Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:997

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
09-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
C/17/140180 / HA ZA 15-56
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Levering (maat) software, geen tekortkoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/781
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/140180 / HA ZA 15-56

Vonnis van 9 maart 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap

AGION B.V.,

gevestigd te Rijssen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. drs. S.J.P. Kukolja, kantoorhoudende te Hengelo (O.),

tegen

de besloten vennootschap

ALMEDO B.V.,

gevestigd te Drachten,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat voorheen mr. J. van der Meer, thans mr. A.J. Brink, kantoorhoudende te Heerenveen.

Partijen zullen hierna Agion en Almedo genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 8 juli 2015

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

- het proces-verbaal van comparitie van 16 september 2015

 • -

  de conclusie van repliek in conventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de akte uitlating producties in conventie, tevens conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Almedo is een specialist op het gebied van onderdelen van laptops, tablets en smartphones. De onderneming voert twee kernactiviteiten uit, te weten de verkoop van onderdelen en het uitvoeren van reparaties. De afzet vindt zowel in de particuliere als in de zakelijke markt plaats.

2.2.

Almedo heeft op enig moment de websitebouwer "De Nieuwe Zaak" (hierna: De Nieuwe Zaak) opdracht gegeven om een volledig nieuwe webshop voor haar te ontwikkelen. In samenspraak met De Nieuwe Zaak heeft Almedo besloten om gebruik te maken van SAP-toepassingen om de bedrijfsvoering achter deze nieuwe webshop efficiënt te stroomlijnen.

2.3.

Agion levert en implementeert bedrijfssoftware. Een belangrijk deel van de dienstverlening van Agion bestaat uit het leveren en implementeren van bedrijfssoftware van SAP, samen met door Agion ontwikkelde software. Agion is sinds het jaar 2006 de zogenaamde Business One partner van SAP met de hoogst mogelijke partnerstatus (Gold).

2.4.

In de maand februari 2012 heeft Agion via De Nieuwe Zaak het verzoek gekregen om contact op te nemen met Almedo. Almedo zou ten behoeve van de door De Nieuwe Zaak voor haar te bouwen webshop belang hebben bij een overstap naar het softwarepakket SAP Business One.

2.5.

Agion heeft vervolgens een demonstratie gegeven aan Almedo en heeft Almedo meegenomen naar een bedrijf in Rijssen, te weten RJ Shop, welk bedrijf zowel met een door De Nieuwe Zaak gebouwde website werkt als met SAP Business One.

2.6.

Op 29 maart 2012 heeft Agion een offerte aan Almedo uitgebracht voor een vooronderzoek. In deze offerte is onder meer het volgende vermeld:

[…]

Zoals besproken ontvangen jullie het voorstel voor een kort vooronderzoek. Uit de demonstratie en het referentiebezoek bij RJ Shop is naar voren gekomen dat het pakket SAP Business One goed aan lijkt te sluiten op jullie wensen en bedrijfsprocessen. Een logisch vervolg is om een vooronderzoek uit te voeren om wat dieper op de materie in te gaan. Het resultaat van het vooronderzoek is een basis

voor de implementatie.

Aanbieding vooronderzoek

Het vooronderzoek is bedoeld om de eisen en wensen duidelijker in beeld te krijgen zodat beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht en er een nauwkeuriger prijsopgave gemaakt kan worden. Afhankelijk van de exacte invulling van het vooronderzoek, wordt eigenlijk al een gedeelte van de opdracht uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het op locatie analyseren van de situatie, het bespreken van de wensen, het uitbrengen van een advies en het beknopt op papier uitwerken van onze bevindingen.

[…]

In totaal besteden de consultants 5 dagen aan dit vooronderzoek. Hiervoor heeft AGION een speciale prijs gemaakt.

[…]

2.7.

In een "offerte ter implementatie van SAP Business One" van Agion aan Almedo van 6 juni 2012, welke offerte door Almedo is ondertekend, is onder meer het volgende vermeld:

[…]

2.3.

AANSCHAF SOFTWARE LICENTIES

[…]

De licenties zijn in overleg besproken. […] In de onderstaande tabel worden de licenties weergegeven voor Almedo. […]

2.4.

JAARLIJKSE ONDERHOUDSVERGOEDING SOFTWARELICENTIES

De jaarlijkse onderhoudsvergoeding wordt in deze paragraaf beschreven. […]

Het onderhoudsbedrag wordt vooraf per kalenderjaar (ook het 1e jaar) doorbelast, voor een periode van minimaal 2 volledige kalenderjaren. […]

Het onderhoudscontract kan na de hierboven genoemde minimale contractsduur worden opgezegd. Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden voor alle licenties, waarbij een opzegtermijn geldt van 3 maanden. Dus uiterlijk op 30 september van het huidige jaar kan voor het opvolgende kalenderjaar opgezegd worden (nadat de eerder genoemde 2 jaar zijn verstreken).

[…]

2.5.

INRICHTING SAP BUSINESS ONE

Op dit moment maakt Almedo gebruik van een ERP pakket. De conclusie van de gesprekken en de demo is dat SAP Business One een goede oplossing biedt. Het oorspronkelijke idee was om in het vooronderzoek de details van de inrichting vast te leggen, maar in onderling overleg is hier van afgeweken. Er is wel een begroting van de uren gemaakt welke hieronder is weergegeven. Belangrijk bij deze aanpak is de bewaking van het project. Dit is een cruciaal onderdeel om de implementatie tot een succes te maken. Noodzakelijk is dat zowel aan de kant van Almedo en AGION een projectleider aanwezig is met bevoegdheden, de scope van de opdracht zo minimaal mogelijk wordt gewijzigd en er gestructureerd gewerkt wordt.

In de gesprekken is naar voren gekomen dat Almedo ook werkzaamheden met bijbehorende verantwoordelijkheid zelf wil uitvoeren c.q. wil nemen. Dit houdt in dat AGION op sommige gebieden niet zelf werk zal uitvoeren maar Almedo zal trainen/ondersteunen in de werkzaamheden die zij moeten doen. Dit betreft de conversie, layouts & rapportages en training en opleiding van de medewerkers.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het implementatiebudget zoals die van toepassing is. Genoemde activiteiten en bijbehorende dagen zijn in de onderstaande tabel door AGION geschat op basis van de gesprekken. Bij deze inschatting is uitgegaan van een ruime mate van zelfwerkzaamheid van de medewerkers van Almedo. Genoemde dagen kunnen in onderling overleg worden bijgesteld. Alle uren worden door AGION in rekening gebracht op nacalculatie. De werkzaamheden worden verantwoord in de urenregistratie en/of de bezoekverslagen.

[…]

Dagen

Totaal 18

Om tot een optimale implementatie te komen zal er de nodige tijd van Almedo benodigd zijn. Hierbij moet gerekend worden met een verhouding van minimaal 1 staat tot 2. Dit houdt in dat 1 dag die AGION besteed er minimaal 2 dagen door Almedo besteed moet worden.

[…]

2.6.

TARIEVEN DIENSTVERLENING AGION

[…]

Op basis van de demo en de intake en de gesprekken is er een indicatief aantal dagen afgegeven van 18 voor fase I en 5 voor fase II. De inschatting is dat de investering in diensten, gerekend met het uurtarief van € 99,00, uitkomt op € 16.239,00. […]

Uitgaande van de hierbovengenoemde 23 dagen ondersteuning door AGION, de aanschaf van de softwarelicenties en het onderhoud over 2012, komt de investering tot aan de live gang uit op ongeveer € 35.000,00 (afgerond).

[…]

2.7.

TIJDSPLANNING IMPLEMENTATIE SAP BUSINESS ONE

Almedo heeft de wens om op korte termijn stappen te maken en te beginnen met de implementatie. Agion heeft hiervoor ook tijd en capaciteit vrijgemaakt in de planning zodat wij hierin kunnen meedenken en kunnen schakelen. De geplande live datum is nader te overleggen.

2.8.

GO LIVE EN NAZORG

Nadat de in 2.5 genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd en de gebruikers werkelijk met het systeem gaan werken, hebben zij (meestal) extra ondersteuning nodig van het implementatieteam. Deze fase, ook wel Go Live ondersteuning, bestaat dan uit het begeleiden en ondersteunen van eindgebruikers en het finetunen van de inrichting.

Een inschatting van deze tijd is sterk afhankelijk van het hoe goed en hoeveel tijd besteed is aan het testen, het kennisniveau, regelmatig oefenen en de opleiding van Almedo medewerkers. Gezien de vele factoren die nazorg bepalen worden deze niet meegenomen in de offerte, deze zullen op nacalculatie worden berekend.

3. RANDVOORWAARDEN

3.1.

UITGANGSPUNTEN PROJECT

Er zijn verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden op basis waarvan Almedo en AGION gezamenlijk tot een succesvolle implementatie kunnen komen.

Hiervoor gelden de onderstaande uitgangspunten:

* Gezien de gewenste projectaanpak zal de projectverantwoordelijkheid ook bij Almedo komen te liggen. AGION zal op dit gebied sterk adviseren, maar hoofdzakelijk SAP Business One (en add-on's) kennis leveren;

* Er zal een grote betrokkenheid en inzet benodigd zijn van de Almedo organisatie in het project, gesteund door een grote mate van managementcommittent, om het systeem het "Almedo systeem" te laten worden, de acceptatie in de organisatie te verzekeren, de externe kosten beperkt te houden en de korte doorlooptijd te kunnen halen;

[…]

* De SAP Business One implementatie zal gebaseerd zijn op basis van standaard SAP Business One aangevuld met add-ons.

[…]

* Almedo is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde bestanden (stamgegevens). AGION verzorgt bij de start van het project ondersteuning bij de conversie op basis van de aangeleverde gegevens (opleiding in de import tool van SAP Business One). Eventuele wijzigingen die later hierop moeten worden aangebracht zullen op nacalculatietarief als meerprijs worden berekend;

[…]

AGION verzorgt:

* De SAP-inrichting inclusief inrichting van de add-ons;

* Toelichting op cruciale rapportages zoals standaard aanwezig in SAP Business One.

AGION ondersteunt op een directieve manier bij:

* Het specificeren van de benodigde infrastructuur (hard- en software);

* Projectbewaking.

Almedo draagt zorg voor:

* Uitleggen processen en werkwijzen van Almedo;

* Werkende infrastructuur;

* Testen van het systeem (gebruikersacceptatietest);

* Aanleveren en eventueel opschonen/ontdubbelen van de te converteren gegevens en uitvoeren van de manuele conversie in Excel conform de gevraagde opmaak;

Natuurlijk gaat AGION tijdens het project na hoe het een en ander kan leiden tot een efficiëntere werkwijze binnen Almedo. Er vinden echter geen grote organisatorische wijzigingen en geen radicale "Business process re-engineering" plaats vanuit Almedo tijdens het project.

4. ALGEMENE VOORWAARDEN

[…]

Op alle overeenkomsten […] zijn de algemene voorwaarden van ICT-Office van toepassing […]

[…]

Deze door Almedo voor akkoord ondertekende offerte zal hierna worden aangeduid als "de overeenkomst".

2.8.

Agion heeft vervolgens haar implementatiewerkzaamheden aangevangen.

2.9.

Op 15 oktober 2012 is de door De Nieuwe Zaak gebouwde website live gegaan, daarbij gebruik makend van de koppeling met SAP Business One.

2.10.

Almedo heeft de door Agion tot 31 december 2012 in rekening gebrachte bedragen voor verrichte werkzaamheden, licenties en onderhoud, voldaan.

2.11.

Agion heeft Almedo vanaf 31 december 2012 de volgende facturen gezonden:

Factuurnummer datum omschrijving bedrag

20121586 31-12-2012 SAP licenties upgrade sep 2012 3.279,71

20131007 07-02-2013 uren januari 449,21

20131079 14-03-2013 uren januari t/m februari 1.031,53

20131123 09-04-2013 uren maart 1.796,85

20131177 02-05-2013 uren april 3.859,90

20131218 05-06-2013 uren mei 266,20

20131356 11-09-2013 uren juni t/m augustus 2.262,70

20131411 10-10-2013 uren september 1.217,56

20131550 31-12-2013 uren oktober t/m december 2.783,00

20141007 27-01-2014 licentie print & delivery 1.276,55

20141024 26-02-2014 uren januari 521,81

20141080 14-03-2014 uren februari 487,03

20141003 17-01-2014 SAP onderhoud 2014 5.067,54

Totaal 24.299,59

Op een bedrag van EUR 368,39 na zijn deze facturen door Almedo onbetaald gelaten.

2.12.

Bij e-mailbericht van 13 maart 2014 heeft Almedo onder meer het volgende aan Agion medegedeeld:

[…]

Zijn jullie in staat om alle problemen die we sinds de start hebben, op korte termijn (lees: 1 maand) op te lossen? Mocht je antwoord hierop negatief zijn, dan wil ik een concreet getal van je horen wat dan vanuit Agion de bijdrage wordt in de enorme kostenpost die deze integratie heeft opgeleverd en een planning hoe we zonder verdere organisatorische problemen afscheid van elkaar nemen. Voor de volledigheid, alle problemen zijn de afgelopen 2 jaren bij jullie aangegeven via mail. Ik ga er vanuit dat jullie je hier mee redden. […]

2.13.

In de maand juni 2014 heeft Almedo SAP Nederland benaderd om te bemiddelen in het ontstane conflict. In dat kader heeft Almedo bij e-mailbericht van 18 september 2014 onder meer het volgende aan SAP Nederland medegedeeld:

[…]

De openstaande lijst betreft:

- binnenkomende betalingen op o.a. paypal, buckaroo, adyen en rabobank automatisch koppelen aan een openstaande factuur

- herinneren en aanmanen regelen voor klanten die bij ons op rekening kopen

- oude website koppelen aan sap voor voorraad, order en klantbeheer

- oplossing vinden voor 10.000+ openstaande facturen uit 2013 die op dit moment allemaal handmatig gekoppeld moeten worden aan buckaroo, adyen betalingen op een tussenrekening.

[…]

2.14.

Bij e-mailbericht van 19 september 2014 heeft SAP Nederland onder meer het volgende geantwoord:

[…]

Dank voor de uiteenzetting van de nog openstaande zaken.

Zoals beloofd zou ik hier vanuit SAP naar kijken om vervolgens met Agion overleg te hebben. We hebben Agion gevraagd of ze deze punten konden oplossen.

Op basis van onze inschattingen en de reactie op deze punten vanuit Agion zou ik het volgende willen voorstellen:

1. Agion lost punt 1, 2 en 4 op, zonder in discussie te gaan of het wel of niet in de initiële opdracht zit en stuurt hiervoor geen factuur. Dat betekent dus dat Agion ervoor zorgt dat deze functionaliteit naar behoren werkt. Punt 1 betreft vier formaten. Punt 4 zal Agion met Almedo bespreken waarna vervolgens of alles in één keer wordt weg geboekt of anders met behulp van (semi)automatische afstemming Almedo geholpen wordt om deze administratieve achterstand te verminderen. Hier ligt echter ook een administratieve taak en verantwoordelijkheid voor Almedo.

2. Almedo maakt 50% van de openstaande post vooraf over en de andere 50% na afronding van de werkzaamheden.

3. SAP zal beoordelen of punt 1, 2 en 4 correct is opgeleverd. Bij akkoord vanuit SAP wordt de restbetaling van 50% aan Agion gedaan.

De oude websites koppelen hebben we buiten beschouwing gelaten en zien dit als een separate opdracht.

[…]

2.15.

De bemiddeling door SAP Nederland heeft niet tot overeenstemming tussen partijen geleid. Ook overigens zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen. Almedo heeft zich gelet op beweerde problemen met de implementatie op haar opschortingsrecht beroepen ten aanzien van de betaling van de openstaande facturen. Agion heeft op haar beurt aan het verrichten van nadere werkzaamheden de voorwaarde gesteld van (gedeeltelijke) betaling van openstaande facturen.

2.16.

Bij brief van 31 december 2014 heeft de advocaat van Almedo onder meer het volgende aan de advocaat van Agion medegedeeld:

[…]

Twee jaar na dato is de implementatie van de SAP Business One Software nog steeds niet genoegzaam voltooid. Bovendien is de verhouding tussen uw cliënte en mijn cliënte reeds enige tijd ernstig verstoord. Ondanks die verstoorde verhouding is uw cliënte niet bereid geweest om de noodzakelijke medewerking te verlenen voor de overstap naar een andere SAP-Partner, tenzij tal van betwiste facturen alsnog werden voldaan. Cliënte wil niet langer afhankelijk zijn van de machtspositie die uw cliënte feitelijk uitoefent. Daarom heeft cliënte besloten over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tot implementatie van de SAP Business One Software en zegt zij, voor zover thans nog noodzakelijk, het onderhoudscontract met uw cliënte op. Uw cliënte is meerdere malen in de gelegenheid gesteld om de aangekaarte problemen te verhelpen. In plaats van dat uw cliënte van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, heeft zij geëist dat cliënte haar gevoeglijk gehanteerde opschortingsrecht zou beëindigen.

[…]

2.17.

Almedo heeft het onderhavige geschil tussen partijen voorgelegd aan J. Honkoop die werkzaam is in de automatisering en zich vanaf 2000 heeft gespecialiseerd in de juridische aspecten van IT en geschillenbeslechting. In een rapport van 19 juni 2015 heeft Honkoop het navolgende geconcludeerd:

[…]

Conclusie

Agion heeft zich in onvoldoende mate verdiept in de eisen en wensen van Almedo. Een degelijk vooronderzoek als gebruikelijk in de IT-branche (zeker waar het pakketleveranciers betreft) is niet adequaat uitgevoerd. Daardoor voldeed het systeem bij oplevering op cruciale punten niet aan de eisen van Almedo, zijn extra kosten berekend en is de bedrijfsvoering van Almedo verstoord.

Voor wat het standpunt van de wederpartij betreft, heb ik mij uitsluitend gebaseerd op hetgeen ik heb aangetroffen in de door cliënte aan mij beschikbaar gestelde stukken en op hetgeen mij daarover gemeld is door Almedo. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden.

[…]

3 De vordering in conventie

3.1.

De vordering van Agion strekt ertoe, dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Almedo veroordeelt om aan Agion te betalen een bedrag van EUR 27.538,20, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf 12 december 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. Almedo veroordeelt in de kosten van dit geding, te begroten volgens het gebruikelijke tarief, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en - voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de nakosten tot een bedrag van EUR 131,00, dan wel, indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, op EUR 199,00.

3.2.

Almedo voert verweer.

3.3.

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna - voor zover van belang - nader ingegaan.

4 De vordering in reconventie

4.1.

De vordering van Almedo strekt ertoe, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat Agion jegens Almedo toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of alle overeenkomsten die tussen partijen bestaan of hebben bestaan als uitvloeisel van de hoofdovereenkomst;

II.

primair:

voor recht verklaart dat Almedo op goede gronden de overeenkomst met Agion heeft ontbonden per 31 december 2014;

subsidiair:

de overeenkomst tussen Almedo en Agion alsnog ontbindt, zulks vanwege een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van Agion;

III. Agion veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van het te wijzen vonnis;

IV. Agion veroordeelt tot betaling - tegen behoorlijk bewijs van kwijting - van de proceskosten, waaronder de griffierechten en het salaris advocaat, binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis en - voor zover voldoening niet binnen deze termijn zal hebben plaatsgevonden - te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten tot de dag der algehele voldoening van deze proceskosten, alsmede te vermeerderen met de nakosten.

4.2.

Agion voert verweer.

4.3.

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna - voor zover van belang - nader ingegaan.

5 Het geschil en de beoordeling daarvan

in conventie en in reconventie

5.1.

Gelet op de samenhang tussen de conventionele en de reconventionele vorderingen, zullen deze gezamenlijk worden behandeld.

5.2.

De vordering van Agion strekt tot betaling van de nog openstaande facturen, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, vermeerderd met rente en kosten. Deze facturen hebben betrekking op kosten van licenties, de onderhoudsvergoeding over het jaar 2014, alsmede door Agion in rekening gebrachte uren, zoals in de overeenkomst onder 2.8 bedoeld, te weten door Agion in rekening gebrachte uren van de fase "Go Live ondersteuning", zijnde de fase nadat de onder 2.5. van de overeenkomst genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd en Almedo werkelijk met het systeem is gaan werken.

5.3.

Almedo heeft hiertegen aangevoerd dat de overeengekomen implementatie op het moment van livegang "had moeten staan". Na de livegang hebben zich echter vele problemen voorgedaan. Almedo heeft in dit verband verwezen naar door haar in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie tussen partijen omtrent de gerezen problemen. Volgens Almedo tracht Agion door middel van de onder 2.11 bedoelde facturen haar eigen fouten of omissies bij de implementatie (te weten de in de overeenkomst onder 2.5. bedoelde fase) bij Almedo in rekening te brengen in de onder 2.8. van de overeenkomst bedoelde fase "Go Live ondersteuning". De fouten en omissies bij de implementatie zijn volgens Almedo het gevolg van een gebrekkig vooronderzoek door Agion. Almedo verwijst in dit verband naar het door haar in het geding gebrachte - hiervoor onder 2.17 geciteerde - rapport van Honkoop. Volgens Almedo heeft zij de onderhavige overeenkomst op goede gronden bij brief van 31 december 2014 ontbonden. Voor zover er op haar al enige betalingsverplichting zou hebben gerust, dan is Almedo daarvan op grond van artikel 6:271 BW bevrijd, aldus nog steeds Almedo. Almedo heeft voorts gesteld dat zij als gevolg van de hiervoor bedoelde problemen bij de implementatie schade heeft geleden. De reconventionele vordering strekt tot het vergoeden van deze (volgens Almedo thans nog niet vast te stellen) schade.

5.4.

De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in discussie is - hetgeen ook uit de door Almedo in het geding gebrachte e-mailberichten volgt - dat er na livegang is gebleken dat Almedo problemen ondervond met het systeem en dat het systeem op meerdere punten niet aansloot bij de wensen van Almedo. Deze enkele omstandigheid is echter naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om tot het oordeel te komen dat Agion de uren die zij vervolgens heeft gewerkt niet bij Almedo in rekening had kunnen brengen en dat Agion tot schadevergoeding aan Almedo gehouden is. Daartoe is naar het oordeel van de rechtbank slechts aanleiding indien Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis jegens Almedo en - ter zake van de door Almedo ingeroepen ontbinding en de vordering strekkende tot schadevergoeding - in verzuim verkeert.

5.5.

De rechtbank overweegt dat uit de overeenkomst niet volgt aan welke eisen het te implementeren systeem diende te voldoen. Uit het onder 2.5. van de overeenkomst bepaalde volgt dat het oorspronkelijke idee was om in het vooronderzoek de details van de inrichting vast te leggen, maar dat hiervan in onderling overleg is afgeweken. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen is van de zijde van Almedo ook erkend dat partijen zijn overeengekomen dat de webshop proces voor proces zou worden ingericht en dat niet alles tot in detail zou worden beschreven omdat daarmee veel tijd zou zijn gemoeid, welke tijd beter besteed kon worden aan het eigenlijke bouwen. Voor zover de problemen al voort zouden vloeien uit een niet adequaat uitgevoerd vooronderzoek - zoals uit de door Agion betwiste partijrapportage van Honkoop blijkt - is dit derhalve het gevolg van de keuze van beide partijen om de webshop proces voor proces in te richten en is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Agion naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Ook indien dit het voorstel van Agion zou zijn geweest, heeft Almedo hiermee immers uitdrukkelijk ingestemd. Onvoldoende gesteld of gebleken is dat Agion als deskundige op het onderhavige gebied een dergelijk voorstel in dit geval niet had mogen doen of daarin niet had mee mogen gaan. De enkele omstandigheid dat problemen zijn gerezen, is daartoe onvoldoende.

5.6.

De rechtbank overweegt voorts dat uit de overeenkomst eveneens volgt dat bij deze aanpak (waarbij de details van de inrichting niet zijn vastgelegd) de bewaking van het project belangrijk is en een cruciaal onderdeel is om de implementatie tot een succes te maken. In de overeenkomst is vastgelegd dat het noodzakelijk is dat zowel aan de kant van Almedo als aan de kant van Agion een projectleider aanwezig is met bevoegdheden, dat de scope van de opdracht zo minimaal mogelijk wordt gewijzigd en dat er gestructureerd wordt gewerkt. Voorts is in de overeenkomst opgenomen dat Almedo ook werkzaamheden met bijbehorende verantwoordelijkheid zelf wil uitvoeren c.q. wil nemen, hetgeen met zich brengt dat Agion op sommige gebieden niet zelf het werk zal uitvoeren maar Almedo zal trainen/ondersteunen in de werkzaamheden die zij moet doen. Dit betreft de conversie, layouts & rapportages en training en opleiding van de medewerkers. Bij de inschatting van de kosten van de onder 2.5. van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden (te weten de werkzaamheden tot de implementatie) is daarbij uitgegaan van een ruime mate van zelfwerkzaamheid van de medewerkers van Almedo. Overeengekomen is dat de uren op basis van nacalculatie in rekening zouden worden gebracht. Opgemerkt is voorts dat er voor een optimale implementatie de nodige tijd van Almedo benodigd zal zijn, waarbij gerekend moet worden dat voor 1 dag die Agion besteedt, er minimaal 2 dagen door Almedo besteed moet worden. Uit punt 2.8. van de overeenkomst blijkt voorts dat de tijd die besteed zal moeten worden ná de livegang sterk afhankelijk is van hoe goed en hoeveel tijd besteed is aan het testen, het kennisniveau, regelmatig oefenen en de opleiding van Almedo medewerkers. Gelet daarop is overeengekomen dat de werkzaamheden op basis van nacalculatie zouden worden verricht. Onder 3.1. van de overeenkomst is voorts onder meer vermeld dat de projectverantwoordelijkheid bij Almedo ligt en dat er een grote betrokkenheid en inzet benodigd zal zijn van de Almedo organisatie in het project, gesteund door een grote mate van managementcommittent. Overeengekomen is voorts dat Almedo zou zorgdragen voor het uitleggen van processen en werkwijzen van Almedo, voor een werkende infrastructuur, voor het testen van het systeem en voor het aanleveren en eventueel opschonen/ontdubbelen van de te converteren gegevens en uitvoeren van de manuele conversie in Excel conform de gevraagde opmaak.

5.7.

Volgens Agion is het Almedo niet of beperkt gelukt om de door Almedo toegezegde activiteiten, zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.6. bedoeld, uit te voeren. Hoewel uit de overeenkomst volgt dat Almedo zorg zou dragen voor de conversie van de stamgegevens, heeft Agion dit voor haar rekening moeten nemen omdat anders de live datum niet gehaald zou worden. Daarnaast is Almedo volgens Agion tekort geschoten in haar gedeelte van de projectleiding en aansturing van het project, is er nauwelijks getest, zijn de medewerkers niet of nauwelijks opgeleid en zijn de door Almedo gewenste afwijkingen van het standaard proces vooral na de livegang benoemd. Door het ondeugdelijk testen kwamen problemen pas ad hoc en na de livegang aan het licht. Daarnaast had Almedo extra wensen en functioneerde de eigen IT omgeving van Almedo niet naar behoren. De communicatie tussen de twee servers verliep hierdoor niet goed. Dit kostte volgens Agion de nodige extra uren. De trekker van het onderhavige project aan de zijde van Almedo - de heer J. de Boer - is bovendien gedurende het project naar Australië geëmigreerd en de afdeling van Almedo waar Agion contact mee had, werd opgeheven, aldus nog steeds Agion.

5.8.

De rechtbank overweegt dat Almedo na het hiervoor onder 4.7. weergegeven betoog van Agion niet (voldoende gemotiveerd) is ingegaan op haar eigen - volgens de overeenkomst: belangrijke - aandeel in het onderhavige project en op het gemotiveerde betoog van Agion dat Almedo hierin zelf tekort is geschoten. In het licht hiervan, alsmede in het licht van de omstandigheid dat - zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.5. is uiteengezet - niet duidelijk uit de overeenkomst volgt aan welke eisen het systeem diende te voldoen, is de rechtbank van oordeel dat Almedo haar stelling dat Agion toerekenbaar tekort is geschoten onvoldoende heeft onderbouwd. Daarvoor is - in het licht van het voorgaande - onvoldoende dat er problemen zijn gerezen en dat er meer tijd is besteed dan (in ieder geval Almedo) had verwacht. De rechtbank merkt wat dat laatste betreft op dat de urenindicatie die in de offerte is gegeven voor de werkzaamheden tot de livegang met de nodige voorbehouden met betrekking tot de door Almedo te verrichten werkzaamheden is gedaan. Ten aanzien van de werkzaamheden ná de livegang is een urenindicatie achterwege gebleven en is slechts overeengekomen dat dit op basis van nacalculatie zal geschieden.

Voorts in conventie

5.9.

Omdat Almedo haar stelling dat Agion toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen onvoldoende heeft onderbouwd, zal de vordering van Agion strekkende tot betaling van een bedrag van EUR 23.931,27 in hoofsom, worden toegewezen. Almedo heeft naar het oordeel van de rechtbank de juistheid van de onder 2.11 bedoelde facturen (afgezien van het hiervoor behandelde algemene verweer) onvoldoende gemotiveerd weersproken. Weliswaar is tussen partijen ter gelegenheid van de comparitie van partijen een geschil gerezen omtrent de verschuldigdheid van de onderhoudskosten over het jaar 2015 - waarop partijen in hun laatste conclusies nader zijn ingegaan - maar de rechtbank constateert dat Almedo heeft nagelaten om (zoals zij ter gelegenheid van de comparitie van partijen voornemens was te doen) haar eis in zoverre te vermeerderen. De vordering strekt dus slechts voor wat betreft de onderhoudskosten tot betaling van de kosten over het jaar 2014. Hiertegen is door Almedo geen zelfstandig verweer gevoerd.

5.10.

De gevorderde wettelijke handelsrente - tot 12 december 2014 door Agion berekend op een bedrag van EUR 2.592,62 - zal worden toegewezen. Tegen toewijzing is door Almedo geen zelfstandig verweer gevoerd.

5.11.

Agion heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassokosten zijn verricht. Het gevorderde bedrag van EUR 1.014,31 - dat lager is dan het bedrag van de wettelijke staffel zoals vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - zal worden toegewezen.

5.12.

Almedo zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten aan de zijde van Agion zullen worden vastgesteld op:

- exploitkosten EUR 82,63

- griffierecht EUR 1.909,00

- salaris voor de advocaat EUR 2.026,50 (3,5 punt x tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 4.018,13.

5.13.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten thans al kunnen worden begroot. Deze nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing te melden.

Voorts in reconventie

5.14.

Nog afgezien van het antwoord op de vraag of sprake is van verzuim aan de zijde van Agion, zal de vordering van Almedo in reconventie bij gebreke van enig toerekenbaar tekorschieten aan de zijde van Agion worden afgewezen.

5.15.

Alemedo zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten aan de zijde van Agion worden vastgesteld op:

- salaris voor de advocaat EUR 678,00 (0,5 x 3 punten x tarief EUR 452,00).

6 De beslissing

De rechtbank

in conventie:

6.1.

veroordeelt Almedo om aan Agion te betalen een bedrag van EUR 27.538,20, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vanaf 12 december 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt Almedo in de proceskosten, aan de zijde van Agion vastgesteld op EUR 4.018,13;

6.3.

veroordeelt Almedo in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op EUR 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Almedo niet binnen veertien dagen na aanschrijving van dit vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van EUR 68,00 aan salaris advocaat;

6.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

6.5.

wijst de vordering af;

6.6.

veroordeelt Almedo in de kosten van het geding, aan de zijde van Agion vastgesteld op EUR 678,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.Th.M. Zwart-Sneek en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2016.1

1 82.