Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:3860

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
15-07-2015
Datum publicatie
27-10-2015
Zaaknummer
C-18-156497 - JE RK 15-299
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek machtiging gesloten jeugdhulp met en uitvoerlegging in een instelling niet zijnde een accommodatie voor gesloten jeugdhulp.

Artikel 23 IVRK en artikel 6.2.2 Jeugdwet

Instemming door minderjarige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaakgegevens : C/18/156497 / JE RK 15-299

datum uitspraak: 15 juli 2015

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de Stichting Nidos, regio Assen hierna te noemen de GI,

gevestigd te Assen.

betreffende

[naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Angola), hierna te noemen [de minderjarige] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter d.d. 3 juni 2015;

- nadere stukken (bestaande uit 10 producties) van de raadsman van de minderjarige.

Op 8 juli 2015 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn: de minderjarige [naam] , door middel van een tolk gebarentaal mevrouw

F.E. Workum (tolkennummer 5410) en bijgestaan door mr. K.B. Spoelstra en mevrouw [naam] en de heer [naam] als vertegenwoordigers namens de GI.

De feiten

De minderjarige [naam] is onder voogdij gesteld van Stichting NIDOS.

Bij beschikking van 3 juni 2015 is de machtiging gesloten jeugdhulp ten behoeve van [de minderjarige] verlengd van 16 juni 2015 tot 16 juli 2015. De beslissing op het resterende deel van het verzoek is aangehouden met het verzoek tot aanvullende rapportage aan het Nidos.

Het verzoek

De gecertificeerde instelling heeft een machtiging verzocht om [de minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven tot aan haar meederjarigheid.

Het standpunt van verzoeker

De afgelopen weken is er contact geweest tussen de gemeente Groningen en Trajectum/Hoeve Boschoord. Op 7 juli 2015 is er een bevestiging gekomen dat Trajectum/Hoeve Boschoord akkoord gaat met een plaatsing van [de minderjarige] onder de voorwaarde dat de gemeente middels een contract garant staat voor de financiering. [de minderjarige] kan uiterlijk 4 augustus 2015 geplaatst worden. Aan [de minderjarige] zal een klinische behandeling geboden worden. Zij zal vooralsnog starten binnen de gesloten setting.

Het standpunt van belanghebbende

Standpunt minderjarige

Namens de minderjarige is aangevoerd dat, na de nodige interventies zijdens de advocaat, er uiteindelijk een akkoord is bereikt tussen Trajectum/Hoeve Boschoord en de gemeente Groningen. Dit heeft alles te maken gehad met de financiering van de behandelplek voor [de minderjarige] . Er is thans een tarief afgesproken in een conceptovereenkomst en daarover bestaat wilsovereensteming tussen de gemeente en Trajectum/Hoeve Boschoord.

Ten aanzien van de nadere invulling van het cirterium voor de gesloten plaatsing refereert de raadsman zich aan het oordeel van de kinderrechter. Op dit moment is het belangrijkste dat de juiste behandelplek eindelijk voor [de minderjarige] is gerealiseerd. Het verzoek kan derhalve worden toegewezen.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen, en wel tot aan de meerderjarigheid van [de minderjarige] .

De kinderrechter overweegt als volgt.

In de afgelopen periode en uit de voorgaande behandelingen ter zitting is naar voren gekomen dat Hoeve Boschoord de enige instelling is die aan [de minderjarige] de juiste zorg en behandeling kan bieden gelet op haar auditieve beperking in combinatie met haar persoonlijke problematiek. Vanwege problemen rondom de financiering van deze behandelplek en de plaatsing in deze specifieke instelling, die uitzonderlijk is te noemen binnen het kader van de gesloten jeugdzorg, heeft het [de minderjarige] nu al geruime tijd ontbroken aan de nodige zorg en behandeling.

Ten aanzien van de plaatsing van [de minderjarige] bij Hoeve Boschoord overweegt de kinderrechter het navolgende.

Een accommodatie voor gesloten jeugdhulp is een bouwkundige voorziening waar namens een jeugdhulpaanbieder hulp en zorg wordt verleend aan minderjarigen bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of verstandelijke beperking en opvoedproblemen van ouders. Bij een verblijf binnen een dergelijke geregistreerde accommodatie komen aan de minderjarige ook specifieke dwangmiddelen en rechten (jeugdwetbepalingen) toe. Hoeve Boschoord voldoet niet aan deze registratie als jeugdhulpaanbieder in het kader van de gesloten jeugdhulp. Hoeve Boschoord biedt extramurale en intramurale zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag, al dan niet binnen een forensische setting. Daarnaast verleent Trajectum specifieke zorg voor mensen met een auditieve beperking.

De kinderrechter ziet op basis van artikel 6.2.2 lid 2 Jeugdwet (waarin een plaatsing op grond van de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichting mogelijk wordt gemaakt) ruimte om in deze uitzonderlijke situatie, waar sprake is van een bijzondere samenloop van problemen die zeer specifieke zorg behoeven, toch over te kunnen gaan tot het verlenen van een machtiging tot gesloten jeugdhulp in een andersoortige niet geregistreerde gesloten jeugdhulp accommodatie. Naar het oordeel van de kinderrechter wordt op grond van artikel 23 (betreffende het verzekeren van de waardigheid van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind en recht op bijzondere zorg) van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) met de plaatsing van [de minderjarige] bij Hoeve Boschoord recht gedaan aan het streven naar een behoorlijk en volwaardig leven die de zelfstandigheid van [de minderjarige] bevordert en haar actieve deelname aan het gemeenschapsleven (voor de toekomst) vergemakkelijkt. Het bieden van deze bijzondere zorg vloeit voort uit de erkenning van het recht van [de minderjarige] op bijzondere zorg door de Nederlandse overheid, waarbij de Staat de ontwikkeling van een minderjarige stimuleert en waarborgt die passend is voor haar specifieke gesteldheid. Nu er sprake is van een zodanig uitzondelijke situatie dat alleen een instelling als Hoeve Boschoord voldoende is uitgerust om [de minderjarige] die zorg en behandeling te bieden die zij nodig heeft, is het gevolg dat [de minderjarige] daarmee onder een ander (behandel)regime komt te vallen dat strikt genomen niet voldoet aan de criteria voor een gesloten jeugdzorg van ondergeschikt belang nu haar persoonlijke belang op een goede behandeling, met inachtneming van de strekking van artikel 23 IVRK en de ruimte die artikel 6.2.2. Jeugdwet daarvoor geeft, dient te prevaleren. De kinderrechter overweegt dat alle belanghebbenden, en specifiek ook de minderjarige, instemmen met het verzoek.

Nu ook tussen de gemeente Groningen en Trajectum/Hoeve Boschoord over de finciering van deze behandelplek een overeenkomst is gesloten, dient naar het oordeel van de kinderrechter het verzoek tot gesloten jeugdhulp tot aan de meerderjarigheid van [de minderjarige] te worden toegewezen, waarbij in dit bijzondere geval een specifieke plaatsing wordt verleend in Trajectum/Hoeve Boschoord.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp met plaatsing in Trajectum/Hoeve Boschoord met ingang van 16 juli 2015 tot aan de meederjarigheid van [de minderjarige] , derhalve tot 31 oktober 2015.

Deze beschikking is gegeven door mr. K.R. Bosker, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

mr. M.J. Mulder als griffier en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2015.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden