De kantonrechter:

5.1.

verklaart voor recht dat [eiser] de koopovereenkomst met Healthy buitengerechtelijk ontbonden heeft;

5.2.

veroordeelt Healthy om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 7.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 februari 2018 tot de dag van algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt Healthy in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [eiser] vastgesteld op € 232,81;

5.4.

verklaart de veroordelingen onder 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. A.A.J. Smelt, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 augustus 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 752