Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:2274

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-06-2018
Datum publicatie
19-06-2018
Zaaknummer
18/750065-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zedel. Verdachte heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan grootschalige cybercriminaliteit. Hij heeft bij webshops van verschillende websites, die door hem waren gebouwd en werden beheerd, met een specifiek door hem voor dit doel geschreven programmacode op zeer grote schaal inloggegevens van klanten afgetapt. Met de afgetapte inloggegevens kon verdachte binnendringen in de klantenaccounts van die klanten bij andere webshops, zoals die van Bol.com en heeft hij deze accounts gebruikt om frauduleuze bestellingen te plaatsen. Daarnaast gebruikte verdachte de door hem afgetapte inloggegevens om via Facebook fraude te plegen. Verdachte nam daarbij de online identiteit van die Facebookgebruiker over. Verdachte las eerst goed de privé-correspondentie tussen degene wiens Facebook-account hij had overgenomen en degene met wie hij contact zocht, alvorens hij een gesprek aanknoopte en om geld vroeg.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de ernst van de feiten, de gevolgen daarvan voor de gedupeerden, de zeer grote schaal waarop deze feiten zijn gepleegd, de lange periode waarin verdachte zich telkens opnieuw aan strafbare gedragingen schuldig heeft gemaakt en het professionele en geraffineerde karakter van de fraude, als uitgangspunt oplegging van de maximale gevangenisstraf die de wetgever op oplichting heeft gesteld, te weten een gevangenisstraf van vier jaar.

Hoewel de rechtbank oog heeft voor de veranderde persoonlijke omstandigheden van verdachte en de gevolgen die het opleggen van een langdurige gevangenisstraf voor hem zal hebben, ziet zij daarin geen aanleiding om van genoemd uitgangspunt af te wijken. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank in de eerste plaats het nadeel dat de vele slachtoffers hebben ondervonden te vergelden. Daarnaast, en nog belangrijker, wijst de rechtbank erop dat cyberfraude een vorm van criminaliteit is die in de huidige samenleving, waarin het gebruik van online diensten een grote vlucht heeft genomen, betrekkelijk eenvoudig op grote schaal gepleegd kan worden. Tegelijkertijd is fraude, online of niet, een berekenende vorm van criminaliteit, waarin door de daders nadrukkelijk wordt afgewogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank een afschrikwekkend signaal af te geven.

De rechtbank ziet wel aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Reden daarvoor is dat de rechtbank het aangewezen acht om verdachte na het uitzitten van zijn straf een meldplicht op te leggen bij de reclassering, zodat deze kan beoordelen of en in hoeverre de door verdachte naar zijn zeggen ingezette gedragsverandering beklijft.

De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren onder oplegging van de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 63
Wetboek van Strafrecht 138ab
Wetboek van Strafrecht 326
Wetboek van Strafrecht 420ter
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/750065-16

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, d.d. 18 juni 2018 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1981 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 18 oktober 2016 en 20 december 2016 (pro forma), 14 juli 2017 (regiezitting), 15 mei 2018 en 4 juni 2018 (inhoudelijke behandeling).

Verdachte is ter terechtzittingen van 15 mei en 4 juni 2018 verschenen en werd bijgestaan door mr. P.J. Roelse, advocaat te Amsterdam.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. G. Wilbrink.

Tenlastelegging

De tekst van de tenlastelegging, na nadere omschrijving, is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

Op de tenlastelegging staan tevens een groot aantal ad informandum gevoegde feiten (genummerd 1-258). Deze zijn als bijlage 2 bij dit vonnis gevoegd.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling voor het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5, en 6 ten laste gelegde gevorderd, met uitzondering van het onder 3 ten laste gelegde medeplegen.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit overeenkomstig zijn ter zitting van 4 juni 2018 overgelegde pleitnotities. Kort weergegeven komen deze erop neer dat de raadsman de rechtbank verzoekt verdachte vrij te spreken van het onder 5 ten laste gelegde gewoontewitwassen omdat de handelingen van verdachte niet van zodanige aard waren dat deze geschikt waren om het zicht op de herkomst van de twee geldbedragen te verhullen.

Voor wat betreft alle overig ten laste gelegde feiten heeft de raadsman geen bewijsverweer gevoerd, onder verwijzing naar de bekennende verklaringen van verdachte ten aanzien van die feiten.

Ook ten aanzien van de ad informandum gevoegde feiten heeft de raadsman geen verweer gevoerd, nu verdachte ook deze ter terechtzitting heeft erkend.

De door de raadsman in zijn pleitnota opgeworpen punten worden, voor zover deze bespreking behoeven, hieronder door de rechtbank besproken.

Oordeel van de rechtbank

Inleiding 1

De tenlastelegging is gebaseerd op het door de politie Eenheid Noord-Nederland en (later) door de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland uitgevoerde onderzoek Zedel.

Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte op 17 april 2014 door de webshop [website 1] uit Zoetermeer van fraude gepleegd ten opzichte van haar klanten. Uit digitaal onderzoek naar de website van het bedrijf bleek dat aan de website een programmacode was toegevoegd die het mogelijk maakte om elke gebruikersnaam en ieder wachtwoord van klanten die op de website inlogden af te vangen. Daarbij werden de wachtwoorden niet in onleesbare hashwaardes opgeslagen – de standaard functionaliteit van de software waarmee de website was gebouwd – maar als leesbare tekst weggeschreven in een specifiek bestand dat deel uitmaakte van de website. De aangever verklaarde dat de website gebouwd was door verdachte en in de periode voorafgaand aan de aangifte door verdachte werd beheerd.

Op 8 september 2014 deed ook een andere webshop, [website 2] uit Rotserhaule, aangifte van fraude ten opzichte van haar klanten. Deze website was eveneens gebouwd door verdachte en ook in dit geval bleek uit digitaal onderzoek dat aan de website een programmacode was toegevoegd – identiek aan die bij [website 1] – waarmee inloggegevens konden worden afgevangen en in leesbare vorm opgeslagen.

Op 24 november 2014 werd verdachte aangehouden op verdenking van verduistering van een huurauto. Tevens lag er op dat moment de verdenking dat hij betrokken zou zijn bij oplichtingen gepleegd ten opzichte van de webshop Bol.com. Dit gaf aanleiding om op 24 november 2014 binnen te treden in de woning van verdachte. Hierbij werd een laptop (in het onderzoek aangeduid als Apple Macbook 1), toebehorend aan verdachte, in beslag genomen. Op deze laptop werden onder meer inloggegevens aangetroffen, gebruikt voor bestellingen bij webshops, die voor een deel overeenkwamen met de inloggegevens van klanten van [website 1] . Tevens trof de digitale recherche op deze laptop in de browsergeschiedenis een verwijzing aan naar de website van [website 1] , meer in het bijzonder naar het bestand waarin de inloggegevens van klanten in leesbare vorm waren opgeslagen.

Op 11 juli 2016 is verdachte naar aanleiding van bovenstaande bevindingen opnieuw aangehouden. Ten tijde van deze aanhouding maakte verdachte gebruik van een nieuwe laptop (in het onderzoek aangeduid als Apple Macbook 2), die door de politie intact en benaderbaar kon worden veiliggesteld.

Op deze laptop trof de politie onder meer in 66 verschillende bestanden ruim 22.000 inloggegevens (e-mailadressen in combinatie met een wachtwoord) aan, waarvan ruim 3.000 afkomstig waren van klanten van [website 1] . Daarnaast werden op beide laptops verwijzingen aangetroffen naar de websites van andere webshops, waaronder die van de bedrijven [website 3] en [website 4] . Uit nader onderzoek bleek dat bij deze webshops, waarvoor verdachte eveneens ICT-werkzaamheden had verricht, op een vergelijkbare manier als bij [website 1] en [website 2] inloggegevens werden afgevangen. Deze handelingen zijn aan verdachte onder feit 1 ten laste gelegd.

De afgevangen inloggegevens maakten het voor verdachte mogelijk om online de identiteit over te nemen van de oorspronkelijke gebruikers. Op beide laptops werden in de browsergeschiedenis ook een groot aantal inlogmomenten aangetroffen die duidelijk maakten dat de inloggegevens onder meer waren gebruikt voor het doen van bestellingen bij Bol.com (en andere webshops) en om in te loggen op Facebook-accounts.

Bol.com heeft in twee aangiftes melding gemaakt van tientallen frauduleuze bestellingen waarvoor verdachte verantwoordelijk zou zijn. Een deel van deze bestellingen is afgehaald bij Albert Heijn. Op de tenlastelegging zijn onder feit 2 zeven aangiftes nader beschreven waarbij misbruik is gemaakt van de digitale identiteit van de aangevers om bestellingen te doen. Andere aangiftes van frauduleuze bestellingen zijn ad informandum bij de tenlastelegging gevoegd.

De modus operandi ten aanzien van de Facebook-accounts komt er op neer dat verdachte zich voordeed als de werkelijke gebruiker van dat account en vrienden en kennissen van deze gebruiker benaderde met het verzoek om geld over te maken voor de aankoop van of voor het opwaarderen van fysieke of digitale prepaid creditkaarten. Daarbij maakte verdachte, om het vertrouwen van deze personen te winnen, gebruik van informatie over de werkelijke gebruiker die hij van te voren had verzameld, vaak uit de Facebook-accounts zelf maar bijvoorbeeld ook uit chats of e-mails die hij kon inzien door in te loggen op het e-mailaccount van de gebruiker. De politie heeft een inventarisatie uitgevoerd van aangiftes door het hele land waaruit een vergelijkbare werkwijze naar voren komt. Deze inventarisatie leverde in totaal 339 aangiftes op van gedupeerden die op deze wijze bewogen waren om geld over te maken. Daarvan zijn er onder feit 3 en 4 dertien uitgeschreven aan verdachte ten laste gelegd, alsmede onder feit 6 een vergelijkbare aangifte waarbij de gedupeerde niet via Facebook maar via e-mail benaderd was. De overige aangiftes zijn ad informandum bij de tenlastelegging gevoegd.

Het opsporingsonderzoek heeft, naast het voorgaande, nog een groot aantal verdenkingen tegen verdachte opgeleverd. Het gaat daarbij om een breed scala aan frauduleuze handelingen, waaronder het (digitaal) stelen en misbruiken van identiteitsbewijzen, onder meer voor het doen van een kredietaanvraag, maar ook om verduistering, creditcardfraude en oplichting van bedrijven zoals hotels en een tankstation. Deze zaken, die gedupeerden betreffen uit het hele land, zijn eveneens ad informandum gevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de ten laste gelegde feiten

Met betrekking tot de onder 1 primair tenlastegelegde computervredebreuk

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-001 (map 25) d.d. 1 februari 2017, opgenomen op pagina 4361 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende het onderzoek naar het aftappen van inloggegevens en creditcard gegevens van klanten van webshops ( [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] ), en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal.

Nadere bewijsoverweging t.a.v. feit 1 primair:

Verdachte heeft als bouwer/beheerder aan websites zonder toestemming van de rechthebbenden een programmacode toegevoegd waardoor op die websites voor hem een bestand beschikbaar kwam waarop (alleen) hij alle inloggegevens met wachtwoorden van de klanten van de websites kon inzien. Naast dat verdachte niet gerechtigd was om dit nieuwe deel (het bestand) van de websites te bouwen/maken, was verdachte evenmin gerechtigd om dit deel van de websites te benaderen en van de daarop gegenereerde gegevens gebruik te maken. Door dit wel te doen heeft verdachte zich met gebruikmaking van een technische ingreep opzettelijk en wederrechtelijk de toegang verworven tot een deel van de websites en heeft hij zich aldus schuldig gemaakt aan overtreding van het in artikel 138ab Sr (computervredebreuk) bepaalde.

Met betrekking tot de onder 2 tenlastegelegde oplichting en poging tot oplichting

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-002 (map 25) d.d. 1 februari 2017, opgenomen op pagina 4388 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende het onderzoek naar de oplichting van Bol.com en Albert Heijn, en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal.

Met betrekking tot de onder 3 tenlastegelegde oplichting

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-003 (map 25) d.d. 1 februari 2017, opgenomen op pagina 4419 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende het onderzoek naar de oplichting door middel van wederrechtelijk binnengedrongen Facebook-accounts, en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal.

Met betrekking tot de onder 4 tenlastegelegde oplichting

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-003 (map 25) d.d. 1 februari 2017, opgenomen op pagina 4463 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende het onderzoek naar de oplichting van [slachtoffer 1] door middel van de wederrechtelijk binnengedrongen Facebook-account van [slachtoffer 2] , en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal

Met betrekking tot het onder 5 tenlastegelegde gewoontewitwassen

Niet in geding is dat verdachte door het plegen van – kort gezegd – Facebookfraude de beschikking heeft gekregen over diverse geldbedragen, waaronder de in de tenlastelegging genoemde bedragen van € 6.923,32 (afkomstig van [slachtoffer 1] ) en € 35.035,-- (afkomstig van een andere groep gedupeerden). Verdachte heeft betwist dat hij zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van deze bedragen, in het bijzonder dat zijn opzet er op was gericht om de misdadige aard en herkomst van het geld te verbergen of te verhullen, dan wel te verhullen wie de werkelijke rechthebbende daarop was of wie het geld voorhanden had.

Ten aanzien van het bedrag van € 6.923,23 stelt de rechtbank vast dat [slachtoffer 1] dit geld op aanwijzingen van verdachte heeft overgemaakt naar het rekeningnummer [rekeningnummer]2, dat op naam staat van de stiefdochter van verdachte, [naam 1]3. Verdachte had daarbij aan [slachtoffer 1] meegedeeld dat deze rekening op naam zou staan van Scheepswerf “ [naam 2] ”, om zo zijn leugen dat hij het geld nodig had in verband met de aankoop van een boot kracht bij te zetten.4 Dit samenstel van gedragingen is naar zijn uiterlijke verschijningsvorm zozeer gericht op verhulling van wie het geld werkelijk voorhanden had gekregen, dat aangenomen moet worden dat het opzet van verdachte, op zijn minst in voorwaardelijke zin, daarop was gericht. Het verweer van verdachte wordt derhalve verworpen.

Bij het bedrag van € 35.035,-- gaat het om het geld dat gedupeerden op aanwijzing van verdachte5 hebben gestoken in het aanschaffen dan wel opwaarderen van (digitale) prepaid betaalkaarten van het merk 3V. Bij geen van de benodigde handelingen6 heeft verdachte zijn eigen naam gebruikt. In plaats daarvan heeft hij de gedupeerden ofwel zelf deze handelingen laten verrichten, ofwel heeft hij misbruik gemaakt van eerder door hem verkregen identiteitsgegevens van anderen, met als gevolg dat de betaalkaarten niet (althans niet zonder het nodige onderzoek) tot hem herleidbaar waren. Het gebruik van deze betaalkaarten is vervolgens anoniem. Ook dit samenstel van gedragingen is naar het oordeel van de rechtbank zozeer gericht geweest op verhulling van wie het geld werkelijk voorhanden had, dat aangenomen moet worden dat het opzet van verdachte, op zijn minst in voorwaardelijke zin, daarop was gericht. Het verweer van verdachte wordt derhalve ook op dit punt verworpen.

Gelet op het grote aantal gevallen waarin verdachte op de bovenbedoelde manier heeft gehandeld, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van gewoontewitwassen.

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde gewoontewitwassen voor het overige met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte de onderliggende gronddelicten (onder 3 en 4), oplichting, duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-006 (map 25) d.d. 24 januari 2017, opgenomen op pagina 4503 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende het onderzoek naar witwassen via debet-kaarten en via storting op bankrekeningen van derden, en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal.

Met betrekking tot de onder 6 tenlastegelegde oplichting

De rechtbank volstaat ten aanzien van het hierna bewezen verklaarde met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt zaaksproces-verbaal met nummer ZD-007 (map 25) d.d. 1 februari 2017, opgenomen op pagina 4526 e.v. van het dossier van de politie Noord-Nederland met nummer 02CL314022-Zedel, inhoudende (onder meer) het onderzoek naar de oplichting van [slachtoffer 3] door middel van een wederrechtelijk binnengedrongen email-account van [slachtoffer 4] , en de onderliggende brondocumenten bij dat zaaksproces-verbaal.

Conclusie

De rechtbank acht op grond van voormelde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de in de tenlastelegging opgenomen computervredebreuk gepleegd tegen [website 1] , [website 2] , [website 3] en [website 4] , aan de oplichting en pogingen tot oplichting van Bol.com en Albert Heijn, aan oplichting door middel van Facebookfraude en aan gewoontewitwassen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1 primair, onder 2, onder 3, onder 4, onder 5 en onder 6 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 24 november 2014, in Nederland,

meermalen, telkens opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken, te weten (onder meer) een of meer website(s) en/of webserver(s) en/of computer(s) van de bedrijven en/of de webshop(s)

- [website 1] en

- [website 2] en

- [website 3] en [website 4] ,

of in een deel daarvan,

is binnengedrongen,

immers werd de toegang tot het geautomatiseerde werk verworven door een technische ingreep, te weten doordat verdachte in de software en/of broncode van de website of computer(s) van die bedrijven en/of webshops heimelijk een programmacode en/of script heeft toegevoegd of aangebracht en/of heimelijk die bedrijfs- en/of website-programmatuur heeft gewijzigd die het mogelijk maakte(n) om gegevens (leesbaar) over te nemen of af te tappen, waarna verdachte vervolgens ook die (leesbare) gegevens, die waren opgeslagen en/of werden verwerkt door middel van die

geautomatiseerde werken waarin verdachte zich wederrechtelijk bevond, heeft overgenomen of afgetapt,

bestaande die gegevens uit

-3216 unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en/of (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van het bedrijf [website 1] , en/of een of meer creditcardgegevens van [slachtoffer 5] , zijnde een (voormalige) klant van het bedrijf [website 1] ,

en

-meerdere unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van het bedrijf [website 2] ,

en

-221 unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 3] ,

en

-666 unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 4] ;

2.

hij in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015, in Nederland,

meermalen op verschillende tijdstippen,

telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen,

(medewerkers van) de bedrijven

-Bol.com en

-Albert Heijn

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of het aangaan van een schuld,

te weten een koopovereenkomst,

immers heeft verdachte (telkens) met voren omschreven oogmerk – zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- inlog- en/of accountgegevens en/of gebruikersgegevens, te weten hierna te noemen

email-adressen en/of wachtwoorden, van

- [slachtoffer 6] en

- [slachtoffer 7] en

- [slachtoffer 8] en

- [slachtoffer 9] en

- [slachtoffer 10] en van anderen,

heimelijk en zonder toestemming verworven, en

- met die gegevens (van een ander dan verdachte) op de website van Bol.com ingelogd, en

- ( digitaal) met betrekking tot hierna te noemen goederen bestellingen gedaan/geplaatst bij Bol.com op naam van een ander dan verdachte, en

- daarbij (ook) valse namen als geadresseerde van de bestelling gebruikt/ingevoerd, onder meer [slachtoffer 11] en [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] , en (ook) andere afleveradressen of afhaalpunten van die bestellingen, onder meer bij Albert Heijn, vermeld/ingevoerd, en

- ( vervolgens) op die afleveradressen of afhaalpunten die door Bol.com verzonden bestellingen in ontvangst heeft genomen of doen/laten nemen, en

-bij het afhalen van die bestelde goederen (ook) een valse naam heeft gebruikt, te weten onder meer [slachtoffer 11] en [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] , en een onjuist identificatienummer, en

-(aldus) zich voorgedaan als bonafide besteller en/of betaler en/of ontvanger bij Bol.com en/of Albert Heijn,

waardoor (die medewerkers van) die bedrijven werden bewogen tot genoemde afgiften en/of het aangaan van die schulden,

het betreft de volgende bol.com-bestelnummers, gebruikte emailadressen en bestelde

goederen:

(zie lijst p. 97 t/m 101:)

- [bestelnummer] , [emailadres 1] , Samsung galaxy s5 mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , Samsung galaxy s5 mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , cadeaupapier;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , LG L70;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , Acer aspire laptop

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , internetkabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , TP-Link desktop switch;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , opzetborstel Oral-B;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , Apple iPad;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , iPad hoes;

- [bestelnummer] , [emailadres 4] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple iPhone 4s;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple USB SuperDrive;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Lightning naar USB kabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Duracell oplaadbare batterijen;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , oordopjes Apple;

- [bestelnummer] , [emailadres 6] ; Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Pro laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 8] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Pro laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , hoes voor MacBook Pro;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Air laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPhone s5;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento 1.8 development cookbook;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento search engine optimization;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , hoes voor MacBook air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , carkit parrot;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple mouse;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple Thunderbolt;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Samsung galaxy s4;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Angularis;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Pocket Reference;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento PHP developer’s guide;

- [bestelnummer] , [emailadres 9] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 10] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 10] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 11] , cadeaupapier;

- [bestelnummer] , [emailadres 11] , HP Pavilion Beats laptop;

en/of

(zie lijst p. 101 t/m 104:)

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP1025

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP 1025 laser printer

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP 1025 laser printer

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , Steba luchtreiniger LR 5

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , Steba luchtreiniger LR 5

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , Sonos PLAY 5 hifi-speler

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] . Sonos PLAY 5 hifi-speler

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , GoPro 3D system

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , GoPro 3D system

(fact.nr [nummer] 1);

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , TomTom bundel multi charger;

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , Oral 3 elektrische tandenborstel;

- [bestelnummer] , [emailadres 14] , Sonos PLAY 1 hifi-speaker

- [bestelnummer] , [emailadres 14] , audiokabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Sony DAV-TZ1 40 home cinema set

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Sony DAV-TZ 140 home cinema set

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 16] , Sonos PLAY 3 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 16] , TomTom GO 500 Europa;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Samsung series 3 s22c300bs monitor

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Pacific Rim — 3D Blu-ray;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Philips senseo twist HD7870/60;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , finding Nemo — 3D Blu-ray;

- [bestelnummer] , [emailadres 18] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 18] , Tristar  contactgrill;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 3 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 3 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 1 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos Playbar, soundbar en speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 20] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , frame zwembad

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , frame zwembad

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , Injusa Quad Hello Kitty;

- [bestelnummer] , [emailadres 22] , Sonos Bridge muzieksysteem

- [bestelnummer] , [emailadres 22] , Samsung Galaxy s4;

- [bestelnummer] , [emailadres 23] , Sonos Bridge muzieksysteem;

EN

hij in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015, in Nederland,

meermalen op verschillende tijdstippen,

telkens ter uitvoering van verdachtes voornemen om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen,

(medewerkers van) het bedrijf Bol.com telkens te bewegen tot de afgifte van enig goed,

met voren omschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- inlog- en/of accountgegevens en/of gebruikersgegevens, te weten hierna te noemen

email-adressen en/of wachtwoorden, van

- [slachtoffer 15] en

- [slachtoffer 16] en

van een of meer ander(en) dan verdachte,

heimelijk en zonder toestemming verworven, en

- met die gegevens van een ander dan verdachte op de website van Bol.com ingelogd, en

- digitaal met betrekking tot hierna te noemen goederen bestellingen gedaan/geplaatst bij Bol.com op naam van een ander dan verdachte, en

- daarbij (ook) valse namen als geadresseerde van de bestelling gebruikt/ingevoerd, onder meer [slachtoffer 11] en [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] , en (ook) andere afleveradressen of afhaalpunten van die bestellingen, onder meer bij Albert Heijn, vermeld/ingevoerd, en

- aldus zich voorgedaan als bonafide besteller en/of betaler en/of ontvanger bij Bol.com en Albert Heijn,

terwijl de uitvoering van die voorgenomen misdrijven telkens niet is voltooid,

het betreft de volgende Bol.com bestelnummers, gebruikte emailadressen en/of bestelde goederen:

(zie lijst p. 97 t/m 101:)

- [bestelnummer] , [emailadres 24] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 25] , Acer Aspire laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 26] , Acer Aspire laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 1] , LG Optimus;

- [bestelnummer] , [emailadres 27] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 28] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 29] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 30] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 31] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 32] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 33] , Apple iPad Air;

en/of

(zie lijst p. 101 t/m 104:)

- [bestelnummer] , [emailadres 20] , Sonos PLAY 5 hifi-speler met speakers;

- [bestelnummer] , [emailadres 34] , Sonos Bridge muzieksysteem;

3.

hij in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 februari 2016, in Nederland en Zweden,

meermalen,

telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

personen, te weten (onder meer)

- [slachtoffer 17] en

- [slachtoffer 18] en

- [slachtoffer 19] en

- [slachtoffer 20] en [slachtoffer 21] en

- [slachtoffer 22] en [slachtoffer 23] en

- [slachtoffer 24] en [slachtoffer 25] en

- [slachtoffer 26] en

- [slachtoffer 27] en [slachtoffer 28] ,

en anderen,

telkens heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld,

immers heeft verdachte met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

onder meer met behulp van heimelijk en zonder toestemming verworven/verkregen account- of gebruikersgegevens, te weten email-adressen, onder meer de adressen

[emailadres 35] en [emailadres 36] en [emailadres 37] en [emailadres 38] en [emailadres 39] en [emailadres 40] en [emailadres 41] en [emailadres 42] en (bijbehorende) wachtwoorden, en andere gegevens van een Facebookaccount van een ander dan verdachte,

- wederrechtelijk ingelogd op de website van Facebook met het account van een ander, te weten van [slachtoffer 29] en [slachtoffer 30] en [slachtoffer 31] en [slachtoffer 32] en [slachtoffer 33] en [slachtoffer 34] en [slachtoffer 34] en [slachtoffer 36] , en de bijbehorende Facebook-Messenger gebruikt, en vervolgens

- een aangesloten contactpersoon of ‘vriend’ van dat facebookaccount van die ander als ‘vriend’ of relatie benaderd en aldus

- onder naam of dekmantel van die ander valse (Messenger)berichten of e-mails opgesteld en verstuurd aan een contactpersoon of ‘vriend’ of relatie van die (rechtmatige) facebook-accounteigenaar, en

- aan die contactpersoon of ‘vriend’ of relatie, zijnde die [slachtoffer 17] en [slachtoffer 18] en [slachtoffer 19] en [slachtoffer 20] en [slachtoffer 21] en [slachtoffer 22] en [slachtoffer 23] en [slachtoffer 24] en [slachtoffer 25] en [slachtoffer 26] en [slachtoffer 27] en [slachtoffer 28] , gevraagd om een vriendendienst/gunst of een lening en/of om een of meerdere malen geld over te maken en/of door, al dan niet via een betaallink, een zogenaamde 3V-kaart of prepaid creditcard op te waarderen en/of anderszins een betaling te doen naar een bepaalde bankrekening, en

- aldus zich voorgedaan als een bonafide ander, en daarbij de naam gebruikt/ingevoerd van die Facebook-accounteigenaar,

waardoor die personen werden bewogen tot genoemde afgiften;

4.

hij in de periode van 25 t/m 28 januari 2016, in Nederland,

meermalen,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer 1] ,

heeft bewogen tot de afgifte van

-65.877,68 SEK, en

-2848,87 SEK, en

-5707,27 SEK, en

-3799,16 SEK, en

-9416,96 SEK, en

-3799,16 SEK,

omgerekend in totaal 8344,75 euro,

immers heeft verdachte telkens met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- een vals Facebookaccount aangemaakt en daarmee zich voorgedaan als [slachtoffer 2] en

- aldus die [slachtoffer 1] via facebook (Messenger) als ‘vriend’/contactpersoon of relatie benaderd, en

- vervolgens als [slachtoffer 2] die [slachtoffer 1] gevraagd om bonafide vriendendienst/gunst en om meermalen (een) betaling(en) te doen/een hoeveelheid geld over te maken, en tevens

- die [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] bericht dat hij graag een voorschot of geldlening wenste en dat hij geld nodig had om een boot te kopen, en daarbij

- die [slachtoffer 1] een bankrekening met een valse tenaamstelling doorgegeven, namelijk zogenaamd van een scheepswerf, terwijl in werkelijkheid die bankrekening op naam stond van [naam 1] ,

- aldus zich voorgedaan als een bonafide contactpersoon van die [slachtoffer 1] en daarbij een valse naam gebruikt,

waardoor die [slachtoffer 1] telkens werd bewogen tot genoemde afgiften;

5.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2014 t/m 11 juli 2016,

in Nederland,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft verdachte, meermalen op verschillende tijdstippen,

telkens van een voorwerp, te weten een hoeveelheid geld, namelijk in totaal

- 6923,32 euro (aangifte [slachtoffer 1] ) en

- 35.035,- euro,

heeft verhuld wie die voorwerpen voorhanden had,

immers heeft verdachte telkens geld doen/laten storten of een betaling doen/laten verrichten gebruikmakend van

- een bankrekening op naam van [naam 1] , en

- zogenaamde prepaid creditkaarten/waardekaarten (van het bedrijf [bedrijf 1] ),

welke rekening en kaarten op (klant)naam van (een) derde(n) was/waren geopend, te weten (onder meer) verdachtes partner en/of familielid/-leden en/of vriend(en) en/of (andere) katvanger(s) en tevens ter beschikking stond(en) van verdachte,

terwijl hij telkens wist dat dat geld onmiddellijk afkomstig was uit enig misdrijf;

6. ( parketnummer 720053-15)

hij op 21 januari 2014, in Nederland,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten in totaal 3954,33 euro,

immers heeft verdachte, met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- die [slachtoffer 3] via e-mail benaderd met gebruikmaking van het e-mailadres

[emailadres 12] van de zus van die [slachtoffer 3] , te weten [slachtoffer 4] , en

- zich daarbij voorgedaan als [slachtoffer 4] en aldus die naam als een valse naam gebruikt, en

- die [slachtoffer 3] verzocht om ‘haar zus’ [slachtoffer 4] te helpen en om spoedbetalingen te doen ten behoeve van ‘haar zus’ [slachtoffer 4] , zogenaamd aan een keukenbedrijf, en

- daartoe een bankrekeningnummer opgegeven met een valse tenaamstelling namelijk van een keukenbedrijf, terwijl in werkelijkheid dat bankrekeningnummer op naam stond van [naam 3] (ook handelende onder de naam [bedrijf 2] ) die destijds de partner van verdachte was en over welke bankrekening verdachte kon beschikken, en

- aldus zich voorgedaan als familielid van die [slachtoffer 3] ;

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. primair

computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt/aftapt/opneemt, meermalen gepleegd;

2.

oplichting en poging tot oplichting, beide meermalen gepleegd;

3.

oplichting, meermalen gepleegd;

4.

oplichting, meermalen gepleegd;

5.

van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

6.

oplichting.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten opzichte van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, onder aftrek van voorarrest.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, en 6 ten laste gelegde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf straf wordt opgelegd gelijk aan het voorarrest met daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf met een langere proeftijd.

De raadsman heeft daarbij gewezen op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, op de indringende media-aandacht die er voor deze zaak en voor verdachte en zijn gezin zijn geweest, waarbij van de zijde van politie en justitie onnodig persoonlijke informatie over hem is verschaft, en op de strafoplegging in soortgelijke zaken. Deze omstandigheden zouden volgens de raadsman moeten leiden tot aanzienlijke strafmatiging.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte rapportages, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de door verdachte erkende ad informandum gevoegde feiten, zoals deze op de dagvaarding zijn vermeld en conform de bij dit vonnis gevoegde bijlage 2, welke hiermee zijn afgedaan.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De ernst van de feiten

Verdachte heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan grootschalige cybercriminaliteit die opvalt door professionaliteit en geraffineerdheid. Verdachte heeft bij webshops van verschillende websites, die door hem waren gebouwd en werden beheerd, met een specifiek door hem voor dit doel geschreven programmacode op zeer grote schaal inloggegevens van klanten afgetapt. Door middel van de afgetapte inloggegevens kon verdachte binnendringen in de klantenaccounts van die klanten bij andere webshops, zoals die van Bol.com en heeft hij deze accounts gebruikt om frauduleuze bestellingen te plaatsen. Daarnaast gebruikte verdachte de door hem afgetapte inloggegevens om via Facebook fraude te plegen. Verdachte nam daarbij de online identiteit van die Facebookgebruiker over. Uit de in het dossier opgenomen chatsessies van verdachte met de slachtoffers en uit de door verdachte ter terechtzitting afgelegde verklaring, blijkt dat verdachte zich eerst goed inlas in de privé-correspondentie tussen degene wiens Facebook-account hij had overgenomen en degene met wie hij contact zocht, alvorens hij een gesprek aanknoopte en om geld vroeg. Uit de aangiftes blijkt dat voor slachtoffers naast de misleiding (van degenen die door hem werden benaderd) met name deze schending van hun privacy (van degenen van wie het Facebook-account was gehackt) zwaar weegt, nog los van de financiële benadeling. De rechtbank acht dat zeer voorstelbaar.

Het gaat om een samenstel van ernstige feiten. Verdachte heeft internetbedrijven, waaronder zijn toenmalige werkgevers, en een zeer groot aantal particulieren financieel benadeeld. Daar komt bij dat identiteitsfraude voor de slachtoffers – en dat zijn er vermoedelijk veel meer dan degenen die direct financieel nadeel hebben geleden – ook op andere wijze zeer nadelige gevolgen kan hebben. Een aantal voorbeelden daarvan blijken uit het dossier: zo zijn er gedupeerden die door de politie ten onrechte als verdachte van fraude zijn aangemerkt of op wiens naam getracht is kredieten los te krijgen. Meer in het algemeen is het handelen van verdachte zeer schadelijk geweest voor het vertrouwen dat burgers en bedrijven in elkaar mogen stellen: het vertrouwen van klanten van webshops dat hun persoons- en betaalgegevens veilig zijn, het vertrouwen dat privégesprekken via e-mail of Facebook privé blijven, het vertrouwen van gebruikers van Facebook dat degene die hen om hulp vraagt daadwerkelijk degene is die hij zegt te zijn en het vertrouwen van bedrijven dat de bestellingen die zij uitleveren bij bonafide klanten terechtkomen. Verdachte heeft zich daar keer op keer, bij iedere van de vele strafbare gedragingen die hij heeft verricht, niets van aan getrokken en heeft uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financieel gewin.

De persoon van verdachte

De rechtbank heeft in beperkte mate ten nadele van verdachte in aanmerking genomen dat hij, blijkens het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, eerder onherroepelijk is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit (oplichting) waarbij de rechtbank constateert dat de onderhavige bewezenverklaarde feiten grotendeels voor die eerdere veroordeling zijn gepleegd.

De rechtbank heeft verder kennisgenomen van het pro Justitia onderzoek opgemaakt door D. Breuker, forensisch psycholoog, waaruit blijkt dat verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd, hetgeen de rechtbank overneemt, en van de reclasseringsadviezen van 18 juli 2016, 20 september 2016 en 8 december 2016. Uit voornoemde rapportages volgt dat de persoonlijke omstandigheden van verdachte (met name zijn speed- en gokverslaving) mede oorzaak zijn geweest om tot het strafbare gedrag te komen. Uit het bericht d.d. 3 mei 2018 van Novodic-Kentron te Eindhoven blijkt voorts dat verdachte zich op 23 oktober 2017 op eigen initiatief heeft aangemeld voor een behandeling in het kader van terugvalpreventie en dat hij deze behandeling heeft afgerond.

De straf

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de ernst van de feiten, de gevolgen daarvan voor de gedupeerden, de zeer grote schaal waarop deze feiten zijn gepleegd, de lange periode waarin verdachte zich telkens opnieuw aan strafbare gedragingen schuldig heeft gemaakt en het professionele en geraffineerde karakter van de fraude, als uitgangspunt oplegging van de maximale gevangenisstraf die de wetgever op oplichting heeft gesteld, te weten een gevangenisstraf van vier jaar.

Hoewel de rechtbank oog heeft voor de veranderde persoonlijke omstandigheden van verdachte en de gevolgen die het opleggen van een langdurige gevangenisstraf voor hem zal hebben, ziet zij daarin geen aanleiding om van genoemd uitgangspunt af te wijken. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank in de eerste plaats het nadeel dat de vele slachtoffers hebben ondervonden te vergelden. Daarnaast, en nog belangrijker, wijst de rechtbank erop dat cyberfraude een vorm van criminaliteit is die in de huidige samenleving, waarin het gebruik van online diensten een grote vlucht heeft genomen, betrekkelijk eenvoudig op grote schaal gepleegd kan worden. Tegelijkertijd is fraude, online of niet, een berekenende vorm van criminaliteit, waarin door de daders nadrukkelijk wordt afgewogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank een afschrikwekkend signaal af te geven.

Anders dan de raadsman heeft betoogd, ziet de rechtbank in de media-aandacht voor deze zaak geen aanleiding de straf te matigen. Deze aandacht is het logisch gevolg van het handelen van verdachte zelf. Hetgeen tijdens het onderzoek over de omstandigheden van verdachte naar buiten is gekomen, is niet zodanig specifiek op zijn persoon gericht geweest dat er sprake zou zijn van een (disproportionele) schending van zijn recht op privacy.

De rechtbank ziet wel aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Reden daarvoor is dat de rechtbank het aangewezen acht om verdachte na het uitzitten van zijn straf een meldplicht op te leggen bij de reclassering, zodat deze kan beoordelen of en in hoeverre de door verdachte naar zijn zeggen ingezette gedragsverandering beklijft. Het opleggen van een voorwaardelijke straf heeft daarbij als voordeel dat daaraan een (aanzienlijk) langere proeftijd kan worden verbonden dan in het geval dergelijke voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling na afloop van een geheel onvoorwaardelijke straf worden opgelegd.

Alles afwegende zal de rechtbank aan verdachte opleggen een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren onder oplegging van de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact.

Benadeelde partijen

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vorderingen van de benadeelde partijen worden toegewezen voor zover het betreft materiële schade, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor dat bedrag. Voor zover benadeelde partijen immateriële schade vorderen dient deze niet ontvankelijk te worden verklaard.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de vorderingen van de benadeelde partijen kunnen worden toegewezen met uitzondering van de vordering van [slachtoffer 68] , nu deze vordering op een ander feit ziet dan in deze zaak is tenlastegelegd, en met uitzondering van de immateriële schade die gevorderd wordt door de benadeelde partijen [slachtoffer 23] , [slachtoffer 37] , [slachtoffer 38] , [slachtoffer 39] , [slachtoffer 40] , [slachtoffer 41] , [slachtoffer 42] , [slachtoffer 43] en [slachtoffer 44] .

Oordeel van de rechtbank

In onderhavige zaak hebben zich een groot aantal benadeelde partijen gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. De rechtbank stelt voorop dat alleen schade die rechtstreeks het gevolg is geweest van één van de bewezenverklaarde of ad informandum gevoegde feiten en die geleden is door degene die de schade vordert, voor vergoeding in aanmerking komt. In een aantal gevallen is door gedupeerden wiens Facebook-account door verdachte was overgenomen en gebruikt om anderen geld afhandig te maken, verzocht om vergoeding van de schade die die anderen hebben geleden. Deze vorderingen zal de rechtbank afwijzen, nu die laatstbedoelden in dit strafproces zelf een vordering tot schadevergoeding hadden kunnen indienen (hetgeen in een aantal gevallen overigens ook is gebeurd), dan wel zich daarvoor tot de civiele rechter kunnen wenden.

Dit betreft de vorderingen van de volgende benadeelde partijen:

[slachtoffer 49] , [slachtoffer 50] , [slachtoffer 51] en [slachtoffer 52] .

Een aantal van de benadeelde partijen heeft naast vergoeding van materiële schade ook vergoeding van immateriële schade (“smartengeld”) gevorderd. In het geval geen sprake is van lichamelijk letsel, zoals hier, kan op grond van artikel 6:106 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek slechts een vergoeding voor immateriële schade worden toegekend indien de benadeelde partij in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast. Geestelijk letsel kan pas worden aangemerkt als zo’n aantasting in de persoon, indien de psychische gevolgen voldoende ernstig zijn. Boosheid en de omstandigheid dat slachtoffers zich ernstig in hun privacy voelen aangetast vallen niet onder het bereik van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Ernstige psychische schade, als hiervoor bedoeld, is door geen van de benadeelde partijen aangevoerd of aannemelijk gemaakt. Die (onderdelen van) vorderingen die zien op vergoeding van immateriële schade zullen derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard. Deze vorderingen kunnen slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Dit betreft de vorderingen van de volgende benadeelde partijen:

[slachtoffer 25] , [slachtoffer 23] , [slachtoffer 45] , [slachtoffer 46] , [slachtoffer 47] , [slachtoffer 48] , [slachtoffer 53] , [slachtoffer 39] , [slachtoffer 54] , [slachtoffer 55] , [slachtoffer 56] , [slachtoffer 58] , [slachtoffer 37] , [slachtoffer 57] , [slachtoffer 59] , [slachtoffer 60] , [slachtoffer 61] , [slachtoffer 62] , [slachtoffer 63] , [slachtoffer 64] , [slachtoffer 65] , [slachtoffer 38] , [slachtoffer 66] , [slachtoffer 42] , [slachtoffer 67] en [slachtoffer 43] .

Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partijen [slachtoffer 68] en [slachtoffer 59] overweegt de rechtbank het volgende. [slachtoffer 68] vordert een bedrag van € 794,00 ter vergoeding van geleden materiële schade ten gevolge van een woninginbraak. [slachtoffer 59] vordert € 9500 ter vergoeding van schade van een niet geleverde uitbouw. Uit de vorderingen blijkt dat deze zien op een andere strafzaak en geen rechtstreeks verband houden met de onderhavige strafzaak. Naar het oordeel van de rechtbank is aan deze benadeelde partijen door het bewezen verklaarde geen rechtstreekse schade toegebracht.

De rechtbank zal daarom bepalen dat deze benadeelde partijen in de vordering niet-ontvankelijk zijn.

De rechtbank is van oordeel dat de door de overige benadeelde partijen gestelde materiële schade voldoende aannemelijk is geworden en in zodanig verband staat met de door verdachte gepleegde strafbare feiten, dat deze aan hem als een gevolg van zijn handelen kan worden toegerekend. De rechtbank acht deze vorderingen, die niet door verdachte en diens raadsman zijn weersproken, derhalve gegrond en voor toewijzing vatbaar. In bijlage 3 bij dit vonnis is vermeld welke benadeelde partijen dit betreft en tot welk bedrag de vorderingen worden toegewezen. De toegewezen bedragen dienen te worden vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente over deze bedragen vanaf de datum van aangifte.

Ten aanzien van de toegewezen vorderingen acht de rechtbank telkens oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aangewezen als noodzakelijke stok achter de deur om betaling te verzekeren. De rechtbank zal echter gelet op het grote aantal vorderingen en gelet op de wettelijk maximaal op te leggen vervangende hechtenis van 365 dagen, de duur van de vervangende hechtenis bepalen op 1 dag per toegewezen vordering.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met de vordering hebben gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 63, 138ab, 326, 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Uitspraak

De rechtbank

Verklaart het onder 1 primair, onder 2, onder 3, onder 4, onder 5 en onder 6 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 1 jaar niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 3 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich meldt bij Reclassering Nederland te Eindhoven dan wel een soortgelijke instelling, zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, en zich houdt aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Benadeelde partijen

Wijst de vorderingen van de benadeelde partijen genoemd in bijlage 3 toe tot de in die bijlage genoemde toegewezen bedragen en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partijen van die bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van aangifte.

Bepaalt dat de vorderingen van de in deze bijlage genoemde benadeelde partijen voor het overige niet ontvankelijk zijn en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partijen gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van de slachtoffers genoemd in bijlage 3, bedoelde toegewezen bedragen te betalen, telkens te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van aangifte, bij gebreke van betaling en verhaal telkens te vervangen door hechtenis voor de duur van 1 dag, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Bedoelde bedragen bestaan uit materiële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van een slachtoffer daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan een benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Wijst de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 49] , [slachtoffer 50] , [slachtoffer 51] en [slachtoffer 52] af.

Bepaalt dat deze benadeelde partijen de eigen kosten dragen.

Bepaalt dat benadeelde partijen [slachtoffer 68] , [slachtoffer 44] , [slachtoffer 59] , [slachtoffer 37] en [slachtoffer 61] in hun vorderingen niet-ontvankelijk zijn en dat deze vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen worden aangebracht.

Bepaalt dat deze benadeelde partijen en verdachte de eigen kosten dragen.

Bijlagen:

1. Tenlastelegging

2. Ad informandum gevoegde feiten op de tenlastelegging

3. Vorderingen benadeelde partij

Bijlage 1:

Tenlastelegging:

Aan verdachte is, , ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 24 november 2014,

althans van 1 oktober 2012 tot en met 11 juli 2016,

te Leeuwarden en/of Sneek, althans in het arrondissement Noord-Nederland, en/of elders in Nederland en/of België,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken, te weten (onder meer) een of meer website(s) en/of webserver(s) en/of computer(s) van het bedrijf/de bedrijven en/of de webshop(s)

- [website 1] (aangifte [medewerker 1] , map 1, p. 282) en/of

- [website 2] (aangifte [medewerker 2] , p. 208) en/of

- [website 3] en/of [website 4] ,

of in een deel daarvan,

is binnengedrongen,

immers werd de toegang tot het geautomatiseerde werk verworven door een of meerdere technische ingreep/ingrepen en/of met behulp van een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten doordat verdachte in de software en/of broncode van de website of

computer(s) van dat/die bedrijf/bedrijven en/of webshops heimelijk een of meerdere programmacode(s) en/of script(s) heeft toegevoegd of aangebracht en/of heimelijk die bedrijfs- en/of website-programmatuur heeft gewijzigd die het mogelijk maakte(n) om gegevens (leesbaar) over te nemen, af te tappen of op te nemen, waarna verdachte vervolgens ook die (leesbare) gegevens, die waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van dat/die

geautomatiseerd(e) werk(en) waarin verdachte zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf of een ander heeft overgenomen, afgetapt of opgenomen,

bestaande die gegevens uit

-3216, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en/of (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van het bedrijf [website 1] , en/of een of meer creditcardgegevens van [slachtoffer 5] , zijnde een (voormalige) klant van het bedrijf [website 1] ,

en/of

-meerdere unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van het bedrijf [website 2] ,

en/of

-221, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 3] ,

en/of

-666, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 4] ,

althans een (grote) hoeveelheid e-mailadressen en/of wachtwoorden en/of creditkaartgegevens van een ander dan verdachte;

(art 138ab lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht;

ZD-00l, map 25, p. 4362 e.v.)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 11 juli 2016,

te Leeuwarden en/of Sneek, althans in het arrondissement Noord-Nederland, en/of elders in Nederland en/of België,

opzettelijk en wederrechtelijk met een meerdere technisch(e) hulpmiddel(en),

te weten een of meerdere laptop(s) van verdachte en (in combinatie met) een of meerdere heimelijk aangebrachte programmacode(s) en/of script(s) in de software en/of broncode van de website en/of webserver en/of computer(s) van het bedrijf/de bedrijven en/of de webshop(s) [website 1] en/of [website 2] en/of [website 3] en/of [website 4] ,

gegevens heeft afgetapt of opgenomen die niet voor hem bestemd was/waren en die werden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk,

bestaande die gegevens uit

-3216, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten

e-mailadressen en/of (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van

het bedrijf [website 1] , en/of een of meer creditcardgegevens van [slachtoffer 5] , zijnde een

(voormalige) klant van het bedrijf [website 1] ,

en/of

-meerdere unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van het bedrijf [website 2] ,

en/of

-221, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 3] ,

en/of

-666, althans meerdere, unieke inloggegevens en/of accountgegevens, te weten e-mailadressen en (bijbehorende) wachtwoorden, van (voormalige) klanten van de webshop [website 4] ,

althans een (grote) hoeveelheid e-mailadressen en/of wachtwoorden en/of de creditcardgegevens van een ander dan verdachte;

(art 139e lid 1 Wetboek van Strafrecht;

ZD-OO1, map 25, p. 4362 e.v.)

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015,

in het arrondissement Noord-Nederland en/of elders in Nederland,

meermalen op verschillende tijdstippen, althans eenmaal,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

(een of meer medewerker(s) van) het/de bedrijf/bedrijven

-Bol.com (aangifte [medewerker 3] , map 1, p. 41) en/of

-Albert Heijn

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of het aangaan van een schuld,

te weten een koopovereenkomst,

immers heeft verdachte (telkens) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- inlog- en/of accountgegevens en/of gebruikersgegevens, te weten hierna te noemen

email-adressen en/of wachtwoorden, van

- [slachtoffer 6] (aangifte map 1, p. 138) en/of

- [slachtoffer 7] (aangifte p. 117) en/of

- [slachtoffer 8] (aangifte p. 131) en/of

- [slachtoffer 9] (aangifte p. 165) en/of

- [slachtoffer 10] (aangifte zie map 5, DOS-003/720120-15, p. 78)

en/of van ander(en),

heimelijk en/of zonder toestemming verworven, ter beschikking gekregen en/of overgenomen, althans voorhanden gehad, en/of

- met die gegevens (van een ander dan verdachte) op de website van Bol.com ingelogd, althans daar die gegevens gebruikt en/of ingevoerd, en/of

- ( digitaal) met betrekking tot een of meerdere hierna te noemen goederen een of meerdere bestellingen gedaan/geplaatst bij Bol.com op naam van die/een ander dan verdachte, en/of

- daarbij (ook) een of meerdere valse naam/namen als geadresseerde van de bestelling

gebruikt/ingevoerd, onder meer [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] ,

en/of (ook) een of meer andere afleveradressen of afhaalpunten van die bestelling(en), onder meer bij Albert Heijn, vermeld/ingevoerd, en/of

- ( vervolgens) op die afleveradressen of afhaalpunten die door Bol.com verzonden bestellingen in ontvangst heeft genomen of doen/laten nemen, en/of

-bij het afhalen van dat/die bestelde goed(eren) (ook) een valse naam heeft gebruikt, te weten onder meer [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] , en/of een onjuist identificatienummer, en/of

-(aldus) zich voorgedaan als bona fide besteller en/of betaler en/of ontvanger bij Bol.com en/of Albert Heijn,

waardoor (die medewerker(s) van) dat/die bedrijf/bedrijven werden bewogen tot genoemde afgifte(n) en/of het aangaan van die schuld(en),

het betreft de volgende bol.com-bestelnummers, gebruikte emailadressen en bestelde

goederen:

(zie lijst p. 97 t/m 101:)

- [bestelnummer] , [emailadres 1] , Samsung galaxy s5 mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , Samsung galaxy s5 mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , cadeaupapier;

- [bestelnummer] , [emailadres 2] , LG L70;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , Acer aspire laptop

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , internetkabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , TP-Link desktop switch;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , opzetborstel Oral-B;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , Apple iPad;

- [bestelnummer] , [emailadres 3] , iPad hoes;

- [bestelnummer] , [emailadres 4] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple iPhone 4s;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Apple USB SuperDrive;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Lightning naar USB kabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , Duracell oplaadbare batterijen;

- [bestelnummer] , [emailadres 5] , oordopjes Apple;

- [bestelnummer] , [emailadres 6] ; Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Pro laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 8] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Pro laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , hoes voor MacBook Pro

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple MacBook Air laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPad mini;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple iPhone s5;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento 1.8 development cookbook;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento search engine optimization;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , hoes voor MacBook air;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , carkit parrot;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple mouse;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Apple Thunderbolt;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Samsung galaxy s4;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Angularis;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Pocket Reference;

- [bestelnummer] , [emailadres 7] , Magento PHP developer’ s guide;

- [bestelnummer] , [emailadres 43] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 10] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 10] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 11] , cadeaupapier;

- [bestelnummer] , [emailadres 11] , HP Pavilion Beats laptop;

en/of

(zie lijst p. 101 t/m 104:)

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP1025

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP 1025 laser printer

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , HP LaserJet pro CP 1025 laser printer

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , Steba luchtreiniger LR 5

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 12] , Steba luchtreiniger LR 5

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , Sonos PLAY 5 hifi-speler

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] . Sonos PLAY 5 hifi-speler

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , GoPro 3D system

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , GoPro 3D system

(fact.nr [nummer] 1);

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 44] , LEGO City Vrachttrein

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , TomTom bundel multi charger;

- [bestelnummer] , [emailadres 13] , Oral 3 elektrische tandenborstel;

- [bestelnummer] , [emailadres 14] , Sonos PLAY 1 hifi-speaker

- [bestelnummer] , [emailadres 14] , audiokabel;

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Sony DAV-TZ1 40 home cinema set

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 15] , Sony DAV-TZ 140 home cinema set

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 16] , Sonos PLAY 3bifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 16] , TomTom GO 500 Europa;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Samsung series 3 s22c300bs monitor

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Pacific Rim — 3D Blu-ray;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , Philips senseo twist HD7870/60;

- [bestelnummer] , [emailadres 17] , finding Nemo — 3D Blu-ray;

- [bestelnummer] , [emailadres 18] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 18] , Tristar contactgrill;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 3 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 3 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Fast and the furious 6 Blu-ray

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos PLAY 1 hifi-speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 19] , Sonos Playbar, soundbar en speaker;

- [bestelnummer] , [emailadres 20] , Samsung Galaxy Core;

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , frame zwembad

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , frame zwembad

(fact.nr [nummer] );

- [bestelnummer] , [emailadres 21] , Injusa Quad Hello Kitty;

- [bestelnummer] , [emailadres 22] , Sonos Bridge muzieksysteem

- [bestelnummer] , [emailadres 22] , Samsung Galaxy s4;

- [bestelnummer] , [emailadres 23] , Sonos Bridge muzieksysteem;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015,

in het arrondissement Noord-Nederland en/of elders in Nederland,

meermalen op verschillende tijdstippen, althans eenmaal,

(telkens) ter uitvoering van verdachtes voornemen om met het oogmerk om zich en/of een

ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of

een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel

van verdichtsels,

(een of meer medewerker(s) van) het bedrijf Bol.com (telkens) te bewegen tot de

afgifte van enig goed,

met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- inlog- en/of accountgegevens en/of gebruikersgegevens, te weten hierna te noemen

email-adressen en/of wachtwoorden, van

- [slachtoffer 15] (aangifte map 1, p. 147) en/of

- [slachtoffer 16] (aangifte p. 109) en/of

van een of meer ander(en) dan verdachte,

heimelijk en/of zonder toestemming verworven, ter beschikking gekregen en/of overgenomen, althans voorhanden gehad, en/of

- met die gegevens (van een ander dan verdachte) op de website van Bol.com

ingelogd, althans daar die gegevens gebruikt en/of ingevoerd, en/of

- ( digitaal) met betrekking tot een of meerdere hierna te noemen goederen een of

meerdere bestellingen gedaan/geplaatst bij Bol.com op naam van die/een ander dan

verdachte, en/of

- daarbij (ook) een of meerdere valse naam/namen als geadresseerde van de bestelling

gebruikt/ingevoerd, onder meer [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] ,

en/of (ook) een of meer andere afleveradressen of afhaalpunten van die

bestelling(en), onder meer bij Albert Heijn, vermeld/ingevoerd, en/of

-(aldus) zich voorgedaan als bonafide besteller en/of betaler en/of ontvanger bij

Bol.com en/of Albert Heijn,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven (telkens) niet is

voltooid,

het betreft de volgende bol.com bestelnummers, gebruikte emailadressen en/of

bestelde goederen:

(zie lijst p. 97 t/m 101:)

- [bestelnummer] , [emailadres 24] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 25] , Acer Aspire laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 26] , Acer Aspire laptop;

- [bestelnummer] , [emailadres 1] , LG Optimus;

- [bestelnummer] , [emailadres 27] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 28] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 29] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 30] , Apple iPad air;

- [bestelnummer] , [emailadres 31] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 32] , Apple iPad Air;

- [bestelnummer] , [emailadres 33] , Apple iPad Air;

en/of

(zie lijst p. 101 t/m 104:)

- [bestelnummer] , [emailadres 20] , Sonos PLAY 5 hifi-speler met speakers;

- [bestelnummer] , [emailadres 34] , Sonos Bridge muzieksysteem;

(art 326 jo 45 Wetboek van Strafrecht;

ZD-002, map 25, p. 4389 e.v.)

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 februari 2016,

in het arrondissement Noord-Nederland en/of elders in Nederland en/of Zweden,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer persoon/personen, te weten (onder meer)

- [slachtoffer 17] (aangifte map 1, p. 238), en/of

- [slachtoffer 18] (aangifte p. 254), en/of

- [slachtoffer 19] (aangifte p. 260), en/of

- [slachtoffer 20] (aangifte p. 357) en/of [slachtoffer 21] (aangifte p. 395), en/of

- [slachtoffer 22] (aangifte map 2, p. 401) en/of [slachtoffer 23] (aangifte p. 405), en/of

- [slachtoffer 24] (aangifte p. 428) en/of [slachtoffer 25] (aangifte p. 431), en/of

- [slachtoffer 26] (aangifte p. 441), en/of

- [slachtoffer 27] (aangifte p. 465) en/of [slachtoffer 28] (aangifte p. 484),

en/of een of meer ander(en),

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, althans enig goed,

immers heeft verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer

anderen, althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

onder meer met behulp van heimelijk en/of zonder toestemming verworven/verkregen account- of gebruikersgegevens, te weten email-adressen, onder meer de adressen

[emailadres 35] en/of [emailadres 36] en/of [emailadres 37] en/of [emailadres 38] en/of

[emailadres 39] en/of [emailadres 40] en/of [emailadres 41]

en/of [emailadres 42] en/of (bijbehorende) wachtwoorden, en/of

andere gegevens van een Facebookaccount van een ander dan verdachte,

- wederrechtelijk ingelogd op de website van Facebook met het account van een

ander, te weten van [slachtoffer 29] en/of [slachtoffer 30] en/of [slachtoffer 31] en/of

[slachtoffer 32] en/of [slachtoffer 33] en/of [slachtoffer 34] en/of [slachtoffer 34] en/of [slachtoffer 36] , en/of

de bijbehorende Facebook-Messenger gebruikt, en/of (vervolgens)

- een aangesloten contactpersoon of ‘vriend’ van dat facebookaccount van die ander

als ‘vriend’ of relatie benaderd en/of (aldus)

- onder naam of dekmantel van die ander een of meer valse (Messenger)berichten of

e-mails opgesteld en/of verstuurd aan een contactpersoon of ‘vriend’ of relatie van die

(rechtmatige) facebook-accounteigenaar, en/of

- aan die contactpersoon of ‘vriend’ of relatie, zijnde die [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] , gevraagd om een vriendendienst/gunst of een lening en/of om een of meerdere malen geld over te maken en/of door, al dan niet via een betaallink, een zogenaamde 3V-kaart of prepaid creditcard op te waarderen en/of anderszins een betaling te doen naar een bepaalde bankrekening, en/of

-(aldus) zich voorgedaan als die/een bonafide ander, en/of daarbij de naam gebruikt/ingevoerd van die Facebook-accounteigenaar, althans een valse naam gebruikt,

waardoor die persoon/personen werden bewogen tot genoemde afgifte(n);

(art 326 Wetboek van Strafrecht;

ZD-003, map 25, p. 4420 e.v.)

4.

hij in of omstreeks de periode van 25 t/m 28 januari 2016, althans in of omstreeks januari 2016,

in het arrondissement Noord-Nederland en/of elders in Nederland en/of Zweden,

meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer persoon/personen,

te weten [slachtoffer 1] (map 2, aangifte p. 446),

heeft bewogen tot de afgifte van

-65.877,68 SEK, en/of

-2848,87 SEK, en/of

-5707,27 SEK, en/of

-3799,16 SEK, en/of

-9416,96 SEK, en/of

-3799,16 SEK,

althans omgerekend (in totaal) 8344,75 euro, in ieder geval 6923,32 euro of (telkens) een hoeveelheid geld/enig goed,

immers heeft verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- een vals Facebookaccount aangemaakt en (daarmee) zich voorgedaan als [slachtoffer 2] en/of

- ( aldus) die [slachtoffer 1] via facebook (Messenger) als ‘vriend’/contactpersoon of relatie benaderd, en/of

- ( vervolgens) als [slachtoffer 2] die [slachtoffer 1] gevraagd om bonafide vriendendienst/gunst en/of om (meermalen) (een) betaling(en) te doen/een hoeveelheid geld over te maken, en/of (tevens)

- die [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] bericht dat hij graag een voorschot of geldlening wenste en/of dat hij geld nodig had om een boot te kopen, en/of (daarbij)

- die [slachtoffer 1] een bankrekening met een valse tenaamstelling doorgegeven, namelijk zogenaamd van een scheepswerf, terwijl in werkelijkheid die bankrekening op naam stond van [naam 1] ,

- ( aldus) zich voorgedaan als die/een bonafide contactpersoon van die [slachtoffer 1] en/of (daarbij) een valse naam gebruikt,

waardoor die [slachtoffer 1] (telkens) werd bewogen tot genoemde afgifte(n);

(art 326 wetboek van Strafrecht;

ZD-003, map 25, p. 4463 e.v;

verklaring verdachte p. 4629)

5.

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 september 2014 t/m 11 juli 2016,

te Sneek en/of Leeuwarden en/of elders in Nederland,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft verdachte, meermalen (op verschillende tijdstippen),

(telkens) van een voorwerp, te weten een hoeveelheid geld, namelijk (in totaal)

- 6923,32 euro (zie aangifte [slachtoffer 1] ) en/of

- 35.035,- euro,

in elk geval een hoeveelheid geld en/of (een) waardekaart(en),

de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen of verhuld, dan wel heeft verborgen of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was of het voorhanden had,

immers heeft verdachte (telkens) geld doen/laten storten of een betaling doen/laten verrichten gebruikmakend van

-een bankrekening op naam van [naam 1] , en/of

-(een) zogenaamde prepaid creditkaart(en)/waardekaart(en) (van het bedrijf [bedrijf 1] ),

welke rekening en/of kaart(en) op (klant)naam van (een) derde(n) was/waren geopend, te weten (onder meer) verdachtes partner en/of familielid/-leden en/of vriend(en) en/of (andere) katvanger(s) en (tevens) ter beschikking stond(en) van verdachte,

terwijl hij (telkens) wist dat dat geld/voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

(art 420ter lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 sub a Wetboek van Strafrecht;

ZD-006, map 25, p. 4504 e.v.,

-aangifte [slachtoffer 1] , map 2, p. 446/map 3, p. 1001,

-pv bevindingen, map 3, p. 826/86 1)

6. ( parketnummer 720053-15)

hij op of omstreeks 21 januari 2014, althans in of omstreeks januari 2014,

te Leeuwarden en/of Sneek, althans in het arrondissement Noord-Nederland, en/of

‘s-Gravenhage en/of elders in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten (in totaal) 3954,33 euro,

immers heeft verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

- die [slachtoffer 3] via e-mail benaderd met gebruikmaking van het e-mailadres

[emailadres 12] van de zus van die [slachtoffer 3] , te weten [slachtoffer 4] , en/of

- zich daarbij voorgedaan als [slachtoffer 4] en (aldus) die naam als een valse naam gebruikt, en/of

- die [slachtoffer 3] verzocht om ‘haar zus’ [slachtoffer 4] te helpen en/of om een of meerdere spoedbetaling(en) te doen ten behoeve van ‘haar zus’ [slachtoffer 4] , zogenaamd aan een keukenbedrijf, en/of

- daartoe/daarbij een bankrekeningnummer opgegeven met een valse tenaamstelling namelijk van een keukenbedrijf, terwijl in werkelijkheid dat bankrekeningnummer op naam stond van [naam 3] (ook handelende onder de naam [bedrijf 2] ) die (destijds) de partner van verdachte was en/of over welke bankrekening verdachte kon beschikken, en/of

- ( aldus) zich voorgedaan als bonafide familielid van die [slachtoffer 3] en/of een betalingsverzoekster;

(aangiften map 5, p. 11/21/25,

pv bevindingen p. 1194,

ZD-007/verklaring verdachte p. 4838)

Bijlage 2:

Ad Informandum gevoegde feiten:

Parketnummer 750065-16

(feit, pleegdatum/periode, pleegplaats, aangever, vindplaats aangifte),

ZD-004, p. 4476 e.v.:

1- verduistering auto Audi A4 (Avis), mei t/m november 2014, Sneek,

[slachtoffer 69] , map 1, p. 183;

2- oplichting Hotel Van der Valk, 24 t/m 27juni 2014, Sneek,

[slachtoffer 70] /Hotel, p. 187;

3- oplichting tankstation [bedrijf 3], 7 september 2014, Sneek,

[slachtoffer 71] /Shell, p. 201;

4- poging oplichting bedrijf Coolblue Antwerpen,

driemaal oplichting Hotel Westcord HTWC Leeuwarden,

oplichting Hotel Van der Valk Wolvega,

oplichting Fletcher Hotel Leeuwarden,

(misbruik creditcard [slachtoffer 5] ), 28 t/m 1 april 2014, [slachtoffer 5] , p. 273

ZD-005, p. 4488 e.v.:

5- art 231b WvSr (misbruik kopie rijbewijs van [slachtoffer 72] ),

1 mei 2014 t/m 11 juli 2016, Sneek/Leeuwarden, [slachtoffer 72] , map 2, p. 506;

6- art 231b WvSr (misbruik kopie paspoort van [slachtoffer 73] ),

1 mei 2014 t/m 11 juli 2016, Sneek/Leeuwarden/Den Helder, [slachtoffer 73] , p. 515;

7- art 231b WvSr (misbruik kopie paspoort en loonstrook van [slachtoffer 74] ),

1 mei 2014 t/m 11 juli 2016, Sneek/Leeuwarden/Den Helder, [slachtoffer 74] , p. 501

8- art 138ab lid 2 WvSr (kopie paspoort uit mailbox [slachtoffer 75] ), en

poging oplichting Ribank NV/Credit Agricole Consumer Finance Nederland BV

(kredietaanvraag 32.500 euro), 1 januari 2014 t/m 8 april 2014,

Sneek/Leeuwarden/Heerenveen, [slachtoffer 75] , p. 524/555;

9- vervalsen digitale kopie rijbewijs van verdachte (andere naam, geboortedatum en

documentnummer, p. 855), 2014, Sneek/Leeuwarden;

10- vervallen

ZD-007, 4526 e.v.:

11- oplichting, 12 augustus 2014, Amsterdam/Leeuwarden, Bol.com/ [slachtoffer 76] ,

map 5, p. 1 (parketnummer 720179-15);

12- oplichting, januari 2014, Megen/Leeuwarden, Wehkamp/ [slachtoffer 77] ,

map 5, p. 219 en 90 (parketnummer 720120-15);

13- oplichting, 24 februari 2014, Wormer/Leeuwarden, Bol.com/ [slachtoffer 78] ,

map 5, p. 177 (parketnummer 720120-15);

14- oplichting, februari 2014, Huissen/Leeuwarden. Bol.com/ [slachtoffer 79] / [slachtoffer 80] ,

map 5, p.p.l93/182 (parketnummer 720120-15);

15- oplichting, april 2016, Amsterdam/Leeuwarden, [slachtoffer 81] ,

map 5, p. 11 en 1533 (parketnummer 730528-16/674282-16);

16- oplichting, februari 2016, Amsterdam/Leeuwarden. [slachtoffer 82] ,

map 5, p. 19 + 1533 (parketnummer 730528-16/674282-16);

17- oplichting, 8 januari 2016, Amsterdam/Leeuwarden, [slachtoffer 83] ,

map 5, p. 25 + 1533 (parketnummer 730528-16/674282-16);

DOS-005//Reloaded 1 en 11//Eenheid Noord-Holland (map 6 t/m 9 + AH-168-01)

Facebookfraude

Reloaded 1 (map 6 t/m 8), map 6:

18- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, oktober 2015, Hoogkarspel/Leeuwarden,

[slachtoffer 84] (1765,14 euro via creditcard), p. 1;

19- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, november 2015, Heemskerk/Leeuwarden,

[slachtoffer 85] , p. 26 / [slachtoffer 86] , p. 38;

20- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, maart 2015, Hoorn/Leeuwarden,

[slachtoffer 87] , p. 41;

21- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 13 september 2015, Leidschendam/Leeuwarden,

[slachtoffer 88] , p. 61;

22- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 25 november 2015, Amsterdam/Leeuwarden,

[slachtoffer 89] , p. 7 1/ [slachtoffer 90] , p. 82;

24- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 15/16 september 2015, Oosterbeek/Leeuwarden,

[slachtoffer 91] , p. 93/ [slachtoffer 92] , p. 103 en map 14, p. 1021;

25- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 3 september 2015, De Kwakel/Leeuwarden,

[slachtoffer 93] , p. 113;

26- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 23 augustus 2015, Haarlem/Leeuwarden,

[slachtoffer 94] , p. 116;

27- art 138 lid 1 WvSr + oplichting, 6 november 2015, Hoofddorp/Leeuwarden,

[slachtoffer 95] , p. 124;

Reloaded II, map 9:

28- oplichting 3 x, 11 maart 2016, Den Helder,

Cluster 1: [slachtoffer 96] , p. 18; [slachtoffer 97] , p. 45; [slachtoffer 98] , p. 60;

29- oplichting 2 x, 16/17 april 2016, Den Hoorn,

[slachtoffer 47] , p. 74 en [slachtoffer 99] , p. 146;

30- oplichting, 2 1/22 mei 2016, Oost west Middelbeers,

[slachtoffer 100] , p. 129;

31- oplichting 7 x, 20 februari t/m 5 juli 2016, Leeuwarden

Cluster 2: Ilpendam/ [slachtoffer 101] , p. 152/ [slachtoffer 102] , p. 172/ [slachtoffer 103] , p. 186/ [slachtoffer 104] , p. 208/ [slachtoffer 105] ,p. 258/ [slachtoffer 106] , p. 267/ [slachtoffer 107] ,p.284;

32- oplichting, 4 t/m 8 maart 2015, Zaandam,

[slachtoffer 108] , p. 301;

33- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 3 x, 23juni 2015, Den Helder,

Cluster 3: [slachtoffer 109] , p. 303/ [slachtoffer 110] , p. 315/ [slachtoffer 111] , p. 319/ [slachtoffer 112] , p. 326;

34- oplichting, 12juli 2015, Rijsenhout/Leeuwarden,

[slachtoffer 113] , p. 330;

35- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 3 x, 1/2 augustus 2015, Hoofddorp/Leeuwarden/Sneek,

Cluster 4: [slachtoffer 114] / [slachtoffer 115] / [slachtoffer 116] / [slachtoffer 117] , p. 357 en [slachtoffer 118] , p. 394;

36- oplichting, 18/19 september 2015, Hoofddorp/Leeuwarden/Sneek,

[slachtoffer 119] p. 405;

37- oplichting, 14 augustus 2015, Haarlem/Leeuwarden/Sneek,

[slachtoffer 120] , p. 416

38- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 3 x, 6 september 2015, Haarlem/Leeuwarden/Sneek,

[slachtoffer 121] / [slachtoffer 122] / [slachtoffer 123] / [slachtoffer 124] , p. 420;

39- oplichting, 1 november 2014, Zaandijk/Leeuwarden,

[slachtoffer 125] , p. 459;

DOS-006//03 Potvis/Eenheid Midden Nederland,

map 10 (+ p. 1542 e.v.):

40- art l38ab lid 1 WvSr + oplichting, 20 februari 2016, Driebergen Rijsenburg/Leeuwarden,

[slachtoffer 126] [slachtoffer 127] / [slachtoffer 48] , p. 14 en 16;

41- oplichting, 6 mei 2016, Woerden/Leeuwarden,

1.1.

[slachtoffer 128] , p. 75;

42- oplichting, 18 mei 2015, Houten/Leeuwarden,

[slachtoffer 129] / [slachtoffer 130] , p. 101;

DOS-007//Eenheid_Zeeland-West-Brabant/parketnummer 730484-16 /102/830629-16)

(Map 11 t/m 15)

Map 13:

43- oplichting, 3 mei 2016, Goes/Leeuwarden, [slachtoffer 414] , p. 156;

44- art l38ab lid 1 WvSr + oplichting 2 x, Scharendijke/Zierikzee/Leeuwarden, [slachtoffer 131] , p. 207/ [slachtoffer 53] , p. 212/ [slachtoffer 132] , p. 231;

45- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 4 x, 27 april t/m 4 mei 2016, Kortgene/Wissenkerke/Goes/Leeuwarden, [slachtoffer 132] , p. 269/ [slachtoffer 133] , p. 277/ [slachtoffer 134] , p. 297/ [slachtoffer 54] , p. 3507 [slachtoffer 135] , p. 362;

46- oplichting, 8 mei 2016, Vlissingen/Leeuwarden, [slachtoffer 136] , p. 419;

47- oplichting 2 x, 5 maart 2016, Koudekerke/Middelburg/Sneek, [slachtoffer 55] , p. 524/ [slachtoffer 137] , p. 527;

48- oplichting, 6 maart 2016, Middelburg! Leeuwarden, [slachtoffer 138] , p. 564;

49- oplichting, 26 april 2016, Made! Leeuwarden, [slachtoffer 139] , p. 619;

50- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2 x, 2juni 2016, Leidschendam/Den Haag/Nootdorp/ Leeuwarden,

[slachtoffer 140] , p. 685/ [slachtoffer 141] , p. 687/ [slachtoffer 142] , p. 702;

51- oplichting, 2juni 2016, Pijnacker/ Leeuwarden, [slachtoffer 143] , p. 739;

52- oplichting, 30 mei 2016, Nieuwerkerk a/d IJssel/ Leeuwarden, [slachtoffer 144] , p. 795;

Map 14 (+ p. 1545 e.v.):

53- art l38ab lid 1 WvSr + oplichting, 9januari 2015, Hoogerheide/Sint Annaparochie/Leeuwarden, [slachtoffer 145] , p. 844/ [slachtoffer 146] , p. 852;

54- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 27 augustus 2015, Zevenbergen/Leeuwarden, [slachtoffer 147] , p. 861/ [slachtoffer 148] , p. 870;

55- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2x, 7 t/m 15 april 2016, Roosendaal/Leeuwarden, [slachtoffer 149] , p. 882/ [slachtoffer 150] , p. 900/ [slachtoffer 151] , p. 922;

56- oplichting, 17 mei 2016, Sprundel/Leeuwarden, [slachtoffer 152] , p. 940;

57- oplichting, 20 mei 2016, Roosendaal/Leeuwarden, [slachtoffer 153] , p. 964;

58- oplichting, 19 mei 2016, Stampersgat/Leeuwarden, [slachtoffer 154] , p. 967;

59- oplichting/art 231b WvSr, 25 t/m 28 april 2016, Made/Leeuwarden, [slachtoffer 155] , p. 985/ [slachtoffer 156] , p. 1019;

60- oplichting, 9 mei 2016, Etten-Leur/Leeuwarden. [slachtoffer 157] , p. 1031;

61- oplichting, 13 november 2014, Dongen/Leeuwarden, [slachtoffer 158] , p. 1034;

62- oplichting, 4 maart 2016, Middelburg/Leeuwarden, [slachtoffer 159] , p. 1064;

63- oplichting 2 x, 1 mei 2016, Middelburg/Vlissingen/Leeuwarden, [slachtoffer 160] , p. 1067/ [slachtoffer 161] , p. 1096;

64- oplichting 2 x, 25 t/m 27 mei 2016, Berkel-Enschot/Tilburg/Leeuwarden, [slachtoffer 56] , p. 1099/ [slachtoffer 162] , p. 1109;

65- oplichting, 19juni 2016, Tilburg/Leeuwarden, [slachtoffer 163] , p. 1118;

66- oplichting 3 x, 5 t/m 8juli 2016, Rotterdam/Delft/Dordrecht/Leeuwarden,

[slachtoffer 164] , p. 1 171/ [slachtoffer 165] , p. 1194/ [slachtoffer 166] , p. 1200;

DOS-08-01 t/m 08-11 overige zaken/nazendingen (map 16 t/m 23)

DOS-08-0 1 Noord-Nederland

Map 16:

67- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 5 t/m 7januari 2015, Burgum/Heerenveen/Leeuwarden, [slachtoffer 167] , p. 1 564/ [slachtoffer 168] , p. 1567;

68- art 231b WvSr + oplichting 4 x, 16 t/m 18 maart 2016, Boelenslaan/Langedijke/Kootstertille/GroningenlDamwald/Leeuwarden,

[slachtoffer 169] , p. 1582/ [slachtoffer 170] , p. 1578/ [slachtoffer 171] , p. 1600/ [slachtoffer 172] , p. 1609/ [slachtoffer 173] , p. 1616/ [slachtoffer 174] , p. 1622;

69- art 231b WvSr + oplichting 4 x, 24 maart t/m 1 april 2016,

Noordwijk Gr./Bunne/Assen/Nieuw-Roden/Sneek/Leeuwarden,

[slachtoffer 175] , p. 1684/ [slachtoffer 58] , p. 1629/ [slachtoffer 176] , p. 1640/ [slachtoffer 177] , p. 1650/ [slachtoffer 178] , p. 1665;

70- art 231 b WvSr + oplichting 3 x, 29 t/m 31 maart 2016, Joure/Leeuwarden, [slachtoffer 179] , p. 1691/ [slachtoffer 180] , p. 1693/ [slachtoffer 181] , p. 1707/ [slachtoffer 182] , p. 1720;

71- oplichting 2 x, 13 mei 2016, Winschoten/Leeuwarden, [slachtoffer 183] , p. 1735/ [slachtoffer 184] , p. 1753;

72- oplichting 2 x, 19 mei 2016, Bellingwolde/Oude Pekela/Leeuwarden, [slachtoffer 185] , p. 1759/ [slachtoffer 186] , p. 1771;

73- art 231b WvSr + oplichting 2 x, 31 mei 2016, Usquert/Sauwerd/Uithuizen//Leeuwarden, [slachtoffer 37] , p. l793/ [slachtoffer 187] , p. 1780/ [slachtoffer 188] , p. 1786;

74- art 231b WvSr + oplichting 3 x, 5/6 juni 2016, Leek/Leeuwarden, [slachtoffer 52] , p. 1813/ [slachtoffer 57] , p. 1799/ [slachtoffer 189] , p. 1809/ [slachtoffer 440] , p. 1815;

75- oplichting 2 x, 6/7 juni 2016, Feamwalden/Een/Leeuwarden, [slachtoffer 191] , p. 1820/ [slachtoffer 192] , p. 1833;

76- oplichting, 1 april 2015, Hoogeveen/Leeuwarden, [slachtoffer 193] , p. 1846;

77- oplichting, 13juni 2015, Dalen/Leeuwarden, [slachtoffer 194] , p. 1854;

78- oplichting, 2juli 2015, Wergea/Leeuwarden, [slachtoffer 195] , p. 1871;

79- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 27/22 juli 2015, Drachten/Leeuwarden, [slachtoffer 196] , p. 1884/ [slachtoffer 197] , p. 1886;

80- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2 x, 4 september 2015, Drachten/Holwerd/Feanwalden/Leeuwarden,

[slachtoffer 198] , p. 1915/ [slachtoffer 199] , p. 1898/ [slachtoffer 200] , p. 1904;

81- oplichting, 30 juni 2016, Leeuwarden, M. Smit, p. 1919;

82- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2 x, 21 t/m 24 oktober 2015, Westeremden/Goes/Leeuwarden,

[slachtoffer 201] / [slachtoffer 202] / [slachtoffer 203] , p. 1944;

83- oplichting, 10 november 2015, Zuidwolde Dr./Leeuwarden, [slachtoffer 204] , p. 1956;

84- oplichting, 28 december 2015, Joure/Leeuwarden, [slachtoffer 205] , p. 1964;

85- oplichting, 20januari 2016, Assen/Leeuwarden, [slachtoffer 206] , p. 1974;

86- oplichting 3 x, 26 februari 2016, Schiermonnikoog/Leeuwarden, [slachtoffer 207] , p. 1987/ [slachtoffer 208] , p. 1993/ [slachtoffer 209] , p. 1995;

Map 17:

87- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 15 maart 2016, Erica/Veenoord/Leeuwarden, [slachtoffer 210] , p. 2006/ [slachtoffer 211] , p. 2000;

88- art l38ab lid 1 WvSr + oplichting, 18 maart 2016, Sneek/Leeuwarden, [slachtoffer 212] , p. 2012/ [slachtoffer 213] , p. 2014;

89- art 138ab lid 1 WvSr+ oplichting ,25 t/m 29 januari 2015, Apeldoorn/Wams/Leeuwarden, [slachtoffer 214] , p. 2041/ [slachtoffer 215] , p. 2013;

90- oplichting, 27mei 2016, Wolvega/Leeuwarden, [slachtoffer 216] , p. 2045;

91- oplichting, 22 maart 2016, Nieuweschans/Leeuwarden, [slachtoffer 217] , p. 2064;

92- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 25 maart 2016. Veenklooster/De Westereen/Leeuwarden. [slachtoffer 60] , p. 2114 / [slachtoffer 450] , p. 2091;

93- oplichting, 29 maart 2016, Meppel/Leeuwarden. [slachtoffer 219] , p. 2119;

94- oplichting, 30 maart 2016, Sneek/Leeuwarden, [slachtoffer 220] , p. 2137;

95- oplichting, 21 april 2016, Vlagtwedde/Leeuwarden, [slachtoffer 221] , p. 2152;

96- oplichting, 30april2016, Oosthem/Leeuwarden. [slachtoffer 222] , p. 2174;

97- oplichting, 1/3 mei 2016, De Westereen/Leeuwarden, [slachtoffer 61] , p. 2180;

98- oplichting, 6 mei 2016, Warns/Leeuwarden, [slachtoffer 223] , p. 2202;

99- oplichting, 13 mei 2016, Veendam/Leeuwarden. [slachtoffer 224] , p. 2209;

100- oplichting, 15 mei 2016, Drachten/Leeuwarden, 1-1. [slachtoffer 225] , p. 2215;

101- art 231b WvSr, 15 mei 2016, Sneek/Leeuwarden, [slachtoffer 226] , p. 2243;

102- oplichting, 16 mei 2016, Buitenpost/Leeuwarden, [slachtoffer 227] , p. 224$;

103- oplichting, 29mei2016, Thesinge/Leeuwarden, [slachtoffer 228] , p. 2257;

104- art 231b WvSr, 31 mei 2016, Oudega/Leeuwarden, [slachtoffer 229] , p. 2265;

105- oplichting, 2juni 2016, Emmen/Leeuwarden, [slachtoffer 229] , p. 2285;

106- art 231b WvSr, 4juni 2016, Wommels/Leeuwarden, [slachtoffer 230] . p. 2292;

107- oplichting, 16 mei 2016, Vrouwenparochie/Leeuwarden, [slachtoffer 231] , p. 2296;

108- oplichting, 6juni 2016, Drachen/Leeuwarden, [slachtoffer 232] , p. 2302;

109- art 231 b WvSr + oplichting, 6/7 juni 2016, Tolbert/Leeuwarden, [slachtoffer 233] , p. 2336/ [slachtoffer 234] , p. 2325/

110- oplichting, 14mei2016, Onstwedde/Leeuwarden, [slachtoffer 235] , p. 2340;

111- oplichting, 9juni 2016, Leeuwarden, [slachtoffer 236] , p. 2353;

112- oplichting, 10juni 2016, Leeuwarden, [slachtoffer 237] / [slachtoffer 238] , p. 2371;

113- art 231b WvSr + oplichting, 15/16 juni 2016, Appingedam/Leeuwarden, [slachtoffer 239] / [slachtoffer 240] , p. 2394/ [slachtoffer 241] , p. 238$;

114- oplichting, 17juni 2016, Valthermond/Leeuwarden, [slachtoffer 242] , p. 2399;

115- oplichting, 19juni 2016, KlazienaveenlLeeuwarden, [slachtoffer 243] , p. 2409;

116- oplichting, 23 juni 2016, Hoogeveen/Leeuwarden, [slachtoffer 244] , p. 2416;

117- oplichting, 30juni 2016, Bovensmilde/Leeuwarden, [slachtoffer 245] , p. 2421;

118- oplichting, 30juni 2016, AnnenlLeeuwarden, [slachtoffer 246] , p. 2443;

119- oplichting, 30juni 2016, Oosterwolde fr./Leeuwarden, [slachtoffer 63] , p. 2450;

120- oplichting, 4juli 2016, EmmenlLeeuwarden, [slachtoffer 247] , p. 2460;

121- oplichting, 12 oktober 2014, Leeuwarden, [slachtoffer 248] , p. 2467;

122- art 231b WvSr + oplichting, 17juni 2016, De Wilgen/Wolvega/Leeuwarden, [slachtoffer 249] , p. 2473/ [slachtoffer 250] , p. 2477;

DOS-08-02 Oost-Nederland

Map 18:

123- oplichting 2 x, 24 januari 2016, Zwolle/Lelystad/Leeuwarden, [slachtoffer 251] , p. 2500/ [slachtoffer 252] , p. 2503;

124- art 231b WvSr + oplichting, 20 januari 2015, Doetinchem/Nijmegen/Leeuwarden, [slachtoffer 253] , p. 2523/ [slachtoffer 254] , p. 2533;

125- oplichting, 3 juni 2016, Oldenzaal/Leeuwarden, [slachtoffer 255] , p. 2548;

126- oplichting, 11 april 2016, Culemborg/Leeuwarden, [slachtoffer 256] , p. 2567;

Map 18 + p. 2577 e.v.:

127- oplichting, 9 januari 2016, Nijmegen/Leeuwarden, [slachtoffer 257] , p. 2597;

128- oplichting, 8 juni 2016, Almelo/Leeuwarden, [slachtoffer 64] , p. 2616;

129- oplichting, 11 juli 2016, Wierden/Leeuwarden, [slachtoffer 258] , p. 2623;

130- oplichting, 30 juni 2016, Enschede/Leeuwarden, [slachtoffer 259] , p. 2628;

131- oplichting 3x, 21 juni 2016, Lunteren/Ede/Leeuwarden, [slachtoffer 260] , p. 2641/ [slachtoffer 261] , p. 2657/ [slachtoffer 262] , p. 2667;

132- oplichting, 26 mei 2016, De Glind/Leeuwarden, [slachtoffer 263] , p. 2674;

133- oplichting 2x, 6 juni 2016, Wierden/Leeuwarden, [slachtoffer 264] , p. 2699/ [slachtoffer 265] , p. 2715;

134- oplichting, 2 oktober 2014, Lochem/Leeuwarden, [slachtoffer 266] , p. 2723;

135- oplichting, 26 maart 2015, Oldenzaal/Leeuwarden, [slachtoffer 267] , p. 2732;

136- oplichting, 34 april 2015, Daarlerveen/Leeuwarden, [slachtoffer 268] , p. 2739;

137- oplichting, 28 januari 2015, Hengelo/Leeuwarden, [slachtoffer 269] , p. 2756;

138- oplichting, 25juli 2015, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 270] , p. 2792;

139- oplichting, 11 oktober 2015, Epe/Leeuwarden, [slachtoffer 271] , p. 2801;

140- oplichting, 6juli 2015, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 272] , p. 2809;

141- oplichting, 23 februari 2015, Heerde/Leeuwarden, [slachtoffer 273] , p. 2818;

142- oplichting, 9 maart 2016, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 274] , p. 2826;

143- oplichting 2x, 17 t/m 25 maart 2016, ‘t Harde/Elburg/Leeuwarden, [slachtoffer 275] , p. 2832/ [slachtoffer 276] , p. 2837;

144- oplichting, 17juni 2016, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 277] , p. 2840;

145- oplichting, 3juli 2016, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 278] , p. 2849;

146- oplichting, 28 december 2014, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 279] , p. 2853;

147- oplichting, 15juni 2016, Apeldoorn/Leeuwarden, [slachtoffer 280] , p. 2882;

148- oplichting, 19 mei 2015, Doetinchem/Leeuwarden, [slachtoffer 281] , p. 2898;

149- oplichting, 28 december 2015, Zwolle/Leeuwarden, [slachtoffer 282] , p. 2917;

150- oplichting, 31 maart 2016, Zwolle/Leeuwarden, [slachtoffer 283] , p. 2943;

151- oplichting, 11 juni 2016, Zwolle/Leeuwarden, [slachtoffer 284] , p. 2955;

152- oplichting, 2 november 2015, Tilburg/Leeuwarden, [slachtoffer 38] , p. 2964;

153- oplichting, 31 mei 2016, Kampen/Leeuwarden, [slachtoffer 285] , p. 2969;

154- oplichting, 3 maart 2015, Arnhem/Leeuwarden, [slachtoffer 286] , p. 3004;

155- oplichting, 26juni 2016, Ede/Leeuwarden, [slachtoffer 287] , p. 3028;

156- oplichting, 4juli 2016, Arnhem/Leeuwarden, [slachtoffer 288] / [slachtoffer 289] , p. 3030;

DOS-08-03 Midden-Nederland

Map 19:

157- oplichting, 25 mei 2016, Montfoort/Leeuwarden, [slachtoffer 290] , p. 3063;

158- oplichting, 26 juli 2015, Hilversum/Leeuwarden, [slachtoffer 291] , p. 3081;

159- oplichting, 18 april 2016, Huizen/Leeuwarden, [slachtoffer 292] , p. 3090;

160- oplichting 4 x, 12/13 juni 2016, Maarssen/Leeuwarden, [slachtoffer 293] , p. 3103/ [slachtoffer 294] , p. 3130/ [slachtoffer 295] , p. 3159/ [slachtoffer 296] , p. 3215;

161- oplichting, 12 april 2016, Linschoten/Leeuwarden, [slachtoffer 297] , p. 3168;

162- oplichting, 23 mei 2016, benen a/d Vecht/Leeuwarden, [slachtoffer 298] , p. 3182;

163- oplichting, 12 januari 2016, Maarssen/Leeuwarden, [slachtoffer 299] , p. 3210;

164- oplichting, 23 juni 2016, Abcoude/Leeuwarden, [slachtoffer 300] , p. 3217;

165- art l38ab lid 1 WvSr, 25 april 2016, Breukelenlbeeuwarden, [slachtoffer 301] / [slachtoffer 302] , p. 3222;

166- oplichting, 2 maart 2015, Vleuten/Leeuwarden, [slachtoffer 303] , p. 3232;

167- oplichting, 4 juli 2015, Hoge Geeren/beeuwarden, [slachtoffer 304] , p. 3241;

168- oplichting, 16 juni 2016, De Bildt/Leeuwarden, [slachtoffer 305] , p. 3244;

169- oplichting, 21 juli 2015, Amersfoort/Leeuwarden, [slachtoffer 306] , p. 3255;

170- oplichting, 28 mei 2016, Soesterberg/Leeuwarden, [slachtoffer 307] , p. 3257;

171- oplichting, 16 maart 2016, Bunschoten-Spakenburg/Leeuwarden, [slachtoffer 308] , p. 3274;

172- oplichting, 5 maart 2016, Houten/Leeuwarden, [slachtoffer 309] , p. 3288;

173- oplichting, 25juli 2015, Veenendaal/Leeuwarden, [slachtoffer 310] , p. 3322;

174- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2x, 17 mei 2016, Almere/Ens/Leeuwarden, [slachtoffer 311] , p. 3332/ [slachtoffer 312] , p. 3325/ [slachtoffer 313] , p. 3343;

175- oplichting, 16 mei2015, Lelystad/Leeuwarden, [slachtoffer 314] , p. 3350;

176- oplichting, 11 augustus 2015, Almere/Leeuwarden, [slachtoffer 315] , p. 3361;

177- oplichting, 10 augustus 2015, Utrecht/Leeuwarden, [slachtoffer 316] , p. 3372;

178- oplichting, 19 mei 2015, Deventer/Leeuwarden, [slachtoffer 317] , p. 3387;

179- 18 juni 2015, Veenendaal/Leeuwarden, [slachtoffer 318] , p. 3395

DOS-08-06 Den Haag

Map 20:

180- art 138ab lid 1 WvSr, 23 november 2014, Den Haag/Leeuwarden, [slachtoffer 319] , p. 3422;

181- oplichting, 4 mei 2016, Zoetermeer/Leeuwarden, [slachtoffer 320] , p. 3445;

182- oplichting, 12januari 2015, Den Haag/Leeuwarden, [slachtoffer 321] , p. 3457;

183- oplichting, 14 februari 2016, Monster/Leeuwarden, [slachtoffer 322] , p. 3461;

184- oplichting, 14 februari 2016, Monster/Leeuwarden, [slachtoffer 323] , p. 3479;

185- oplichting, 27 februari 2016, Honselersdijk/Leeuwarden, [slachtoffer 324] , p. 3493;

186- art 231b WvSr, 18 juni 2016, Wateringen/Leeuwarden, [slachtoffer 325] , p. 3500;

187- oplichting, 19 juni 2016, Maasland/Leeuwarden, [slachtoffer 326] , p. 3504;

188- oplichting, 24 augustus 2015, Den Haag/Leeuwarden, [slachtoffer 327] , p. 3532;

189- oplichting, 11 mei 2016, s Gravenzande/Leeuwarden, [slachtoffer 328] , p. 3545;

190- oplichting, 5 mei 2016, De Zilk/Leeuwarden, [slachtoffer 329] , p. 3566;

191- oplichting, 12 maart 2015, Rijnsburg/Leeuwarden, [slachtoffer 330] , p. 3574;

192- oplichting, 3 juli 2016, Katwijk/Leeuwarden, [slachtoffer 331] , p. 3587;

193- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 1 mei 2015, Nieuwkoop/Ter Aar/Leeuwarden,

[slachtoffer 332] , p. 3592/ [slachtoffer 333] , p. 3605;

194- art 138ab lid 1 WvSr, 18 oktober 2015, Zevenhoven/Leeuwarden, [slachtoffer 334] , p. 3628;

195- oplichting, 3 mei 2015, Zoeterwoude/Leeuwarden, [slachtoffer 335] , p. 3639;

196- oplichting, 13 januari 2016, Den Haag/Leeuwarden, [slachtoffer 336] , p. 3651;

197- oplichting, 9 augustus 2015, Gouda/Leeuwarden, [slachtoffer 337] , p. 3662;

198- oplichting, 8 juli 2016, Waddinxveen/Leeuwarden, [slachtoffer 338] , p. 3671;

199- art 231h WvSr, 10 juli 2016, Lekkerkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 339] , p. 3677;

200- oplichting, 10 juli 2016, Lekkerkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 340] , p. 3680;

201- oplichting, 10 januari 2016, Nootdorp/Leeuwarden, [slachtoffer 341] , p. 3702

202- oplichting, 24 juni 2016, Pijnacker/Leeuwarden, [slachtoffer 342] , p. 3702;

203- art 231h WvSr, 11 mei 2016, Amsterdam/Leeuwarden, [slachtoffer 343] , p. 3728;

DOS-08-07 Rotterdam

Map 21:

204- oplichting, 3 april 2016, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 344] , p. 3749;

205- oplichting, 2 juli 2016, Ouddorp/Leeuwarden, [slachtoffer 501], p. 3765;

206- oplichting, 3 mei 2016, Dirksland/Leeuwarden, [slachtoffer 484] , p. 3769;

207- oplichting, 28 februari 2016, Poortugaal/Leeuwarden, [slachtoffer 485] , p. 3774;

208- oplichting, 1 april 2016, Barendrecht/Leeuwarden, [slachtoffer 486] , p. 3778;

209- oplichting, 15 mei 2015, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 42] , p. 3781;

210- oplichting, 2 juli 2016, Ouddorp/Leeuwarden, [slachtoffer 345] , p. 3786;

211- oplichting, 3 april 2016, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 346] , p. 3790;

212- oplichting, 8 februari 2016, Barendracht/Leeuwarden, [slachtoffer 347] , p. 3793;

213- oplichting, 22 mei 2015, Spijkenisse/Leeuwarden, [slachtoffer 348] , p. 3797;

214- oplichting, 4 april 2016, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 349] , p. 3810;

215- oplichting, 15 juni 2016, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 350] , p. 3817;

216- oplichting, 2 april 2016, Ridderkerk/Leeuwarden, [slachtoffer 351] , p. 3822;

217- oplichting, 7 april 2016, Krimpen a/d IJssel/Leeuwarden, [slachtoffer 352] , p. 3834;

217- oplichting, 29 december 2015, Rotterdam/Leeuwarden, [slachtoffer 353] , p. 3837;

218- oplichting, 2 april 2016, Capelle a/d IJssel/Leeuwarden, [slachtoffer 354] , p. 3841;

219- oplichting, 1 februari 2016. Krimpen a/d IJssel/Leeuwarden, [slachtoffer 355] , p. 3847;

220- oplichting, 22 januari 2015, Barendrecht/Leeuwarden, [slachtoffer 356] , p. 3852;

221- oplichting, 27 maart 2016, Spijkenisse/Leeuwarden, [slachtoffer 357] , p. 3867;

222- oplichting, 30 augustus 2015, Maassluis/Leeuwarden, [slachtoffer 358] , p. 3882;

223- oplichting, 23 februari 2016, Vlaardingen/Leeuwarden, [slachtoffer 359] , p. 3885;

224- oplichting, 3 februari 2016, Maassluis/Leeuwarden, [slachtoffer 360] , p. 2887;

225- oplichting, 2juli 2016, s Gravendeel/Leeuwarden, [slachtoffer 361] , p. 3896;

226- oplichting, 18 mei 2016, Maasdam/Leeuwarden, [slachtoffer 362] , p. 3929;

227- oplichting, 8 oktober 2015, s Gravendeel/Leeuwarden, [slachtoffer 363] , p. 3939;

228- oplichting, 27 april 2016, Dordrecht/Leeuwarden, [slachtoffer 364] , p. 394$;

229- oplichting, 17 december 2016, Oud-Beijerland/Leeuwarden, [slachtoffer 67] , p. 3959;

DOS-08-09 Oost-Brabant

Map 22:

230- oplichting, 10 oktober 2015, Rosmalen/Leeuwarden, [slachtoffer 365] , p. 3969;

231- oplichting, 8 april 2016, Rosmalen/Leeuwarden, [slachtoffer 41] , p. 3988;

232- art l38ab lid 1 WvSr, 24 februari 2015, Eindhoven/Leeuwarden, [slachtoffer 366] , p. 3998;

233- oplichting, 24 februari 2015, Waalre/Leeuwarden, [slachtoffer 367] , p. 4000;

234- oplichting 2x, 29 juni 2016, Gemert/Leeuwarden, [slachtoffer 368] / [slachtoffer 369] , p. 4012;

235- oplichting, 5januari 2016, Eindhoven/Leeuwarden, [slachtoffer 370] , p. 4022;

236- oplichting, 20juni 2016, Someren/Leeuwarden, [slachtoffer 371] , p. 4026;

237- art 138ab lid 1 WvSr, 29juni 2016, Lieshout/Leeuwarden, [slachtoffer 372] , p. 4031;

238- art 231b WvSr + oplichting, 23juni 2015, Deurne/Vlierden/Leeuwarden, [slachtoffer 373] / [slachtoffer 374] , p. 4033;

239- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting, 1 mei 2015, Valkenswaard/Veenendaal/Leeuwarden,

[slachtoffer 375] / [slachtoffer 376] , p. 4040

DOS-08-10 Limburg

Map 23:

240- oplichting, 19 juli 2015, Neer/Leeuwarden, [slachtoffer 377] , p. 4064;

241- art 231 b WvSr + oplichting, 7 februari 2016, Hulsberg/Kerkrade/Leeuwarden, [slachtoffer 378] / [slachtoffer 379] / [slachtoffer 380] , p. 4071;

242- oplichting, 5 april 2016, Landgraaf/Leeuwarden, [slachtoffer 381] , p. 4097;

243- oplichting, 1 juni 2016, Stem/Leeuwarden, [slachtoffer 382] , p. 4106;

244- oplichting 2x, 1 juli 2016, Tuddern (Duitsland)/Middelburg/Leeuwarden, [slachtoffer 383] / [slachtoffer 384] , p. 4120;

245- oplichting, 11 september 2015, Maastricht/Leeuwarden, [slachtoffer 385] , p. 4133;

246- oplichting, 5 februari 2016, Maastricht/Leeuwarden, [slachtoffer 386] , p. 4146;

247- oplichting, 29 april 2016, Helden/Leeuwarden, [slachtoffer 387] , p. 4170;

248- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2 x, 11 april 2015, Echt/Brunssum/Sittard/Leeuwarden,

[slachtoffer 388] / [slachtoffer 389] , p. 4189/ [slachtoffer 390] , p. 4180;

249- art 138ab lid 1 WvSr + oplichting 2x, 7 april 2015, Brunssum/Leeuwarden, [slachtoffer 391] , p. 4217/ [slachtoffer 392] , p. 4219/ [slachtoffer 393] , p. 4208;

249a- oplichting, 30 mei2015, Brunssum/Leeuwarden, [slachtoffer 394] , p. 4231;

250- oplichting, 6 april 2016, Berg en Terblijt/Leeuwarden, [slachtoffer 395] , p. 4233;

251- art 231b WvSr, 5 april 2016, Eijsden/Leeuwarden, [slachtoffer 396] , p. 4259;

252- oplichting, 5 april 2016, Cadier en Keer/Leeuwarden, [slachtoffer 397] , p. 4262;

DOS-08-1 1 Landelijke Eenheid

Map 24:

253- oplichting, 14 september 2015, Den Bosch/Leeuwarden, [slachtoffer 398] , p. 4313;

254- oplichting, 18 februari 2016, Den Haag/Leeuwarden, [slachtoffer 399] , p. 4319;

255- oplichting, 22 maart 2016, Veendam/Leeuwarden, [slachtoffer 400] , p. 4325;

256- oplichting, 17 januari 2016, Leusden/Leeuwarden. [slachtoffer 401] , p. 4331;

257- oplichting, 25 januari 2016, Leiden/Leeuwarden, [slachtoffer 402] , p. 4337;

258- oplichting, 10 juni 2016, Kerkrade/Leeuwarden, [slachtoffer 403] , p. 4355;

Bijlage 3: Vorderingen benadeelde partijen

Feit 1

Naam Slachtoffer

Voegings-bedrag

Waarvan overige (im)materiële schade

Toege-wezen bedrag

Adres

Woonplaats

Geen vorderingen

Feit 2

Naam Slachtoffer

Voegings-bedrag

Waarvan overige (im)materiële schade

Toege-wezen bedrag

Adres

Woonplaats

Geen vorderingen

Feit 3

Naam Slachtoffer

Voegings-bedrag

Waarvan overige (im)materiële schade

Toege-wezen bedrag

Adres

Woonplaats

[slachtoffer 25]

€ 250,00

€ 100,00

€150,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 26]

€ 227,49

€ 227,49

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 17]

€ 150,00

€ 150,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 18]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 20]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 21]

€ 907,50

€ 907,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 23]

€ 410,00

€ 100,00

€ 310,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 404]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 29]

€ 150,00

€ 150,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 49]

€ 1.000,00

€ 1.000,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 19]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 408]

€ 310,00

€ 310,00

[straatnaam]

[woonplaats]

Feit 4

Naam Slachtoffer

Voegings-bedrag

Waarvan overige (im)materiële schade

Toege-wezen bedrag

Adres

Woonplaats

[slachtoffer 1]

€ 8.708,00

€ 8.708,00

Buitenland

Ad informandum gevoegde feiten

Naam Slachtoffer

Voegings-bedrag

Waarvan overige (im)materiële schade

Toege-wezen bedrag

Adres

Woonplaats

[slachtoffer 406]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 82]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 86]

€ 258,50

€ 258,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 45]

€ 300,00

€ 100,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 89]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 407]

€ 150,00

€ 150,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 91]

€ 310,00

€ 310,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 50]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 94]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 93]

€ 153,50

€ 50,00 (kosten aangifte)

€ 153,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 95]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 98]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 47]

€ 604,02

€ 100,00

€ 504,02

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 99]

€ 650,00

€ 650,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 409]

€ 700,00

€ 700,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 102]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 103]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 410]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 105]

€ 462,00

€ 462,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 106]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 411]

€ 240,39

€ 240,39

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 108]

€ 150,00

€ 150,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 109]

€ 428,96

€ 428,96

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 111]

€ 260,00

€ 260,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 412]

€ 362,00

€ 362,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 115]

€ 723,50

€ 723,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 118]

€ 203,50

€ 203,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 119]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 123]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 48]

€ 1.513,55

€ 1.000,00

€ 513,55

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 413]

€ 422,00

€ 422,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 130]

€ 101,00

€ 101,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 129]

€ 559,00

€ 559,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 414]

€ 249,47

€ 249,47

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 53]

€ 350,00

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 39]

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 415]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 416]

€ 1.361,58

€ 1.361,58

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 54]

€ 1.700,00

€ 1.000,00

€ 700,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 418]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 417]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 55]

€ 522,18

€ 100,00

€ 422,18

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 137]

€ 310,98

€ 310,98

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 138]

€ 196,95

€ 196,95

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 139]

€ 300,48

+ reiskosten 45 km x €0,30 = €13,50

€ 313,98

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 419]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 141]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 420]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 421]

€ 1.500,00

€ 1.500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 422]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 146]

€ 386,00

€ 386,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 423]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 424]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 425]

€ 1.606,00

€ 106,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 150]

€ 532,00

€ 532,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 426]

€ 495,00

€ 495,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 427]

€ 379,00

€ 379,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 155]

€ 1.156,00

€ 1.156,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 428]

€ 350,00

€ 350,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 160]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 429]

€ 699,00

€ 699,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 56]

€ 1.003,44

€ 500,00

€ 503,44

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 430]

€ 737,71

€ 737,71

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 431]

€ 505,49

€ 505,49

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 165]

€ 632,73

€ 632,73

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 164]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 172]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 170]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 171]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 432]

€ 149,48

€ 149,48

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 174]

€ 555,00

€ 555,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 175]

€ 1.250,00

€ 1.250,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 58]

€ 850,00

€ 250,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 433]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 178]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 434]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 435]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 181]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 182]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 436]

€ 747,40

€ 747,40

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 437]

€ 707,00

€ 707,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 185]

€ 467,00

€ 467,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 37]

€ 2.500,00

€ 2.500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 438]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 439]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 52]

€ 1.000,00

€ 1.000,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 57]

€ 500,00

€ 100,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 189]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 440]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 441]

€ 302,00

€ 302,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 442]

€ 403,47

+ reiskosten 85 km x €0,30 = €25,50

€ 428,97

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 443]

€ 401,00

€ 401,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 198]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 444]

€ 103,50

€ 103,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 445]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 446]

€ 551,89

€ 551,89

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 202]

€ 103,50

€ 103,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 203]

€ 207,00

€ 207,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 205]

€ 141,00

€ 141,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 207]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 208]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 447]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 211]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 448]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 215]

€ 239,00

€ 239,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 449]

€ 500,00

+ reis- en telefoonkosten = €7,50

€ 507,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 217]

€ 355,00

€ 355,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 60]

€ 100.000,00

€ 100.000,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 450]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 219]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 220]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 221]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 451]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 61]

€ 970,00

€ 970,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 223]

€ 467,65

€ 467,65

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 62]

€ 579,75

€ 100,00

€ 479,75

[straatnaam]

[woonplaats]

H. [slachtoffer 225]

€ 727,00

€ 727,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 226]

€ 693,00

€ 693,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 227]

€ 319,00

€ 319,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 229]

€ 634,54

€ 634,54

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 452]

€ 550,00

€ 50,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 453]

€ 429,00

€ 429,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 232]

€ 403,96

€ 403,96

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 234]

€ 607,47

€ 607,47

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 454]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 237]

€ 450,00

€ 450,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 238]

€ 450,00

€ 450,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 241]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 455]

€ 303,96

€ 303,96

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 244]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 245]

€ 370,67

€ 370,67

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 63]

€ 558,05

€ 250,00

€ 308,05

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 456]

€ 563,00

€ 563,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 457]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 458]

€ 202,00

€ 202,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 255]

€ 534,00

€ 534,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 256]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 64]

€ 450,00

€ 100,00

€ 350,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 258]

€ 153,52

€ 153,52

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 260]

€ 475,00

€ 475,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 459]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 460]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 263]

€ 800,00

€ 800,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 267]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 461]

€ 295,00

€ 110,00 (reis- en overige kosten)

€ 295,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 65]

€ 1.475,00

€ 1.000,00

€ 475,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 274]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 462]

€ 355,00

€ 355,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 276]

€ 350,00

€ 350,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 463]

€ 400,01

€ 400,01

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 464]

€ 199,00

€ 199,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 280]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 281]

€ 258,50

€ 258,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 282]

€ 361,87

€ 361,87

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 283]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 284]

€ 507,49

€ 507,49

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 38]

€ 603,50

€ 500,00

€ 103,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 285]

€ 370,12

€ 370,12

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 465]

€ 301,00

€ 301,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 466]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 289]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 467]

€ 784,23

€ 784,23

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 468]

€ 700,00

€ 700,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 469]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 470]

€ 225,00

€ 225,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 471]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 472]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 298]

€ 794,57

€ 30,00 (kosten ivm aangifte)

€ 794,57

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 473]

€ 203,50

€ 203,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 303]

€ 101,00

€ 101,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 305]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 307]

€ 499,96

€ 499,96

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 474]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 312]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 313]

€ 677,00

€ 677,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 314]

€ 256,00

€ 256,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 315]

€ 155,00

€ 155,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 316]

€ 336,00

€ 336,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 475]

€ 432,50

€ 432,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 476]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 477]

€ 397,70

€ 94,20 (reis- en overige kosten)

€ 397,70

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 478]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 321]

€ 509,00

€ 509,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 322]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 324]

€ 103,50

€ 103,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 479]

€ 120,00

€ 120,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 66]

€ 600,00

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 328]

€ 819,15

€ 819,15

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 480]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 481]

€ 505,00

€ 505,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 332]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 333] e/v [naam 4]

€ 256,00

€ 256,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 334]

€ 50,00

€ 50,00 (kosten ivm controle telefoon)

€ 50,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 335]

€ 199,00

€ 199,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 68]

€ 794,00

€ 794,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 340]

€ 380,00

€ 380,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 482]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 483]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 484]

€ 554,49

€ 554,49

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 485]

€ 258,50

€ 258,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 486]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 42]

€ 456,00

€ 200,00

€ 256,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 346]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 348]

€ 350,00

€ 350,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 351]

€ 600,00

€ 600,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 352]

€ 300,00

€ 300,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 354]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 487]

€ 307,00

€ 307,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 360]

€ 103,50

€ 103,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 488]

€ 100,00

€ 100,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 489]

€ 959,00

€ 959,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 67]

€ 400,00

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 490]

€ 630,26

€ 630,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 365]

€ 50,00

€ 50,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 41]

€ 4.416,64

€ 4.016,64

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 367]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 491]

€ 351,48

€ 351,48

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 492]

€ 800,00

€ 800,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 493]

€ 204,50

€ 204,50

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 376]

€ 159,00

€ 159,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 494]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 378]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 379]

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 495]

€ 165,00

€ 165,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 381]

€ 250,00

€ 250,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 382]

€ 760,25

€ 760,25

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 496]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 386]

€ 355,00

€ 355,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 387]

€ 700,00

€ 700,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 388]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 497]

€ 202,00

€ 202,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 394]

€ 256,00

€ 256,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 498]

€ 1.712,05

€ 1.712,05

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 384]

€ 400,00

€ 400,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 398]

€ 500,00

€ 500,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 401]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 499]

€ 200,00

€ 200,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 500]

€ 450,00

€ 450,00

[straatnaam]

[woonplaats]

[slachtoffer 265]

€ 455,45

€ 455,45

[straatnaam]

[woonplaats]

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S. Sikkema, voorzitter, mr. J. van Bruggen en mr. C.H. Beuker, rechters, bijgestaan door mr. A.D. Vermeer, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 juni 2018.

Mr. J. van Bruggen en mr. A.D. Vermeer zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Deze inleidende samenvatting van het opsporingsonderzoek is gebaseerd op de zaaksprocessen-verbaal ZD-001 (p. 4361 e.v.), ZD-002 (p. 4389 e.v.), ZD-003 (p. 4420 e.v.), ZD-004 (p. 4468 e.v.), ZD-005 (p. 4489 e.v.) en ZD-007 (p. 4527 e.v.) en de daarin aangebrachte verwijzingen naar de onderliggende brondocumenten.

2 aangifte [slachtoffer 1] , A-020-01, p. 446 e.v.; verklaring van verdachte ter terechtzitting van 15 mei 2018

3 proces-verbaal resultaten ABN Amro, BOB-079-04, p. 988

4 verklaring van verdachte ter terechtzitting van 15 mei 2018

5 verklaring van verdachte ter terechtzitting van 15 mei 2018

6 zie de beschrijving in AH-176-01, p. 861 e.v.