Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:367

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
07-02-2017
Datum publicatie
20-02-2017
Zaaknummer
5600137 AR VERZ 16-250
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming. Arbeidsovereenkomst met nieuwe werkgever is geen nieuwe schakel in de keten in de zin van artikel 7:668a lid 1 BW.

-Ontvankelijkheid werknemer

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2017-0213
AR 2017/900
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer.: 5600137 AR VERZ 16-250

beschikking van de kantonrechter ex artikel 7:681 BW d.d. 15 februari 2017

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. M. van Wijk-van den Berg,

tegen

de stichting

NATIONALE STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND, (mede) handelend onder de naam HOLLAND CASINO LEEUWARDEN,

gevestigd te Hoofddorp,

verwerende partij,

gemachtigde: mr. D. Kuiken.

Partijen zullen hierna [verzoeker] en Holland Casino worden genoemd.

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst, wedertewerkstelling en betaling van loon, wettelijke verhoging, buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente, ingekomen ter griffie op 20 december 2016. Holland Casino heeft op 30 december 2016 een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 19 januari 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

1.3.

Vervolgens is beschikking bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Holland Casino had aanvankelijk het beleid om haar horeca-activiteiten in een aantal van haar vestigingen, waaronder de vestiging in Leeuwarden, uit te besteden. Holland Casino was daartoe een overeenkomst met Compass Group Nederland (hierna: Compass) aangegaan. De horeca-activiteiten in Holland Casino Leeuwarden werden volledig verricht onder toezicht en leiding van Compass.

2.2.

[verzoeker] , geboren op 4 maart 1993, is op 5 januari 2015 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden bij Compass, waarbij hij te werk werd gesteld bij Holland Casino op de vestiging Leeuwarden ten behoeve van de horeca aldaar.

2.3.

De arbeidsovereenkomst tussen Compass en [verzoeker] is op 5 augustus 2015 verlengd, tot 5 februari 2016.

2.4.

Ook de tweede arbeidsovereenkomst is verlengd en wel voor de duur van tien maanden, tot 5 december 2016.

2.5.

Holland Casino heeft de overeenkomst met Compass per 1 oktober 2016 beëindigd. Per 1 oktober 2016 heeft Holland Casino de horeca-activiteiten in (een aantal van) haar vestigingen, waaronder Leeuwarden, weer geheel zelf ter hand genomen, zodat de horeca-activiteiten in de vestiging in Leeuwarden vanaf 1 oktober 2016 onder leiding en toezicht van Holland Casino zijn voortgezet. Holland Casino heeft daarbij alle werknemers van Compass, die in de vestigingen van Holland Casino ten behoeve van de horeca werkzaam waren, overgenomen.

2.6.

Compass heeft voor het personeel van Compass dat werkzaam was in de vestiging van Holland Casino in Leeuwarden in maart 2016 een personeelsbijeenkomst georganiseerd en daarbij een presentatie gegeven. In de sheets waarvan Compass zich bij deze presentatie heeft bediend staat - voor zover van belang - het volgende:

"(…)

Wat betekent dit voor u

De wet Overgang van onderneming is van toepassing 662 BW

Wat betekent dit:

100% overname verplichting

Minimaal huidige arbeidsvoorwaarden blijven van kracht

Indiensttreding van rechtswege

Arbeidsovereenkomst met Holland Casino per 1 oktober 2016

Jubileumdatum blijft van kracht

iedereen gaat van rechtswege over van Compass naar HC

(…)

HC zal kijken wat passende functie is voor Compass medewerker

HC zal elke Compass medewerker in een persoonlijk gesprek een aanbieding doen

(…)

Kan ik bij Compass in dienst blijven?

In principe gaat iedereen 1 op 1 over van rechtswege

(…)

Wat als ik niet over wil?
(…)

Indien u niet wilt dan zal de arbeidsovereenkomst beëindigd worden op moment van de overgang

2.7.

In een brief van juli 2016 heeft Holland Casino - voor zover van belang - het volgende aan [verzoeker] geschreven:

"(…)

Recentelijk bent u door uw werkgever, Compass Group, op de hoogte gesteld dat Holland Casino het contract voor de gastencatering in uw vestiging (…) per 1 oktober 2016 beëindigt. In deze brief stellen wij u graag op de hoogte van wat dit zal gaan betekenen voor u als medewerker van Compass.

(…)

Beëindiging van het contact met Compass brengt met zich mee dat ook de medewerkers van Compass Group die per 1 oktober 2016 volledig en structureel werkzaam zijn op het Holland Casino account gastencatering van rechtswege mee overgaan naar Holland Casino, middels een zogeheten "overgang van onderneming".

(…)

Bij een 'Overgang van Onderneming' gaan rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de nieuwe werkgever, in dit geval Holland Casino. Dit betekent onder meer dat uw opgebouwde dienstjaren bij Compass worden gerespecteerd en dat arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit uw huidige arbeidsovereenkomst (en de van toepassing zijnde regelingen) in eerste instantie één op één mee over gaan.

Holland Casino heeft een andere indeling van werkzaamheden en een andere organisatie dan Compass. Bij de overgang naar Holland Casino zal u daarom een passende functie binnen Holland Casino worden aangeboden. Deze functie kan op elementen en in meer of mindere mate afwijken van uw huidige functie, maar wel passend voor u zijn.

Holland Casino is voornemens de overkomende medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden (met behoud van dienstjaren), onder de (doorgaans betere) voorwaarden van Holland Casino (Cao en Personeelsgids). Holland Casino garandeert daarbij dat het niveau van de arbeidsvoorwaarden over het totaal bezien minimaal gelijkwaardig zal zijn, maar dus wel op elementen anders kan zijn. (…)

Om u hierover meer in detail te informeren, andere relevante zaken aan te kondigen en uw eventuele vragen persoonlijk te kunnen beantwoorden, zal er op dinsdag 26 juli 2016 om 11.30 uur een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

(…)"

2.8.

Holland Casino heeft op 26 juli 2016 een personeelsbijeenkomst gehouden voor al het horecapersoneel, waaronder [verzoeker] en daarbij een presentatie gegeven. In de sheets waarvan Holland Casino zich tijdens deze presentatie heeft bediend staat - voor zover van belang - het volgende:

"(…)

WIE BETREFT HET?

Kort gezegd: alle medewerkers die direct voorafgaand aan de inbesteding op basis van een arbeidsovereenkomst structureel werkzaam zijn bij Compass op het account Holland Casino gastencatering in één van de betreffende vestigingen.

Overgang van onderneming, artikel 7:662 e.v. BW.; dit betekent dat men van rechtswege overgaat naar Holland Casino.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Holland Casino heeft alle arbeidsvoorwaarden ontvangen van Compass Group en deze vergeleken met die van Holland Casino.

De meeste arbeidsvoorwaarden zijn beter bij Holland Casino.

Onder de garantie dat de totale waarde van het pakket niet minder zal zijn (maar mogelijk wel op elementen anders), biedt Holland Casino een nieuwe arbeidsovereenkomst aan per 1 oktober 2016.

De belangrijkste voorwaarden:

Dienstjaren blijven behouden.

Holland Casino Cao en - Personeelsgids.

Toekenning van een passende functie in het functiegebouw van Holland Casino (..)

Bruto maandsalaris Compass Group + persoonlijke vaste toeslagen -> inpassing in salarisschaal Holland Casino, minimaal op minimum van de schaal die bij de functie hoort.

(…)

Vakantiegeld: tot 1 oktober 2016 door Compass uitbetaald. Daarna 8,3% vakantiegeld per maand (huidig 8,0%).

(…)

STAPPENPLAN

Aankondiging door Compass/HC √

Aankondigingsbrief vanuit Holland Casino √

Informatiebijeenkomst < vandaag> √

Augustus/September Individueel gesprek arbeidsovereenkomst en begeleidende brief

1 oktober 2016 Formele overgang van Compass naar Holland Casino: welkom!

(…)"

2.9.

[verzoeker] en Holland Casino hebben op 22 augustus 2016 een schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend. Daarin staat - voor zover van belang - het volgende:

" ARBEIDSOVEREENKOMST

De Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, verder te noemen werkgever en de heer

Naam en voorletter(s) : [Voorletter] [verzoeker]

(…)

hierna te noemen werknemer , sluiten een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen de overeenkomst.

Artikel 1 Arbeidsvoorwaarden

1.1.

Op de overeenkomst zijn van toepassing de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, verder te noemen CAO, en de personeelsgids van Holland Casino (…)

(…)

Artikel 3 Aanvang en einde dienstverband

3.1.

Werknemer en werkgever gaan een overeenkomst aan voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst vangt aan op 1 oktober 2016 en eindigt van rechtswege, dat wil zeggen zonder dat daarvoor opzegging of enig andere rechtshandeling is vereist, op 4 december 2016.

(…)

Artikel 5 Arbeidsduur

5.1.

De overeengekomen arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uur per week, gerekend over een kalendermaand.

(…)

Artikel 6 Beloning

Het bruto schaalsalaris van werknemer bedraagt € 1.908,33 per maand, conform schaal 04, stap A1, exclusief wisseldiensttoeslag, vakantietoeslag en andere emolumenten.

(…)"

2.10.

Bij brief van 1 september 2016 heeft Compass - voor zover van belang - het volgende aan [verzoeker] geschreven.

"(…)

Betreft: Einde contract door overname

(…)

Middels dit schrijven bevestigen wij u dat uw arbeidsovereenkomst met Compass Group Nederland BV is beëindigd. De laatste dag van het dienstverband is 30 september 2016.

(…)

Na inlevering van alle aan u in bruikleen gegeven zaken zullen wij overgaan tot het opmaken van uw eindafrekening. Normaliter volgt de eindafrekening in de maand na afloop aan het dienstverband

(…)"

2.11.

Holland Casino heeft op 12 oktober 2016 mondeling aan [verzoeker] medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst op 4 december 2016 eindigt. Bij brief van 24 oktober 2016 heeft [verzoeker] hier bezwaar tegen gemaakt. Vervolgens heeft Holland Casino bij brief/mail van 25 oktober 2016 schriftelijk bevestigd dat het dienstverband eindigt per 4 december 2016.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt de kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, Holland Casino te veroordelen hem weder te werk te stellen en Holland Casino te veroordelen tot betaling van loon. Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging. In dat kader heeft hij het volgende aangevoerd. De door Holland Casino en [verzoeker] getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst is een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst, waardoor deze arbeidsovereenkomst volgens artikel 7:668a lid 1 BW voor onbepaalde tijd geldt. Indien een overgang van onderneming, dat wil zeggen een overgang van de derde arbeidsovereenkomst met Compass naar Holland Casino was beoogd, dan had Compass het dienstverband met [verzoeker] niet moeten beëindigen en had zij niet met hem moeten afrekenen. In dit geval is de arbeidsovereenkomst wel door Compass beëindigd en Holland Casino is vervolgens met [verzoeker] een geheel nieuwe - vierde - arbeidsovereenkomst aangegaan. De opzegging van de arbeidsovereenkomst door Holland Casino op 12 oktober 2016 is niet rechtsgeldig omdat [verzoeker] daar niet mee heeft ingestemd en er geen sprake is van een toestemming van UWV of van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter.

4 Het verweer

4.1.

Holland Casino verweert zich tegen het verzoek. Zij voert – samengevat – het volgende aan. Tussen haar en [verzoeker] bestond laatstelijk een arbeidsovereenkomst (derde in de keten in de zin van artikel 7:668a BW) voor bepaalde tijd die van rechtswege op 4 december 2016 is geëindigd. [verzoeker] had de procedure bij dagvaarding dienen in te leiden in plaats van bij verzoekschrift omdat Holland Casino de arbeidsovereenkomst nimmer heeft opgezegd maar enkel het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege heeft aangezegd. Nu er geen sprake is van een opzegging en [verzoeker] dus feitelijk alleen loondoorbetaling en tewerkstelling vordert, is geen sprake van een geding als omschreven in artikel 7:686a lid 2 BW. De tussen [verzoeker] en Compass bestaande (derde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is door middel van overgang van onderneming overgegaan van Compass op Holland Casino. De daarna door [verzoeker] en Holland Casino getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst betreft slechts de vastlegging van de vanaf de overgang tussen partijen geldende rechten en verplichtingen en is geen nieuwe schakel in de keten van artikel 7:668a BW. Holland Casino heeft [verzoeker] (en andere collega's) duidelijk voorgelicht over het feit dat de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2016 op haar is overgegaan.

4.2.

De overige stellingen en verweren van partijen zullen hierna - voor zover van belang - worden besproken.

5 De beoordeling

ontvankelijkheid

5.1.

Als eerste moet worden vastgesteld of [verzoeker] ontvankelijk is in zijn verzoek. De kantonrechter verwerpt het verweer van Holland Casino dat [verzoeker] zijn vorderingen tot wedertewerkstelling en doorbetaling van loon had dienen in stellen door middel van een dagvaarding. Artikel 7:686a lid 2 BW bepaalt dat gedingen die op het in, bij of krachtens afdeling 9 van titel 10 van boek 7 BW bepaalde zijn gebaseerd, worden ingeleid met een verzoekschrift. [verzoeker] heeft het bepaalde in artikel 7:668a lid 1 onder b BW aan zijn verzoek ten grondslag gelegd. Deze bepaling staat in afdeling 9 van titel 10 van boek 7 BW. Hij is daarom ontvankelijk in zijn verzoek. De vraag of er al dan niet sprake is geweest van een opzegging als bedoeld in artikel 7:681 lid 1 BW, zoals door Holland Casino is betoogd, is voor de ontvankelijkheid van [verzoeker] dan ook niet van belang.

een vierde arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:668a BW?

5.2.1.

Het gaat in deze zaak om de vraag of tussen Holland Casino en [verzoeker] met ingang van 1 oktober 2016 een vierde schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 7:668a lid 1 onder b BW is gesloten. De kantonrechter is van oordeel dat dit niet het geval is, waartoe het volgende wordt overwogen.

5.2.2.

Als bij de beoordeling van die vraag slechts van de brief van Holland Casino van juli 2016 (zie 2.7.) zou worden uitgegaan erkent de kantonrechter dat daar tegenstrijdige informatie instaat die tot verwarring bij een werknemer kan leiden, welke verwarring in beginsel in het voordeel van de werknemer wordt uitgelegd. In de brief staat namelijk enerzijds dat sprake is van "Overgang van Onderneming" zodat de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst die [verzoeker] met Compass had van rechtswege overgaan op Holland Casino, maar anderzijds ook dat Holland Casino voornemens is de overkomende medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden onder de voorwaarden van Holland Casino. In de brief van juli 2016 staat vervolgens echter ook weer dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten met behoud van dienstjaren. De brief is daarmee dus niet eenduidig in zijn strekking. De betreffende brief kan evenwel niet los worden gezien van de overige informatie die aan [verzoeker] is verstrekt ter gelegenheid van de beëindiging van het contract tussen Compass en Holland Casino, waaronder de personeelsbijeenkomsten die Compass en Holland Casino hebben georganiseerd en hetgeen tijdens die bijeenkomsten aan de werknemers is verteld over de gevolgen voor de werknemers.

5.2.3.

Uit de sheets van de door Compass en Holland Casino ter gelegenheid van die bijeenkomsten gegeven presentaties blijkt dat [verzoeker] duidelijk is geïnformeerd over het feit dat er sprake was van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW en dat de tussen [verzoeker] en Compass bestaande arbeidsovereenkomst daardoor van rechtswege overging op Holland Casino. Uit de sheets van de presentaties en uit de brief van juli 2016 blijkt tevens dat, in het kader van de overgang van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, een schriftelijke arbeidsovereenkomst zou worden getekend. Zo staat in de sheets van de door Compass in maart 2016 gehouden presentatie dat alle werknemers van rechtswege overgaan en dat indien de werknemer niet over wil gaan naar Holland Casino, de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd op het moment van de overgang. Daarnaast staat in de sheets van de door Holland Casino, na de door haar in juli 2016 aan [verzoeker] gezonden brief, gehouden presentatie dat er sprake is van overgang van onderneming ex artikel 7:662 e.v. BW en dat dit betekent dat men van rechtswege overgaat naar Holland Casino. Tevens staat in deze sheets dat de arbeidsvoorwaarden van Compass en van Holland Casino zijn vergeleken en dat arbeidsvoorwaarden van Holland Casino in de meeste gevallen beter zijn. Daarnaast staat er dat Holland Casino, onder de garantie dat de totale waarde van het pakket niet minder zal zijn (maar mogelijk wel op elementen anders), een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt per 1 oktober 2016.

Holland Casino heeft ten aanzien van de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] onbetwist gesteld dat, naast de daarop van toepassing (gebleven) zijnde arbeidsvoorwaarden van Compass, met ingang van 1 oktober 2016 tevens van rechtswege de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland op de overeenkomst van toepassing is geworden.

5.2.4.

Verder staat in de sheets van de presentatie van Holland Casino dat er in augustus of september 2016 nog een individueel gesprek over de arbeidsovereenkomst zou gaan plaatsvinden. Vast staat dat er ook een individueel gesprek met [verzoeker] heeft plaatsgevonden. [verzoeker] heeft daarin - zo heeft hij ter gelegenheid van de mondelinge behandeling onbetwist verklaard - aan de orde gesteld dat volgens hem de door partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was en dat het daarom een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was geworden. De heer [naam] heeft daarop namens Holland Casino geantwoord dat het niet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft, maar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bleef).

5.2.5.

Ook is van belang dat in de tussen partijen getekende arbeidsovereenkomst, evenals in de laatstelijk gesloten arbeidsovereenkomst tussen Compass en [verzoeker] , 4 december 2016 als einddatum van de overeenkomst staat. Met andere woorden: de overeenkomst die [verzoeker] met Holland Casino is aangegaan (en die in de visie van [verzoeker] de 'vierde' schakel vormt) kent dezelfde einddatum als [verzoeker] zijn 'derde' schakel met Compass. Het ware weliswaar duidelijker geweest indien in de schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen [verzoeker] en Holland Casino was vermeld dat dit slechts een schriftelijke vastlegging was van de arbeidsovereenkomst die van rechtswege van Compass is overgegaan op Holland Casino, maar het enkele feit dat de arbeidsovereenkomst dit niet vermeldt maakt nog niet dat daarmee sprake is van een vierde schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten. Dit volgt naar het oordeel van de kantonrechter mede uit het feit dat Compass, ter gelegenheid van de overgang van [verzoeker] naar Holland Casino, niet volledig met [verzoeker] heeft afgerekend. Compass heeft - zo heeft [verzoeker] ter zitting erkend - per 1 oktober 2016 slechts de per die datum opgebouwde aanspraak op vakantiebijslag en tijd-voor-tijduren afgerekend, maar het opgebouwde saldo aan vakantiedagen van [verzoeker] is mee overgegaan naar Holland Casino.

5.2.6.

Het feit dat Compass bij brief van 1 september 2016 aan [verzoeker] heeft bericht dat de arbeidsovereenkomst tussen haar en [verzoeker] is beëindigd en dat de laatste werkdag van [verzoeker] 30 september 2016 zal zijn, betekent naar het oordeel van de kantonrechter evenmin dat de arbeidsovereenkomst zelf is geëindigd en dat de arbeidsovereenkomst met Holland Casino daarom een vierde schakel in de zin van de ketenregeling van artikel 7:668a BW is. Het is namelijk juist dat de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2016 ten aanzien van Compass is beëindigd. De arbeidsovereenkomst is immers op dat moment van rechtswege overgegaan op Holland Casino.

5.2.7.

Uit het geheel van alle hiervoor vermelde omstandigheden had [verzoeker] naar het oordeel van de kantonrechter moeten (kunnen) begrijpen, dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst die door Holland Casino en hem is getekend geen nieuwe schakel in de keten van artikel 7:668a lid 1 onder b BW vormde. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is daarom niet (op grond van artikel 7:668a lid 1 onder b BW) geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, conform het bepaalde in de overeenkomst, op 4 december 2016 van rechtswege is geëindigd, zoals correct en tijdig door Holland Casino aan [verzoeker] aangezegd.

5.3.

De conclusie is dat de verzoeken van [verzoeker] zullen worden afgewezen.

5.4.

De proceskosten komen voor rekening van [verzoeker] , omdat hij in het ongelijk wordt gesteld. Tot op heden zijn deze kosten aan de zijde van Holland Casino vastgesteld op:

salaris gemachtigde € 400,00.

De verzochte nakosten zijn toewijsbaar, nu [verzoeker] daartegen geen verweer heeft gevoerd. De kantonrechter begroot de nakosten op een bedrag van € 100,00 (0,5 punt salaris met een maximum van € 100,00) wegens salaris gemachtigde.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de verzoeken af;

6.2.

veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de Holland Casino vastgesteld op € 400,00;

6.3.

veroordeelt [verzoeker] , onder de voorwaarde dat indien niet binnen 14 dagen na dagtekening volledig aan deze beschikking wordt voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, in de na deze beschikking ontstane kosten, begroot op:
€ 100,00 aan salaris gemachtigde.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2017 door

mr. E.Th.M. Zwart-Sneek, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c: 779