Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2016:3856

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17-08-2016
Datum publicatie
22-08-2016
Zaaknummer
C/17/138598 / HA ZA 14-448
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

nakoming overeenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2453
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/138598 / HA ZA 14-448

Vonnis van 17 augustus 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap

FLEXWURK RETURN B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

advocaat mr. G.P. Wempe te Drachten,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE LEEUWARDEN,

zetelend te Leeuwarden,

gedaagde,

advocaat mr. W.E.M. Klostermann te Zwolle.

Partijen zullen hierna Flexwurk Return en de gemeente genoemd worden.

1 De procedure

1.1

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 februari 2015, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

- de conclusie van antwoord in reconventie van Flexwurk Return;

- het proces-verbaal van de comparitie, gehouden op 15 april 2015, ter gelegenheid waarvan de gemeente haar eis in reconventie heeft ingetrokken en waarbij Flexwurk Return nadere producties in het geding heeft gebracht, die op voorhand reeds door haar bij brief van 31 maart 2015 aan de gemeente en de rechtbank waren toegestuurd;

- de akte houdende overlegging "productie 37" van Flexwurk Return, ten aanzien waarvan de rechtbank heeft beslist dat in het licht van de ter comparitie gemaakte afspraken uitsluitend de producties 2, 3, 5 en 19 van deze akte tot de gedingstukken worden gerekend;

- het - via een B-16 formulier - gemaakte bezwaar door Flexwurk Return tegen de beslissing van de rechtbank ten aanzien van "productie 37" en de daarbij behorende brief van 30 juni 2015, voorzien van een aantal producties, waarop de rechtbank heeft beslist dat wordt vastgehouden aan haar eerdere rolbeslissing en dat de inhoud van de brief en de bijbehorende producties niet tot de gedingstukken worden gerekend;

- de akte van de gemeente;

- de akte tevens antwoordakte van Flexwurk Return;

- de antwoordakte van de gemeente;

- de akte van Flexwurk Return.

1.2

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1

Flexwurk Return biedt onder meer aan gemeenten in Fryslân zogenoemde arbeidsparticipatietrajecten aan. Deze trajecten zijn er op gericht uitkeringsgerechtigden, met name op basis van (thans) de Participatiewet, te begeleiden naar een betaalde arbeidsplek, een werkstage of maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk.

2.2

In mei 2010 heeft de gemeente met Flexwurk B.V. (een aan Flexwurk Return gelieerde vennootschap) een overeenkomst tot levering van participatiediensten gesloten, een zogeheten raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen na een aanbestedingsprocedure. In deze overeenkomst is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

Artikel 4. Inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden Leeuwarden 2009 zijn van toepassing op deze overeenkomst, voor zover daarvan niet in deze overeenkomst is afgeweken.

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 6. Vergoeding

(…)

3. Opdrachtgever geeft geen enkele garantie op het aantal af te nemen producten bij dienstverlener en een daarbij behorende omzet van dienstverlening.

2.3

In vervolg op de raamovereenkomst hebben de gemeente en Flexwurk Return nadien een uitvoeringsovereenkomst gesloten met betrekking tot het arbeidsparticipatietraject "Actief op weg". De gemeente heeft hieromtrent bij brief van 20 december 2012, voor zover hier van belang, aan Flexwurk Return bericht:

Ik deel u mee dat ik hierbij aan uw organisatie de opdracht verlenen om dienstverlening zoals beschreven in uw aanbod van 11 december, met inachtneming van enkele aanvullende opmerkingen vanuit de gemeente uit te voeren. We kopen deze dienstverlening in ten behoeve van 150 klanten totaal (3 x 50 per maand),

De aanvullende opmerkingen en de nadere uitvoeringsaspecten voor deze dienstverlening zullen in overleg worden vastgelegd in een format samenwerkingsafspraken.

In januari 2013 hebben partijen de "Samenwerkingsafspraken dienstverlening tussen Flexwurk Return en de gemeente Leeuwarden" opgesteld (hierna verder te noemen: de Samenwerkingsafspraken). De Samenwerkingsafspraken houden, voor zover van belang, het volgende in:

Gemeente Leeuwarden en Flexwurk Return:

Vanaf half februari 2013 start er een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en Flexwurk Return met als doel een grote groep participatieklanten, waaronder veel allochtone inburgeraars, op weg te helpen naar werk, werkstage of vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in de vorm van een pilot waarbij gedurende 3 maanden 50 klanten per maand aangemeld gaan worden. De verwachting is dat hiervan door Flexwurk 50% wordt geselecteerd voor deelname aan het traject. Voor deze deelnemers wordt door Flexwurk Return een pakket op maat aangeboden in trainingsgroepen, maar met losse modules, om elke deelnemer datgene te bieden wat nodig is om na dit traject, dat maximaal 6 maanden duurt, ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hiermee voldoet de gemeente Leeuwarden ook aan de wens om inclusief beleid neer te zetten. Na 2 maanden volgt een evaluatie om te kijken of deze Pilot verlengd gaat worden, eerst voor de duur van een half jaar. Deze evaluatie zal ingepland worden door de gemeente Leeuwarden.

Flexwurk Return verzorgt:

 Eén of meerdere trainers

 Voor elke klant een maatwerk aanbod uit 8 verschillende trainingen waarin naar behoefte per klant wordt toegevoegd: leren samenwerken, hoe maak ik contact, leren telefoneren, cultuurverschillen op de werkvloer, wat verwacht de werkgever of vrijwilligersorganisatie van mij?, Nederlandse taal, basisbeginselen computer, omgaan met geld

 Een bel-actie en selectie uit een door de gemeente aangeleverde lijst met deelnemers

 Terugmelding aan de gemeente over wel of niet verschijnen van de deelnemer, en een door de klant getekende presentielijst

 Sluiten trajectovereenkomst met de deelnemer en een rapportage van het intakegesprek

 Heeft contact met de contactpersoon van gemeente Leeuwarden over het functioneren van de deelnemers binnen het traject

 (…)

De gemeente Leeuwarden verzorgt:

 Een lijst met een grove selectie vanuit het klantenbestand van team participatie, 50 per maand

 (….)

Aanvullende afspraken

 Mocht een deelnemer direct bemiddelbaar zijn en opgenomen kunnen worden in de Pool van Flexwurk, dan dient hierover eerst contact opgenomen te worden met de contactpersoon van de gemeente in verband met de overdracht naar team werk

 Mocht een deelnemer getraind moeten worden in 'Omgaan met geld' wegens grote financiële problemen, dan dient hiervoor eerst toestemming gevraagd moeten worden bij de contactpersoon van de gemeente Leeuwarden, zodat deze hierover eerst kan overleggen met de afdeling inkomen

 Flexwurk zet zich in kennis te krijgen van de trajecten binnen de gemeente die aansluiten op het traject 'Actief op weg. Dit om in de eindrapportage van elke klant een passend advies te geven waarmee de contactpersoon van de gemeente aan de slag kan met de deelnemers.

Resultaat

(….). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het de bedoeling is een deelnemer, zodra deze voor een vervolgtraject gereed is, direct over te dragen aan de contactpersoon van de gemeente. Klant hoeft hiervoor niet het hele traject 'Actief op weg' doorlopen te hebben. Maatwerk is belangrijk!

Dit geldt ook voor deelnemers van wie al snel duidelijk is dat er geen groei mogelijk is, ook zij hoeven niet het hele traject door te lopen en moeten door Flexwurk direct teruggemeld worden bij de contactpersoon.

(….)

Registratie en monitoring

- (….).

- Flexwurk levert maandelijks digitaal, in een paar zinnen, een korte voortgangsrapportage per klant aan bij de contactpersoon van de gemeente Leeuwarden.

- Zodra een deelnemer gereed is om door te stromen naar een traject bij de gemeente Leeuwarden verzorgt Flexwurk een eindrapportage met hierin een diagnose van de deelnemer met een bijbehorend advies naar een vervolgtraject bij de gemeente.

Evaluatie

Tijdens het traject worden er diverse evaluatiemomenten gepland om successen en verbeterpunten te bespreken. Aan de hand van de evaluatie kan eventueel bijsturing op bovenstaand programma plaatsvinden. Na 2 maanden vindt er een evaluatie plaats om vast te stellen of het traject voor verlenging in aanmerking komt. Mocht het traject, eerst voor een periode van 6 maanden, verlengd worden dan volgt daarna elke 3 maanden een tussenevaluatie.

2.4

Op 7 februari 2013 hebben de gemeente en Flexwurk Return nadere afspraken gemaakt over het traject "Actief op weg". Deze afspraken zijn neergelegd in het "Productformat PPS instrumenten" (hierna verder te noemen: het Productformat). Hierin zijn onder meer de volgende afspraken opgenomen:

4 Doelstelling

(….). Er is een maatwerkpakket aan trainingen, zodat elke klant een aanbod krijgt dat voorziet in wat hij/zij nodig heeft om te gaan participeren. (….). Sluitende aanpak en beweging zijn hierbij sleutelwoorden; (….).

(….)

6 Productbeschrijving

Het volgen van diverse trainingen gedurende 3 tot 6 maanden op locatie bij Flexwurk waarbij gekozen kan worden uit:

 Training Empowerment

 Training Zelfpresentatie/ solliciteren

 Training Netwerken

 Training Doelen stellen obv NLP

 Training Effectief samenwerken

 Training Basis Computervaardigheden

 Training Omgaan met geld

 Training Werknemersvaardigheden

Voorts kunnen naar behoefte de volgende onderwerpen in de training ingebouwd worden, zonder dat dit tot extra kosten leidt:

 Leren samenwerken

 Hoe maak ik contact

 Leren telefoneren

 Cultuurverschillen op de werkvloer

 Wat verwacht de werkgever of vrijwilligersorganisatie van mij

 Nederlandse taal

 Basisbeginselen computer

Klanten worden getraind in groepen maar krijgen modulair naar behoefte extra onderwerpen aangeboden.

7 Max. aantal instroom3 keer 50 klanten per maand

(….)

10 Ambitie uitstroom/beweging

De verwachting is dat van de 50 aangeboden klanten per maand 45 daadwerkelijk een assessment gaat volgen, de andere 5 zullen direct teruggemeld worden wegens ongemotiveerdheid en deze mensen zullen gehandhaafd worden. Van 45 klanten volgt na een assessment een voorlopige diagnose en prognose over het te behalen niveau. Van deze 45 klanten zullen vermoedelijk 5 ontheven moeten worden wegens psychische en/of lichamelijke problemen. Van de 40 die over zijn verwachten we dat 10 direct naar werk geleid kunnen worden via team werk, Baanbrekend Friesland of in de pool van Flexwurk Return. De 30 die over zijn worden getraind om klaar te zijn voor werk of maatschappelijk nuttig werk. Na afloop van het hele traject is 80% van de klanten uitgestroomd naar een activiteit op een hoger niveau dan waar de klant vooraf toe in staat was. 100% van alle klanten is nu in beeld en voor alle 50 is na afloop van het traject een voorziening getroffen. Uiteindelijk is de verwachting dat 120 van de 150 (= 50 klanten per maand gedurende 3 maanden) aangemelde klanten gaan participeren op een hoger niveau.

(…)

13 Contactpersonen

Flexwurk: [contactpersoon A]

Werk en Inkomen: [contactpersoon B]

SoZa: [contactpersoon C] "

2.5

In de periode februari - augustus 2013 heeft de gemeente de volgende aantallen kandidaten aangemeld bij Flexwurk Return:

- februari 61

- maart 39

- april 50

- mei 19

- juni 39

- juli 18

- augustus 26

2.6

Op 3 september 2013 hebben partijen het traject (verder) geëvalueerd. Tijdens dit gesprek heeft de gemeente onder meer meegedeeld dat zij met de aanlevering van nieuwe klanten een pas op de plaats wil maken, althans rustig aan wil doen met de aanlevering van nieuwe klanten omdat budgetoverschrijding dreigt.

2.7

Tijdens een telefoongesprek op 27 september 2013 heeft de gemeente aan Flexwurk Return meegedeeld dat het traject wordt beëindigd.

2.8

In de maanden september en oktober 2013 heeft de gemeente acht respectievelijk twaalf kandidaten aangemeld bij Flexwurk Return

2.9

Begin en eind oktober 2013 hebben partijen verder gesproken over (de stand van zaken van) het traject. Daarbij is de (nog bestaande) gemeentelijke budgettaire ruimte voor de uitvoering van het traject aan de orde gekomen en is met name gesproken over de vraag of de gemeente op grond van de overeenkomst gehouden is om maandelijks daadwerkelijk 50 kandidaten voor het traject aan te melden bij Flexwurk Return.

2.10

Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Flexwurk Return bij brief van

13 november 2013 aan de gemeente, voor zover van belang, (nog eens) uiteengezet welke afspraken volgens Flexwurk Return zijn gemaakt, op welke wijze invulling is gegeven aan de afspraken, op welk moment de gemeente had kunnen weten wanneer de budgettaire ruimte overschreden zou worden, en welke schade Flexwurk Return lijdt als gevolg van de omstandigheid dat niet maandelijks 50 kandidaten worden aangeleverd.

2.11

In reactie hierop heeft de gemeente bij brief van 16 december 2013, voor zover van belang, Flexwurk Return (in deze brief afgekort als: FWR) het volgende laten weten:

Aantallen

Door de gemeente Leeuwarden zijn 267 klanten bij FWR aangemeld. Hiervan zijn nog 82 klanten in traject.

Aanmeldingen tot 26-11-2013

Totaal aangemeld

267

Nog in traject

82

Einde traject

71

Vroegtijdig gestopt

33

Geen traject

14

De gemeente Leeuwarden erkent dat zij 33 aanmeldingen nog moet realiseren.

Geen maatwerktrajecten

De opdrachten (….) zijn tot stand gekomen op basis van het uitgangspunt dat FWR maatwerktrajecten aanbiedt aan de klanten van de gemeente Leeuwarden. Juist deze specifieke aanpak is doorslaggevend geweest voor de gemeente Leeuwarden om aan FWR de opdracht te gunnen. In het overleg van 3 september 2013 heeft FWR aangegeven dat zij geen maatwerktrajecten kan realiseren. (….). Tot 26 november 2013 zijn 82 van de 82 actuele trajecten voor 100% in rekening gebracht. Bij "einde trajecten" zijn 45 van de 71 in rekening gebracht en bij vroegtijdig gestopte trajecten zijn er 15 van de 33 trajecten in rekening gebracht.

(….)

Financieel nadeel gemeente Leeuwarden

Doordat FWR in ieder geval voor 82 trajecten geen maatwerk heeft geleverd maar modulen voor 100% bij de gemeente Leeuwarden in rekening heeft gebracht is de gemeente Leeuwarden financieel benadeeld. Oorspronkelijk waren beide pilots begroot op

€ 300.000,- terwijl er momenteel ad € 502.456,- door FWR in rekening is gebracht. FWR stelt zich op het standpunt dat voor ieder traject toestemming is gevraagd en verkregen. Wij delen dit uitgangspunt niet. De opdrachtverlening aan FWR is op basis van klantaantallen tot stand gekomen waarbij maatwerk per klant geleverd zou gaan worden. Daarnaast is ons niet gebleken dat er toestemming is verleend om van dit uitgangspunt af te wijken dan wel is geschiedt door een medewerker die daartoe mandaat heeft.

2.12

In reactie op deze brief heeft (de advocaat van) Flexwurk Return bij brief van 14 januari 2014 aan de gemeente uitdrukkelijk betwist dat zij geen maatwerk zou hebben geleverd. Daarnaast heeft Flexwurk Return de gemeente gesommeerd binnen zes maanden alsnog 183 kandidaten voor het traject aan te leveren. In de brief heeft Flexwurk Return verder het volgende geschreven:

Als uw gemeente van oordeel is dat teveel trainingen worden ingezet, dan is zij, net als tevoren, in de gelegenheid om hierop te sturen wanneer een trajectplan wordt opgesteld en toegezonden.

2.13

Bij brief van 3 februari 2014 heeft de gemeente aan (de advocaat van) Flexwurk Return - voor zover hier van belang - bericht dat de gemeente haar "deel van de overeenkomst" zal nakomen.

2.14

In de maanden november en december 2013 en de maanden januari, februari en maart 2014 heeft de gemeente geen kandidaten aangemeld bij Flexwurk Return. In die periode alsmede in april 2014 hebben partijen overleg gevoerd over een aanpassing van de overeenkomst, waarover zij geen overeenstemming hebben bereikt. Vanaf 28 maart 2014 heeft de gemeente het aanmelden van kandidaten hervat.

2.15

Bij brief van 15 april 2014 heeft de gemeente aan de advocaat van Flexwurk Return, voor zover van belang, geschreven:

(…) Daarmee vallen wij, conform uw voorstel, terug op de oude samenwerkingsafspraken. Deze zullen wij ongewijzigd voortzetten, evenals de overeenkomst. Wij zullen derhalve per omgaande kandidaten aan gaan leveren, waarbij het aantal van 50 per maand in acht genomen zal worden, met een maximum van in totaal 180 kandidaten

2.16

Bij brief van 28 mei 2014, voor zover van belang, heeft de gemeente Flexwurk Return het volgende laten weten:

Van u hebben wij 17 intakerapportages ingevolge uw opdracht Actief op weg beoordeeld. (….). Doel van deze rapportages is ons inzicht te geven in wat besproken is tijdens het door u gevoerde intakegesprek, de uitkomsten van uw diagnostisering van de klant en op basis van vorengenoemde uw advies welke trainingen bijdragen aan de doorontwikkeling van de klant. Wij hebben uw rapportages op inhoud bekeken. Wij stemmen niet in met de door u voorgestelde instrumenten cq. trainingen voor onderstaande klanten. Hieronder treft u aan om welke redenen wij uw trainingsaanbod afwijzen. Wij zullen daar de betrokken klanten zelf over benaderen en hen verder helpen. Uw opdracht is voor deze klanten afgerond. (….). Tevens hebben wij geconstateerd dat u standaard na uw intake een assessment inzet zonder onze instemming. Wij achten dit overbodig. Naar ons idee dient een assessment ter ondersteuning van en aanvulling op een deskundige diagnose. Dit onderdeel past in de maatwerk aanpak die wij met u hebben afgesproken en derhalve niet bij het algemene, intake, gedeelte. Voor komende assessments dient u eerst van ons toestemming te verkrijgen. Wij verwachten dat de komende intakerapportages voldoen aan een deskundig gewogen advies. Mochten wij deze ontoereikend achten dan zullen wij dit niet meer inhoudelijk toelichten en geen toestemming verlenen. Tevens hebben wij vernomen dat u gisteren d.d. 27 mei 2014 zonder onze nadrukkelijke toestemming al bent begonnen met het geven van trainingen aan een aantal van onze klanten. Hiermee wijkt u af van hetgeen wij overeengekomen zijn. U kunt pas aanvangen met de trainingen nadat u van ons toestemming heeft verkregen. Daarover kan wat ons betreft geen misverstand over bestaan. Uw gemachtigde G.P. Wempe heeft dat in zijn schrijven d.d. 14 januari 2014 ook nog eens bevestigd. Wij achten dit zeer laakbaar te meer omdat wij nu de klanten die het betreffen moeten gaan benaderen dat er voor hen geen toestemming is verleend.

Dit is voor zowel de klant als voor ons vervelend. Wij moeten nu extra capaciteit gaan vrijmaken om dit te herstellen. Daarmee belast u onnodig onze organisatie. Hieronder hebben wij de meest belangrijke opmerkingen opgenomen. Deze opsomming is niet limitatief.

 Uw intakerapportages geven hoofdzakelijk de meningen weer van de door u gesproken klanten. Daartegenover stelt u geen diagnose over ontwikkelingsmogelijkheden, belemmeringen, getrouwheid van informatie, in- en extrinsieke vermogen van de klant, cognitieve aspecten, motivatoren e.d.

 U zet zonder onze toestemming assessments in. Deze heeft u digitaal bijgevoegd bij de intakerapportages. U legt echter geen enkele verbinding tussen de uitkomsten van de assessment en de klant. Daarom zijn naar onze mening de afgenomen assessments niet bruikbaar.

 Een aantal van uw rapportages is voorzien van trainingsaanbod maar is niet congruent met de door u aangekruiste trainingen.

 In een aantal van de door u aangereikte intakerapportages is de curriculum vitae van de klant opgenomen. Gezien het afwijkende lettertype en de aanwezige spellingsfouten hebben wij de indruk dat u deze 1 op 1 heeft gekopieerd. Dit vinden wij verre van maatwerk.

 Bij uw toelichtingen op de trainingen treffen wij algemene teksten aan die niet of nauwelijks toegesneden zijn op de klantsituatie. Wij menen zelfs tekst te herkennen die gebruikt wordt in uw foldermateriaal. Op basis van voorgaande kunnen wij geen juiste beslissing voor de klant.

U sluit uw rapportages af met de volgende verklaring:

"Dit rapport is samengesteld op basis van het Intakegesprek met de klant en geeft een goed beeld van de huidige situatie, het passende trajectaanbod en de mogelijkheden van de klant ten aanzien van (maatschappelijke) participatie".

U zult begrijpen dat wij bovenstaande verklaring niet delen en verwachten van u deskundige intakerapportages zodat wij een goede beoordeling kunnen maken van de noodzakelijkheid van de door u voorgestelde trainingen.

2.17

Op 2 en 4 juni 2014 heeft de gemeente terzake zeventien respectievelijk zes andere, door Flexwurk Return aan de gemeente toegezonden, intakerapportages soortgelijke brieven verzonden aan Flexwurk Return. Op 5 juni 2014 heeft de gemeente de desbetreffende kandidaten tijdens een bijeenkomst meegedeeld dat het traject met Flexwurk Return wordt beëindigd. Ook nadien zijn nog kandidaten teruggetrokken.

2.18

Naar aanleiding hiervan hebben partijen op 30 juli 2014 overleg gevoerd en vervolgens gecorrespondeerd over de verdere afwikkeling van het traject. In een brief van 6 augustus 2014 van de advocaat van Flexwurk Return aan de gemeente wordt hieromtrent onder meer vermeld:

Cliënt is druk bezig met aanpassingen van de intake-rapportages op de wijze zoals tussen ons besproken afgelopen woensdag. (…) Binnenkort kunt u de overeenkomstig uw aanwijzingen aangepaste intakerapportages tegemoet zien. U zegde toe vlot te reageren.

In een e-mailbericht van 25 augustus 2014 van de advocaat van Flexwurk Return aan de gemeente wordt, voor zover van belang, vermeld:

U vraagt zich af wat het meerwerk omvat. Welnu, de gemeente wenst aangepaste rapportages in maximaal 132 dossiers (183 - 51).De aanpassingen kosten veel tijd. [contactpersoon A] is hiermee doende en besteedt hier per dossier 4 à 5 uur aan. Waar € 110,00 (excl BTW) per intake gesprek van 1,5 uur wordt gerekend, kan dit niet geacht worden tevens een vergoeding te zijn voor de aangescherpte eisen om verbinding te leggen met de PAPI en de terugkoppeling van de klant te vragen en weer te geven.

2.19

In de maanden mei, juni en juli 2014 heeft de gemeente de volgende aantallen kandidaten aangemeld bij Flexwurk Return:

- mei 51

- juni 50

- juli 33

2.20

In totaal heeft de gemeente 460 kandidaten doorgeleid naar Flexwurk Return en heeft zij vanaf eind mei 2013 81 kandidaten teruggetrokken.

3 De vordering

3.1

Na eisvermindering vordert Flexwurk Return dat de rechtbank de gemeente bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt tot:

I. primair: nakoming van de overeenkomst in die zin dat de gemeente alsnog binnen twee maanden na de betekening van het te wijzen vonnis 66 kandidaten aanlevert;

subsidiair: betaling van een schadevergoeding aan Flexwurk, op te maken bij staat, wegens het in strijd met de overeenkomst terugtrekken van kandidaten;

II. betaling aan Flexwurk Return van een bedrag van € 7.352,25 terzake achterstallige facturen;

III. betaling aan Flexwurk Return van een bedrag van € 23.191,34 terzake loon wegens aanvullend opgedragen werkzaamheden aan de intakerapportages;

IV. betaling aan Flexwurk Return van een bedrag van € 1.683,00 terzake buitengerechtelijke incassokosten;

V. betaling aan Flexwurk Return van een schadevergoeding, op te maken bij staat, terzake de vertraagde aanlevering van kandidaten;

met veroordeling van de gemeente in de proceskosten.

3.2

De gemeente voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Flexwurk Return in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum waarop vonnis is gewezen.

3.3

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

de vorderingen onder I en V

4.1.

Partijen hebben in dit geding uitvoerig gedebatteerd over de vraag hoe de inhoud van de overeenkomst tussen hen moet worden uitgelegd. In het kader van dat debat hebben partijen met name aandacht besteed aan de vraag of de gemeente zich jegens Flexwurk Return al bij of kort na het sluiten van de Samenwerkingsafspraken heeft verplicht om in een periode van negen maanden, te rekenen vanaf februari 2013, 450 kandidaten bij Flexwurk Return aan te melden. De rechtbank is van oordeel dat het antwoord op deze vraag in het midden kan blijven nu partijen nadien nadere afspraken hebben gemaakt en voor de beoordeling van de vorderingen onder I en V (waar bedoeld debat betrekking op heeft) en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen enkel die nadere afspraken van belang zijn. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit het verhandelde ter comparitie is gebleken dat Flexwurk Return zich op het standpunt stelt dat zij door de volgens haar vertraagde aanlevering van kandidaten "die in 2014 aangeleverd hadden moeten worden" schade heeft geleden: zij moest in dat jaar de uitvoeringsorganisatie langer in stand houden en (extra) accommodaties huren. Gelet hierop kan in het midden blijven of de gemeente in 2013 (al) tekortgeschoten is jegens Flexwurk Return door niet vóór 1 december 2013 (de datum die Flexwurk Return in dit verband aanhoudt) 450 kandidaten aan te leveren. Voorts kan in het midden blijven of deze datum als fatale datum moet worden beschouwd, als gevolg waarvan de gemeente zonder ingebrekestelling jegens Flexwurk Return in verzuim verkeerde. Voor wat betreft 2014 kan - zoals de gemeente tot haar verweer heeft aangevoerd - er van worden uitgegaan dat de gemeente niet in verzuim is geraakt voor zover het om de vertraagde aanlevering ging. Immers, de advocaat van Flexwurk Return heeft bij brief van 14 januari 2014 de gemeente gesommeerd om binnen een half jaar alsnog 183 deelnemers aan te leveren en het staat vast dat de gemeente aan die sommatie heeft voldaan (zij het dan dat zij 81 kandidaten na aanmelding heeft teruggetrokken, waarop bij de bespreking van de vordering onder I zal worden ingegaan). Hierbij moet wel worden aangetekend dat als gevolg van de onderhandelingen over een aanpassing van de overeenkomst de aanlevering wat vertraagd op gang is gekomen en als gevolg daarvan de laatste kandidaten in juli 2014 zijn aangeleverd. Flexwurk Return maakt ten aanzien van deze overschrijding met een maand de gemeente evenwel geen verwijt. Het voorgaande brengt mee dat de vordering onder V voor afwijzing gereed ligt.

4.2.

De rechtbank volgt Flexwurk Return in haar standpunt dat de gemeente zich in 2014 in ieder geval jegens haar heeft verplicht om binnen zes maanden alsnog zoveel kandidaten aan te leveren, dat het totaal op 450 kandidaten zou komen. Dit volgt in de eerste plaats uit de brief van de gemeente van 3 februari 2014 aan de advocaat van Flexwurk Return (in reactie op diens ingebrekestelling om nog 183 kandidaten binnen een half jaar aan te leveren), waarin zij schrijft dat zij "haar deel van de overeenkomst zal nakomen" en de daadwerkelijke aanlevering van de nog ontbrekende kandidaten, uitgaande van een overeengekomen aantal van 450. Bovenal vloeit deze toezegging voort uit de brief van de gemeente van 15 april 2014, waarin zij expliciet meedeelt dat zij nog 180 kandidaten zal aanleveren (50 per maand). Voor zover de gemeente heeft willen betogen dat (ook) ten aanzien van deze toegezegde aantallen zij geen enkele garantie kon geven faalt dit betoog. Gelet op de inhoud van de ingebrekestelling moest voor haar duidelijk zijn dat Flexwurk Return uitging van de aanlevering van (ruim) 180 kandidaten. Door zonder enig voorbehoud vervolgens toe te zeggen dat de gemeente haar deel van de overeenkomst zou nakomen mocht Flexwurk Return er naar het oordeel van de rechtbank van uitgaan dat zij in een tijdsbestek van zes maanden voor deze kandidaten de overeengekomen werkzaamheden zou kunnen verrichten. In de hiervoor bedoelde brief van 15 april 2014 van de gemeente ligt nog een veel duidelijker toezegging besloten. Weliswaar heeft de gemeente nog aangevoerd dat Flexwurk Return veel meer kandidaten aan trainingen heeft laten deelnemen dan waarop zij bij het aangaan van de overeenkomst mocht rekenen - hetgeen op zich juist is, indien de tekst van de Samenwerkingsafspraken in ogenschouw wordt genomen - en dat zij in zoverre beschouwd al volledig is voldaan, maar dat laat onverlet dat de gemeente in februari en april 2014 concrete toezeggingen over aantallen kandidaten heeft gedaan en dat Flexwurk Return bij de inrichting van haar bedrijfsvoering daarop moest kunnen vertrouwen, wat er verder ook zij van de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden in het licht van de verwachtingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst.

4.3.

Vervolgens doet zich de vraag voor of bij de bepaling van het aantal kandidaten ook de kandidaten meetellen die de gemeente na aanmelding en start van de werkzaamhedenheeft teruggetrokken. Hierop ziet de vordering onder I. Volgens Flexwurk Return brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat teruggetrokken kandidaten niet meetellen voor de bepaling van het totale aantal aangeleverde kandidaten. De gemeente heeft de desbetreffende kandidaten teruggetrokken vanwege de omstandigheid dat zij niet tevreden was over de kwaliteit van de intakerapportages, maar de gemeente had hierover eerst met Flexwurk Return moeten overleggen. De intakerapportages zijn in het verleden altijd akkoord bevonden en het gaat daarom niet aan dat de gemeente, zodra zij ontevreden is, de kandidaten uit het traject haalt. Deze klanten zijn teruggetrokken voordat er uitstroom naar werk kon plaatsvinden. De gemeente heeft deze bevoegdheid op grond van de overeenkomst ook niet. Bovendien was het aan Flexwurk Return om te bepalen welke trainingen geschikt zouden zijn. Uitsluitend in het geval van de training "Omgaan met geld" was voorafgaande toestemming van de gemeente nodig, aldus nog steeds Flexwurk Return. Na eiswijziging vordert zij thans dat de gemeente nog 66 kandidaten bij haar aanlevert, omdat zij zich met de terugtrekking van vijf kandidaten na nadere uitleg door de gemeente inmiddels kan verenigen.

4.4.

De gemeente heeft tot haar verweer aangevoerd dat op enig moment is gebleken dat Flexwurk Return - in afwijking van de bedoeling van partijen - de kandidaten in veel gevallen een uitgebreid pakket aan trainingen liet volgen. Dit was in strijd met de afspraken en verwachtingen van partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst (begin 2013). Het was juist de bedoeling dat er maatwerk zou worden geleverd. Bovendien was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de verwachting dat slechts 50% van de aangeleverde kandidaten door Flexwurk Return zou worden geselecteerd voor het traject. In de praktijk is 61,5% van de kandidaten geselecteerd. Als gevolg van deze omstandigheden is een forse budgetoverschrijding ontstaan. De gemeente is daarom gaandeweg het traject de intakerapportages kritischer gaan beoordelen. Hieruit bleek dat deze rapportages bij lange na niet aan de overeenkomst voldeden. Zo ontbraken diagnoses en analyses en werd niet duidelijk gemaakt waarom een bepaalde training gevolgd zou moeten worden. De intakerapportages ontbeerden dan ook een voldoende onderbouwing. De gemeente heeft op die grond 38 kandidaten teruggetrokken. In deze gevallen viel uit de intakerapportages niet op te maken in welk opzicht de door Flexwurk Return aangeboden trainingen zouden bijdragen aan de doorontwikkeling van de klant. Deze trainingen waren niet kostenefficiënt, gelet op de omstandigheden van het geval. Daarnaast zijn de trainingen van 33 kandidaten niet doorgegaan vanwege uiteenlopende redenen, zoals werkaanvaarding, (psycho-)sociale redenen en verhuizing naar een andere gemeente. De gemeente heeft de kosten die Flexwurk Return voor deze kandidaten heeft gemaakt (intakegesprek, belafspraak, assessment, vacaturevinder) aan haar vergoed.

4.5.

De rechtbank stelt voorop dat uit de gedingstukken (waaronder een groot aantal e-mailberichten tussen partijen) blijkt dat de verstandhouding tussen Flexwurk Return en medewerkers van de gemeente aanvankelijk tamelijk goed was en ook weinig zakelijk en dat Flexwurk Return redelijk de vrije hand kreeg bij de wijze waarop zij invulling gaf aan de uitvoering van de overeenkomst, met dien verstande dat in 2013 mevrouw [contactpersoon C] namens de gemeente wel betrokken was bij de uitvoering van het traject door Flexwurk Return en er langs die weg wekelijks overleg plaatsvond tussen partijen. Nadat gaandeweg bleek (althans in de ogen van de gemeente) van een forse budgetoverschrijding is de gemeente zich kritischer gaan opstellen en zijn in de periode november 2013 tot en met maart 2014 geen nieuwe kandidaten aangeleverd. In april en mei 2014 zijn in totaal 105 kandidaten aangeleverd. De gemeente heeft eind mei 2014 voor het eerst uitdrukkelijk aan de bel getrokken over de kwaliteit van de intakerapportages (in haar brief van 28 mei 2014) en zij heeft met onmiddellijke ingang de trajecten van zeventien klanten beëindigd. Voor de nog lopende trajecten heeft de gemeente in deze brief vermeld dat trainingen eerst gegeven mogen worden na haar toestemming. Bij brief van 2 juni 2014 heeft de gemeente vervolgens vanwege de kwaliteit van de intakerapportages en het geven van trainingen zonder voorafgaande toestemming opnieuw zeventien trajecten per direct stopgezet. Nadien zijn nog meer kandidaten teruggetrokken. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente aldus de overeenkomst niet is nagekomen. Weliswaar moet de gemeente als opdrachtgever zonder meer bevoegd worden geacht om (tijdige en verantwoorde) aanwijzingen aan Flexwurk Return te geven omtrent de uitvoering van de opdracht (zie artikel 7:402 BW), maar de gemeente heeft niet gekozen voor het geven van (tijdige) aanwijzingen. Integendeel, zij heeft de trajecten waarvan zij de intakerapportages onder de maat vond met onmiddellijke ingang beëindigd. Weliswaar heeft de gemeente terecht gesteld dat zij zich al eerder had beklaagd over het ontbreken van maatwerk bij de keuze voor de trainingen (zie bijvoorbeeld de verschillende versies van de verslagen van 3 september 2013 die door partijen in het geding zijn gebracht), maar de (specifieke) kritiek die eind mei en begin juni 2014 door de gemeente is geuit is blijkens de gedingstukken niet eerder naar voren gebracht. De rechtbank volgt Flexwurk Return daarom in haar stelling dat de kandidaten die vanwege de kwaliteit van de intakerapportages zijn teruggetrokken, niet meetellen voor de beoordeling van de vraag of de gemeente heeft voldaan aan haar verplichting om in totaal 450 kandidaten aan te leveren. Het had naar haar oordeel op de weg van de gemeente gelegen om over de kwaliteit van de intakerapportages eerst met Flexwurk Return in gesprek te gaan en voor zover nodig hieromtrent aanwijzingen te geven, mede gelet op de inhoud van de overeenkomst en de verplichtingen die daarin voor Flexwurk Return besloten lagen. Dit geldt te meer nu vaststaat dat in 2013 Flexwurk Return de werkzaamheden in overleg met mevrouw [contactpersoon C] voornoemd heeft uitgevoerd. Flexwurk Return had dan ook niet bedacht hoeven te zijn op zo'n plotselinge ommezwaai in de houding van de gemeente. De gemeente is derhalve de overeenkomst in zoverre niet nagekomen. Voor wat betreft de vraag om hoeveel kandidaten het dan gaat, wordt overwogen als volgt.

4.6

Vooropgesteld wordt dat de gemeente 460 kandidaten heeft aangemeld (dus tien extra ten opzichte van het overeengekomen aantal) en er 81 heeft teruggetrokken. Bij de inleidende dagvaarding heeft Flexwurk Return aanspraak gemaakt op het opnieuw aanmelden van 71 kandidaten, zodat aldus alsnog wordt voldaan aan het aantal van 450. Voor wat betreft dit aantal maakt de gemeente onderscheid in twee groepen: 38 zijn volgens haar uit het traject gehaald omdat de intakerapportages niet voldeden en de overige 33 zijn teruggetrokken vanwege andere, uiteenlopende redenen, zo heeft zij in de conclusie van antwoord en tijdens de comparitie naar voren gebracht, Uit de bijlagen bij de brieven van de gemeente van 28 mei, 2 en 4 juni 2014 blijkt welke 38 trajecten destijds zijn stopgezet door de gemeente (zie ook de opsomming onder randnummer 6.1 van de conclusie van antwoord). In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen zijn deze trajecten in ieder geval te abrupt afgebroken en om die reden dienen zij naar het oordeel van de rechtbank niet mee te tellen voor het totale aantal aanmeldingen. De gemeente heeft bij antwoordakte een lijst overgelegd (productie 2) met daarop vermeld de reden van terugtrekking van de overige 33 kandidaten. Flexwurk Rerturn kan zich blijkens haar akte inmiddels verenigen met de terugtrekking van [kandidaat 1] , [kandidaat 2] [kandidaat 3] , [kandidaat 4] en [kandidaat 5] , maar niet met de overige 28 terugtrekkingen. De rechtbank stelt vast dat op de lijst van de gemeente wordt vermeld dat een aantal van de kandidaten óók is teruggetrokken in verband met de (kwaliteit van de) opgestelde intakerapportages. Het gaat hierbij in totaal om acht kandidaten ( [kandidaat 6] , [kandidaat 7] , [kandidaat 8] , [kandidaat 9] , [kandidaat 10] , [kandidaat 11] , [kandidaat 12] en [kandidaat 13] ). Dit brengt mee dat deze acht kandidaten ook niet meetellen voor de bepaling van het totale aantal. Flexwurk Return heeft in reactie op deze lijst in haar akte overigens gesteld dat uit onderdeel 10 van het Productformat blijkt dat alleen in geval van ongemotiveerde klanten, klanten met psychische of lichamelijke problemen of klanten die direct naar werk geleid kunnen worden door partijen rekening is gehouden met afvallers. De overige kandidaten zouden worden getraind. Als de gemeente om een andere reden een kandidaat zou willen terugtrekken, komt dat voor haar rekening, aldus Flexwurk Return. De rechtbank stelt vast dat Flexwurk Return de opgave van redenen om tot terugtrekking over te gaan, zoals door de gemeente vermeld in productie 2 van haar antwoordakte, niet heeft betwist. Voor de verdere beoordeling van het geschil wordt dan ook van deze opgave uitgegaan. De rechtbank overweegt voorts dat uit hetgeen Flexwurk Return met betrekking tot het Productformat heeft gesteld niet voortvloeit dat daarin de afspraak ligt besloten dat de gemeente uitsluitend om de door Flexwurk Return genoemde redenen tot terugtrekking zou mogen overgaan. In onderdeel 10 van het Productformat is immers enkel de verwachting van partijen vermeld ten aanzien van het aantal kandidaten dat uiteindelijk gaat participeren op een hoger niveau. Deze verwachting laat onverlet dat de gemeente naar het oordeel van de rechtbank de bevoegdheid heeft om ook in andere gevallen kandidaten terug te trekken, mits zij hiervoor een goede reden heeft tegen de achtergrond van de doelstelling van "Actief op Weg". Dat Flexwurk Return deze mening in wezen zelf ook is toegedaan blijkt met zoveel woorden uit de brief van haar advocaat van 14 januari 2014, waarin wordt vermeld: "Als uw gemeente van oordeel is dat teveel trainingen worden ingezet, dan is zij, net als tevoren, in de gelegenheid om hierop te sturen wanneer een trajectplan wordt opgesteld en toegezonden." De rechtbank is voorts van oordeel dat de redenen die de gemeente in productie 2 van haar antwoordakte heeft vermeld, voldoende reden waren om ten aanzien van deze kandidaten te besluiten voorstellen van Flexwurk Return niet te volgen en het traject te beëindigen. Overigens heeft Flexwurk Return, zoals de gemeente tot haar verweer heeft aangevoerd, er ook niet op mogen rekenen dat (vrijwel) alle kandidaten die bij haar aangemeld werden, een of meerdere trainingen zouden gaan volgen. Zoals uit de considerans van de Samenwerkingsafspraken blijkt, was de verwachting van partijen dat Flexwurk Return (slechts) 50% van de aangemelde kandidaten zou selecteren voor een of meer trainingen. De rechtbank komt op grond van het vorenstaande tot de slotsom dat de gemeente in 41 gevallen (33+8) de overeenkomst niet (behoorlijk) is nagekomen.

4.7

Flexwurk Return heeft primair gevorderd dat de gemeente wordt veroordeeld om binnen twee maanden alsnog de ontbrekende kandidaten aan te leveren. Nu de gemeente hiertegen geen specifieke verweren heeft gevoerd (bijvoorbeeld in die zin dat zij deze veroordeling niet meer kan nakomen en dat de kwestie zich om die reden zou moeten oplossen in schadevergoeding, zoals subsidiair gevorderd), zal de rechtbank de primaire vordering onder I toewijzen in die zin dat de gemeente wordt veroordeeld om alsnog 41 kandidaten bij Flexwurk Return aan te leveren.

Ten aanzien van vordering II

4.8

Bij akte tevens antwoordakte heeft Flexwurk Return een facturenoverzicht overgelegd. Volgens dit overzicht heeft de gemeente terzake de volgende zeven kandidaten de facturen van Flexwurk Return niet voldaan:

[Kandidaat 14] € 1.445,00

[kandidaat 15] € 1.535,75

[kandidaat 16] € 1.535,75

[kandidaat 17] € 1.535,75

[kandidaat 18] € 1.535,75

[kandidaat 19] € 605,00

[kandidaat 20] € 605,00

Totaal € 8.798,00

Bij antwoordakte heeft de gemeente aangegeven dat zij de factuur ten aanzien van [Kandidaat 14] op 17 juli 2015 heeft voldaan en € 1.445,75 heeft betaald. In verband hiermee heeft Flexwurk Return haar vordering bij akte verminderd naar een bedrag van € 7.352,25. In haar antwoordakte heeft de gemeente dit resterende bedrag betwist en hieraan het volgende ten grondslag gelegd. De gemeente heeft ten aanzien van [kandidaat 15] en [kandidaat 16] aangegeven dat zij de vaste kosten wel heeft betaald, maar niet de kosten van de trainingen, omdat deze kandidaten de trainingen niet hebben gevolgd. Flexwurk Return heeft dit niet weersproken. De gemeente heeft ten aanzien van [kandidaat 17] en [kandidaat 18] aangegeven dat deze facturen niet zijn betaald, omdat deze facturen niet overeenkomen met de intakerapportages van Flexwurk Return. Flexwurk Return heeft dit niet betwist. Ten aanzien van [kandidaat 19] en [kandidaat 20] heeft de gemeente aangegeven dat deze facturen zien op een premie naar werk. Door Flexwurk Return is volgens de gemeente echter niet aangetoond en ook overigens is niet gebleken dat deze kandidaten door toedoen van Flexwurk Return (regulier) werk hebben gevonden. Ook de eindrapportage van Flexwurk Return rept daar niet over, aldus de gemeente. Flexwurk Return heeft ook deze stellingname niet betwist. De vordering tot betaling van € 7.352,25 door de gemeente aan Flexwurk Return is naar het oordeel van de rechtbank bij deze stand van zaken derhalve niet toewijsbaar en zal daarom worden afgewezen.

Ten aanzien van vordering III

4.9

Ter onderbouwing van deze vordering heeft Flexwurk Return het volgende aangevoerd. Vanaf omstreeks eind november 2013 is de gemeente gaandeweg steeds meer kritiek gaan uiten op de wijze van uitvoering van het traject door Flexwurk Return, althans is de gemeente zich meer gaan bemoeien met de uitvoering van het traject. Dit heeft er in geresulteerd dat de gemeente vanaf juni 2014 nadere, scherpere, eisen is gaan stellen aan de intakerapportages. De gemeente verlangde dat in een aantal reeds door Flexwurk Return opgestelde intakerapportage alsnog de verbinding zou worden gelegd tussen het intakegesprek, het assessment en de gekozen trainingen. Voor de nog te voeren intakegesprekken verlangde de gemeente bovendien dat uit de intakerapportage moest blijken hoe de kandidaat tegen het resultaat van het assessment en de trainingen aankijkt. Als aanvullende eis stelde de gemeente dat een intakerapportage van een zodanige kwaliteit moest zijn dat de gemeente hierop in bezwaar- en/of beroepsprocedures (terzake uitkeringssancties wegens onvoldoende inspanning om de arbeidsmarkt te bereiken) een beroep zou kunnen doen. Om te voldoen aan deze nadere eisen van de gemeente heeft Flexwurk in 132 dossiers per dossier twee uur extra werk (aan de intakerapportages) moeten verrichten, voor een bedrag van ruim € 145,00 (exclusief omzetbelasting) per dossier. Het totaalbedrag van ruim € 23.000,00 (inclusief omzetbelasting) dient de gemeente als meerwerk te vergoeden aan Flexwurk Return, aldus Flexwurk Return.

4.10

De gemeente heeft tot haar verweer aangevoerd dat zij geen meerwerk opgedragen heeft aan Flexwurk Return. De gemeente heeft geen nadere eisen gesteld aan de intakerapportages. De aanvankelijk door Flexwurk Return aangeleverde intakerapportages voldeden niet aan de eisen die de gemeente hieraan stelde en redelijkerwijs mocht stellen, gelet op de inhoud van de overeenkomst. Flexwurk Return volstond in de intakerapportages met standaardverhalen en standaardteksten. Een navolgbare en op de concrete kandidaat toegesneden onderbouwing ontbrak, terwijl maatwerk was afgesproken. De intakerapportages moesten van de gemeente worden aangepast omdat zij niet voldeden aan de overeengekomen eisen. Van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt is volgens haar dan ook geen sprake.

4.11

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen staat vast dat Flexwurk Return op grond van de overeenkomst maatwerk moest leveren en dat de intakerapportages - kort gezegd - hierop toegespitst moesten zijn. In de Samenwerkingsafspraken is evenwel niet specifiek beschreven wat in de intakerapportages moest komen te staan. Wel staat tussen partijen vast dat Flexwurk Return hiervoor gebruik diende te maken van een door de gemeente verstrekt format, met voorgedrukte vragen. Deze vragen dienden dus in ieder geval voldoende gemotiveerd te worden beantwoord wilde Flexwurk Return aan de overeenkomst voldoen. Zoals hiervoor reeds overwogen heeft de gemeente aanvankelijk geen specifiek commentaar geuit op de inhoud van de intakerapportages. Dit is pas vanaf eind mei 2014 gebeurd en op 30 juli 2014 heeft de gemeente Flexwurk Return verzocht om een aantal reeds uitgebrachte intakerapportages te herschrijven in de door de gemeente gewenste zin. Van een opdracht is derhalve hoe dan ook sprake. De vraag is slechts of dit een aanpassing betreft vanwege het niet voldoen aan de overeengekomen eisen dan wel of dat de gemeente aan de intakerapportages eisen ging stellen die niet overeengekomen waren. De rechtbank stelt vast dat de gemeente voor zover het om de kwaliteit van de rapportages gaat die hebben geleid tot het terugtrekken van kandidaten uitvoerig uiteen heeft gezet waarom zij zich niet kon verenigen met die rapportages. Voor zover het om de onderhavige rapportages gaat is de gemeente daarentegen vrij summier geweest in haar verweervoering. Zo heeft zij bijvoorbeeld niet betwist dat deze rapportages op haar verzoek "bezwaar- en beroeps-proof" moesten worden gemaakt en dat het hierbij om een aanvullende eis zou gaan. Gelet hierop zal de rechtbank als vaststaand aannemen dat de gemeente in ieder geval op dit punt ten opzichte van de overeenkomst - die met betrekking tot de inhoud van de intakerapportages weinig concreet is - extra eisen heeft gesteld en dat in zoverre sprake is van meerwerk. Nu de gemeente de vordering voor het overige niet heeft betwist, zal deze vordering worden toegewezen. De gemeente zal worden veroordeeld om een bedrag van € 23.191,34 aan Flexwurk Return te betalen. Dit betreft een bedrag inclusief btw.

Ten aanzien van vordering IV

4.12

Flexwurk Return vordert tevens vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Zij heeft echter niet gesteld dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. De vordering is dan ook niet toewijsbaar.

Proceskosten

4.13

De gemeente zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten aan de zijde van Flexwurk Return worden tot op heden vastgesteld op € 77,52 wegens kosten dagvaarding, € 6,00 wegens informatiekosten Kamer van Koophandel, € 1.892,00 aan griffierecht en € 1.737,00 (3 punten in tarief III) aan salaris advocaat, in totaal een bedrag van € 3.712,52.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1

veroordeelt de gemeente om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis de overeenkomst tussen partijen na te komen, in die zin dat zij alsnog 41 kandidaten bij Flexwurk Return aanlevert;

5.2

veroordeelt de gemeente tot betaling aan Flexwurk Return van een bedrag van

€ 23.191,34 aan loon wegens aanvullend opgedragen werkzaamheden aan intakerapportages;

5.3

veroordeelt de gemeente in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Flexwurk Return vastgesteld op een bedrag van in totaal € 3.712,52;

5.4

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman en in het openbaar uitgesproken op

17 augustus 2016.1

1 fn 85