Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:5779

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17-12-2015
Datum publicatie
12-01-2016
Zaaknummer
14/4084
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2017:3534, Bekrachtiging/bevestiging
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2018:5297, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kansspelbelasting. Verweerder maakt tegenover het gemotiveerde betoog van eiser niet, dan wel onvoldoende, aannemelijk dat de aanbieder van pokertoernooien niet in Malta is gevestigd. In dat geval zijn partijen het er over eens dat de naheffingsaanslag kansspelbelasting moet worden vernietigd. Het beroep is gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2016/88
V-N 2016/23.2.3
NTFR 2016/544
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 14/4084

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 december 2015 in de zaak tussen

[eiser] , te [woonplaats], eiser

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amsterdam, verweerder

(gemachtigde: [gemachtigde] ).

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Verweerder heeft voor het tijdvak 1 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2013 met dagtekening 20 december 2013 aan eiser een naheffingsaanslag in de kansspelbelasting opgelegd van € 2.466 (hierna: de naheffingsaanslag).

1.2.

Bij uitspraak op bezwaar van 21 mei 2014 heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

1.3.

Eiser heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld.

1.4.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Eiser en verweerder hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 september 2015. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, bijgestaan door mevrouw [naam] en mevrouw [naam] .

1.7.

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat in afschrift aan partijen is gezonden.

2 Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor de Rechtbank komen vast te staan.

2.1.

Eiser is inwoner van Nederland en heeft in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2013 via de website PokerStars.eu deelgenomen aan pokertoernooien, waarbij de pokervariant Texas Hold’em is gespeeld. Eiser heeft hiermee een bedrag van € 8.506 gewonnen.

2.2.

Ter zake van de gewonnen bedragen heeft eiser op 3 november 2013 aangifte kansspelbelasting over prijzen uit buitenlandse kansspelen gedaan naar een te betalen bedrag aan kansspelbelasting van nihil. Eiser heeft het bedrag van nihil berekend door het bedrag van de Nederlandse kansspelbelasting van € 2.466 (€ 8.506 x 29%) te verminderen met een gelijk bedrag aan in het buitenland betaalde belasting die soortgelijk is aan de Nederlandse kansspelbelasting.

2.3.

Verweerder heeft vervolgens de naheffingsaanslag opgelegd, omdat eiser naar zijn oordeel in het buitenland geen belasting heeft betaald die soortgelijk is aan de Nederlandse kansspelbelasting. Na daartegen ingediend bezwaar, heeft verweerder bij uitspraak op bezwaar van 21 mei 2014 het bezwaar ongegrond verklaard.

2.4.

In de betreffende periode is de door eiser behaalde winst van € 8.506 volledig behaald op pokertoernooien (hierna: de pokertoernooien) van Rational Gaming Europe Limited, de aanbieder achter de website PokerStars.eu.

2.5.

Rational Gaming Europe Limited is statutair gevestigd op Malta en staat daar ingeschreven in het bedrijfsregister. De vennootschap heeft een licentie haar bedrijf uit te oefenen op grond van de op Malta vigerende Remote Gaming Regulations (Subsidiary Legislation 438.04). De licentie is verstrekt door de Maltese kansspelautoriteit, Lotteries and Gaming Autority, Malta.

2.6.

Eiser heeft poker gespeeld via een zogenaamde ‘poker-client’ op een server van PokerStars.eu. Dit is slechts mogelijk nadat eerst de ‘end user license agreement’ is ondertekend waarna de poker-client software van Rational Gaming Europe Limited kan worden gedownload. De Europese poker-client van Pokerstars draait op het/de platform/netwerk/servers van Rational Networks Limited. Rational Networks Limited, een dienstverlener van netwerkservices, is statutair gevestigd op Malta en daar ingeschreven in het bedrijfsregister. Op 30 mei 2012 zijn alle spelers die vanuit Nederland via de website van PokerStars.com pokerden van PokerStars.com overgegaan naar PokerStars.eu.

2.7.

De end user license agreement bepaalt dat Maltees recht van toepassing is, de Maltese rechter exclusief bevoegd is en het toezicht van de Maltese kansspelautoriteit van toepassing is. De stortingen van de pokerspelers worden op een aparte rekening gehouden; slapende tegoeden moeten worden teruggestort aan de Maltese kansspelautoriteit. Een kopie van de end user license agreement behoort tot de stukken.

2.8.

Rational Gaming Europe Limited betaalt op Malta Gaming Tax (kansspelbelasting).

2.9.

Rational Gaming Europe Limited biedt ondersteuning aan klanten (customer support).

2.10.

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft op 12 november 2014 met Lotteries and Gaming Autority, Malta een Letter of Intent getekend, inhoudende een intentie tot samenwerking.

3 Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1.

Ter zitting hebben partijen uitdrukkelijk verklaard dat het geschil uitsluitend het antwoord op de volgende vragen betreft:

a. a) Is de aanbieder van de pokertoernooien waaraan eiser heeft deelgenomen, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie?

b) Zo niet, kan de door eiser verschuldigde Nederlandse kansspelbelasting van € 2.466 dan worden verminderd met een gelijk bedrag aan in het buitenland betaalde belasting die soortgelijk is aan de Nederlandse kansspelbelasting?

Eiser is van mening dat deze vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Verweerder is de tegenovergestelde opvatting toegedaan. Ingeval de Rechtbank vraag a bevestigend beantwoordt, zijn partijen van oordeel dat de naheffingsaanslag in verband met het arrest Hoge Raad 27 februari 2015, nr. 14/03069, ECLI:NL:HR:2015:472, moet worden vernietigd.

3.2.

Partijen doen hun standpunten in beroep steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, van al welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt. Voor hetgeen hieraan ter zitting is toegevoegd, wordt verwezen naar het van deze zitting opgemaakte proces-verbaal.

3.3.

Eiser concludeert tot vernietiging van de uitspraak op bezwaar, primair tot vernietiging van de naheffingsaanslag en subsidiair tot vermindering van de naheffingsaanslag tot nihil. Verweerder concludeert tot bevestiging van de uitspraak op bezwaar.

4 Gronden

Ten aanzien van het geschil

4.1.

In verband met de beantwoording van vraag a is in de eerste plaats van belang het antwoord op de vraag wie heeft te gelden als de aanbieder van de pokertoernooien.

4.2.

Eiser verdedigt de stelling dat Rational Gaming Europe Limited de aanbieder is. Eiser stelt dat hij een overeenkomst heeft afgesloten met Rational Gaming Europe Limited en wijst daartoe op de kopie van de end user license agreement. De Rechtbank is van oordeel dat de inhoud van de end user license agreement niet anders kan worden verstaan dan als een overeenkomst gesloten tussen eiser als ‘user’ en Rational Gaming Europe Limited (hierna: de overeenkomst). Het feit dat de overgelegde kopie van de overeenkomst betrekking heeft op het jaar 2014 doet hier niet aan af. De Rechtbank acht aannemelijk dat toegang tot het spelen van poker via PokersStars.eu ook in het jaar 2013 slechts mogelijk was door akkoord te gaan met de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. Dat de ondertekening door middel van het indrukken van een akkoordknop op de computer bij het installeren van de desbetreffende software gebeurt, doet hier evenmin aan af. Tussen partijen is niet in geschil dat de aandelen van Rational Gaming Europe Limited, al dan niet middellijk, worden gehouden door de op het Isle of Man gevestigde moedervennootschap. Dit impliceert evenwel niet, zoals verweerder verdedigt, dat eiser de overeenkomst met deze moedervennootschap heeft gesloten. De Rechtbank concludeert dat Rational Gaming Europe Limited de aanbieder is van de pokertoernooien en derhalve dient te worden aangemerkt als de verlener van de dienst onder de voorwaarden zoals omschreven in de overeenkomst.

4.3.

Vervolgens zal de Rechtbank beoordelen waar de vestigingsplaats van Rational Gaming Europe Limited is gelegen. In dit verband dient overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie te worden getoetst of, zoals eiser stelt en beargumenteert, Rational Gaming Europe Limited daadwerkelijk voor onbepaalde tijd haar economische activiteit op Malta uitoefent door middel van een duurzame vestiging (vgl. HvJ 12 september 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544, punt 54; HvJ 15 september 2011, Dickinger en Ömer, C-347/09, ECLI:EU:C:2011:582, punt 35). Aanknopingspunten daartoe kunnen zijn de verlening van een licentie door de kansspelautoriteit van het land en de vestigingsplaats van de feitelijke leiding (vgl. Hoge Raad 27 februari 2015, nr. 14/03069, ECLI:NL:HR:2015:472). Het ligt op de weg van verweerder aannemelijk te maken dat de plaats van vestiging van Rational Gaming Europe Limited is gelegen buiten de Europese Unie.

4.4.

Verweerder stelt dat de feitelijke leiding van Rational Gaming Europe Limited zich bevindt op Isle of Man, derhalve buiten de Europese Unie. De Rechtbank vermag verweerder daarin niet te volgen. Vaststaat dat Rational Gaming Europe Limited statutair is gevestigd op Malta en, gelet op bijlage 2 en 3 van de van eiser afkomstige nadere stukken, een vergunning heeft van de Maltese kansspelautoriteit om gokdiensten aan te bieden. De Rechtbank acht aannemelijk dat de poker-client van PokerStars.eu draait op het platform en de netwerkservers van Rational Networks Limited, een met Rational Gaming Europe Limited gelieerde vennootschap. Eiser heeft onweersproken gesteld dat Rational Networks Limited is gevestigd op Malta. De Rechtbank acht het aannemelijk dat Rational Gaming Europe Limited haar bedrijf uitoefent op dit platform en deze netwerkservers op Malta. Dat Rational Gaming Europe Limited ook beschikt over een mailserver op Isle of Man maakt dit, zoals eiser terecht stelt, niet anders. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de plaats van vestiging van de moedervennootschap niet van belang bij de vaststelling van de plaats van vestiging van Rational Gaming Europe Limited. Eiser heeft voorts, naar het oordeel van de Rechtbank, aannemelijk gemaakt dat de feitelijke leiding van Rational Gaming Europe Limited zich op Malta bevindt door te wijzen op het LinkedIn-profiel van Michael Holmberg, General Manager van de Rational Group Malta dat de website PokerStars.eu houdt. Rational Gaming Europe Limited maakt deel uit van de Rational Group Malta. Tevens acht de Rechtbank aannemelijk dat de customer support voor de ‘user’ van de overeenkomst daadwerkelijk op Malta opereert gelet op de personeelsadvertentie waarin, onder meer, een Nederlands sprekende medewerker wordt gezocht. Verweerder heeft desgevraagd door de Rechtbank, behoudens een beroep op een interne instructie, niet kunnen motiveren waarom de Nederlandse Kansspelautoriteit niet in staat was dan wel bereid was nader onderzoek te verrichten naar de plaats van vestiging van Rational Gaming Europe Limited door middel van een verzoek om inlichtingen bij de Maltese kansspelautoriteit, of, zo een dergelijk onderzoek zou zijn gedaan, de uitkomsten van een dergelijk onderzoek over te leggen aan de Rechtbank. De Rechtbank concludeert dat verweerder niet dan wel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de vestigingsplaats van Rational Gaming Europe Limited niet is gelegen op Malta.

4.5.

Het gelijk ten aanzien van het antwoord op de eerste in geschil zijnde vraag is aan eiser. Voor dat geval zijn partijen eenparig van oordeel dat de tweede in geschil zijnde vraag geen beantwoording meer behoeft.

Slotsom

4.6.

De slotsom is dat het beroep gegrond is.

Ten aanzien van het griffierecht

4.7.

Gelet op de conclusie in 4.4 en 4.5 is de Rechtbank van oordeel dat redenen aanwezig zijn om te gelasten dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht geheel vergoedt.

Ten aanzien van de proceskosten

4.8.

Nu het beroep gegrond is, acht de Rechtbank termen aanwezig verweerder te veroordelen tot betaling van een tegemoetkoming in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het bezwaar en het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

4.9.

De Rechtbank stelt deze tegemoetkoming, mede gelet op het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht, op 2 (punten) x € 244 (waarde per punt) x 1 (factor gewicht van de zaak) is € 488 voor de bezwaarfase en 2 (punten) x € 490 (waarde per punt) x 1 (factor gewicht van de zaak) is € 980 voor de beroepsfase.

4.10.

Gesteld noch gebleken is dat belanghebbende overige voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht heeft gemaakt.

5 Beslissing

De Rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de naheffingsaanslag;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45 aan eiser te vergoeden;

veroordeelt verweerder in de kosten van de behandeling van het bezwaar tot een bedrag van € 488, en

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 980.

Deze uitspraak is gedaan door mr. P.A.G.M. Cools, voorzitter, en mr. drs. P.C. van der Vegt en mr. drs. T.A. Gladpootjes, leden, in aanwezigheid van mr. M.M. Dondorp-Loopstra, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 17 december 2015.

w.g griffier

w.g. voorzitter

6 Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.