Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:3608

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
22-07-2015
Datum publicatie
27-07-2015
Zaaknummer
C-17-136355 - HA ZA 14-331
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

IE-zaak buitenhaard Outdooroven vs Kaggels. Onrechtmatige mededinging/ slaafse nabootsing? Inbreuk auteursrecht?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/136355 / HA ZA 14-331

Vonnis van 22 juli 2015

in de zaak van

1 [A],

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WELTEVREE EXPERIENCE B.V.,

gevestigd te Arnhem,

eisers in conventie,

verweerders in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen [A] respectievelijk Weltevree en tezamen te noemen [A] c.s.,

procesadvocaat mr. N.B. Hillebrand, kantoorhoudende te Rotterdam,

behandelend advocaat mr. J.V. van Balen, kantoorhoudende te Amersfoort,

tegen

1 [B] handelend onder de naam

MZ METAALPRODUKTIES en/of KAGGELS,

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IN AND OUTDOOR & LIFESTYLE B.V.,

gevestigd te Wolvega,

gedaagden in conventie in conventie,

eisers in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen [B] respectievelijk In and Outdoor & Lifestyle en tezamen te noemen [B] c.s.,

advocaat mr. M.J. Oudman, kantoorhoudende te Joure.

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1.

De rechtbank heeft opnieuw kennisgenomen van de processtukken waaronder ook het tussenvonnis van 19 november 2014, waarbij comparitie is bepaald. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het faxbericht met producties 14 en 24 van de zijde van [A] c.s.;

- het faxbericht met aanvullende productie 26 van de zijde van [A] c.s.;

- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie;

  • -

    het proces-verbaal van de comparitie, gehouden op 13 februari 2015;

  • -

    de akte na comparitie, tevens akte wijziging/vermeerdering van eis in voorwaardelijke reconventie van de zijde van [B] c.s.;

  • -

    de akte houdende bezwaar/uitlaten wijziging/vermeerdering van eis in voorwaardelijke reconventie tevens akte uitlaten productie van de zijde van [A] c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[A] is een productontwerper, die onder meer de hieronder afgebeelde buitenhaard annex (pizza)oven annex barbecue gemaakt van Corten staal heeft ontworpen, genaamd de "Outdooroven".

Vooraanzicht Outdooroven Zijaanzicht Outdooroven

2.2.

De Outdooroven en bijbehorende accessoires, te weten een pizzaschep, een thermometer, een buisverlenging, een regenkapje, een ovendeur/anti-spatscherm en een kookboek, worden exclusief aangeboden via het mede door [A] opgerichte productlabel "Weltevree" van Weltevree en de resellers van Weltevree.

2.3.

[B] drijft sinds 2013 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak onder de handelsnamen MZ Metaalprodukties en Kaggels. Deze onderneming houdt zich onder meer bezig met de productie en verkoop van buitenartikelen. Tot het assortiment van deze onderneming behoorde onder meer een productlijn bestaande uit een buitenhaard annex (pizza)oven annex barbecue van Corten staal, genaamd "Kaggels type 1", een houtopslag annex barbecue van Corten staal genaamd "Kaggels type 2", een buitenhaard annex barbecue van Corten staal genaamd "Kaggels type 3", een houtopslag van Corten staal genaamd "houtopslag type 1" en een houtopslag van Corten staal genaamd "houtopslag type 2", welke producten hierna staan afgebeeld.

Kaggels type 1 Kaggels type 2

Voorts werd door deze onderneming van [B] een bijbehorende pizzaschep aangeboden, alsmede een thermometer, een buisverlenging, een regenkapje, een anti-spatscherm en een kookboek. De producten werden aangeboden via de website www.kaggels.nl, via de Facebookpagina "Kaggels" alsmede in winkels.

2.4.

Op 14 januari 2014 heeft [B] In and Outdoor & Lifestyle opgericht. Hij is directeur/enig aandeelhouder van deze besloten vennootschap. Deze vennootschap houdt zich bezig met de groot- en detailhandel in indoor- en outdoor-lifestyleproducten.

2.5.

Bij vonnis in kort geding van 29 januari 2014 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank en deze locatie op vordering van [A] c.s. [B] - kort gezegd en voor zover van belang - veroordeeld om de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1 te staken en gestaakt te houden, opgave te doen aan [A] c.s. van de met de verkoop van Kaggels type 1 behaalde omzet en een brief te verzenden aan alle wederverkopers, afnemers en afnemers van wederverkopers van Kaggels type 1 waarin wordt verzocht de inbreukmakende Kaggels aan [B] te retourneren, alles op straffe van een dwangsom.

2.6.

[B] noch [A] c.s. heeft hoger beroep ingesteld van dit kort gedingvonnis.

2.7.

In of na januari 2014 is een buitenhaard annex (pizza)oven annex barbecue annex houtopslag van Corten staal, genaamd "Kaggels type 4" aan voormelde productlijn van [B] toegevoegd, welke hieronder als tekening en foto is afgebeeld.

Kaggels type 4

2.8.

In juli 2014 heeft In and Outdoor & Lifestyle een productlijn op de markt gebracht, bestaande uit een buitenhaard annex (pizza)oven annex barbecue van Corten staal, genaamd "Kaggels type Justin", een buitenhaard annex barbecue annex houtopslag van Corten staal genaamd "Kaggels type Magnus" en een buitenhaard annex (pizza)oven annex barbecue annex houtopslag van Corten staal, genaamd "Kaggels type Troy", welke producten hieronder staan afgebeeld. Nijhof Bouw en Woonwaren te Baarn (hierna: Nijhof) is één van de winkels waar deze productlijn wordt verkocht. Ook werd de Kaggels type 4 in 2014 bij Nijhof aangeboden.

Kaggels type Justin Kaggels type Troy Kaggels type Magnus

2.9.

In juli 2014 heeft [A] c.s. voormeld kort gedingvonnis aan [B] betekend. [B] is daarop een executie kort geding tegen [A] c.s. gestart bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Bij vonnis van 5 augustus 2014 heeft de voorzieningenrechter van die rechtbank de vordering van [B] afgewezen en hem veroordeeld in de proceskosten van [A] c.s.

3 Het geschil in conventie

3.1.

[A] c.s. vordert dat de voorzieningenrechter (bedoeld zal zijn: de rechtbank) bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [B] dan wel In and Outdoor & Lifestyle, ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk dan wel hoofdelijk zal veroordelen om:

1. met onmiddellijke ingang de oneerlijke mededinging jegens [A] en/of Weltevree te staken en gestaakt te houden die is gelegen in:

( i) het kopiëren van het concept van Weltevree en/of [A] met als spil de Outdooroven van [A], door in het bijzonder de productie, promotie en verkoop te staken en gestaakt te houden van met de Outdooroven van [A] overeenstemmende types “Kaggels” en types “houtopslag”, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot Kaggels type 1 ook genaamd Justin, Kaggels type 2 ook genaamd Magnus, Kaggels type 4 ook genaamd Troy, Houtopslag type 1, dan wel andere op de Outdooroven gelijkende ontwerpen (hierna te noemen “Types Kaggels”);

(ii) de promotie en verkoop van Types Kaggels via wederverkopers te staken en gestaakt te houden;

(iii) de promotie en verkoop van Types Kaggels via (tuin)beurzen te staken en gestaakt te houden;

(iv) de promotie en verkoop via internet of social media te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Types Kaggels, van die websites en social media pagina’s te staken en gestaakt te houden, althans;

2. met onmiddellijke ingang de inbreuk op het auteursrecht van [A] te staken en gestaakt te houden, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet beperkt tot

( i) de productie, promotie en verkoop van de Types Kaggels;

(ii) de promotie en verkoop via wederverkopers van de Types Kaggels;

(iii) de promotie en verkoop via (tuin)beurzen van de Types Kaggels;

(iv) de promotie en verkoop via internet of social media van de Types Kaggels, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Types Kaggels, van die websites en social media pagina’s te verwijderen en verwijderd te houden;

3. iedere verdere, directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten van [A] op de Outdooroven te staken en gestaakt te houden (totaal verbod);

4. binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis aan alle afnemers (consumenten en afnemers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), van [B] en/of In and Outdoor & Lifestyle een brief te zenden waarin wordt verzocht de inbreukmakende Kaggels aan [B] c.s. te retourneren onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan [A] c.s.;

5. binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis op voorraad zijnde inbreukmakende types Kaggels te vernietigen en binnen vijf dagen na ontvangst van geretourneerde Kaggels deze te vernietigen en [A] c.s. schriftelijk bewijs van die vernietiging te doen toekomen;

6. één en ander (vordering 1 tot en met 5) op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 (vijfduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (duizend euro) per dag dat die overtreding voortduurt, althans en dwangsom per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt op een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, een en ander onverminderd het recht van [A] c.s. op volledige schadevergoeding;

7. aan [A] de met de verkoop van de types Kaggels gemaakte winst af te dragen alsmede een vergoeding voor geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat;

8. aan [A] c.s. de geleden schade te vergoeden wegens oneerlijke mededinging, nader op te maken bij staat, en;

9. met veroordeling van [B] c.s. in de volledige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijk door [A] c.s. gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en de procureur in dit geding met betrekking tot bescherming van auteursrechten als ook de volledige door [A] c.s. gemaakte kosten in het kort geding dat op 10 januari 2014 bij de voorzieningenrechter in de rechtbank Leeuwarden heeft gediend (zaaknummer C/17/131074, rolnummer KG ZA 13-352), minus het bedrag ad € 8.025.82 aan reeds betaalde proceskosten.

3.2.

[B] c.s. voert verweer met conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring van [A] c.s. in zijn vorderingen dan wel afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [A] c.s. bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis aan [B] c.s. te betalen de kosten van de procedure in conventie, op de voet van artikel 1019h Rv.

3.3.

Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1.

[B] c.s. vordert in voorwaardelijke reconventie - na vermeerdering van eis - dat de rechtbank

1. voor recht zal verklaren

a. dat [B] met de door hem in het handelsverkeer gebrachte Kaggels types 1, 2, 3 en 4 en types Houtopslag geen inbreuk heeft gemaakt op een auteursrecht van [A] c.s. en niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A] c.s. en dat [B] niet gehouden kan blijven aan het kortgedingvonnis d.d. 29 januari 2014;

b. dat In and Outdoor & Lifestyle met de door haar in het handelsverkeer gebrachte Kaggels types Justin, Magnus, Troy en Nero en de types Houtopslag geen inbreuk maakt op een auteursrecht van [A] c.s. en niet onrechtmatig handelt jegens [A] c.s.;

2. [A] c.s. bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen tot betaling aan [B] c.s. van een bedrag groot € 40.416,49, te vermeerderen met de wettelijke vertragingsinteressen vanaf de dag van het nemen van de conclusie van voorwaardelijke eis in reconventie tot aan die van algehele voldoening;

3. [A] c.s. zal veroordelen om binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis aan [B] c.s. te betalen de kosten van het geding in conventie (de rechtbank begrijpt dat in plaats van "conventie" bedoeld is "reconventie" en zal de vordering ook zo lezen), op de voet van artikel 1019h Rv.

4.2.

[A] c.s. voert verweer met conclusie tot afwijzing van de vorderingen van [B] c.s. althans tot matiging van deze vorderingen, voor zover deze voor toewijzing in aanmerking zouden komen, met veroordeling van [B] c.s. in de kosten van het geding.

4.3.

Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling

in conventie

5.1.

Ter zitting heeft [A] c.s. desgevraagd aangegeven dat vordering 2 een subsidiaire vordering betreft ten opzichte van vordering 1. Nu vordering 3 t/m 5 en 7 voortborduren op vordering 2 gaat de rechtbank ervan uit dat ook deze vorderingen subsidiaire vorderingen betreffen.

5.2.

Ter onderbouwing van vordering 1 heeft [A] c.s. - zakelijk weergegeven - het volgende gesteld. Weltevree heeft een concept tot het beleven van een buitenervaring ontwikkeld. Dit concept houdt in dat een buitenervaring wordt gecreëerd rondom de Outdooroven door het aanbieden van aanvullende accessoires, zoals een pizzaschep, een thermometer, een buisverlenging, een regenkapje, een ovendeur/anti-spatscherm en een kookboek en door de foto's op de website van Weltevree waarmee de buitenervaring van het buiten koken met de Outdooroven wordt gepromoot. Als gevolg van de sterke overeenstemming tussen de verschillende Kaggels en de Outdooroven, het nagenoeg volledig overeenstemmen van het totaalconcept van de Kaggels en de Outdooroven en de overeenstemmende wijzen van adverteren ontstaat er een dusdanige overeenstemming dat een weinig oplettend kopend dan wel op internet surfend publiek, dat de producten doorgaans niet naast elkaar ziet, en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, het verschil tussen de Kaggels en de Outdooroven niet ziet. Dit maakt dat sprake is van oneerlijke mededinging. Dat beeld van onrechtmatig handelen wordt nog versterkt door het feit dat de voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat [B] met de Kaggels type 1 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven en het feit dat [A] c.s. uit een anonieme bron heeft vernomen dat [B] heeft gewerkt bij Suplacon B.V., waar de Outdooroven wordt vervaardigd, en dat [B] de Outdooroven heeft nagemaakt aan de hand van foto's van de Outdooroven op de website van Weltevree. De oneerlijke mededinging bestaat voorts uit de prijsstelling van de Kaggels. Nu de prijzen van de Kaggels beduidend lager liggen dan de prijs van de Outdooroven worden onoplettende consumenten, die het verschil tussen de Kaggels en de Outdooroven nauwelijks of niet opmerken, verleid om een Kaggels te kopen in plaats van een originele Outdooroven.

5.3.

De rechtbank begrijpt dit standpunt aldus dat [A] c.s. stelt dat er sprake is van oneerlijke mededinging door [B] c.s. die er onder meer in bestaat dat [B] c.s. de Outdooroven slaafs heeft nagebootst en de nabootsingen voor een veel lagere prijs op de markt brengt dan de Outdooroven en op vrijwel identieke wijze.

5.4.

Als uitgangspunt bij de beoordeling van een vordering op grond van slaafse nabootsing geldt dat, aangezien het in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan. De bescherming tegen slaafse nabootsing bestaat uit een verbod verwarring te stichten door een product, dat onderscheidend vermogen heeft en een eigen plaats in de Nederlandse markt inneemt, na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. Bij de beoordeling is derhalve van belang of sprake is van het nodeloos veroorzaken van verwarringsgevaar. De stelplicht en de bewijslast omtrent de mogelijkheid tot het inslaan van een andere weg berust bij degene die bescherming inroept.

5.5.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Outdooroven qua vormgeving en uiterlijk een zodanig onderscheidend vermogen dat hij een eigen plaats op de Nederlandse markt inneemt en ook reeds innam ten tijde van de marktintroductie door [B] c.s. van de verschillende types Kaggels. Een vergelijking van de Outdooroven met de door [B] c.s. als productie 10 overgelegde foto's van andere buitenkachels met oven laat zien dat de combinatie van de volgende elementen:

1. de naam Weltevree geperforeerd in het staal van de Outdooroven tussen de twee

compartimenten,

2. de rechthoekige perforatiegaten aan de zijkant van de oven,

3. de vorm van de pootjes,

4. de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeurtje, welke elementen onderscheidend zijn in het uiterlijk van de Outdooroven en dus de totaalindruk van de Outdooroven bepalen, niet terug te vinden zijn in de buitenkachels met oven van de andere aanbieders. Hierdoor heeft de Outdooroven qua uiterlijke verschijningsvorm een zodanig andere totaalindruk dan de andere buitenkachels met oven op de markt, dat hij een eigen plaats op de markt inneemt en innam.

5.6.

De volgende vraag die voorligt, is of [B] c.s. de Outdooroven in die mate heeft nagebootst dat er nodeloos verwarring wordt veroorzaakt. Ten aanzien van de Kaggels type 1 heeft [B] in dit verband gewezen op de volgende verschillen:

- de afmetingen en het gewicht;

- de hoogte van de poten;

- de vorm van de scharnieren en de sluiting van het ovenscherm;

- de afmetingen van de perforatiegaten en het aantal perforatiegaten aan de zijkant van de kachels;

- de naam die in de kachel is geperforeerd (Kaggels in plaats van Weltevree);

- de hoogte van de opstaande bovenrand van de kachels;

- de productiewijze (de Kaggels type 1 is anders in elkaar gelast dan Outdooroven, wat onder meer tot gevolg heeft dat de Outdooroven laspunten aan de zijkant heeft en de Kaggels type 1 niet);

- het feit dat de Kaggels type 1 ook aan de achterzijde een opstaande bovenrand (met twee openingen erin) heeft en de Outdooroven niet;

- het feit dat in de opstaande bovenrand aan de voorkant van de Kaggels type 1 gaten zitten en bij de Outdooroven niet;

- het feit dat de Outdooroven licht gekanteld is en de Kaggels type 1 niet;

- het feit dat de hoeken van de Outdooroven en de hoeken van het schermdeurtje van de Outdooroven meer afgerond zijn dan die van de Kaggels type 1.

5.7.

Deze verschillen doen naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende af aan de sterke gelijkenis tussen de Kaggels type 1 en de Outdooroven. Hoewel aan [B] c.s. kan worden toegegeven dat een consument bij de aankoop van dure producten, zoals de onderhavige producten, die niet dagelijks en zelfs niet jaarlijks wordt aangeschaft, in het algemeen oplettender zal zijn dan bij de aankoop van meer gebruikelijke en minder dure producten die vaker worden aangeschaft, is het verschil in totaalindruk tussen de Outdooroven en de Kaggels type 1 naar het oordeel van de rechtbank zo gering dat het gevaar bestaat dat dit kopende publiek in verwarring wordt gebracht. Aldus heeft [B] naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de op hem rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van een buitenkachel met oven die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk is aan de Outdooroven.

5.8.

Dit geldt echter niet voor de overige types Kaggels en de houtopslagen, zoals afgebeeld in r.o. 2.3, 2.7 en 2.8. Wat betreft de houtopslagen overweegt de rechtbank dat deze in tegenstelling tot de Outdooroven dienst doen als houtopslag en geen buitenhaard, geen oven en geen mogelijkheid om te barbecueën hebben. De houtopslagen hebben daarom ook geen schermdeurtjes en perforatiegaten. Ook is de naam Kaggels bij de houtkachels niet geperforeerd in het staal tussen twee compartimenten. Dit alles maakt, mede gezien het feit dat de houtopslagen van Kaggels door de wijze van afwerking een robuustere uitstraling hebben dan de meer verfijnde Outdooroven, dat de totaalindrukken van de Outdooroven en de houtopslagen niet zodanig overeenstemmen dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de houtopslagen nodeloos voor verwarring zorgen.

5.9.

Ten aanzien van Kaggels type 2 en de Kaggels type Magnus overweegt de rechtbank dat deze types Kaggels anders dan de Outdooroven een houtopslag hebben en geen oven. Ze hebben daarom in tegenstelling tot de Outdooroven ook geen schermdeurtje. Daar komt wat betreft de type Magnus nog bij dat de naam Kaggels niet is geperforeerd is in het staal tussen de twee compartimenten, zoals bij de Outdooroven, maar is geperforeerd in het staal boven het bovenste compartiment, dat de pootjes niet rechthoekig zijn, zoals die van de Outdooroven, maar deels schuin en dat de perforatiegaten in de zijkant van de oven niet rechthoekig zijn, zoals bij de Outdooroven, maar zeshoekig. Dit alles maakt, mede gezien het feit dat de Kaggels door de wijze van afwerking een robuustere uitstraling hebben dan de meer verfijnde Outdooroven, dat de totaalindrukken van de Kaggels type 2 en de Kaggels type Magnus niet zodanig overeenstemmen met de totaalindruk van de Outdooroven dat de conclusie gerechtvaardigd is dat met deze types Kaggels nodeloos voor verwarring wordt gezorgd.

5.10.

De Kaggels type 4 en de Kaggels type Troy verschillen van de Outdooroven, omdat zij drie in plaats van twee compartimenten hebben, waarbij het onderste compartiment dienst doet als houtopslag. Deze types zijn daardoor ook veel hoger dan de Outdooroven. Daar komt wat betreft de type Troy nog bij dat de naam Kaggels niet is geperforeerd in het staal tussen de twee compartimenten, zoals bij de Outdooroven, maar is geperforeerd in de hendel van het schermdeurtje. Ook zijn de perforatiegaten in de zijkant van de oven niet rechthoekig, zoals bij de Outdooroven, maar zeshoekig. Verder zijn de pootjes van de type Troy niet rechthoekig, zoals die van de Outdooroven, maar deels schuin. Tot slot verschilt de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeurtje van de type Troy van die van de Outdooroven, doordat de scharnieren bij de type Troy zo zijn geplaatst dat het schermdeurtje naar voren openklapt in plaats van zijwaarts, zoals bij de Outdooroven, en het schermdeurtje een breed handvat heeft waarmee je het schermdeurtje kunt openen, terwijl de Outdooroven een dergelijk handvat niet heeft. Gelet op deze verschillen bezien in het licht van het feit dat de Kaggels door het materiaalgebruik en de wijze van afwerking een robuustere uitstraling hebben dan de meer verfijnde Outdooroven, stemmen de totaalindrukken van de Kaggels type 4 en de Kaggels type Troy niet zodanig overeen dat de conclusie gerechtvaardigd is dat met deze types Kaggels nodeloos voor verwarring wordt gezorgd.

5.11.

Kaggels type 3 verschilt van de Outdooroven omdat het maar één compartiment heeft, dat dienst doet als buitenhaard annex barbecue. Daardoor is hij veel lager dan de Outdooroven, heeft hij geen ovenschermdeur, zoals de Outdooroven en is, anders dan bij de Outdooroven de naam Kaggels niet geperforeerd in het staal tussen twee compartimenten. Dit maakt, mede gezien het feit dat de Kaggels door de wijze van afwerking een robuustere uitstraling hebben dan de meer verfijnde Outdooroven, dat de totaalindrukken van de Outdooroven en de Kaggels type 3 niet zodanig overeenstemmen dat het de conclusie rechtvaardigt dat met de Kaggels type 3 nodeloos voor verwarring wordt gezorgd.

5.12.

De Kaggels type Justin, tot slot, verschilt van de Outdooroven in die zin dat bij de type Justin de naam Kaggels niet is geperforeerd in het staal tussen de twee compartimenten, zoals bij de Outdooroven, maar in de hendel van het schermdeurtje. Ook zijn de perforatiegaten in de zijkant van de oven bij de type Justin niet rechthoekig, zoals bij de Outdooroven, maar zeshoekig. Verder zijn de pootjes van de Justin niet rechthoekig, zoals die van de Outdooroven, maar deels schuin. Tot slot verschilt de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeurtje van Justin van die van de Outdooroven, doordat de scharnieren bij de type Justin zo zijn geplaatst dat het schermdeurtje naar voren openklapt in plaats van zijwaarts, zoals bij de Outdooroven en het schermdeurtje een breed handvat heeft, waarmee het schermdeurtje geopend kan worden, terwijl de Outdooroven een dergelijk handvat niet heeft. Gelet op deze verschillen bezien in het licht van het feit dat de Kaggels door het materiaalgebruik en de wijze van afwerking een robuustere uitstraling hebben dan de meer verfijnde Outdooroven, stemmen de totaalindrukken van de Outdooroven en de Kaggels type Justin niet zodanig overeen dat de conclusie gerechtvaardigd is dat met het Kaggels type Justin nodeloos voor verwarring wordt gezorgd.

5.13.

Het door [A] c.s. gestelde feit dat er veel gelijkenissen bestaan tussen de wijze van adverteren van de Kaggels op de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina "Kaggels" en de wijze van adverteren van de Outdooroven op de website van Weltevree leidt niet tot een ander oordeel ten aanzien van de vraag of de overige types Kaggels en de houtopslagen een slaafse nabootsing zijn van de Outdooroven. Het verschil in totaalindruk tussen de Outdooroven en deze type Kaggels is te groot om te kunnen concluderen dat potentiële klanten door deze gestelde gelijkenissen in wijze van adverteren in verwarring zullen raken. Het feit dat [B] dezelfde soort accessoires bij de oude type Kaggels aanbood als Weltevree bij de Outdooroven aanbood en het feit dat bij de nieuwe types Kaggels, afgezien van het kookboek, ook dezelfde soort accessoires worden aangeboden als door Weltevree bij de Outdooroven worden aangeboden, leidt om dezelfde reden evenmin tot een ander oordeel ten aanzien van de vraag of de overige types Kaggels en de houtopslagen een slaafse nabootsing zijn van de Outdooroven. Hetgeen [A] c.s. aan voorvallen heeft aangevoerd om het gevaar van verwarring aan te tonen is tot slot eveneens onvoldoende om daaraan het oordeel te verbinden dat de overige types Kaggels en de houtopslagen, ondanks de verschillen tussen de totaalindruk van de overige types Kaggels en de totaalindruk van de Outdooroven, een slaafse nabootsing zijn van de Outdooroven.

5.14.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat slechts de Kaggels type 1 een slaafse nabootsing is van de Outdooroven. Vordering 1 kan derhalve niet worden toegewezen ten aanzien van de overige types Kaggels en de houtopslagen. Ook is de vordering niet toewijsbaar ten aanzien van "andere op de Outdooroven gelijkende ontwerpen", nu niet gebleken is dat thans reeds sprake is van andere op de Outdooroven gelijkende ontwerpen die een slaafse nabootsing zijn van de Outdooroven en het enkele feit dat de Kaggels type 1 een slaafse nabootsing is van de Outdooroven niet de conclusie rechtvaardigt dat ook toekomstige ontwerpen van [B] c.s. dat zullen zijn.

5.15.

[B] c.s. heeft aangevoerd dat de Kaggels type 1 enkel door [B] is gemaakt en op de markt is gebracht. Voor zover [A] c.s. dit heeft betwist, door te stellen dat in juli 2014, derhalve nadat In and Outdoor & Lifestyle was opgericht, de Kaggels type 1 bij Nijhof werd verkocht, kan hij hierin niet worden gevolgd. Uit de in dit verband door [A] c.s. overgelegde foto's van de in juli 2014 bij Nijhof aangeboden Kaggels blijkt dat niet Kaggels type 1 maar (onder meer) Kaggels type Justin daar te koop werd aangeboden. De rechtbank gaat er daarom als onvoldoende onderbouwd weersproken vanuit dat de Kaggels type 1 enkel door [B] is gemaakt en op de markt is gebracht. Dit brengt mee dat vordering 1 niet kan worden toegewezen ten aanzien van In and Outdoor & Lifestyle.

5.16.

Verder is de rechtbank van oordeel dat de slaafse nabootsing door [B] van de Outdooroven met de Kaggels type 1 niet kan leiden tot toewijzing van vordering 1 voor zover daarin wordt gevorderd [B] te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van de oneerlijke mededinging jegens [A] en/of Weltevree die is gelegen in het kopiëren van het concept van Weltevree en/of [A], nu deze vordering te ruim is geformuleerd en te weinig is toegesneden op de onrechtmatige Kaggels type 1. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de verkoop van Kaggels type 1 bij Nijhoff, is de rechtbank voorts van oordeel dat [A] c.s. onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat [B] zich niet aan het vonnis in kort geding van 29 januari 2014 heeft gehouden. Derhalve is niet komen vast te staan dat ten tijde van het instellen van onderhavige vorderingen nog altijd Kaggels type 1 werden geproduceerd, gepromoot of te koop werden aangeboden of foto's of andere afbeeldingen van Kaggels type 1 op de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina "Kaggels" stonden. Voor zover vordering 1 ziet op het staken van de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1 en het staken van het gebruik van foto's of andere afbeeldingen van Kaggels type 1 op de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina "Kaggels" is deze vordering derhalve evenmin toewijsbaar.

5.17.

Gelet op het vorenstaande is vordering 1 niet integraal toewijsbaar. De rechtbank zal in plaats daarvan bij eindvonnis het mindere toewijzen van hetgeen gevorderd is in die zin dat zij [B] zal bevelen:

- de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1 gestaakt te houden;

- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via wederverkopers gestaakt te houden;

- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via (tuin)beurzen gestaakt te houden;

- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via internet of social media gestaakt te houden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen die betrekking hebben op Kaggels type 1, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Kaggels type 1, van die websites en social media pagina’s verwijderd te houden.

5.18.

Nu vordering 8 voortborduurt op vordering 1 gaat de rechtbank ervan uit dat vordering 8 ook een primaire vordering is. In het feit dat enkel Kaggels type 1 een slaafse nabootsing is van de Outdooroven en de productie, promotie en verkoop van dit type Kaggels na betekening van het kort geding vonnis is gestaakt, ziet de rechtbank voorshands aanleiding de zaak niet te verwijzen naar de schadestaatprocedure, nu aangenomen mag worden dat de schade reeds in onderhavige procedure kan worden vastgesteld. [A] c.s. zal in de gelegenheid worden gesteld zijn schade als gevolg van de slaafse nabootsing door [B] bij akte te onderbouwen.

5.19.

Nu de primaire vorderingen niet integraal worden toegewezen, komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de subsidiaire vorderingen.

5.20.

De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis van 29 januari 2014 ten aanzien van de vraag of de Outdooroven een auteursrechtelijk beschermd werk is - voor zover van belang - het volgende overwogen:

5.11

Volgens [A] heeft de Outdooroven de volgende kenmerkende elementen:

1. 1. de naam Weltevree geperforeerd in het staal van de Outdooroven tussen de twee compartimenten;

2. 2. de rechthoekige perforatiegaten aan de zijkant van de oven;

3. 3. de vorm van de pootjes;

4. 4. de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeur;

5. 5. de laspunten zichtbaar in de bovenrand aan de voorkant van de Outdooroven.

De voorzieningenrechter begrijpt het standpunt van [A], zoals toegelicht ter zitting, aldus dat hij niet betoogt dat deze volgens hem kenmerkende elementen van de Outdooroven op zichzelf auteursrechtelijke bescherming zouden genieten, maar dat de specifieke combinatie van die elementen wel het resultaat is van de subjectieve, creatieve keuzes van [A], zodat deze combinatie van elementen in de Outdooroven wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

5.12.

[B] heeft ten verwere aangevoerd dat al deze elementen functioneel dan wel technisch bepaald zijn en/of stijlkenmerken zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan echter enkel van de laspunten zichtbaar in de bovenrand aan de voorkant van de Outdooroven gezegd worden dat deze laspunten zozeer bepaald zijn door de gekozen (las)techniek dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Van de overige elementen kan niet gezegd worden dat de vormgeving en de plaatsing van deze elementen zozeer het resultaat is van een door technische, functionele of stilistische uitgangspunten beperkte keuze dat de Outdooroven niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Uit de door [A] overgelegde voorbeelden van andere buitenkachels en buitenkachels annex ovens, blijkt dat er tal van manieren zijn waarop een buitenkachel annex oven - ook binnen dezelfde stijl - vormgeven kan worden en dat op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk zijn en door [A] bij het ontwerpen van de Outdooroven ook zijn gemaakt. Zo zijn er diverse soorten pootjes mogelijk en bestaan er ten aanzien van de vormgeving van de perforatiegaten, de plaatsing daarvan en het aantal perforatiegaten ook diverse creatieve keuzemogelijkheden. Niet gebleken is dat de Outdooroven in de specifieke vorm zoals die hierna onder r.o. 5.13 is afgebeeld, al eerder bestond. Weliswaar heeft [B] bij productie 3 afbeeldingen van diverse rechthoekige houtkachels en houtkachels annex ovens overgelegd, maar hoewel deze wellicht op bepaalde punten overeenstemmen met de Outdooroven is de totaalindruk niet hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de in productie 3 afgebeelde houtkachel annex oven genaamd Guido van Dick Geurts andere poten, andere scharnieren van de ovendeur en een andere sluiting van de ovendeur dan de Outdooroven en zit de sluiting van de ovendeur aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant, zoals bij de Outdooroven het geval is. Dit geeft een wezenlijk andere totaalindruk dan de Outdooroven. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de Outdooroven door de combinatie van de in r.o. 5.11 onder 1 tot en met 4 opgesomde elementen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

5.21.

De rechtbank stelt vast dat hetgeen [B] c.s. in onderhavige procedure heeft aangevoerd ter onderbouwing van zijn verweer dat de Outdooroven geen auteursrechtelijk beschermd werk is niet wezenlijk afwijkt van hetgeen hij in voormeld kort geding ter onderbouwing van datzelfde verweer heeft aangevoerd, welk verweer door de voorzieningenrechter is verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn voormelde overwegingen van de voorzieningenrechter juist, en zij maakt deze daarom in deze zaak tot de hare.

5.22.

Ten aanzien van de vraag of [B] met zijn Kaggels types 1, 2, 3 en houtopslagen types 1 en 2 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven heeft de voorzieningenrechter in voormeld vonnis het volgende overwogen:

"5.13. [B] heeft subsidiair betwist dat hij met zijn types Kaggels en houtopslag inbreuk maakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven. Hij heeft daarbij wat betreft Kaggels type 1 gewezen op de volgende verschillen met de Outdooroven:

- - de afmetingen en het gewicht;

- - de hoogte van de poten;

- - de vorm van de scharnieren en de sluiting van het ovenscherm;

- - de afmetingen van de perforatiegaten en het aantal perforatiegaten aan de zijkant van de kachels;

- - de naam die in de kachel is geperforeerd (Kaggels in plaats van Weltevree);

- - de hoogte van de opstaande bovenrand van de kachels;

- - de productiewijze (de Kaggels type 1 is anders in elkaar gelast dan Outdooroven, wat onder meer tot gevolg heeft dat de Outdooroven laspunten aan de zijkant heeft en de Kaggels type 1 niet);

- - het feit dat de Kaggels type 1 ook aan de achterzijde een opstaande bovenrand (met twee openingen erin) heeft en de Outdoorkachel niet;

- - het feit dat in de opstaande bovenrand aan de voorkant van de Kaggels type 1 gaten zitten en bij de Outdooroven niet;

- - het feit dat de Outdooroven licht gekanteld is en de Kaggels type 1 niet;

- - het feit dat de hoeken van de Outdooroven en de hoeken van het schermdeur van de Outdooroven meer afgerond zijn dan die van Kaggels type 1.

(…)

5.14.

Deze verschillen zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende om van de Kaggels type 1 een nieuw en oorspronkelijk werk te maken. De combinatie van de elementen die de Outdooroven tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken als hiervoor omschreven zijn in die mate in Kaggels type 1 terug te vinden dat de totaalindrukken van beide kachels sterk overeenstemmen. Het daaruit voortvloeiende vermoeden dat de Kaggels type 1 (al dan niet bewust) aan de Outdooroven is ontleend, heeft [B] niet kunnen ontzenuwen. Zijn door [A] betwiste stelling dat hij de Kaggels type 1 samen met een vriend zelfstandig heeft ontworpen acht de voorzieningenrechter daartoe onvoldoende. De Kaggels type 1 wordt dan ook als een verveelvoudiging c.q. nabootsing in de zin van artikel 13 Aw aangemerkt, zodat hij inbreuk maakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven.

5.15.

Datzelfde kan naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet gezegd worden van de overige types Kaggels en de types houtkachel, hieronder afgebeeld. De combinatie van de elementen die de Outdooroven tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken zijn in die types niet in die mate terug te vinden dat de totaalindruk van elk van deze types overeenstemt met de totaalindruk van de Outdooroven. Zo hebben de overige types Kaggels en de types houtkachel voor zover de voorzieningenrechter kan opmaken uit de overgelegde afbeeldingen, anders dan de Outdooroven, geen perforatiegaten aan de zijkant en hebben deze types, zoals [B] heeft betoogd, geen schermdeur.

(…)

5.17.

Slotsom is dat enkel met de Kaggels type 1 inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [A]."

5.23.

De rechtbank stelt vast dat hetgeen [B] c.s. in onderhavige procedure heeft aangevoerd ter onderbouwing van zijn verweer dat hij met de Kaggels type 1 geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven, niet wezenlijk afwijkt van hetgeen hij in voormeld kort geding ter onderbouwing van datzelfde verweer heeft aangevoerd, welk verweer door de voorzieningenrechter is verworpen. Verder stelt de rechtbank vast dat ook hetgeen [A] c.s. in die kort geding procedure heeft gesteld ter onderbouwing van zijn standpunt dat [B] met zijn Kaggels types 2, 3 en de houtopslagen types 1 en 2 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven niet wezenlijk afwijkt van hetgeen hij in onderhavige procedure ter onderbouwing van datzelfde standpunt heeft gesteld, welke standpunt door de voorzieningenrechter is verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn voormelde overwegingen van de voorzieningenrechter juist, en zij maakt deze daarom in deze zaak tot de hare, met dien verstande dat waar de voorzieningenrechter een voorlopig oordeel geeft het oordeel van de rechtbank definitief is. Voor zover, anders dan de voorzieningenrechter heeft gedaan, zou moeten worden geoordeeld dat de Kaggels type 2 wél rechthoekige perforatiegaten heeft aan de zijkant, leidt dit niet tot een ander oordeel omtrent de schending van het auteursrecht. Het ontbreken van het schermdeurtje in de Kaggels type 2 maakt dat de combinatie van elementen die de Outdooroven tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken niet in voldoende mate terug te vinden is in de Kaggels type 2 om van een auteursrechtinbreuk te kunnen spreken.

5.24.

De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of [B] met zijn Kaggels type 4 (waarover niet in kort geding beslist is) inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. In tegenstelling tot de Outdooroven heeft Kaggels type 4 onderin een houtopslag, waardoor de Kaggels type 4 ook veel hoger is dan de Outdooroven. Naar het oordeel van de rechtbank is de totaalindruk van de Kaggels type 4 hierdoor anders dan de totaalindruk van de Outdooroven, zodat geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van [A].

5.25.

Partijen verschillen voorts van mening over de vraag of met Kaggels types Justin, Magnus en Troy inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven. Beoordeeld naar de specifieke combinatie van elementen, zoals auteursrechtelijk beschermd, maken de Kaggels types Justin, Magnus en Troy naar het oordeel van de rechtbank een andere totaalindruk dan de Outdooroven. Bij de type Justin is de naam Kaggels niet geperforeerd in het staal tussen de twee compartimenten, zoals bij de Outdooroven, maar is de naam Kaggels geperforeerd in de hendel van het schermdeurtje. Ook zijn de perforatiegaten in de zijkant van de oven niet rechthoekig, zoals bij de Outdooroven, maar zeshoekig. Verder zijn de pootjes van de Justin niet rechthoekig, zoals die van de Outdooroven, maar deels schuin. Tot slot verschilt de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeurtje van Justin van die van de Outdooroven, doordat de scharnieren zo zijn geplaatst dat het schermdeurtje naar voren openklapt in plaats van zijwaarts, zoals bij de Outdooroven en het schermdeurtje een breed handvat heeft waarmee je het schermdeurtje kunt openen, terwijl de Outdooroven een dergelijk handvat niet heeft. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze verschillen zo groot dat de totaalindruk van de Justin verschilt van de door de auteursrechtelijke beschermde combinatie van elementen bepaalde totaalindruk van de Outdooroven. Dezelfde verschillen bestaan tussen de Kaggels type Troy en de Outdooroven. Bovendien heeft de Kaggels type Troy in tegenstelling tot de Outdooroven onderin een houtopslag, waardoor hij ook veel hoger is dan de Outdooroven. De Kaggels type Magnus verschilt wat betreft de combinatie van elementen die de Outdooroven tot een auteursrechtelijk beschermd werk maakt van de Outdooroven in die zin dat hij geen rechthoekige maar zeshoekige perforatiegaten heeft, dat hij geen rechte poten maar deels schuine poten heeft, dat hij geen schermdeurtje heeft en dat de naam Kaggels niet in het staal tussen de twee compartimenten is geperforeerd maar in het staal boven het bovenste compartiment. Deze verschillen maken dat de Kaggels type Magnus een andere totaalindruk heeft dan de Outdooroven. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat met de Kaggels type Justin, Troy en Magnus geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven.

5.26.

Slotsom van het voorgaande is dat enkel met de Kaggels type 1 inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven. De subsidiaire vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar voor zover deze zien op andere types Kaggels. Zoals in r.o. 5.15 is overwogen staat voldoende vast dat de Kaggels type 1 enkel door [B] is gemaakt en op de markt is gebracht. Dit brengt mee dat alleen [B] als inbreukmaker kan worden aangemerkt en dat de subsidiaire vorderingen derhalve niet toewijsbaar zijn ten aanzien van In and Outdoor & Lifestyle.

5.27.

Nu, zoals in r.o. 5.16 is overwogen niet is komen vast te staan dat ten tijde van het instellen van onderhavige vorderingen nog altijd Kaggels type 1 werden geproduceerd, gepromoot of te koop werden aangeboden of foto's of andere afbeelddingen van Kaggels type 1 op de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina "Kaggels" stonden, is vordering 2 niet toewijsbaar voor zover de vordering ziet op het staken van de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1 en het staken van het gebruik van foto's of andere afbeelddingen van Kaggels type 1 op de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina "Kaggels".

5.28.

Gelet op het vorenstaande zou vordering 2 slechts toewijsbaar zijn ten aanzien van [B] wat betreft het

- gestaakt houden van de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1;

- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via wederverkopers;

- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via (tuin)beurzen;

- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via internet of social media, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen die betrekking hebben op Kaggels type 1, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Kaggels type 1, van die websites en social media pagina’s verwijderd te houden. Nu dit niet meer is dan hetgeen, gelet op r.o. 5.17, reeds zal worden toegewezen, heeft [A] c.s. geen belang bij toewijzing van vordering 2. Deze zal derhalve bij eindvonnis worden afgewezen.

5.29.

Ten aanzien van vordering 3 overweegt de rechtbank dat het gevorderde verbod zo algemeen is geformuleerd dat er geen dwangsom aan kan worden verbonden zonder executieproblemen uit te lokken. Vordering 6 is derhalve niet toewijsbaar voor zover het strekt tot het verbinden van een dwangsom aan dit verbod. Gelet op het feit dat [B] reeds op grond van de Auteurswet gehouden is geen directe of indirecte inbreuk te maken op het auteursrecht van [A] dat blijkens dit vonnis op de Outdooroven rust, heeft [A] geen belang bij een veroordeling van [B] om iedere verdere, directe of indirecte inbreuk op zijn auteursrechten op de Outdooroven te staken en gestaakt te houden. Nu immers aan deze veroordeling geen dwangsom zal worden gekoppeld, zou [A] met deze veroordeling niet een betere rechtspositie verkrijgen dan hij zonder de veroordeling reeds heeft. Vordering 3 zal derhalve bij eindvonnis worden afgewezen.

5.30.

Vordering 4 tot veroordeling van [B] c.s. tot het verzenden van een brief aan alle afnemers waarin wordt verzocht de inbreukmakende Kaggels aan [B] c.s. te retourneren onder gelijktijdige verzending van een afschrift van de brief aan [A] c.s. is evenmin toewijsbaar. Deze vordering zou namelijk, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, enkel toewijsbaar zijn wat betreft Kaggels type 1 en enkel ten aanzien van [B]. In het kort gedingvonnis van 29 januari 2014 is [B] reeds veroordeeld om aan afnemers aan wie een Kaggels type 1 was geleverd een brief te sturen met het verzoek deze Kaggels type 1 te retourneren en een kopie van de brief aan de advocaat van [A] c.s. te sturen. Zoals hiervoor is overwogen, is niet komen vast te staan dat [B] zich niet aan de veroordelingen in dat vonnis heeft gehouden. Dit betekent dat de rechtbank ervan uitgaat dat [B] de betreffende brieven heeft gestuurd en dat [B], conform het vonnis, geen Kaggels type 1 meer heeft geproduceerd, gepromoot en verhandeld. Een veroordeling van [B] tot het opnieuw verzenden van een brief aan alle afnemers met het verzoek de Kaggels type 1 aan [B] te retourneren onder gelijktijdige verzending van een afschrift van de brief aan [A] c.s. zou derhalve zinledig zijn.

5.31.

De rechtbank acht vordering 5 tot vernietiging van inbreukmakende Kaggels wel toewijsbaar, zij het dat deze vordering gelet op het vorenstaande enkel toewijsbaar is ten aanzien van [B] en enkel wat betreft de Kaggels type 1. Ook is de vordering enkel toewijsbaar wat betreft de op voorraad zijnde Kaggels type 1. Voor zover vordering 5 ertoe strekt [B] te veroordelen binnen vijf dagen na ontvangst van geretourneerde Kaggels type 1 deze te vernietigen is de vordering niet toewijsbaar, omdat het voortborduurt op de vordering om [B] te veroordelen tot het verzenden van een brief aan alle afnemers met het verzoek Kaggels type 1 aan [B] te retourneren en daarom het lot van die vordering deelt. De rechtbank overweegt in dit verband nog dat aangenomen mag worden dat de wederverkopers en afnemers die na het kort gedingvonnis van 29 januari 2014 de brief van [B] hebben ontvangen met het verzoek Kaggels type 1 te retourneren dat inmiddels al hebben gedaan, nu sindsdien ruim een jaar is verstreken. Deze Kaggels type 1 zullen derhalve, voor zover ze niet zijn vernietigd of hergebruikt, behoren tot de op voorraad zijnde Kaggels type 1 ten aanzien waarvan de vordering wél wordt toegewezen.

5.32.

De rechtbank ziet geen aanleiding om aan de veroordelingen een dwangsom te verbinden, nu [B] uitdrukkelijk heeft toegezegd vrijwillig aan een veroordeling te zullen voldoen en [A] c.s., zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat [B] niet vrijwillig aan het vonnis in kort geding heeft voldaan. Vordering 6 zal derhalve eveneens bij eindvonnis worden afgewezen.

5.33.

Ten aanzien van vordering 7 overweegt de rechtbank dat zij [B] c.s. volgt in zijn verweer dat de door [B] op grond van artikel 27a Aw aan [A] c.s. af te dragen winst ter zake van de verkochte inbreukmakende Kaggels type 1 niet gelijk is te stellen met de door hem behaalde omzet met de verkoop van die type Kaggels. De af te dragen winst betreft de met de verkoop behaalde nettowinst (vergelijk HR 14 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3241, NJ 2015/193). Relevante kosten dienen derhalve in mindering te worden gebracht op de omzet. De rechtbank acht zich thans nog onvoldoende voorgelicht om de door [B] aan [A] c.s. af te dragen winst vast te kunnen stellen. De rechtbank acht het voor een goede oordeelsvorming van belang te beschikken over een opgave van de tot op heden verkochte Kaggels type 1, de verkoopprijs van deze verkochte types Kaggels 1, de kostprijs van deze verkochte Kaggels type 1 en eventuele andere relevante kosten die de met deze verkopen behaalde nettowinst drukken. De rechtbank zal [B] op de voet van artikel 27a Aw juncto 22 Rv bevelen deze opgave in het geding te brengen en hem in de gelegenheid stellen zijn verweer op dit punt zo nodig nader te onderbouwen. [A] c.s. zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om hier bij akte op te reageren.

5.34.

De rechtbank stelt vast dat [A] c.s. in vordering 7 ook vergoeding vordert van de door hem geleden schade als gevolg van de auteursrechtinbreuk nader op te maken bij staat. Nu [A] c.s. niet heeft onderbouwd in welk opzicht deze schade verschilt van de primair gevorderde schade zal deze vordering worden afgewezen, nu deze schade reeds in het kader van de primaire vordering wordt beoordeeld.

5.35.

Over de gevorderde proceskostenveroordeling zal eerst bij eindvonnis worden beslist. De rechtbank overweegt reeds thans dat de vordering tot veroordeling van [B] c.s. in de werkelijke proceskosten die van [A] c.s. in de tussen partijen gevoerde kort gedingprocedures heeft moeten maken, niet zal worden toegewezen. Deze vordering is niet toewijsbaar ten aanzien van In and Outdoor & Lifestyle, nu zij geen partij was in die procedures en derhalve de proceskosten van [A] c.s. niet heeft veroorzaakt. De vordering is niet toewijsbaar ten aanzien van [B], nu de voorzieningenrechters in de betreffende kort gedingvonnissen de door [B] te vergoeden proceskosten reeds hebben vastgesteld en [B] in die proceskosten hebben veroordeeld. [A] c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank geen feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat deze vaststellingen onjuist zouden zijn. [B] is derhalve wat betreft die kort gedingprocedures niet meer proceskosten aan [A] c.s. verschuldigd dan de proceskosten die hij blijkens de kort geding vonnissen aan [A] c.s. diende te vergoeden.

5.36.

In afwachting van de te nemen aktes zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

in reconventie

5.37.

De voorwaarde waaronder de vordering in reconventie is ingesteld, te weten dat de vordering in conventie deels wordt afgewezen, is vervuld. De rechtbank komt derhalve toe aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering in reconventie.

5.38.

[A] c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van eis in reconventie, nu deze volgens hem in strijd is met de goede procesorde. Het had volgens hem op de weg van [B] c.s. gelegen om de eiswijziging vóór de comparitie van partijen te doen en op zitting alle types Kaggels waar de eiswijziging betrekking op heeft aan de rechtbank te tonen, zodat het partijdebat ook over deze types Kaggels gevoerd had kunnen worden en [A] c.s. tijdig op de eiswijziging had kunnen reageren. De rechtbank gaat voorbij aan dit bezwaar en licht dit als volgt toe.

5.39.

Ingevolge artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is de eiser bevoegd zijn eis of de gronden daarvan schriftelijk te vermeerderen zolang nog geen eindvonnis is gewezen, tenzij een dergelijke vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De rechtbank is van oordeel dat door het toestaan van de eiswijziging de procedure niet (onredelijk) is vertraagd. Evenmin is [A] c.s. hierdoor in zijn belangen geschaad, nu hij in zijn akte op deze eiswijziging heeft kunnen reageren en dat ook heeft gedaan. Derhalve kan niet gezegd worden dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De rechtbank zal dan ook recht doen op de aldus gewijzigde eis.

5.40.

Ten aanzien van vordering 1 en 2 overweegt de rechtbank dat nu er, gelet op hetgeen in conventie is overwogen, enkel een auteursrecht van [A] op de Outdooroven rust, de gevorderde verklaringen voor recht dat geen inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van Weltevree op de Outdooroven niet kunnen worden toegewezen. Gelet hierop alsmede op hetgeen in conventie is overwogen is vordering 1 slechts toewijsbaar voor zover wordt gevorderd voor recht te verklaren dat [B] met de door hem in het handelsverkeer gebrachte Kaggels type 2, 3 en 4 en types Houtopslag geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] en niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A] c.s. De vordering zal in zoverre bij eindvonnis worden toegewezen.

5.41.

Ten aanzien van vordering 2 overweegt de rechtbank dat voor zover een verklaring voor recht wordt gevorderd dat In and Outdoor & Lifestyle met de door haar in het handelsverkeer gebrachte types Houtopslag en Kaggels type Nero geen inbreuk maakt op het auteursrecht van [A] en niet onrechtmatig handelt jegens [A] c.s., de vordering onvoldoende is onderbouwd. [B] c.s. heeft namelijk noch in reconventie noch in conventie aangegeven hoe de Kaggels type Nero eruit ziet, zodat de rechtbank zich geen oordeel kan vormen over de vraag of met dit type Kaggels geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [A] dan wel niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens [A] c.s. De vordering kan in zoverre derhalve niet worden toegewezen. In conventie heeft [B] c.s. ter onderbouwing van zijn verweer dat In and Outdoor & Lifestyle andere types Houtopslag op de markt brengt dan de eerder door [B] op de markt gebrachte types Houtopslag wel een foto in het geding gebracht waarop volgens hem één van de nieuwe types Houtopslag staat afgebeeld. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is echter niet duidelijk in welk opzicht dit een nieuw type Houtopslag betreft, nu de Houtopslag op de foto niet lijkt te verschillen van de Houtopslag type 1 als afgebeeld in r.o. 2.3. Zo heeft ook deze houtopslag rechte pootjes in tegenstelling tot de nieuwe lijn Kaggels. [B] c.s. heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat In and Outdoor & Lifestyle nieuwe types Houtopslag in het handelsverkeer heeft gebracht, zodat zijn vordering ter zake van deze Houtopslagen niet kan worden toegewezen. Vordering 2 zal gelet op het vorenstaande, alsmede op hetgeen in conventie is overwogen, in zoverre worden toegewezen dat bij eindvonnis voor recht zal worden verklaard dat In and Outdoor & Lifestyle met de door haar in het handelsverkeer gebrachte Kaggels types Justin, Troy en Magnus geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] en niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A] c.s.

5.42.

Ten aanzien van vordering 3 overweegt de rechtbank als volgt. Oorspronkelijk werd in reconventie een bedrag van € 27.335,27 gevorderd, welk bedrag volgens [B] c.s. strekte tot schadevergoeding ter zake van de door [B] c.s. gemaakte proceskosten in de tussen partijen gevoerde kort gedingprocedures en de door [B] c.s. in het kader van deze procedures aan [A] c.s. betaalde proceskosten. Ter onderbouwing van de wijziging van eis heeft [B] c.s. gesteld dat hij na de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in voorwaardelijke reconventie meer juridische kosten heeft moeten maken. De rechtbank overweegt dat dit proceskosten in onderhavige procedure betreft ter zake waarvan [B] reeds een aparte vordering heeft ingesteld. Voor zover deze kosten al toewijsbaar zijn, kunnen deze kosten niet twee keer van [A] c.s. gevorderd worden. In zoverre is vordering 3 derhalve niet toewijsbaar.

5.43.

Voorts overweegt de rechtbank dat vordering 3, voor zover deze ziet op het resterende bedrag van € 27.335,27, niet toewijsbaar is voor zover deze vordering is ingesteld door In and Outdoor & Lifestyle, nu zij in voormelde kort gedingprocedures geen partij was en derhalve in die procedures geen proceskosten heeft gemaakt en niet is veroordeeld in de proceskosten van [A] c.s. Ook kan dit deel van de vordering niet worden toegewezen, voor zover het is ingesteld door [B], nu er geen rechtsgrond bestaat op grond waarvan [A] c.s. de door [B] gemaakte proceskosten in de tussen partijen gevoerde kort gedingprocedures en de door [B] in het kader van die procedures aan [A] c.s. betaalde proceskosten aan hem dient te vergoeden. Hiertoe overweegt de rechtbank dat, nu het oordeel van de voorzieningenrechter in het kort geding vonnis van 29 januari 2014 omtrent de inbreuk op auteursrecht op de Outdooroven in lijn is met het oordeel van de rechtbank in onderhavige bodemzaak, niet gebleken is dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat [B] als de in het ongelijk te stellen partij de proceskosten van [A] c.s. diende te voldoen en (impliciet) dat [B] zijn eigen proceskosten diende te dragen ongegrond zou zijn. Voorts is gesteld noch gebleken op grond waarvan [A] c.s. gehouden zou zijn de door [B] gemaakte proceskosten in het door hem tegen [A] c.s. aangespannen executie kort geding en de door [B] in het kader van die procedure aan [A] c.s. betaalde proceskosten aan [B] te vergoeden. [B] is namelijk bij vonnis van 5 augustus 2014 in die kort gedingprocedure in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de proceskosten en heeft geen hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld. In het kader van onderhavige procedure zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat het oordeel van de voorzieningenrechter dat [B] als de in het ongelijk te stellen partij de proceskosten van [A] c.s. diende te voldoen en (impliciet) dat [B] zijn eigen proceskosten diende te dragen ongegrond zou zijn.

5.44.

Nu partijen in reconventie over en weer zijn te beschouwen als op enig punt in het ongelijk te zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten in reconventie bij eindvonnis compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5.45.

In afwachting van de in conventie te nemen aktes zal ook in reconventie iedere beslissing worden aangehouden.

6 De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 19 augustus 2015 voor het nemen van een akte door [A] c.s. als bedoeld in r.o. 5.18, waarna de zaak wordt verwezen voor antwoordakte aan de zijde van [B] c.s.;

6.2.

beveelt [B] op de voet van artikel 22 Rv juncto 27a Aw de onder r.o. 5.33 bedoelde opgave in het geding te brengen, stelt hem in de gelegenheid zijn verweer ter zake van de door hem op grond van artikel 27a Aw aan [A] c.s. af te dragen winst ter zake van de verkochte inbreukmakende Kaggels type 1 eventueel nader te onderbouwen en verwijst de zaak daartoe naar de rol van 19 augustus 2015, waarna de zaak wordt verwezen voor antwoordakte aan de zijde van [A] c.s.;

6.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

in reconventie

6.4.

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

fn: 445