Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2017:3605

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
19-09-2017
Datum publicatie
21-09-2017
Zaaknummer
C/19/120351 / KG ZA 17-165
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot verbod of schorsing ontruiming TT Hall afgewezen, omdat Expo Management vof niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk huurder van TT Hall te zijn en niet heeft gesteld dat het ontruimingsvonnis een feitelijke of juridische misslag bevat dan wel dat door de ontruiming aan de zijde van geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan. Aangezien Expo Management vof geen huurder van TT Hall is, is de tegenvordering van TT Vastgoed C.V. tot veroordeling van Expo Management vof tot ontruiming van TT Hall toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaaknummer / rolnummer: C/19/120351 / KG ZA 17-165

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 19 september 2017

in de zaak van

vennootschap onder firma EXPO MANAGEMENT V.O.F.,

gevestigd te Almelo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.C. van Driel te Assen,

tegen

1 [gedaagde] ,

wonende te Appingedam,

gedaagde in conventie,

verschenen in persoon,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OUTDOOR EXPERIENCE B.V.,

gevestigd te Rosmalen,

3. commanditaire vennootschap TT EXPLOITATIE C.V.,

gevestigd te Assen,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. J.P.D. van de Klift te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Expo Management en [gedaagde] genoemd worden. Gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 zullen gezamenlijk worden aangeduid als TT Vastgoed.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. L. Groefsema, voorzieningenrechter, en mr. K. Wijmenga, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen:

- dhr. W.G.M. Stamsnijder namens Expo Management;

- dhr. N.G.H. Asbroek;

 • -

  mr. J.C. van Driel;

 • -

  mr. R.R. [gedaagde] ;

 • -

  dhr. D.T.C.M. Lips;

 • -

  mevr. H. van Balveren-Netten;

 • -

  mevr. A. Meurs;

 • -

  mr. J.P.D. van de Klift.

1. De vorderingen en de verweren

1.1.

Expo Management heeft gevorderd bij vonnis:

1. de executie van het vonnis tegen Expo Management en de voorgenomen ontruiming van de TT Hall door deurwaarder [gedaagde] en Outdoor Experience BV in gemelde hoedanigheid te verbieden althans te schorsen dit op straffe van een dwangsom van € 1.000.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod.

2. Althans een maatregel ter schorsing van de executie van de ontruiming van de TT Hall te nemen die de voorzieningenrechter juist en gepast acht.

3. [gedaagde] en TT Vastgoed CV bij vonnis te veroordelen in de kosten van de procedure.

een en ander, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren.

1.2.

Daartoe heeft zij - kort gezegd - aangevoerd huurder te zijn van de TT Hall.

1.3.

Daartegen hebben TT Vastgoed en mr. Bouman verweer gevoerd.

1.4.

Outdoor Experience B.V., handelende in haar hoedanigheid van beherend vennoot van de commanditaire vennootschap TT Vastgoed C.V., heeft in reconventie gevorderd bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Expo Management te veroordelen per ommegaande, althans, binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen kort geding vonnis, dan wel op een door U E.A. te bepalen ontruimingsdatum, de gehuurde TT Hall, staande en gelegen aan De Haar 11 te (9405 TE) Assen, met alle daarin aanwezige personen en zaken, voor zover deze de eigendom van

TT Vastgoed C.V. niet zijn, te verlaten, te ontruimen en ontruimd te houden, zulks met afgifte van de sleutels en het object ter vrije beschikking van TT Vastgoed C.V. te stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom ad EUR 5.000 per dag te laste van gedaagde en ten gunste van eiseres voor elke dag of gedeelte van elke dag dat gedaagde na een week na betekenis van het te dezen te wijzen kort geding vonnis nalaat aan de veroordeling tot ontruiming te voldoen;

2. Expo Management te veroordelen in de kosten van dit geding in conventie en reconventie, onder de bepaling dat (i) de proceskosten voldaan dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis, en - voor het geval voldoening binnen deze termijn niet plaatsvindt- (ii) te vermeerderen et de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening, alsmede (iii) met veroordeling van gedaagde in de nakosten de somma van EUR 131,- (éénhonderdeenendertig euro), dan wel, in dien betekening plaatsvindt, de somma van EUR 199 zegge: éénhonderdnegenennegentig euro).

1.5.

Daartegen heeft Expo Management verweer gevoerd.

2 Gronden voor de beslissing

in conventie en in reconventie

2.1.

De voorzieningenrechter stelt vast dat alle partijen ter zitting zijn verschenen zodat aan de voorwaarde voor het wijzen van een mondeling vonnis is voldaan.

2.2.

In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

2.3.

Gelet op de aard van de vorderingen in conventie en in reconventie hebben partijen voldoende spoedeisend belang bij hun wederzijdse vorderingen.

2.4.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door TT Vastgoed heeft Expo Management onvoldoende aannemelijk gemaakt daadwerkelijk huurder te zijn van de TT Hall. Voor bewijslevering is in dit kort geding geen plaats. Voorts heeft Expo Management niet gesteld noch is anderszins gebleken dat het ontruimingsvonnis van 30 augustus 2017, verbeterd bij vonnis van 13 september 2017, een juridische of feitelijke misslag bevat, dan wel dat de tenuitvoerlegging op grond van na deze vonnissen voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Aldus zal de vordering van Expo Management jegens Outdoor Experience B.V., handelende in haar hoedanigheid van beherend vennoot van de commanditaire vennootschap TT Vastgoed C.V., en jegens TT Exploitatie C.V. worden afgewezen.

De voorzieningenrechter acht deurwaarder mr. [gedaagde] in dit geschil geen partij, aangezien hij slechts de desbetreffende vonnissen executeert. In de vordering jegens mr. [gedaagde] zal Expo Management derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

2.5.

Aangezien onvoldoende aannemelijk is geworden dat Expo Management huurder van de TT Hall is, verblijft zij in de TT Hall zonder recht of titel. Aldus zal de vordering in reconventie worden toegewezen.

2.6.

Expo Management zal als in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] en TT Vastgoed worden begroot op:

- griffierecht [gedaagde] € 287,00

- griffierecht TT Vastgoed € 618,00

- salaris advocaat TT Vastgoed € 816,00

Totaal € 1.721,00

2.7.

Expo Management zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TT Vastgoed worden begroot op:

- salaris advocaat € 408,00 (factor 0,5 × tarief € 816,00)

Totaal € 408,00

3 Beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

1. verklaart Expo Management niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens [gedaagde] ;

2. wijst de vorderingen jegens TT Vastgoed af;

in reconventie

3. veroordeelt Expo Management per ommegaande, na betekening van dit proces-verbaal, de gehuurde TT-Hall, staande en gelegen aan De Haar 11 te (9405 TE) Assen, met alle daarin aanwezige personen en zaken, voor zover deze eigendom zijn van TT Vastgoed C.V. niet zijn, te ontruimen en ontruimd te houden, zulks met afgifte van de sleutels en het object ter vrije beschikking van TT Vastgoed C.V. te stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag ten laste van Expo Management en ten gunste van TT Vastgoed voor elke dag of gedeelte van elke dag dat Expo Management na een week na betekening van dit proces-verbaal nalaat aan de veroordeling tot ontruiming te voldoen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 500.000,00;

in conventie en in reconventie

4. veroordeelt Expo Management in de kosten van dit geding in conventie aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 287,00;

5. veroordeelt Expo Management in de kosten van dit geding in conventie en in reconventie aan de zijde van TT Vastgoed tot op heden begroot op € 1.842,00, onder de bepaling dat de proceskosten voldaan dienen te worden veertien dagen na dagtekening van dit proces-verbaal, en veroordeelt - voor het geval voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening, Expo Management in de nakosten van € 131,00, dan wel, indien betekening plaatsvindt, in de nakosten van € 191,00;

6. verklaart de beslissing gewezen onder 3., 4. en 5. uitvoerbaar bij voorraad.

Waarvan proces-verbaal,