Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:5620

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
21-12-2016
Datum publicatie
30-12-2016
Zaaknummer
C/17/149201 / HA ZA 16-148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

aangaan samenwerking door bestuurder in privé in ruil voor opheffing van het door de BV opgelegde beslag.

Is afgesproken dat de productiestraat waar het beslag op rustte zou worden ingebracht in de nieuwe B.V?

Is sprake van misleiding of bedrog?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/31
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/149201 / HA ZA 16-148

Vonnis van 21 december 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TSD BEHEER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. H.C.M. Kortman te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.A.P. PARTICIPATIES B.V.,

gevestigd te Sneek,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARCEL R.J. VAN DER ZEE PARTICIPATIES B.V.,

gevestigd te Sneek,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARCEL R.J. VAN DER ZEE HOLDING B.V.,

gevestigd te Sneek,

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.B. MEUTGEERT HOLDING B.V.,

gevestigd te Joure,

6. [gedaagde sub 6],

wonende te [woonplaats]

gedaagden,

advocaat mr. J.J. Hengst te Joure.

Partijen zullen hierna TSD Beheer Nederland en M.A.P. Participaties c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 17 augustus 2016

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 9 november 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

TSD Beheer Nederland heeft op 20 mei 2008 een overeenkomst van geldlening gesloten met Thermosound Cell Productions B.V., verder te noemen Thermosound, voor een bedrag van € 100.000,00. [aandeelhouder 1] en [aandeelhouder 2] zijn beide aandeelhouder van TSD Beheer Nederland. [aandeelhouder 1] is tevens statutair bestuurder. Thermosound is bij de totstandkoming van de overeenkomst (al dan niet indirect) vertegenwoordigd door [naam 1] .

2.2.

Van het door TSD Beheer Nederland aan Thermosound geleende bedrag van € 100.000,00 is € 40.000,00 terug betaald door Thermosound. Na een vonnis in kort geding van 31 augustus 2009 waarbij Thermosound is veroordeeld tot betaling is TSD Beheer Nederland overgegaan tot het leggen van executoriaal beslag op (onder meer) de productiestraat met voorraden van Thermosound.

2.3.

Na het gelegde beslag zijn [gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 6] , die beiden (al dan niet via hun persoonlijke holding) participeren dan wel hebben geparticipeerd in M.A.P. Participaties B.V., verder te noemen M.A.P., in onderhandeling getreden met [aandeelhouder 1] in zijn hoedanigheid van bestuurder van TSD Beheer Nederland. Doel van de onderhandelingen was om te komen tot opheffing van het beslag door TSD Beheer Nederland op de productiestraat. M.A.P. had ook een vordering op Thermosound. TSD Beheer Nederland heeft zich tijdens de onderhandelingen laten bijstaan door een advocaat.

2.4.

[gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 6] hebben in dezelfde periode onderhandelingen gevoerd met de ABNAMRO bank (de bankier van Thermosound) over de opheffing van het pandrecht van de bank op de productiestraat.

2.5.

[gedaagde sub 4] heeft op 6 november 2009 op naam van "Nedlease" een e-mail gestuurd aan [aandeelhouder 1] , waarin voor zover van belang het volgende staat vermeld.

"Refererend aan ons telefonisch onderhoud hierbij in het kort (voor jou en je advocaat) een uiteenzetting inzake M.A.P. Participaties B.V.

M.A.P. is voornemens om de oven (ook wel genoemd: 'de productiestraat' -toevoeging rechtbank) te kopen (na toestemming van de bank en TSD - aandeelhouders zijn inmiddels accoord-)

Bank is overigens positief omtrent de nieuwe opzet. Volgende week hoopt men fiat te geven.

Middels koop willen wij een minnelijke regeling met crediteuren Cell (Thermosound -toevoeging rechtbank) bewerkstelligen alsmede liquiditeit in de onderneming brengen voor de komende 3 maanden. Trachten aldus een faillissement te voorkomen en nieuwe verkoop te activeren. (…)

Inzake TSD hebben wij als voorstel:

*afkoop ineens door M.A.P. voor € 5.000,-

of

*verkrijging 10% aandelen van M.A.P. Participaties B.V. al dan niet met de clausule, dat we jou uit kunnen kopen t.z.t. voor de ca. € 60.000,- die openstaat. (…)"

2.6.

[gedaagde sub 4] heeft op 6 november 2009 opnieuw op naam van "Nedlease" een e-mail aan [aandeelhouder 1] gestuurd. Hierin staat voor zover relevant het volgende:

"Dank voor jouw berichtgeving.

Eerste indruk: het is een heel verslag met voorwaarden geworden, waar wij naar mijn eerste gevoel weinig mee kunnen. Verpanding oven, opnieuw activeren van leningen alsmede aandelenbelang lijkt mij wat teveel van het goede.

M.A.P. verkeert in dezelfde positie als TSD, kan ook beslag leggen op de machine gezien uitblijven betaling van leningen (veelvoud van jouw openstaand geld). Heeft echter weinig zin gezien verpanding machines aan bank enerzijds en anderzijds de schuld die nog bij de bank openstaat. Bij surseance of faillissement vervalt jullie beslag overigens. (…)

Met het verschaffen van aandelen in MAP verkrijgen jullie ons inziens de meeste kans om zonder inspanningen in ieder geval jullie geld terug te verdienen. (…)

Ik zal een en ander intern bespreken en kom er morgen waarschijnlijk op terug."

2.7.

[aandeelhouder 1] heeft op 7 november 2009 op de e-mail van [gedaagde sub 4] gereageerd. In de

e-mail staat het volgende.

"Jouw mail lezend geef ik toe dat de verpanding van de oven, het opnieuw activeren van leningen een overkill is. Ik ben best bereid dit te laten vallen als de overige voorwaarden goed genoeg zijn. Punten welke voor mij nog onduidelijk zijn is hoe de nieuwe Cell (…) struktuur er uit komt te zien. Worden de activa en passiva los gemaakt uit de bestaande BV en in een nieuwe ingebracht, of zijn alle "lijken in de kast" bekend en zetten jullie de huidige BV's door? Wie gaat directie voeren? Wat wordt de rol van [naam 1] / [naam 2] / [naam 3] . Operationeel zijn er nog veel zaken op te lossen.

Laten we vandaag met elkaar bellen en eventueel afspreken.

De samenwerking met MAP zie ik als een goede optie, wellicht een opening naar meer goede zaken. Ik ben bereid mijn netwerk te activeren en er tijd in te steken."

2.8.

[gedaagde sub 4] heeft op 9 november 2009 een e-mail gestuurd aan [aandeelhouder 1] . Voor zover relevant staat hierin vermeld:

"Dank voor jouw reactie. Voor zover ik kan overzien zijn de door jou in onderstaande mail gestelde vragen inmiddels grotendeels beantwoord tijdens ons gesprek op vliegveld Eelde zaterdag jl. De productie zal volledig worden overgenomen door de op te richten B.V. Cell (Thermosound -toevoeging rechtbank) wordt een verkoop B.V. (…)

Aangaande de samenwerking: er wordt door M.A.P. en TSD Beheer (?) een nieuwe B.V. opgericht, waarin TSD een aandelenbelang krijgt van 10% in ruil voor het opheffen van haar beslag op de inventaris. Overigens betekent opheffing van het beslag niet dat de vordering op Cell ook vervalt. Deze zal blijven bestaan. Er zal echter een afspraak moeten komen omtrent het moment waarop en hoe de vordering (leningen) weer terugbetaald gaan worden. De komende maanden zal daar nog geen liquiditeit voor zijn. (…)

Zoals tijdens ons gesprek reeds gemotiveerd zien wij een hoger belang van TSD niet als een probleem, echter stellen wij, dat een hoger belang dient samen te gaan met een financiële inbreng. Aanschaf oven + inkoop voorraden + voorfinancieren debiteuren gaat in den beginne al snel ca. € 175.000,- aan liquide middelen vergen. Niet alleen het geld maar ook de efforts om e.e.a. terug te verdienen zullen volledig door M.A.P. verricht gaan worden. In die hoedanigheid lijkt het ons, dat we met een aandelenbelang van 10% een uitstekend voorstel doen richting TSD Beheer."

2.9.

No Noises Holding B.V., indirect vertegenwoordigd door [naam 1] , heeft op 13 november 2009 de productiestraat verkocht aan M.A.P. voor een bedrag van € 77.000,00 exclusief B.T.W. In de daartoe opgestelde akte staat onder het kopje "in aanmerking nemende" voor zover relevant het volgende vermeld: "dat verkoper een taxatierapport heeft laten maken door de firma Troostwijk (welke als bijlage aan dit contract is verbonden), waarin de totale productiestraat van Thermo-sound CELL Productions B.V. (…) is getaxeerd op een waarde van € 77.000,= excl. BTW.".

2.10.

De diverse onderhandelingen tussen TSD Beheer Nederland B.V. (in de persoon van [aandeelhouder 1] ) en de heren [gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 6] in hun hoedanigheid van bestuurder van een of meerdere vennootschappen hebben op enig moment na de hiervoor genoemde e-mailwisseling, omstreeks de maand december 2009, geleid tot een door een advocaat opgestelde conceptovereenkomst tussen TSD Beheer Nederland, Thermosound, A.B. Meutgeert Holding, De Nederlandse Leasemaatschappij, Cellpanel B.V. i.o. en M.A.P. De conceptovereenkomst is niet volledig ingevuld, op bepaalde plaatsen onderstreept en door geen van partijen getekend. In de niet getekende conceptovereenkomst staat kort gezegd en voor zover relevant het volgende vermeld: "De heer [aandeelhouder 1] van TSD verwerft 15% van de aandelen in Cellpanel BV (i.o.), ook indien Cell (Thermosound -toevoeging rechtbank) failliet zou gaan. Dit als tegenprestatie voor de verleende toestemming tot opheffing van voornoemd beslag. (…)"

2.11.

Cellpanel B.V. is op 14 januari 2010 opgericht. In de notariële oprichtingsakte staat vermeld dat door [aandeelhouder 1] in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen voor een bedrag van € 2.700,00.

2.12.

Thermosound is in 2011 failliet gegaan.

2.13.

Op pagina 2 van een stuk waarvan onder op de pagina onder meer is vermeld "voorovereenkomst" (door TSD Beheer Nederland B.V. aangeduid als 'vaststellingsovereenkomst') tussen niet nader aangeduide partijen staat voor zover van belang aangegeven:

"Partijen daarin overeenstemmen dat MAT al de eigendom heeft verworven van de productiestraat die eigendom was van Cellpanel B.V. te Sneek (…)tegen een koopsom van € 225,000,- (…)."

2.14.

M.A.P. heeft de productiestraat verkocht aan M.A.T. afbouw voor een bedrag van € 225.000,00.

2.15.

Voorafgaand aan de procedure heeft een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. [aandeelhouder 1] heeft voor zover relevant als volgt verklaard:

"(…)De kernboodschap was dat ik het beslag moest opheffen, anders konden zij niet verder met de bank, die een pandrecht had. Toen is afgesproken een keer bij elkaar te komen. (…)Er zijn daarna nog een aantal gesprekken geweest, waaronder in Sneek, bij Snijtech en op vliegveld Eelde. Samengevat is er een akkoord gekomen dat wij het beslag zouden opheffen, in ruil voor aandelen in de BV M.A.P. (…) Toen zijn er nog wat afspraken gemaakt over mijn commerciële inzet. Ik zou mijn best doen om de productie op te krikken, in ieder geval daarbij behulpzaam zijn. De productiestraat zou overgeplaatst worden naar de fabriekslocatie van Snijtech, van [gedaagde sub 6] en [naam 4] . (…) Het was de verwachting dat er in het eerste jaar geen continu productie zou zijn. (…) Deze afspraken zijn ook op papier gezet. Dit blijkt uit de uitgebreide e-mailcorrespondentie. Daaruit voortvloeiend kwam een overeenkomst, opgesteld door de advocaat waarin deze afspraken werden bevestigd. Met name ook dat ik de eigendom zou behouden van de BV waar de productiestraat in was ondergebracht en dat zou dan MAP zijn op dat moment. Er is constant over MAP gesproken. Pas op het laatst is daar een andere BV voor in de plaats gesteld. Dat was de nieuw op te richten Cellpanel B.V., die kwam voor mij als een duveltje uit een doosje. Vanaf het moment dat de nieuwe BV was opgericht, was contact met [gedaagde sub 4] eigenlijk niet mogelijk. (…)"

3 Het geschil

3.1.

TSD Beheer Nederland vordert samengevat - hoofdelijke veroordeling van M.A.P. Participaties c.s. bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad tot betaling van een bedrag van € 60.000,00, € 22.000,00 en € 10.000,00, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en kosten; de kosten van het getuigenverhoor daaronder begrepen.

3.2.

M.A.P. Participaties c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De rechtbank vult het proces-verbaal van de comparitie aan met hetgeen door mr. Hengst in zijn brief van 23 november 2016 en door mr. Kortman in zijn brief van 25 november 2016 is verwoord. Beide brieven worden aan het proces-verbaal gehecht en worden geacht daar deel van uit te maken.

4.2.

TSD Beheer Nederland legt -kort samengevat- de navolgende stellingen aan haar vordering ten grondslag. Er is sprake van onrechtmatig handelen en nalaten door en op naam van M.A.P., door de feitelijk leidinggevenden van M.A.P., [gedaagde sub 4] en [gedaagde sub 6] . TSD Beheer Nederland is (onder meer) middels schriftelijke stukken, zoals e-mails en brieven ertoe bewogen om over te gaan tot het opheffen van het door haar gelegde beslag. TSD Beheer Nederland is daarbij misleid en er is sprake van bedrog. Uit de niet getekende conceptovereenkomst blijkt dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen. Volgens TSD Beheer Nederland is hier uitvoering aan gegeven. Uit de diverse stukken blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat de productiestraat door M.A.P. zou worden ingebracht in de nieuwe vennootschap Cellpanel B.V. In de e-mail van 6 november 2009 is vermeld dat M.A.P. voornemens is om 'de oven' (de productiestraat -toevoeging rechtbank) te kopen en dat TSD Beheer Nederland 10% van de aandelen in M.A.P. zal verwerven. Op 9 november 2009 is de door partijen gemaakte afspraak in Eelde per e-mail bevestigd en vastgelegd. De enige wijziging die in de betreffende e-mail is vermeld is dat een nieuwe B.V. wordt opgericht waar de productiestraat zal worden ingebracht, aldus TSD Beheer Nederland. Deze afspraak is vastgelegd in de hierna opgestelde conceptovereenkomst. TSD Beheer Nederland is benadeeld doordat niet Cellpanel B.V., maar M.A.P. -naar later bleek- al op 13 november 2009 de productiestraat voor een veel te laag bedrag heeft gekocht en verkregen en dat M.A.P. de productiestraat later weer voor een bedrag van € 225.000,00 heeft verkocht, terwijl uit de overgelegde pagina uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat de productiestraat op enig moment van Cellpanel B.V. is geweest. De opbrengst is echter niet aan Cellpanel B.V. ten goede gekomen. Er is sprake geweest van een vooropgezet plan door TSD Beheer Nederland 15% aandelen in een lege B.V. te geven. Volgens TSD Beheer is van productie in Cellpanel B.V. nimmer sprake geweest. De productiestraat is na de verkoop in het pand van Thermosound gebleven en bevond zich in 2011 onder een laag stof. M.A.P. en de feitelijk leidinggevenden hebben zich met de betaling van de productiestraat verrijkt. De jaarstukken van M.A.P. Participaties c.s. zijn niet of niet tijdig gepubliceerd, aldus nog steeds TSD Beheer Nederland. Tot slot verweert TSD Beheer Nederland zich tegen het door M.A.P. Participaties c.s. gedane beroep op verjaring. Volgens TSD Beheer Nederland is de verjaring tijdig gestuit.

4.3.

M.A.P. Participaties c.s. verweert zich kort samengevat als volgt. Het beslag van TSD Beheer Nederland op de roerende zaken van Thermosound trof geen doel in verband met de pandrechten van de bank op de betreffende roerende zaken. In verband met interesse van M.A.P. in de activiteiten van Thermosound en de dreiging van parate executie door de bank als gevolg van het door TSD Beheer Nederland gelegde beslag hebben besprekingen plaatsgevonden tussen M.A.P., TSD Beheer Nederland en de ABNAMRO bank. Deze besprekingen hebben er -kort gezegd- toe geleid dat M.A.P. een nieuwe B.V. heeft opgericht, Cellpanel B.V., waarbij M.A.P. heeft toegestaan dat [aandeelhouder 1] in privé zou deelnemen in deze B.V. middels 27 aandelen met een belang van € 2.700,00. Er is steeds gesproken over het verkrijgen van aandelen van TSD Beheer Nederland in Cellpanel B.V. De correspondentie tussen partijen is afgesloten met een e-mail van [aandeelhouder 1] van 7 november 2009 waarin hij zijn eisen heeft laten vallen en waarin hij andere voorwaarden wilde bespreken om het beslag op te heffen. Uiteindelijk is TSD Beheer Nederland niet bij de oprichting van de nieuwe B.V. betrokken en er is geen overeenkomst met TSD Beheer Nederland tot stand gekomen. Zij heeft wel het beslag opgeheven, wat logisch was, omdat het niet kleefde. M.A.P. heeft de productiestraat gekocht, wat vanaf het begin de bedoeling is geweest. Het is nimmer de bedoeling geweest om de productiestraat in te brengen in Cellpanel B.V. en dat was ook niet nodig. Cellpanel B.V. is zich bezig gaan houden met de productie van isolatieplaten. Volgens M.A.P. Participaties c.s. is de oude B.V. Thermosound als verkoop B.V. blijven functioneren. Er is gekozen voor een vorm van risicospreiding die gebruikelijk is in de zakenwereld, aldus M.A.P. Participaties c.s. TSD Beheer Nederland is ermee bekend dat economische activiteiten op basis van deze structuur plaatsvinden en is hierbij niet bedrogen of misleid. Van een door M.A.P. Participaties c.s. gepleegde onrechtmatige daad is evenmin sprake. De jaarrekeningen van Cellpanel B.V. zijn opgesteld en deze zijn gedeponeerd. Wegens de slechte economische situatie in de bouw is in beperkte mate sprake geweest van productie door Cellpanel B.V. Uit de jaarrekeningen blijkt dat Cellpanel B.V. verliezen heeft geleden. Op het moment dat de productiestraat door M.A.P. werd gekocht was deze niet meer waard dan het bedrag waarvoor het is gekocht en door Troostwijk is getaxeerd. Onder meer door wijziging van de marktomstandigheden is de productiestraat van waarde geworden voor één afnemer die uiteindelijk bereid is geweest een bedrag van € 225.000,00 voor de productiestraat te betalen, aldus M.A.P. Participaties c.s. De productiestraat heeft niet toebehoord aan Cellpanel B.V. Van benadeling van TSD Beheer Nederland is geen sprake. Tot slot voert M.A.P. Participaties c.s. aan dat de vordering van TSD Beheer Nederland is verjaard.

4.4.

M.A.P. Participaties c.s. heeft ter gelegenheid van de comparitie een beroep gedaan op verjaring van de vordering. De rechtbank oordeelt hierover als volgt. In artikel 3: 310 BW is -kort gezegd- bepaald dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger is bekend geworden. Voorts is in artikel 3:319 BW bepaald dat de verjaring van een vordering kan worden gestuit. M.A.P. Participaties c.s. heeft eerst ter gelegenheid van de comparitie een beroep gedaan op verjaring en heeft hieraan ten grondslag gelegd "dat alles zich heeft afgespeeld in 2009-2011, wat 6 tot 7 jaar geleden is" en voorts heeft zij gesteld dat de verjaring niet is gestuit. TSD Beheer B.V. heeft in reactie hierop ter terechtzitting aangevoerd dat het beroep op verjaring bij conclusie van antwoord had moeten worden gedaan, omdat zij dan de brieven van haar vorige advocaat van 2014 in het geding had kunnen brengen, uit welke brieven blijkt dat de verjaring wel tijdig is gestuit. Nu M.A.P. Participaties c.s. haar stellingen op dit punt vervolgens niet nader heeft onderbouwd wijst de rechtbank het beroep op verjaring af.

4.5.

Door de rechtbank dient vervolgens beoordeeld te worden of M.A.P. Participaties c.s. onrechtmatig jegens TSD Beheer Nederland heeft gehandeld, dan wel of zij zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding of bedrog. De rechtbank begrijpt de stellingen van TSD Beheer Nederland aldus dat zij M.A.P. Participaties c.s. in de kern verwijt dat sprake is geweest van een voorop gezet plan om TSD Beheer Nederland te misleiden, omdat TSD Beheer Nederland -kort gezegd- aandelen heeft verkregen in de lege B.V. Cellpanel B.V., waarin de productiestraat tegen de gemaakte afspraken niet door M.A.P. is ingebracht, waarin niet werd geproduceerd en waarbij M.A.P. zichzelf en/of haar feitelijk leidinggevenden heeft bevoordeeld doordat zij de productiestraat voor een te laag bedrag van Thermosound heeft gekocht en later weer heeft verkocht voor een hoog bedrag, waardoor de vordering van € 60.000,- van TSD Beheer Nederland uiteindelijk onbetaald is gebleven.

4.6.

De rechtbank stelt bij de beoordeling van de primaire vraag of partijen overeen zijn gekomen dat de productiestraat in Cellpanel B.V. zou worden ingebracht voorop dat dit niet kan worden beantwoord op grond van uitsluitend een zuiver taalkundige uitleg van de twee e-mails van 6 en 9 november 2009 van [gedaagde sub 4] aan [aandeelhouder 1] , waar TSD Beheer Nederland in het bijzonder naar verwijst. Voor de beantwoording van de vraag wat partijen overeengekomen zijn komt het immers aan op hetgeen zij in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bewoordingen in de e-mails mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (zie onder meer: HR 13 maart 1981, LJN: AG4158). Verder komt bij de uitleg van de e-mails betekenis toe aan hetgeen partijen overigens nog mondeling en schriftelijk hebben verklaard, de omvang en gedetailleerdheid van de e-mails, de wijze van totstandkoming ervan, waarbij tevens van belang is of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden.

4.7.

De rechtbank volgt TSD Beheer Nederland niet in haar stelling dat (in het bijzonder) uit de e-mails van 6 en 9 november 2009 van [gedaagde sub 4] aan [aandeelhouder 1] blijkt dat de productiestraat in de nieuw op te richten B.V. Cellpanel B.V. zou worden ingebracht en dat deze afspraak in de omstreeks december opgestelde conceptovereenkomst is vastgelegd. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt. Vaststaat dat aan de e-mail van 9 november 2009 een bespreking op het vliegveld te Eelde is voorafgegaan en dat tijdens die bespreking de door [aandeelhouder 1] in zijn e-mail van 7 november 2009 gestelde vragen zijn beantwoord. Op geen enkele wijze is gebleken, ook niet uit de getuigenverklaring van [aandeelhouder 1] zelf, dat de eigendom van de productiestraat van de nieuw op te richten B.V. onderdeel is geweest van de op die dag gemaakte afspraken. In de daarop volgende e-mail van [gedaagde sub 4] op 9 november 2009, waarin wordt gerefereerd aan de bespreking op het vliegveld te Eelde, staat dit ook niet vermeld. Vermeld staat slechts dat de productie volledig door de nieuwe B.V. zal worden overgenomen en dat M.A.P. zal zorgen voor financiële inbreng. De hierop volgende zinsnede dat "aanschaf oven + inkoop voorraden + voorfinanciering debiteuren in den beginne al snel ca. € 175.000,- aan liquide middelen gaat vergen", brengt naar het oordeel van de rechtbank niet mee dat Cellpanel B.V. de productiestraat in eigendom zou verkrijgen. TSD Beheer Nederland heeft deze e-mail ook niet aldus mogen begrijpen. TSD Beheer Nederland heeft niet betwist dat zij ermee bekend is dat veel economische activiteiten uit het oogpunt van risicospreiding plaatsvinden op de wijze zoals door M.A.P. is vormgegeven, namelijk Thermosound als verkoop B.V., Cellpanel B.V. als productie B.V. en M.A.P. als eigenaar van de productiestraat. Nu TSD Beheer Nederland gesteld heeft dat de in de e-mail van 9 november 2009 bevestigde afspraken omstreeks december in de (niet getekende) conceptovereenkomst zijn vastgelegd en vaststaat dat ook hierin niet de inbreng van de productiestraat in Cellpanel B.V. is vermeld, lag het op de weg van TSD Beheer Nederland, die tijdens de onderhandelingen werd bijgestaan door een advocaat, om hier nadrukkelijk naar te informeren. Gesteld noch gebleken is dat dit door of namens TSD Beheer Nederland is gedaan. Voor zover TSD Beheer Nederland zich op het standpunt stelt dat uit diverse andere schriftelijke stukken, e-mails en brieven blijkt dat partijen beoogd hebben dat Cellpanel B.V. de eigendom van de productiestraat zou verkrijgen en dat zij ervan uit mocht gaan dat dit zou gebeuren, dan heeft TSD Beheer Nederland deze stelling onvoldoende onderbouwd door na te laten de betreffende correspondentie in het geding te brengen. Het verweer van M.A.P. Participaties c.s. dat [aandeelhouder 1] in zijn laatste e-mail van 7 november 2009 uiteindelijk heeft gekozen voor een persoonlijke samenwerking met M.A.P. en dat TSD Beheer Nederland vervolgens het beslag zonder het stellen van voorwaarden heeft doorgehaald is dan ook onvoldoende door TSD Beheer Nederland weerlegd.

4.8.

De rechtbank verwerpt de stelling van TSD Beheer Nederland dat zij is misleid door TSD Beheer te laten participeren in een lege B.V. M.A.P. Participaties c.s. heeft gemotiveerd weersproken dat geen activiteiten hebben plaatsgevonden in Cellpanel B.V. Ter gelegenheid van de comparitie is -mede aan de hand van een (niet in het geding gebrachte) jaarrekening van Cellpanel B.V.- nog door M.A.P. uiteengezet dat de bank een financiering aan Cellpanel B.V. heeft verstrekt waar M.A.P. borg voor stond. Voorts is onweersproken ter terechtzitting verklaard dat in verband met de slechte economische situatie in de bouw slechts in beperkte mate is geproduceerd. Cellpanel B.V. heeft verliezen geleden waarna de bank de vordering Cellpanel B.V. bij M.A.P. als borg heeft uitgewonnen. Nu TSD Beheer Nederland haar stelling dat M.A.P. haar heeft laten participeren in een lege B.V. hierna niet nader heeft onderbouwd gaat de rechtbank hieraan voorbij.

4.9.

Dat sprake is geweest van een vooropgezet plan van M.A.P. om de productiestraat (te) goedkoop te kopen en later voor een hoog bedrag weer te verkopen met het doel om de opbrengst uitsluitend aan haar ten goede te laten komen is evenmin komen vast te staan. Dat Troostwijk de productiestraat van Thermosound op een te laag bedrag heeft getaxeerd is namelijk niet door TSD Beheer Nederland onderbouwd en op geen enkele wijze uit de stukken gebleken. Het enkele feit dat M.A.P. een aantal jaren na de aankoop van de productiestraat voor het door Troostwijk getaxeerde bedrag van € 77.000,00 exclusief BTW de productiestraat voor een bedrag van € 225.000,00 aan M.A.T. afbouw heeft verkocht, die afhankelijk was geworden van de productiestraat, zoals onbetwist door M.A.P. is gesteld, brengt niet mee dat sprake is van misleiding of bedrog. De rechtbank gaat daar dan ook aan voorbij.

4.10.

Voor zover TSD Beheer Nederland aan de hand van de door haar overgelegde pagina uit een vaststellingsovereenkomst nog heeft willen betogen dat Cellpanel B.V. de eigendom heeft gehad van de productiestraat, zodat -naar de rechtbank begrijpt- de opbrengst aan Cellpanel B.V. aan Cellpanel dient toe te komen, dan is deze stelling onvoldoende onderbouwd en genoegzaam door M.A.P. weerlegd.

4.11.

De rechtbank overweegt tot slot dat is komen vast te staan dat niet TSD Beheer Nederland, maar [aandeelhouder 1] in privé aandelen in Cellpanel B.V. heeft verkregen. Voor zover al sprake zou zijn geweest van een door M.A.P. gepleegde onrechtmatige daad, waarvan de rechtbank niet is gebleken zoals hiervoor al is overwogen, heeft TSD Beheer Nederland onvoldoende onderbouwd dat zij daardoor schade heeft geleden. Vaststaat dat [aandeelhouder 1] in Cellpanel B.V. is gaan participeren waarna TSD Beheer B.V. het beslag op de productiestraat heeft doorgehaald. Niet is gebleken dat TSD Beheer B.V. daar nog voorwaarden aan heeft gesteld.

4.12.

De rechtbank komt op grond van voorgaande overwegingen tot de slotsom dat geen van de door TSD Beheer B.V. gestelde gronden voor aansprakelijkheid is komen vast te staan en tot toewijzing van het gevorderde kan leiden. De rechtbank wijst de vordering op alle onderdelen af.

4.13.

TSD Beheer Nederland zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van M.A.P. Participaties c.s. worden begroot op:

- griffierecht 1.929,00

- salaris advocaat 1.788,00 (2 punten × tarief € 894,00)

Totaal € 3.717,00.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt TSD Beheer Nederland in de proceskosten, aan de zijde van M.A.P. Participaties c.s. tot op heden begroot op € 3.717,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Werkema en in het openbaar uitgesproken op

21 december 2016.1

1 coll: 485