Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:6462

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
23-05-2019
Zaaknummer
C/18/159997 / FA RK 15-2787
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondanks toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap behoudt verzoeker (het kind) zijn aanvankelijke geslachtsnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5177
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rekestnummer: C/18/159997 / FA RK 15-2787

beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 1 maart 2016

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

hierna ook te noemen de man,

advocaat mr.drs. M. Verheul, kantoorhoudende te Groningen,

belanghebbenden

1. [belanghebbende 1]

wonende te [woonplaats 2] ,

niet in rechte verschenen,

2. [belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats 3] ,

hierna ook te noemen ex partner van de man,

in persoon verschenen.

Procesverloop

De man heeft op 18 september 2015 een verzoekschrift ingediend waarin hij heeft verzocht te bepalen dat hij, na ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] de geslachtsnaam [naam 1] zal behouden;

subsidiair - voor het geval de geslachtsnaamwijziging inmiddels is geëffectueerd - te bepalen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Groningen alsnog de wijziging van de geslachtsnaam [naam 1] in [naam 2] ongedaan zal maken, of opnieuw zal wijzigen in die zin dat de man zal zijn geheten [naam 1] .

Op 2 oktober 2015 en 15 oktober 2015 zijn ter griffie van de rechtbank brieven van de man binnengekomen.

Op 12 november 2015 is ter griffie van de rechtbank een brief binnengekomen afkomstig van [belanghebbende 1] , belanghebbende.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting met gesloten deuren op 26 januari 2016.

Verschenen en gehoord zijn de man, bijgestaan door zijn advocaat en de ex partner van de man.

De feiten

- bij beschikking d.d. 31 maart 2015 heeft de rechtbank de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] , geboren op [geboortedatum] 1943 te [geboorteplaats] van de man, geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] , gegrond verklaard;

- in deze procedure, waarin de man belanghebbende was, is de man niet verschenen;

- de man is gehuwd geweest met [belanghebbende 2] ; dit huwelijk is op 30 september 2014 door echtscheiding ontbonden;

- staande het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

* [minderjarige 1], op [geboortedatum] 2002 in de gemeente [geboorteplaats] ;

* [minderjarige 2], op [geboortedatum] 2004 in de gemeente [geboorteplaats] ;

* [minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] 2011 in de gemeente [geboorteplaats] ;

- zij hebben allen de geslachtsnaam van de man: [naam 1] .

standpunt van de man

In juli 2015 is de man meegedeeld dat hij door de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] diens geslachtsnaam dreigt te verliezen met als gevolg dat zijn minderjarige kinderen ook een andere geslachtsnaam zullen krijgen. Hij is daarop door zijn toenmalige advocaat niet gewezen.

De naamswijziging als gevolg van de beschikking van de rechtbank d.d. 31 maart 2015, is door de gemeente nog niet geëffectueerd.

De man heeft ruim 44 jaar de geslachtsnaam [naam 1] en wil niet dat deze gewijzigd wordt. Hij is voor vrienden, bekenden en relaties als [naam 1] bekend. Naamswijziging zal grote problemen opleveren, het zal zijn bedrijf niet ten goede komen en zal wellicht tot financiële schade leiden.

De kinderen zijn niet op de hoogte van een eventuele geslachtsnaamswijziging. Ook de ex partner van de man is van mening dat de kinderen de naam [naam 1] moeten behouden.

standpunt van de belanghebbende [belanghebbende 1]

Belanghebbende gaat akkoord met het verzoek van de man. Ook is hij van mening dat de kinderen van de man de naam [naam 1] mogen blijven dragen.

De belanghebbende verleent zijn toestemming op de voorwaarde dat hij verschoond blijft van een mogelijke claim van de man.

standpunt van de ex partner van de man

De ex partner was totaal verrast door deze gang van zaken. Zij is van mening dat zij tijdens de procedure met betrekking tot de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] op de hoogte had moeten worden gebracht van de gevolgen daarvan.

De ex partner van de man heeft er geen bezwaar tegen dat hun kinderen de naam [naam 1] blijven dragen.

Motivering

De rechtbank heeft bij beschikking d.d. 31 maart 2015 de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] gegrond verklaard. Deze beschikking is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan. De man is daardoor geconfronteerd met de rechtsgevolgen van die beschikking hetgeen inhoudt het verbreken van de familierechtelijke rechtsbetrekking met [belanghebbende 1] en een naamswijziging op grond van artikel 1:5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat inhoudt dat de man de geslachtsnaam van zijn moeder krijgt.

De man was niet met de rechtsgevolgen van de toewijzing van het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] op de hoogte. De door de man gedurende die procedure geraadpleegde advocaat had hem evenmin van de rechtsgevolgen van die procedure op de hoogte gebracht.

Thans is de man door een brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Groningen, met de rechtsgevolgen van de beschikking d.d. 31 maart 2015 geconfronteerd. Deze beschikking heeft niet alleen rechtsgevolgen voor de man, maar ook voor zijn kinderen die eveneens de geslachtsnaam [naam 1] dragen. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 1:5 BW blijkt niet of de wetgever deze situatie heeft voorzien.

De rechtbank overweegt dat naast de problemen die de man zal ervaren met een geslachtsnaamwijziging, het niet in het belang van de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen is dat zij worden geconfronteerd met een geslachtsnaamwijziging.

Het is de rechtbank gebleken dat alle betrokkenen, ook [belanghebbende 1] , akkoord gaan met het behoud van de geslachtsnaam [naam 1] door de man en diens kinderen.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat het rechtsgevolg dat artikel 1:5 BW aan de toewijzing van het verzoek tot ontkenning van het vaderschap verbindt, in dit geval aan die beslissing dient te worden onthouden, zodat de man (alsmede diens kinderen) de geslachtsnaam [naam 1] zal blijven behouden.

Voor zover de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] de geslachtsnaamwijziging inmiddels heeft geëffectueerd zal de rechtbank bepalen dat genoemde ambtenaar deze wijziging ongedaan zal maken dan wel opnieuw zal wijzigen in de geslachtsnaam [naam 1] .

Beslissing

De rechtbank:

bepaalt dat de man, ook na de gegrondverklaring bij beschikking van deze rechtbank d.d. 31 maart 2015, van de ontkenning van het vaderschap van [belanghebbende 1] , de geslachtsnaam [naam 1] behoudt;

bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats], voor het geval toepassing is gegeven aan artikel 1:5 BW, deze wijziging ongedaan maakt dan wel opnieuw wijzigt in de geslachtsnaam [naam 1] ;

gelast de griffier een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] op voet van het bepaalde in artikel 1:20e,

lid 1, BW.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.P. Claus en door deze in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2016 in tegenwoordigheid van H.M. Kamphuis-van der Veer, griffier.

De griffier deelt mede, dat partijen tegen deze beschikking, voor zover hierin een eindbeslissing is opgenomen, in hoger beroep kunnen gaan bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Dit beroep dient door partijen te worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld. Het beroep moet namens een partij worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daarover nader informeren.