Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:5097

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
06-11-2015
Zaaknummer
4435979 AR VERZ 15-20
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

ontbinding wegen ernstig verwijtbaar handelen werknemer (e-grond) art. 7:671b jo 7:699e BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2131
Prg. 2015/316
AR-Updates.nl 2015-1089
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 4435979 AR VERZ 15-20

Beschikking van de kantonrechter ex artikel 7:671b lid 1 BW d.d. 29 oktober 2015 inzake

de naamloze vennootschap Groningen Airport Eelde N.V.,

statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Eelde aan de Machlaan 10a,

verzoekster, hierna te noemen Groningen Airport Eelde,

gemachtigde mr. E.A.C. van der Wiel, advocaat te Groningen,

tegen

[A],

wonende te [woonplaats] aan de [adres],

verweerder, hierna te noemen [A],

gemachtigde mr. L.S. Slinkman, advocaat te Hoogezand.

PROCESGANG

Groningen Airport Eelde heeft bij verzoekschrift met bijlagen, ter griffie binnengekomen op 10 september 2015, verzocht de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De mondelinge behandeling heeft in aanwezigheid van partijen (Groningen Airport Eelde deugdelijk vertegenwoordigd) en hun gemachtigden plaatsgevonden op 1 oktober 2015. Partijen hebben hun wederzijdse standpunten op de zitting nader toegelicht, Groningen Airport Eelde mede aan de hand van pleitaantekeningen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat door partijen op de zitting is aangevoerd.

Uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

De feiten

1. Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.1.

[A], geboren op [geboortedatum], is sinds 14 juli 1997 in dienst van Groningen Airport Eelde. [A] is laatstelijk werkzaam in de functie van medewerker in algemene dienst, afdeling brandweer, tegen een salaris van € 2.718,00 bruto exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindjaarsuitkering.

1.2.

De functie waarin [A] werkzaam is, is een zogenaamde vertrouwensfunctie als bedoeld in artikel 11a lid 2 van het Besluit Beveiliging Burgerluchtvaart juncto de Wet Veiligheidsonderzoeken waarvoor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een verklaring van geen bezwaar moet afgeven. Voor [A] is (in het verleden) een dergelijke verklaring afgegeven.

1.3.

In de loop der jaren is [A] door zijn werkgever een aantal keren aangesproken op de - in de ogen van Groningen Airport Eelde onjuiste - wijze waarop hij invulling gaf aan zijn functie. In september 2011 en maart 2012 is [A] disciplinair gestraft voor het feit dat hij noodzakelijke controles niet dan wel onzorgvuldig had uitgevoerd. In september 2014 is aan [A] wederom een disciplinaire sanctie opgelegd, nu voor de omstandigheid dat hij niet was komen opdagen voor een geplande charterdienst.

1.4.

Op 16 december 2014 is [A] door de marechaussee op de luchthaven van Groningen Airport Eelde staande gehouden en voor verhoor meegenomen. Hij werd ervan verdacht dat hij als lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer op kosten van die gemeente voor een bedrag van tussen de € 7.500,00 en € 10.000,00 voor privédoeleinden had getankt.

1.5.

Groningen Airport Eelde heeft [A] in verband hiermee met onmiddellijke ingang geschorst. Partijen hebben een aantal keren over genoemd voorval gesproken. Aanvankelijk ontkende [A] de hem verweten gedraging, maar later heeft hij dit toegegeven. In het gesprek van 7 januari 2015 heeft Groningen Airport Eelde [A] erop gewezen dat hij al geen onberispelijk dienstverband had maar dat het voorval op dat moment geen aanleiding was voor beëindiging van het dienstverband. In de brief van 7 januari 2015, die door [A] voor akkoord is ondertekend, staat hierover onder meer het volgende:

Omdat de huidige verdenking van het plegen van een misdrijf geen betrekking heeft op de luchthaven, zien wij op dit moment geen aanleiding tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wij hebben daarom met u afgesproken dat, in afwachting van het juridische proces, met ingang van 12 januari 2015 uw schorsing eindigt en u uw werkzaamheden op Groningen Airport Eelde hervat. Indien uw luchthavenpas moet worden ingetrokken tengevolge van een negatief (afgifte) advies van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zullen wij alsnog overgaan tot ontslag wegens dringende reden.

1.6.

[A] is voor genoemd vergrijp inmiddels strafrechtelijk vervolgd, wat op 20 maart 2015 heeft geleid tot een veroordeling (een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf).

1.7.

Op 5 augustus 2015 ontving Groningen Airport Eelde van het Hoofd Veiligheidsonderzoeken van de AIVD een brief waarin, zakelijk weergegeven, staat vermeld dat de verklaring van geen bezwaar wordt ingetrokken en dat [A] binnen acht weken uit zijn vertrouwensfunctie dient te worden ontheven.

1.8.

Bij brief van 10 augustus 2015 heeft Groningen Airport Eelde onder meer aan [A] meegedeeld dat hem op grond van de intrekking van de verklaring van geen bezwaar zijn toegangspas wordt ontnomen, dat hij op non-actief wordt gesteld en dat de beëindiging van het dienst verband wordt nagestreefd.

1.9.

Op diezelfde dag heeft [A] zich ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft op 29 augustus 2015 geoordeeld dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Het verzoek

2. Groningen Airport Eelde verzoekt de arbeidsovereenkomst met [A] te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW), in verbinding met primair artikel 7:669 lid 3 sub e BW ((ernstig) verwijtbaar handelen en nalaten), subsidiair artikel 7:669 lid sub d BW (ongeschiktheid voor de bedongen arbeid) en meer subsidiair artikel 7:669 lid 3 sub h BW (vertrouwensbreuk).

3. Aan dit verzoek legt Groningen Airport Eelde - kort gezegd – het volgende ten grondslag. Anders dan [A] meent, is er wel degelijk sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. [A] heeft zich jegens haar ernstig verwijtbaar gedragen (de primaire grondslag) door de brandweer van Hoogezand-Sappemeer op te lichten met als gevolg dat de AIVD zich genoodzaakt zag om de verklaring van geen bezwaar in te trekken. Voor het geval de kantonrechter haar daarin niet mocht volgen, is er naar de mening van Groningen Airport Eelde in ieder geval reden om het dienstverband te beëindigen op grond van ongeschiktheid voor de functie doordat [A] door de intrekking van de verklaring van bezwaar feitelijk niet meer bij haar aan het werk kan (de subsidiaire grondslag). Meer subsidiair stelt Groningen Airport Eelde dat er door toedoen van [A] een vertrouwensbreuk is ontstaan. Het is niet mogelijk om [A] andere werkzaamheden aan te bieden. Los van de omstandigheid dat er geen vacatures zijn, is er bij Groningen Airport Eelde simpelweg geen werk voor mensen zonder geldige pas. Alle bij haar in dienst zijnde medewerkers moeten namelijk over zo’n pas beschikken omdat iedereen (ook) werkzaamheden verricht binnen het beveiligde gebied.

Het verweer

4. [A] verweert zich tegen het verzoek en stelt dat de verzochte ontbinding moet worden afgewezen. Hij voert daartoe – samengevat – het volgende aan. Allereerst is hij van mening dat de kantonrechter niet bevoegd is, omdat uit de door Groningen Airport Eelde in het geding gebrachte stukken volgt dat hij geen werknemer is in de zin van het Burgerlijk Wetboek maar ambtenaar. Het is juist dat hij - door financiële problemen - bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer een scheve schaats heeft gereden, maar Groningen Airport Eelde heeft hem naar aanleiding daarvan gezegd dat hij bij haar mag blijven werken. Dat de verklaring omtrent geen bezwaar daarna is ingetrokken, kan geen reden voor beëindiging van het dienstverband zijn. Groningen Airport Eelde beroept zich daarom ten onrechte op de door haar genoemde gronden. Ten aanzien van de door Groningen Airport Eelde genoemde subsidiaire en meer subsidiaire grond is [A] voorts van mening dat uit niets blijkt dat Groningen Airport Eelde heeft gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden.

De beoordeling

5. Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden. De kantonrechter overweegt daarover als volgt.

6. Volgens Groningen Airport Eelde geldt tussen partijen een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. [A] stelt zich op het standpunt dat uit de door Groningen Airport Eelde overgelegde stukken (productie 1) volgt dat hij de status van ambtenaar heeft. De kantonrechter volgt hem daarin om de volgende redenen niet.

7. In de eerste - tijdelijke - aanstelling staat weliswaar dat het een benoemingsbesluit betreft maar daarna zijn partijen een overeenkomst aangegaan waarin expliciet is vermeld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt Groningen Airport Eelde N.V. (verzoekster) als werkgever aangeduid. Omdat een naamloze vennootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon is, geldt als uitgangspunt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. In het licht daarvan kan uit het feit dat in de overeenkomsten wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Groningen niet zondermeer de conclusie worden getrokken dat [A] de status van ambtenaar heeft. Nu [A] geen andere (aanvullende) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd ter onderbouwing van de door hem gestelde status van ambtenaar, moet er - gelet op de gemotiveerde betwisting door Groningen Airport Eelde - naar het oordeel van de kantonrechter in rechte van worden uitgegaan dat hier sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Groningen Airport Eelde kan dan ook in haar verzoek worden ontvangen.

8. Nu niet anders is gesteld of gebleken, moet ervan worden uitgegaan dat er geen sprake is van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 BW of een naar aard en strekking daarmee vergelijkbaar opzegverbod in een ander wettelijk voorschrift. Weliswaar heeft [A] zich op 10 augustus 2015 ziek gemeld, maar omdat de bedrijfsarts op 29 augustus 2015 heeft geoordeeld dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid en [A] geen stuk (second opinion) heeft ingediend waaruit blijkt dat het oordeel van de bedrijfsarts niet juist is, moet ervan worden uitgegaan dat [A] niet arbeidsongeschikt is. Overigens heeft [A] ook niet aangevoerd dat dit wel het geval zou zijn.

9. Primair stelt Groningen Airport Eelde zich op het standpunt dat [A] (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld door de brandweer van Hoogezand-Sappemeer op te lichten met als gevolg dat de AIVD zich genoodzaakt zag om de verklaring van geen bezwaar in te trekken. De kantonrechter deelt dit standpunt. Weliswaar heeft de gedraging niet bij Groningen Airport Eelde maar bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer plaatsgevonden, maar doordat deze gedraging heeft geleid tot het intrekken van de voor het werk bij Groningen Airport Eelde benodigde verklaring van geen bezwaar, heeft de gedraging van [A] ook feitelijk een grote (negatieve) invloed op de arbeidsovereenkomst tussen partijen in die zin dat [A] zonder een dergelijke verklaring - krachtens wet en de toepasselijke cao - zijn werkzaamheden niet meer kan uitoefenen. Ook jegens Groningen Airport Eelde kan [A] daarom een ernstig verwijt worden gemaakt van zijn strafbaar (en inmiddels strafrechtelijke bestraft) handelen als brandweerman bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

10. De stelling van [A] dat Groningen Airport Eelde hem begin januari 2015 te kennen heeft gegeven dat hij bij Groningen Airport Eelde kan blijven werken en dat de omstandigheid dat de verklaring omtrent geen bezwaar daarna is ingetrokken geen reden kan zijn voor beëindiging van het dienstverband, snijdt naar het oordeel van de kantonrechter geen hout. In de brief van 7 januari 2015, die [A] voor akkoord heeft ondertekend, staat namelijk klip en klaar dat als de luchthavenpas van [A] moet worden ingetrokken als gevolg van een negatief (afgifte) advies van de AIVD, Groningen Airport Eelde alsnog zal overgaan tot ontslag wegens dringende reden. Nu de verklaring omtrent geen bezwaar en de luchthavenpas inmiddels zijn ingetrokken, is de situatie die op 7 januari 2015 klaarblijkelijk al werd voorzien bewaarheid geworden en kan Groningen Airport Eelde het verwijt aan het adres van [A] (alsnog) aan het verzoek ten grondslag leggen.

11. De conclusie van het voorgaande is dat de kantonrechter het verzoek van Groningen Airport Eelde op de primaire grondslag zal toewijzen. Met toepassing van artikel 7:671b lid 8, onderdeel b, BW zal de ontbindingsdatum worden bepaald op 1 november 2015.

12. Nu aan de ontbinding geen vergoeding wordt verbonden, hoeft Groningen Airport Eelde geen gelegenheid te krijgen het verzoek in te trekken.

13. [A] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

  1. ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 november 2015;

  2. veroordeelt [A] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Groningen Airport Eelde vastgesteld op € 116,00 aan griffierecht en € 500,00 voor salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J. Oostdijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

MH