Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:4003

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-10-2017
Datum publicatie
23-10-2017
Zaaknummer
C/18/172969 / HA ZA 16-298
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een café heeft twee studenten een horecaontzegging voor de duur van 12 maanden opgelegd. De studenten stellen dat dit onrechtmatig ex art. 6: 162 BW is geweest en vorderen de vergoeding van schade wegens de aantasting van hun eer en goede naam. De wijze waarop in de gegeven omstandigheden door het café is gehandeld, is naar het oordeel van de rechtbank onrechtmatig. Verklaring voor recht toegewezen, vordering tot schadevergoeding afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5475
PS-Updates.nl 2017-0835
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/172969 / HA ZA 16-298

Vonnis van 18 oktober 2017

in de zaak van

1 [voornaam] [eiser 1] ,

die in Onnen woont,

2. [voornaam] [eiser 2],

die in Leens woont,

eisers,

advocaat mr. A.J. Welvering, die kantoor houdt in Leek,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEWS GRONINGEN B.V.,

die is gevestigd in Groningen,

gedaagde,

advocaat mr. M.U. Poerink, die kantoor houdt in Woerden.

Partijen zullen hierna [eiser 1] , [eiser 2] en News Café genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 29 maart 2017;

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 31 augustus 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De rechtbank gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat ze enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of niet voldoende zijn betwist.

2.2.

News Café exploiteert een horecabedrijf dat News Café heet en dat is gevestigd aan het Wageplein in Groningen (hierna: het café).

2.3.

[eiser 1] en [eiser 2] waren tot 7 april 2016 regelmatige bezoekers van het café.

2.4.

Op 19 maart 2016 hebben [eiser 1] en [eiser 2] het café in de avond bezocht. [eiser 2] heeft toen op het terras een zelf meegebrachte consumptie genuttigd. Toen de bedrijfsleider en portier hem hierop aanspraken, heeft hij de bedrijfsleider uitgescholden voor 'bevooroordeelde idioot'. [eiser 1] en [eiser 2] zijn daarna weggestuurd.

2.5.

Op 7 april 2016, de eerste keer dat [eiser 1] en [eiser 2] het café na 19 maart 2016 bezochten, heeft de bedrijfsleider hen voor de duur van twaalf maanden de toegang tot het café ontzegd. In dit verband is [eiser 1] en [eiser 2] in de aanwezigheid van twee politieagenten een formulier uitgereikt.

2.6.

Bij brief van 2 mei 2016 hebben [eiser 1] en [eiser 2] News Café verzocht om de horecaontzeggingen in te trekken.

2.7.

Bij brief van 8 juni 2016 heeft News Café geweigerd dit verzoek in te willigen, heeft zij de horecaontzeggingen toegelicht, en voorgesteld de duur ervan te beperken tot zes maanden.

2.8.

[eiser 1] en [eiser 2] hebben News Café in kort geding gedagvaard en onder meer gevorderd dat de horecaontzeggingen worden ingetrokken. De vorderingen zijn bij vonnis van 2 september 2016 afgewezen.

3 Het geschil

3.1.

[eiser 1] en [eiser 2] vorderen, verkort weergegeven, een verklaring voor recht dat de horecaontzeggingen onrechtmatig zijn, en de veroordeling van News Café tot betaling van schadevergoeding al dan niet nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede tot betaling van proceskosten. [eiser 1] en [eiser 2] stellen daartoe, samengevat weergegeven, het volgende. News Café heeft onrechtmatig gehandeld door hen de toegang tot het café te onzeggen zoals dat is gebeurd. Zij heeft in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Er was onvoldoende aanleiding om de toegang tot het café te ontzeggen. Op 19 maart 2016 heeft [eiser 2] op het terras van het café een zelf meegebrachte consumptie genuttigd en de bedrijfsleider één keer uitgescholden voor 'bevooroordeelde idioot'. Dit gedrag rechtvaardigde dat [eiser 2] die avond de toegang werd ontzegd, maar niet een horecaontzegging voor de duur van zes of twaalf maanden. [eiser 1] had bovendien part noch deel aan dit voorval. [eiser 1] en [eiser 2] ontkennen dat zij zich die avond anderszins storend hebben gedragen of dat zij dit bij eerdere bezoeken hebben gedaan. Er is, aldus [eiser 1] en [eiser 2] , ook niet voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit omdat niet voorafgaand een waarschuwing is gegeven. News Café heeft alleen al onzorgvuldig gehandeld omdat de ontzeggingen op 7 april 2016 werden opgelegd zonder dat daarbij duidelijk is gemaakt welke feiten daaraan ten grondslag werden gelegd. Daarmee is, zo stellen [eiser 1] en [eiser 2] , niet voldaan aan de eisen die worden gesteld in het convenant Veilig Uitgaan II, gemeente Groningen, en Het toegangsbeleid in de Horeca van de Gemeente Groningen, stellen. [eiser 1] en [eiser 2] stellen dat het handelen van News Café tot een aantasting van hun eer en goede naam heeft geleid en tot schade.

3.2.

Het verweer van News Café strekt ertoe om [eiser 1] en [eiser 2] niet-ontvankelijk te verklaren, althans de vordering af te wijzen. Zij voert daartoe, samengevat weergegeven, het volgende aan. Er is niet onrechtmatig gehandeld. [eiser 1] en [eiser 2] hebben bij herhaling ordeverstorend gedrag laten zien in het café. Op 19 maart 2016 hebben zij onder andere in beschonken toestand overlast veroorzaakt, zich onwenselijk gedragen jegens het personeel en overlast veroorzaakt voor de gasten. Het voorval op 19 maart 2016 was de druppel die de emmer deed overlopen en daarom is [eiser 1] en [eiser 2] op 7 april 2016 de toegang tot het café voor de duur van twaalf maanden ontzegd. Later heeft News Café de horecaontzeggingen coulancehalve tot zes maanden beperkt. News Café voert ook aan dat zij [eiser 1] en [eiser 2] wel degelijk eerst heeft gewaarschuwd en dat zij op 7 april 2016 zowel schriftelijk als mondeling heeft medegedeeld wat de aanleiding was om de toegang te ontzeggen. News Café voert verder aan dat het geen collectieve ontzeggingen betreft, maar dat enkel de toegang tot het café is beperkt, zodat de reikwijdte van de ontzeggingen beperkt is. Er is, aldus News Café, onvoldoende gesteld om aan te nemen dat het gestelde onrechtmatig handelen toerekenbaar is aan News Café, omdat de horecaontzeggingen uiteindelijk het gevolg zijn van het handelen van [eiser 1] en [eiser 2] . Zij betwist ook de gestelde schade en het bestaan van een causaal verband tussen het gestelde onrechtmatig handelen en die schade.

4 De beoordeling

4.1.

De eerste te beantwoorden vraag is of News Café onrechtmatig jegens [eiser 1] en [eiser 2] heeft gehandeld door hen de toegang tot het café te ontzeggen zoals dat is gebeurd. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.2.

Het café is een besloten lokaal in de zin van artikel 138 Wetboek van Strafrecht. Een besloten lokaal is een niet voor de openbare dienst bestemd lokaal, waartoe het publiek met (al dan niet met stilzwijgend gegeven) toestemming van de rechthebbende toegang heeft. Het staat de uitbater van een dergelijk lokaal in beginsel vrij om die toestemming te onthouden door het uitvaardigen van ontzeggingen.

4.3.

Bij de uitoefening van zijn vrijheid mag de uitbater niet in strijd handelen met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de invulling van deze zorgvuldigheidsnorm zoekt de rechtbank in deze zaak aansluiting bij het Convenant Veilig Uitgaan II, Gemeente Groningen (hierna: het Convenant), waaraan News Café, zo heeft zij ter terechtzitting verklaard, zich conformeert, en Het toegangsbeleid in de Horeca van de Gemeente Groningen (hierna: het Toegangsbeleid), horecabeleid van de Gemeente Groningen.

4.4.

In het Convenant is onder meer opgenomen:

2.12

De ondernemer kan een lokaal toegangsverbod voor de duur van maximaal één jaar uitreiken aan personen die bij herhaling orde verstorend gedrag vertonen

4.5.

In het Toegangsbeleid is onder meer opgenomen:

Indien bezoekers zich niet gedragen conform de huis- en gedragsregels van een horecabedrijf, kan de exploitant overgaan tot het opleggen van een lokaalverbod. Dit gebeurt schriftelijk en wordt, indien nodig met de ondersteuning van de politie, in persoon uitgereikt. De exploitant stuurt een afschrift van het lokaalverbod naar de politie. De exploitanten houden een gezamenlijke registratie bij de van de opgelegde lokaalverboden. Indien aan iemand voor de tweede maal, door hetzelfde of een ander horecabedrijf, een lokaalverbod wordt opgelegd, wordt hem/haar een collectief lokaalverbod voor de duur van 12 maanden opgelegd. de bezoeker wordt op basis daarvan toegang tot alle participerende horecabedrijven geweigerd. Aan de politie wordt een afschrift van het opgelegde collectief lokaalverbod gezonden.

4.6.

News Café heeft de horecaontzeggingen opgelegd naar aanleiding van gebeurtenissen die op 19 maart 2016 en tijdens eerdere bezoeken aan het café (zouden) hebben plaatsgevonden. Op 7 april 2017, circa drie weken na 19 maart 2016, is [eiser 1] en [eiser 2] in bijzijn van de politie elk een formulier uitgereikt, waarvan later ook een afschrift - ter registratie - aan de politie is toegestuurd. In het formulier is te lezen, voor zover hier van belang:

Geachte mevrouw, meneer

Naar aanleiding van uw gedrag in ons bedrijf op 07-04-2016 ontzeg ik u met ingang van heden de toegang tot genoemd bedrijf. Die ontzegging geldt voor 12 maanden (maximaal 12) en voor bovengenoemde vestiging/alle filialen in de steden Groningen en Haren.

Mocht u tijdens deze periode in de panden van ons bedrijf worden aangetroffen, dan zullen wij Justitie verzoeken een strafvervolging tegen u in te stellen als bedoeld in artikel 138 van het wetboek van Strafrecht. Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te willen houden daar geen nadere waarschuwing wordt gegeven.

De ontzegging gaat in op 07-04-2016 en eindigt op 07-04-2017.

4.7.

News Café heeft ter terechtzitting leesbare kopieën van de formulieren getoond - de aan [eiser 1] en [eiser 2] verschafte kopieën, die door hen in het geding zijn gebracht, zijn vrijwel onleesbaar. De raadsman van [eiser 1] en [eiser 2] heeft er toen op gewezen dat, anders dan hij voordien meende, is te lezen dat de horecaontzeggingen worden opgelegd naar aanleiding van gedrag dat op 7 april 2016 heeft plaatsgevonden, en hij heeft gesteld dat daarmee uit de formulieren niet is af te leiden dat de aanleiding voor de ontzeggingen is gelegen in de gebeurtenissen op 19 maart 2016 of eerder. News Café is hier niet op ingegaan. De rechtbank stelt met [eiser 1] en [eiser 2] vast dat de formulieren geen begrijpelijke indicatie geven van de gedragingen die ten grondslag worden gelegd aan de ontzeggingen. Met de formulieren zijn de horecaontzeggingen dan ook niet op een correcte wijze schriftelijk vastgelegd. Dit is ook niet anderszins gebeurd.

4.8.

News Café heeft naar het oordeel van de rechtbank niet in overeenstemming gehandeld met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt door in de gegeven omstandigheden circa drie weken na de gedragingen die de aanleiding vormden voor de ontzeggingen, [eiser 1] en [eiser 2] op deze wijze voor de duur van twaalf (of zes) maanden de toegang tot het café te ontzeggen. Dat tijdens de uitreiking van de formulieren mondeling is toegelicht welke gebeurtenissen aanleiding waren om de horecaontzeggingen op te leggen, is, daargelaten of dit is gebeurd, gelet op het belang in deze situatie van een juiste schriftelijke vastlegging, onvoldoende om deze onzorgvuldigheid te helen. News Café heeft naar het oordeel van de rechtbank dan ook onrechtmatig jegens [eiser 1] en [eiser 2] gehandeld.

4.9.

Dit maakt haar schadeplichtig jegens [eiser 1] en [eiser 2] . Het verweer dat dit anders is omdat het handelen haar niet kan worden toegerekend, omdat horecaontzeggingen het gevolg zijn van het gedrag van [eiser 1] en [eiser 2] , kan niet slagen. Uit die omstandigheid, daargelaten wat daar verder van zij, volgt niet dat de wijze waarop de horecaontzeggingen zijn opgelegd niet te wijten is aan de schuld van News Café of aan een oorzaak die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De onrechtmatige daad kan aan haar worden toegerekend.

4.10.

Over de gevorderde schadevergoeding wordt als volgt overwogen.

4.11.

[eiser 1] en [eiser 2] stellen dat zij schade hebben geleden doordat zij in hun eer en goede naam zijn aangetast en vorderen schadevergoeding ex art. 6:106 BW. Deze vordering kan echter niet worden toegewezen. Dit is alleen al zo omdat de rechtbank in de gestelde feiten geen grond ziet voor een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding (vgl. HR 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001).

4.12.

[eiser 1] en [eiser 2] stellen dat zij door een aantal mensen in hun omgeving is aangesproken op het feit dat de horecaontzeggingen zijn opgelegd en [eiser 1] door de wethouder, die hij kent via de jongerenraad van de Gemeente Haren, en dat zij zijn geconfronteerd met negatieve berichtgeving in de media. De gestelde effecten van de opgelegde ontzeggingen zijn voor [eiser 1] en [eiser 2] , die student zijn, beperkt van aard, daargelaten dat News Café ze betwist. Daarnaast hebben [eiser 1] en [eiser 2] zelf bekendheid gegeven aan de ontzeggingen, onder meer door de media op te zoeken, in tegenstelling tot News Café die, zo is onweersproken gebleven, geen ruchtbaarheid aan de kwestie heeft gegeven. Ter terechtzitting hebben [eiser 1] en [eiser 2] ook verklaard dat zij 'nul' willen hebben en dat het hen, vooral na de afwijzing van hun vorderingen in kort geding, erom is te doen in rechte te hebben vastgesteld dat de ontzeggingen niet hadden mogen worden opgelegd.

4.13.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de gevorderde verklaringen voor recht voor toewijzing gereed liggen: aan de eisen van art. 6:162 BW is voldaan en [eiser 1] en [eiser 2] hebben een voldoende belang bij de vorderingen als bedoeld in art. 3:303 BW. De vordering tot vergoeding van schade wordt, zoals overwogen, afgewezen.

4.14.

News Café zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van [eiser 1] en [eiser 2] worden veroordeeld. Deze kosten zijn te begroten op:

salaris advocaat € 904,-- (€ 452 x 2 punten)

griffierecht 78--

TOTAAL € 982,--

5 De beslissing

De rechtbank

1. verklaart voor recht dat de voor [eiser 2] op 7 april 2016 gegeven ontzegging inhoudende een lokaalverbod voor het News Café te Groningen, onrechtmatig is geweest,

2. verklaart voor recht dat de voor [eiser 1] op 7 april 2016 gegeven ontzegging inhoudende een lokaalverbod voor het News Café te Groningen, onrechtmatig is geweest,

3. veroordeelt News Café in de proceskosten, aan de zijde van [eiser 2] en [eiser 1] tot op heden begroot op € 982,--

4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Dijkstra en in het openbaar uitgesproken op 18 oktober 2017. 1

1 type: coll: