Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2018:1407

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
01-05-2018
Zaaknummer
6725670 \ VV EXPL 18-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Onderbewindstelling. Ontruiming woonruimte. Bij verstek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 6725670 \ VV EXPL 18-27

vonnis van de kantonrechter ex art. 254 lid 5 Rv van 18 april 2018

in de zaak van

de stichting Stichting Lefier,

hierna te noemen: Lefier,

gevestigd te 9711 HG Groningen, Gedempte Zuiderdiep 22,

eisende partij,

gemachtigde: mr. I. van Ast,

tegen

Kompas Zuidlaren B.V., in haar hoedanigheid van bewindvoerder ex artikel 1:431 e.v. BW over de goederen en gelden van [gedaagde], geboren op [geboortedatum] en wonende te [woonplaats] aan de [adres] ,

hierna te noemen: Kompas en [gedaagde] ,

wonende te 9471 KV Zuidlaren, Annerweg 32,

gedaagde partij,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Lefier heeft op 21 maart 2018 Kompas gedagvaard om op woensdag 11 april 2018 om 15.00 uur in persoon dan wel vertegenwoordigd door een gemachtigde te verschijnen op de zitting van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, afdeling Privaatrecht, voor de kantonrechter rechtdoende als voorzieningenrechter in het gerechtsgebouw aan de Brinkstraat 4 te (9401 HZ) te Assen.

1.2.

Kompas is met bericht vooraf niet ter terechtzitting verschenen. [gedaagde] is evenmin verschenen.

1.3.

Nadat de zaak ter terechtzitting werd behandeld, van welke behandeling aantekeningen werden gemaakt, werd vonnis op heden bepaald.

1.4.

De inhoud van alle stukken geldt als hier herhaald.

2 De feiten

2.1.

De kantonrechter gaat bij de beoordeling uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2.2.

[gedaagde] huurt sinds 24 juni 2011 van Lefier de woning staande gelegen aan de [adres] te [woonplaats] . Op de huurovereenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden van toepassing verklaard.

2.3.

Bij beschikking van 9 januari 2015 is per 13 januari 2015 een beschermingsbewind ex artikel 1:431 BW over [gedaagde] uitgesproken waarbij Kompas als bewindvoerder is benoemd.

2.4.

Lefier heeft vanaf het moment dat [gedaagde] de woning heeft gehuurd met regelmaat klachten van (geluids)overlast van omwonenden over [gedaagde] ontvangen. De politie is naar aanleiding van deze klachten meermalen ingeschakeld. Ook zijn er door omwonenden meerdere aangiftes tegen [gedaagde] gedaan. Lefier heeft (samen met de wijkagent) gesprekken met [gedaagde] gevoerd en hem brieven gestuurd waarin is verzocht om de overlast te beëindigen. Hoewel dit op sommige momenten wel kortdurend heeft gewerkt, heeft dit uiteindelijk niet tot een structurele oplossing geleid en zijn de overlastmeldingen jegens [gedaagde] naar verloop van tijd steeds meer toegenomen.

De vordering en het verweer

2.5.

Lefier vordert - samengevat - om bij wege van onmiddellijke voorziening, Kompas te veroordelen:

I. om binnen drie dagen na de dag van de uitspraak, althans na de betekening van dit vonnis de door [gedaagde] gehuurde onroerende zaak staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats] , met al het zijne en de zijnen te ontruimen en de woning ontruimd te houden en met achterlating van al hetgeen [gedaagde] niet in eigendom toebehoort en onder afgifte van de sleutels ter algehele en vrije beschikking aan Lefier te stellen;

II. tot betaling van de (buitengerechtelijke) kosten van dit geding (inclusief nakosten) en te vermeerderen met wettelijke rente.

2.6.

Lefier verwijst ter onderbouwing naar de door haar overgelegde klachten van omwonenden van [gedaagde] en de door hen gedane aangiften waaruit blijkt dat omwonenden met name klagen over geluidsoverlast; het uiten van bedreigingen door [gedaagde] aan omwonenden;

het door hem uitschelden van en ruzie zoeken met omwonenden en over de rotzooi (en gehouden pluimvee) in de tuin van [gedaagde] . Lefier stelt dat [gedaagde] in ernstige mate tekortgeschoten is in het nakomen van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst, de algemene voorwaarden en de wet en niet in staat en/of bereid is die verplichtingen alsnog na te komen. Nu er naar stelling van Lefier sprake is van dermate stelselmatige en ernstige overlast rechtvaardigt dit volgens haar de ontbinding van de huurovereenkomst en daarop vooruitlopend in dit kort geding de ontruiming van het gehuurde. Lefier stelt dat de buurtbewoners ervaren dat de situatie steeds erger wordt en zij denken dat het gedrag van [gedaagde] te maken heeft met zijn drugsgebruik. Volgens Lefier zijn de buurtbewoners "op" en ervaren zij alleen nog maar rust op de momenten dat [gedaagde] (tijdelijk) in detentie zit. Gelet op de aard van de overlast en haar verplichting om de overige huurders zo spoedig mogelijk weer het rustig woongenot te verschaffen, stelt Lefier een spoedeisend belang bij ontruiming te hebben.

2.7.

Van Kompas is geen inhoudelijk verweer bekend.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter overweegt allereerst dat genoegzaam is gebleken dat de dagvaarding Kompas op het juiste adres en op de juiste wijze is betekend. De kantonrechter heeft daarom verstek tegen Kompas verleend. Lefier heeft Kompas tevens op goede gronden in rechte betrokken nu vast staat zij de bewindvoerder van [gedaagde] is en zodoende als formele procespartij dient te worden beschouwd. (vgl. HR 7/3/2014 ECLI:NL:HR:2014:525).

3.2.

Gelet op de aard van de vordering acht de kantonrechter het spoedeisend belang voldoende aanwezig.

3.3.

De kantonrechter overweegt dat nu Kompas geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd, niet is betwist dat [gedaagde] de overlast veroorzaakt zoals door Lefier geschetst en deze dermate ernstig is dat dit in kort geding dient te leiden tot een ontruiming van de woning.

De kantonrechter zal de vorderingen van Leifer die hem voor het overige onrechtmatig noch ongegrond voorkomen, daarom toewijzen zoals in de beslissing te bepalen. De kantonrechter stelt de ontruimingstermijn op twee weken na de betekening van dit vonnis. Nu onvoldoende is gesteld dat er incassowerkzaamheden hebben plaatsgevonden, zullen de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen.

3.4.

Kompas zal als de in het ongelijk te stellen partij tot betaling van de proceskosten worden veroordeeld. De gevorderde nakosten en wettelijke rente zijn ook toewijsbaar zoals in de beslissing te bepalen.

4 De beslissing

De kantonrechter recht doende als voorzieningenrechter:

4.1.

veroordeelt Kompas in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [gedaagde] om binnen een week na betekening van dit vonnis de woning aan [adres] te [woonplaats] met al het zijne en de zijnen ontruimen en ontruimd te houden, met achterlating van al hetgeen [gedaagde] niet in eigendom toebehoort en onder afgifte van de sleutels ter algehele en vrije beschikking aan Lefier te stellen;

4.2.

veroordeelt Kompas in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van Lefier begroot op € 101,75 aan dagvaardingskosten, € 119,00 aan vast recht en € 400,00 aan salaris gemachtigde, alsmede in de nakosten van € 100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

4.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. R. Tj. Terpstra en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2018.

typ/conc: 368/ie

coll: