Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:2257

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-06-2018
Datum publicatie
15-06-2018
Zaaknummer
160590
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Aanbestedingsrecht;

inhoudelijke beoordeling van kwaliteitsaspecten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2018/161
Module Aanbesteding 2018/975
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/160590 / KG ZA 18-73

Vonnis in kort geding van 13 juni 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KENDES RENTMEESTERS ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaten mr. A.L. Appelman en mr. J.F. Hoff te Zwolle,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

PROVINCIE FRYSLÂN,

zetelend te Leeuwarden,

gedaagde,

advocaat mr. Th. Dankert te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna Kendes en Provincie Fryslân genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met akte overlegging producties

- producties van Provincie Fryslân

- de mondelinge behandeling d.d. 31 mei 2018, waarbij de advocaten het standpunt van hun cliënten hebben toegelicht aan de hand van pleitnotities.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Provincie Fryslân heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd ten behoeve van de aanbesteding van taxatiediensten via het aanbestedingsplatform Negometrix. Deze aanbesteding is op 17 januari 2018 aangekondigd. Voor de aanbesteding geldt de Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding Taxatiediensten 6534 (hierna te noemen de aanbestedingsleidraad). Doel van de aanbesteding is het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer voor het taxeren van objecten voor Provincie Fryslân. De raamovereenkomst wordt voor de duur van één jaar aangegaan, met de mogelijkheid voor Provincie Fryslân voor verlenging met maximaal driemaal één jaar.

2.2.

Als gunningscriterium hanteert Provincie Fryslân de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij de prijs 35% bepaalt en de kwaliteit 65%.

2.3.

De organisatie van de aanbesteding bestaat uit een aanbestedingscommissie en een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie heeft alleen toegang tot het 'kwaliteit'-gedeelte van Negometrix en beoordeelt het 'kwaliteit'-gedeelte. De aanbestedingsleidraad vermeldt daarover het navolgende:

G.1 Waarborgen Kwaliteit

De Inschrijver dient onder Vragenlijst 2 "gunningcriteria kwaliteit" vraag 2.1 "waarborgen kwaliteit” te beschrijven op welke wijze de continuïteit, beschikbaarheid en conformiteit van alle onderdelen van de gehele dienstverlening is gewaarborgd.

Onderdeel 1 continuïteit en beschikbaarheid [max.15 punten] [wegingsfactor 1,5]

Met continuïteit en beschikbaarheid wordt bedoeld de mate waarin de voortgang van de werkzaamheden (het taxeren van objecten) is gewaarborgd en is vastgelegd en de mate waarin de Opdrachtnemer tot beschikking staat van de Provincie.

Inschrijver dient te beschrijven op welke wijze zij de continuïteit van de dienstverlening waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtnemer de dienstverlening op een dusdanige wijze heeft ingericht, dat men de afspraken m.b.t. dienstverlening zoals opgenomen in de raamovereenkomst kan waarborgen. Inschrijver dient hier aandacht te besteden m.b.t. de borging/beschikbaarheid van de taxateurs (dit betreffen twee vaste taxateurs) voor de Provincie. De snelheid van taxeren en bereikbaarheid van de taxateurs is daarbij ook een belangrijk punt. Daarnaast dient de Inschrijver te omschrijven op welke wijze de achtervang van de vaste taxateurs is geregeld in geval van alle vormen van ondercapaciteit.

De omschrijving van het onderdeel continuïteit en beschikbaarheid dient in zijn totaliteit uit maximaal twee pagina’s enkelzijdig (A4-formaat) exclusief inhoudsopgave, inleiding te bestaan. De beoordeling zal worden beperkt tot deze twee enkelzijdige pagina’s. Eventuele meerdere pagina’s worden niet in behandeling genomen en dus ongelezen terzijde geschoven. De omschrijving dient geanonimiseerd (ontdaan van bedrijfslogo's, huisstijl, etc.) te worden ingediend.

Onderdeel 2 conformiteit [max.15 punten] [wegingsfactor 1,5]

Met conformiteit wordt bedoeld de mate waarin de geldende regelgeving van de onteigeningswet

(OW) met bijbehorende jurisprudentie wordt toegepast bij het taxeren van objecten (op basis van

volledige schadeloosstelling).

Voor het onderdeel conformiteit dient de Inschrijver een (praktijk)voorbeeld te geven waaruit blijkt dat recente jurisprudentie behorend bij de onteigeningswet (0W) wordt toegepast en op welke wijze de taxateur(s) op de hoogte blijft van de regelgeving en jurisprudentie.

(…..)

De omschrijving van het onderdeel conformiteit dient in zijn totaliteit uit maximaal twee pagina’s enkelzijdig (A4-formaat) exclusief inhoudsopgave, inleiding te bestaan. De beoordeling zal worden beperkt tot deze twee enkelzijdige pagina’s. Eventuele meerdere pagina's worden niet in behandeling genomen en dus ongelezen terzijde geschoven. De omschrijving dient geanonimiseerd (ontdaan van bedrijfslogo's, huisstijl, etc) te worden ingediend.

De Inschrijver dient te beschrijven hoe de continuïteit, beschikbaarheid en conformiteit zoals hierboven is weergegeven is geborgd en beschrijft daarbij de te volgen procedure.

Aandachtspunten zijn:

- voortgang werkzaamheden;

- achtervang vaste taxateurs;

- inzetbaarheid taxateurs;

- toepassen geldende regelgeving en bijbehorende jurisprudentie voor taxaties op

basis van volledige schadeloosstelling.

G.2 Casus [max. 35 punten] [wegingsfactor 4]

Om de inschrijver te toetsen op haar kwaliteit bij het uitvoeren van de opdracht, verwacht opdrachtgever van de inschrijver een uitwerking van de bij deze vraag gevoegde casus. Let wel, het betreft hier een theoretische casus, welke enkel en alleen bedoeld is om de inschrijver op haar kwaliteiten voor uitvoering van de opdracht te beoordelen.

Casus

Een particulier grondbezitter heeft een tweetal kadastrale percelen grond te koop. De provincie wil deze percelen wel kopen voor doelrealisatie van de natuuropgave (NNN Natuur Netwerk Nederland). Zie fictieve topografische kaart. Bijlage is gekoppeld aan vraag 1.3.3 op het Negometrix platform.

(…..)

Beoordeling Casus

De uitwerking van de casus dient geanonimiseerd (ontdaan van bedrijfslogo's, huisstijl, etc) te worden ingediend.

Een aantal onderdelen dienen in de casus verplicht te worden opgenomen (lees: vereiste in onderstaande tabel). Op deze onderdelen kan een inschrijver geen punten scoren. De overige onderdelen worden beoordeeld op basis van een rapportcijfer tussen 0 t/m 10. De 10 punten staat voor zeer goed en 0 punt staat voor zeer slecht. Op basis van de onafhankelijke rapportcijfers wordt een gemiddeld cijfer berekend per onderdeel. De uiteindelijke score op de casus wordt berekend door de gemiddelde scores van alle onderdelen op te tellen en vervolgens te delen door 4.

Beoordelingsprocedure

Het onderdeel Kwaliteit (continuïteit en beschikbaarheid, conformiteit en casus) wordt beoordeeld op basis van rapportcijfers. De beoordelingscommissie geeft onafhankelijk van elkaar een rapportcijfer per onderdeel tussen de 0 en 10 punten. De 10 punten staat voor zeer goed en 0 punt staat voor zeer slecht. Op basis van de onafhankelijke rapportcijfers wordt een gemiddeld cijfer berekend per onderdeel (continuïteit en beschikbaarheid en conformiteit G.1) en vermenigvuldigd met de wegingsfactor per onderdeel (continuïteit en beschikbaarheid en conformiteit G.1). De uiteindelijke score op het criterium kwaliteit wordt berekend door de scores van alle onderdelen 1 t/m 3 (continuïteit en beschikbaarheid, conformiteit en casus) op te tellen.

Cijfer/punten

Uitleg

10/Zeer goed

Onderdeel getuigt integraal van optimale kennis en kunde, is zeer helder beschreven en roept daarmee geen vragen op. Onderdeel biedt daarbij extra's ten opzichte van uitvraag die getuigen van relevante kennis ter zake.

8/Goed

Onderdeel wordt helder en overtuigend omschreven en biedt volledig comfort dat invulling geborgd is. Tekst roept weinig vraagpunten op omtrent invulling.

6/Voldoende

Onderdeel biedt voldoende aanknopingspunten om vertrouwen te bieden dat dit beheerst wordt of gaat worden. Tekst roept wel vraagpunten en op onderdelen twijfels op.

4/Matig

Onderdeel biedt onvoldoende vertrouwen en roept vragen op omtrent de mate

waarin dit beheerst wordt. De meerwaarde van externe uitvoering wordt niet zichtbaar.

2/Slecht

Onderdeel mist iedere aansluiting op de verwachtingen ter zake. Onderdeel biedt geen enkel vertrouwen en roept over de hele linie vragen op omtrent de mate waarin dit beheerst wordt.

0/Zeer slecht

Niet of nauwelijks te beoordelen. Geen noemenswaardige inspanningen verricht om ter zake duidelijk te maken waar men voor staat.

2.4.

Kendes is een rentmeesterskantoor met vestigingen in Zwolle en Veenendaal.

Kendes heeft op 27 februari 2018, dat is tijdig, ingeschreven op de aanbesteding.

2.5.

Provincie Fryslân heeft de ingediende inschrijvingen beoordeeld. Op 26 maart 2018 heeft Provincie Fryslân aan Kendes bericht dat haar inschrijving in de rangorde als tweede is geëindigd, dat van alle inschrijvingen de inschrijving van Thorbecke de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft en dat de opdracht voorlopig gegund zal worden aan Thorbecke. De bijlage bij deze brief luidt:

Onderstaand vindt u een totaaloverzicht van de puntentoekenning per criterium waaruit de rangorde blijkt ten opzichte van de inschrijver welke als beste prijs-kwaliteitverhouding is aangemerkt:

Inschrijver

Kendes Rent-meesters & Adviseurs BV

Thorbecke

G. 1 onderdeel conti-nuïteit en beschikbaar-heid

11,00

11,00

G. 1 onderdeel conformi-teit

11,00

10,00

G. 2 casus

24,83

27,00

Totaal kwaliteit

46,83

48,00

Totaal prijs

35,00

34,26

Totaal prijs en kwaliteit

81,83

82,26

G. 1 onderdeel continuïteit en beschikbaarheid

Op dit onderdeel scoren beide partijen gelijk. De beoordelingscommissie is van mening dat er een goede motivatie is gegeven over het borgen van de onderdelen continuïteit en beschikbaarheid. Het sprak de beoordelingscommissie aan dat er gewerkt wordt met een vast medewerkersbestand en een breed team beschikbaar is in het geval van ziekte/uitval. Echter is niet duidelijk gemaakt hoe en/of de achtervang op de hoogte is van de lopende taxatie opdrachten.

G.1 onderdeel conformiteit

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV (hierna: Kendes) scoort op dit onderdeel hoger dan Thorbecke. De beoordelingscommissie is van mening dat dit onderdeel helder en duidelijk is beschreven. Het hebben van een samenwerking met landelijk opperende advocatenkantoren is door de beoordelingscommissie als positief beoordeeld.

G.2 casus

Op dit onderdeel heeft Thorbecke hoger gescoord dan Kendes. Het doel van de taxatie is volgens de

beoordelingscommissie door Kendes niet duidelijk weergegeven, er is geen differentiatie gemaakt in de waarden van de verschillende graslanden. Deze zijn verschillend door hun hoogteligging en er wordt geen rekening gehouden met de schaduwwerking van het bos op het bouwland. Daarnaast miste de beoordelingscommissie de waarnemingen ter plekke. De referenties zijn naar mening van de beoordelingscommissie niet overzichtelijk te raadplegen, een overzichtelijke tabel heeft een pre. Dit heeft geleidt tot een lagere score voor Kendes op de casus. De milieuaspecten ondergronds en de overzichtelijkheid van de berekening is door de beoordelingscommissie als goed beoordeeld.

2.6.

Bij brief 3 mei 2018 heeft Provincie Fryslân, naar aanleiding van de door Kendes uitgebrachte kortgedingdagvaarding, aan Kendes meegedeeld dat de beoordelingscommissie bestond uit drie personen en dat de gemiddelde scores van de inschrijving van Kendes en die van Thorbecke als volgt bedroegen (voor zover van belang):

Hoofdonderdeel

Subonderdeel

Gemiddelde score Ken-des

Gemiddelde score Thor-becke

Algemene tav rapport

Layout

6,66666667

8,0000000

Overzichtelijkheid

7,33333333

6,6666667

Doel taxatie

7,33333333

8,0000000

Waarderingsgrondslag

Vereist

Vereist

Ojectgegevens

Kadastrale gegevens

8,00000000

7,3333333

(…..)

(.…)

(…..)

Waardering, omschrijving en toelichting

6,66666667

8,0000000

7,33333333

8,0000000

7.33333333

8,0000000

Milieuaspecten

Bovengronds

6,00000

8,0000000

Ondergronds

8,00000

8,0000000

Berekening waarde

uitsplitsing onderdelen

8,00000

8,0000000

overzichtelijkheid berekening

7,33333333

8,0000000

Referenties

Weergave referenties

6,66666667

7,3333333

Analyseren referenties

6,66666667

7,3333333

Toelichting

6,000000

7,3333333

(…..)

Totaal

99,3333333

108,0000000

Gemiddeld totaal (ge-deeld door 4)

24,8333333

27,0000000

3 Het geschil

3.1.

Kendes vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren, alsmede op de minuut:

Primair:

A. Provincie Fryslân te gebieden het gunningsvoornemen d.d. 26 maart 2018 in te trekken en binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis, althans binnen een door voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, over te gaan tot een herbeoordeling van alle inschrijvingen door een nieuw samengestelde beoordelingscommissie, op straffe van verbeurte van een eenmalige dwangsom van

€ 500.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geldbedrag;

Subsidiair:

B. Provincie Fryslân te gebieden het gunningsvoornemen d.d. 26 maart 2018 in te trekken en binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, over te gaan tot een herbeoordeling van de inschrijving van Kendes door een nieuw samengestelde beoordelingscommissie, op straffe van verbeurte van een eenmalige dwangsom van € 500.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geldbedrag;

Meer subsidiair:

C. Provincie Fryslân te gebieden de onderhavige aanbestedingsprocedure binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een eenmalige dwangsom van € 500.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geldbedrag;

D. Provincie Fryslân te gebieden over te gaan tot een heraanbesteding van de onderhavige opdracht binnen een redelijke termijn na het in deze zaak te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een eenmalige dwangsom van € 500.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geldbedrag;

Zowel primair, subsidiair als meer subsidiair:

E. Provincie Fryslân te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

F. Provincie Fryslân te veroordelen om aan eiseres te betalen de nakosten ten bedrage van € 131,- zonder betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, vermeerderd met € 68,- in geval van betekening.

3.2.

Provincie Fryslân voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Kendes in haar vorderingen, althans tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Kendes in de kosten van het geding, met bepaling dat over die kostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van de veertiende datum van het in dezen te wijzen vonnis en voorts met veroordeling van Kendes in de nakosten, conform het liquidatietarief begroot op € 131,- dan wel ingeval van betekening € 199,- en met verklaring dat deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad is.

3.3.

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

Spoedeisend belang

4.1.

Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vorderingen.

Grondslag vorderingen

4.2.

Kendes baseert haar vorderingen op de stelling dat Provincie Fryslân haar inschrijving inhoudelijk onjuist heeft beoordeeld. Kendes had zowel op het onderdeel continuïteit en beschikbaarheid als op het onderdeel conformiteit meer punten moeten scoren. Hetzelfde geldt voor het onderdeel van de casus. De overige gronden die Kendes bij dagvaarding heeft aangevoerd, heeft Kendes nadien laten varen.

4.3.

Volgens Provincie Fryslân heeft er een zorgvuldig en voldoende objectief beoordelingsproces plaatsgevonden, waarbij de drie materiedeskundige ambtenaren de kwalitatieve onderdelen van de geanonimiseerde inschrijvingen hebben beoordeeld zonder kennis te hebben gehad van de geoffreerde prijzen. Zij hebben onafhankelijk van elkaar de diverse onderdelen beoordeeld op basis van de scoretabel. Vervolgens zijn de toegekende cijfers gemiddeld. Van een onjuiste beoordeling is volgens Provincie Fryslân geen sprake.

4.4.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het in beginsel aan de aanbestedende dienst is om inschrijvingen te beoordelen en te waarderen. Daarbij komt aan de aangewezen (deskundige) beoordelingscommissie de nodige vrijheid toe. Een zekere mate van subjectiviteit is eigen aan het beoordelen. De scores van de meer of minder subjectieve beoordelingen zijn echter opgeteld en gemiddeld, zodat de eindbeoordeling toch in voldoende mate als objectief kan worden aanvaard. Het is niet aan de voorzieningenrechter, die ook niet de specifieke deskundigheid daarvoor heeft, een eigen beoordeling in de plaats te stellen van de beoordeling door de beoordelingscommissie. Slechts indien zodanige procedurele of inhoudelijke tekortkomingen aan de beoordeling kleven dat de beoordelingscommissie in redelijkheid die beoordeling niet heeft kunnen geven, kan plaats zijn voor ingrijpen door de rechter. De rechterlijke toetsing van de beoordeling van de aanbiedingen door de aanbestedende dienst is in beginsel dan ook marginaal. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.

G.1 Onderdeel continuïteit en beschikbaarheid

4.5.

Aan dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie 11,00 punten toegekend. Uitgaande van een wegingsfactor 1,5 betekent dit een gemiddelde score van 7,33 op een schaal van 0 tot 10. In de motivering van de beoordelingscommissie is aangegeven dat niet duidelijk is gemaakt hoe en/of de achtervang op de hoogte is van de lopende taxatie opdrachten (zie 2.5). Volgens Kendes miskent Provincie Fryslân hiermee hetgeen zij in haar inschrijving heeft verwoord. Kendes heeft in haar inschrijving aangegeven dat met de eigen registertaxateurs en overige vastgoedspecialisten wordt gegarandeerd dat 100% van de opdracht met eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Het vaste medewerkersbestand kent weinig wisselingen en werkt geruime tijd met elkaar samen. Voor onderhavige opdracht worden twee vaste taxateurs beschikbaar gesteld. Ter zake ziekte/overmacht is expliciet beschreven dat Kendes in dat geval, na goed overleg, voor continuïteit zorgt. Kendes beschikt over minimaal zes gekwalificeerde eigen taxateurs met de benodigde kennis die voor vervanging kunnen zorgen. Daardoor kan er daadwerkelijk snel geschakeld worden. Direct, doch uiterlijk binnen één werkdag, worden er een of meerdere alternatieve beschikbare en geschikte kandidaten aan de provincie ter instemming voorgelegd. Tevens is aangegeven dat voor de digitale dossiervorming er gebruik wordt gemaakt van een documentmanagementsysteem. Het gevolg hiervan is dat alle stukken door iedereen eenvoudig zijn op te zoeken en beschikbaar zijn. Kendes heeft in het kader van de onderhavige kortgedingprocedure zowel in de dagvaarding als ter zitting toegelicht dat de achtervang het dossier altijd digitaal kan inzien en dat op die manier bekend is wat de status is van de taxatieopdracht en welke stappen er reeds zijn gezet.

4.6.

Gelijk Provincie Fryslân heeft betoogd, is niet beschreven dat en op welke wijze de achtervang in geval van afwezigheid of ondercapaciteit op de hoogte is of wordt gebracht van lopende taxaties, maar blijkt hooguit dat de achtervang daarvan op de hoogte kan zijn. De beoordelingscommissie kon daarom in redelijkheid tot haar beoordeling komen.

G.1 Onderdeel conformiteit

4.7.

Aan dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie eveneens 11,00 punten toegekend. Ook in dit geval betekent dit een gemiddelde score van 7,33 op een schaal van 0 tot 10. Blijkens de motivering zoals die is weergegeven in de brief van 26 maart 2018 (zie r.o. 2.5) is de beoordelingscommissie van mening dat Kendes dit onderdeel helder en duidelijk heeft beschreven en is de samenwerking met landelijk opererende advocatenkantoren als positief beoordeeld.

4.8.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoet deze motivering aan de daaraan te stellen eisen. Dat door de beoordelingscommissie geen enkele op- of aanmerking is gemaakt, maakt niet dat de commissie in redelijkheid alleen de maximumscore (15,00) had moeten geven, althans op zijn minst 12,00 punten. Dat leden van de beoordelingscommissie voor dit onderdeel aan Kendes een score hebben toegekend van gemiddeld een 7,33 (kennelijk het gemiddelde van tweemaal een 8 = goed en éénmaal een 6 = voldoende) behoort tot de beoordelingsvrijheid van de commissie. De gegeven motivering dat dit onderdeel helder en duidelijk is beschreven, sluit ook voldoende aan bij de uitleg van de cijfers/punten zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad (zie 2.3).

G.2 Casus

4.9.

Aan dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie 24,83 punten toegekend. Daarbij zijn 14 (sub)onderdelen beoordeeld en het gemiddelde van de gescoorde cijfers per (sub)onderdeel heeft Provincie Fryslân in de brief van 3 mei 2018 aan Kendes kenbaar gemaakt. Met betrekking tot de beoordeling van de casus stelt Kendes dat Provincie Fryslân blijkens haar motivering zoals vermeld in de brief van 26 maart 2018 (zie 2.5) de volgende aspecten heeft gemist: (i) het doel van de taxatie, (ii) de differentiatie in de waarden van de verschillende graslanden, (iii) de schaduwwerking van het bos op het bouwland, (iv) de waarnemingen ter plekke en (v) de overzichtelijkheid van de referenties. Kendes meent deze aspecten (i) tot en met (iv) wel degelijk heeft beschreven in haar inschrijving.

4.10.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat - gegeven de beoordelingsvrijheid van de beoordelingscommissie - ook op deze punten de beoordelingscommissie in redelijkheid tot haar beoordeling heeft kunnen komen. Daartoe wordt het navolgende overwogen.

4.10.1.

Het doel van de taxatie heeft Kendes, zo stelt zij, onder paragraaf 1.8 beschreven. Kendes heeft als doel van de taxatie aangegeven: 'Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de omvang van de hiervoor omschreven waarde in verband met eventuele verwerving van de eigendom.'. Kendes heeft daarmee weliswaar een doel omschreven, maar de beoordelingscommissie had de vrijheid om te oordelen dat de omschrijving specifieker had kunnen zijn. Het specifieke doel volgens de aanbestedingsleidraad was namelijk het verwerven voor realisatie van de natuuropgave (NNN Natuur Netwerk Nederland).

4.10.2.

De waarden van de verschillende graslanden zijn beschreven in paragraaf 5.4 van het taxatierapport. Kendes heeft daar beschreven welke waarde aan welk perceel wordt toegekend. Deze waarderingen zijn vervolgens in een tabel verwerkt. Weliswaar zijn de waarden van de verschillende graslanden volgens Kendes gelijk, maar Kendes heeft dit, zo stelt zij, in haar rapportage toegelicht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter stond het de beoordelingscommissie vrij om voor de door Kendes beschreven waardering van de verschillende graslanden een gemiddelde score van een 6,67 toe te kennen nu, zoals Provincie Fryslân heeft aangevoerd, Kendes in de SWOT-analyse wel de zwakten (hoogteverschil, ligging van het bos midden in agrarisch perceel, kavelvorm en natte delen grasland nabij de beek) heeft benoemd, maar onvoldoende heeft toegelicht waarom de verschillende situaties en omstandigheden niet hebben geleid tot verschillen in de waardering. Kendes heeft volstaan met de vermelding dat als uitgangspunt wordt genomen dat de gronden thans nog volledig agrarisch in gebruik zijn en als zodanig zijn bestemd. Het is begrijpelijk dat dit bij de beoordelaars vragen en/of twijfels heeft opgeroepen (zie de uitleg in de tabel onder 2.3). Ook ten aanzien van de schaduwwerking van het perceel bos heeft Kendes volstaan met de enkele vermelding in de SWOT-analyse.

4.10.3.

In paragraaf 1.9 van de inschrijving van Kendes staat vermeld dat Kendes het object op 1 februari 2018 in ogenschouw heeft genomen. Tevens is de ligging van de percelen vermeld (paragraaf 3.6) en is er een beschrijving van de percelen opgenomen (paragraaf 3.9). Daarin zijn ook de waarnemingen ter plekke opgenomen, aldus Kendes.

De paragrafen 3.6 en 3.9 bevatten echter informatie die kenbaar is uit beschikbare bronnen. Kendes heeft ter zitting naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende duidelijk kunnen maken welke waarnemingen zij ter plekke heeft gedaan en waar die zijn beschreven. Maar ook los daarvan kan hetgeen Kendes heeft aangevoerd, niet leiden tot het oordeel dat de beoordelingscommissie op dit punt niet in redelijkheid tot haar scores zou hebben kunnen komen.

Andere onderdelen

4.11.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Kendes voorts nog de toegekende scores voor de overige subonderdelen (layout, overzichtelijkheid, bovengronds, ondergronds, overzichtelijkheid berekening, weergave referenties, analyseren referenties) en het hoofdonderdeel toelichting ter discussie gesteld. De scores zijn volgens Kendes te laag en/of bij gebreke van een motivering niet transparant en toetsbaar. Provincie Fryslân heeft ten aanzien van die onderdelen geen vragen en/of twijfels benoemd, aldus Kendes. Provincie Fryslân heeft bezwaar ertegen gemaakt dat deze klachten in de procedure worden betrokken. Provincie Fryslân stelt dat zij niet in staat is adequaat daarop te reageren omdat Kendes die klachten niet vóór de zitting aan haar kenbaar heeft gemaakt. Provincie Fryslân wijst er in dit verband verder op dat de vorderingen van Kendes niet inhouden dat zij een nadere motivering moet verstrekken. Provincie Fryslân heeft rapportcijfers verstrekt, inclusief alle gemiddelen die Kendes en Thorbecke hebben gescoord. De rapportcijfers zijn zelf reeds een voldoende motivering, gegeven de uitleg die bij de cijfers hoort (zie 2.3).

4.12.

Kendes heeft bij dagvaarding klachten over de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van enkele onderdelen geformuleerd. Provincie Fryslân heeft haar bij brief van 3 mei 2018 geïnformeerd over de gemiddelde scores van zowel de inschrijving van Kendes als die van Thorbecke. Kendes heeft vervolgens, voorafgaand aan de mondelinge behandeling, niet aan Provincie Fryslân kenbaar gemaakt dat de inhoudelijke beoordeling ook tot klachten over andere onderdelen aanleiding gaf, zodat Provincie Fryslân daarmee geen rekening behoefde te houden. Met de nieuwe klachten vraagt Kendes als het ware om een nadere motivering van de beoordeling op onderdelen die niet eerder onderwerp van discussie zijn geweest. Die nadere motivering kon Provincie Fryslân bezwaarlijk zonder voorbereiding ter zitting geven. Provincie Fryslân zou daarom onredelijk in haar verdediging worden benadeeld indien de nieuwe klachten in de rechtsstrijd worden betrokken. De voorzieningenrechter laat die daarom buiten beschouwing.

Slotsom

4.13.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Kendes moeten worden afgewezen.

4.14.

Kendes zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Provincie Fryslân worden vastgesteld op:

- griffierecht € 626,00

- salaris advocaat 980,00

totaal € 1.606,00,

te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten conform de geldende liquidatietarieven.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen van Kendes af,

5.2.

veroordeelt Kendes in de proceskosten, aan de zijde van Provincie Fryslân tot op heden vastgesteld op € 1.606,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na heden tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Kendes in de kosten die na dit vonnis ontstaan, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Kendes niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met de kosten van betekening en een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Los en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2018.1

1 c: 110