Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:3469

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
15-07-2015
Datum publicatie
15-07-2015
Zaaknummer
C/19/110598 / KG ZA 15-114
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige publicatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaaknummer / rolnummer: C/19/110598 / KG ZA 15-114

Vonnis in kort geding van 15 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROXIMEDIA NEDERLAND B.V.,

gevestigd te IJsselstein,

eiseres,

advocaat mr. E. Douma te Almere,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VISUALMEDIA B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

gedaagde,

advocaat mr. J.M. Pol te Assen.

Partijen zullen hierna Proximedia en VisualMedia genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 23 juni 2015;

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 1 juli 2015;

 • -

  de pleitnota van Proximedia;

 • -

  de pleitnota van VisualMedia;

 • -

  de in het geding gebrachte producties.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Proximedia is een leverancier van internetdiensten in onder andere Nederland en België. Proximedia creëert websites, bedrijfsvideo's en online marketing (onder andere door het adverteren met Google Adwords) onder meer onder de handels/merknamen "BeUp" en "MKB Clickservice". Proximedia richt zich op het marktsegment van de kleine en zeer kleine ondernemingen.

2.2.

VisualMedia ontwerpt en ontwikkelt websites en heeft zich daarnaast toegelegd op bedrijven in het middelgroot en groot segment, met name in de regio Hoogeveen en Drenthe.

2.3.

VisualMedia heeft medio mei 2015 een artikel gepubliceerd op haar website met de volgende inhoud:

"Wees alert wanneer u benaderd wordt door vertegenwoordigers van Proximedia of BeUp. De firma staat bekend door de agressieve manier van benaderen en het aansturen op het direct tekenen van contracten met een lange looptijd. Diverse ondernemers uit Hoogeveen zijn reeds bezocht door vertegenwoordigers van Proximedia / BeUp.

De afgelopen jaren is Proximedia / BeUp regelmatig negatief in het nieuws geweest door het sluiten van langdurige contracten en het niet leveren wat wordt beloofd. Lopende contracten kunnen alleen beëindigd worden door het afkopen van de resterende looptijd. Wat Proximedia / BeUp doet is niet in strijd met de wet, maar de ervaringen van gedupeerde ondernemers die online te vinden zijn spreekt boekdelen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ervaringen van anderen over Proximedia / BeUp"

 • -

  Higherlevel.nl

 • -

  Trosradar.nl

Bent u reeds door Proximedia / BeUp benaderd of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op."

2.4.

Het artikel is door VisualMedia gedeeld via Twitter. Het artikel is terug te vinden in de zoekresultaten via Google.

2.5.

Enkele dagen na de publicatie heeft Proximedia daarvan kennisgenomen. Zij heeft VisualMedia telefonisch verzocht het artikel te verwijderen. Op 19 mei 2015 heeft Proximedia per e-mail nogmaals verzocht om het artikel per ommegaande te verwijderen.

2.6.

VisualMedia heeft het artikel op 19 mei 2015 aangepast. Het woord "agressieve" is doorgestreept (maar nog wel duidelijk leesbaar) en vervangen door het woord "bijzondere". Tevens is de handelsnaam MKB Clickservice toegevoegd. De naam van de auteur van het artikel is vervangen door "VisualMedia". Onderaan is de volgende tekst toegevoegd:

" Update 19-05-2015: Wij zijn telefonisch benaderd door een klantenservice-medewerker van Proximedia met het verzoek het bericht aan te passen. In het gesprek hebben wij gevraagd naar documentatie die de door hen gestelde onjuistheden in het artikel weerleggen. Ons artikel is gebaseerd op ervaringen van onze klanten die zijn bezocht door een vertegenwoordiger van Proximedia / Be Up / MKB Clickservice en andere ervaringen op diverse fora. Tot op heden hebben nog geen documentatie ontvangen die de beloofde transparantie van Proximedia / BeUp/ MKB Clickservice waarborgt."

2.7.

VisualMedia heeft op 12 juni 2015 de volgende tekst toegevoegd:

" Update 12-06-2015: Tot op heden hebben wij de beloofde documentatie nog niet ontvangen."

2.8.

Partijen hebben daarop per e-mail met elkaar gecorrespondeerd, maar dit heeft niet tot overeenstemming geleid.

3 Het geschil

3.1.

Proximedia vordert dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad,

 1. VisualMedia zal gebieden om binnen vierentwintig uur na dit vonnis, dan wel binnen vierentwintig uur na betekening daarvan, het artikel van 19 mei 2015 te verwijderen en verwijderd te houden van onder meer haar website en Twitterkanaal, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of een gedeelte daarvan, met een maximum van € 50.000,00;

 2. VisualMedia zal verbieden om zich te onthouden van uitlating over Proximedia / BeUp /MBK Clickservice, onder meer (maar niet beperkt) door mededelingen via haar webiste of Twitter, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding

 3. Visual Media zal veroordelen om aan Proximedia te betalen de nakosten ten bedrage van € 131,00 zonder betekening van dit vonnis, vermeerderd met € 68,00 in geval van betekening;

 4. VisualMedia zal veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

3.2.

Proximedia legt daaraan het volgende ten grondslag. Zij stelt dat door het plaatsen van het artikel de eer en goede naam van Proximedia opzettelijk wordt geschaad ten behoeve van het gewin van VisualMedia. Visual Media handelt hiermee onrechtmatig en in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

3.3.

VisualMedia voert verweer. Zij voert aan, dat zij het van belang vindt, om de werkwijze van Proximedia te beschrijven en ondernemers te waarschuwen voor de werkwijze en handelspraktijken van Proximedia. Een dergelijk publicatie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting. VisualMedia betwist dat zij een concurrent is van Proximedia en ook dat zij voordeel zou hebben van de gewraakte publicatie.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Bij beantwoording van de vraag of de publicatie onrechtmatig is geweest, stelt de voorzieningenrechter voorop dat het in deze zaak gaat om de botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van VisualMedia het recht op vrijheid van meningsuiting en aan de zijde van Proximedia het recht op bescherming van haar eer en goede naam (HR 5 oktober 2012, ECLI:NLHR2012:BW9230, NJ 2012/571). Het antwoord op de vraag welk van beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval, en met inachtneming van de noodzakelijkheids- en proportionaliteitstoets. Tot deze omstandigheden horen onder meer de aard van de openbaarmakingen en de ernst van de te verwachten gevolgen hiervan voor Proximedia, het belang van VisualMedia bij het uiten van de mededelingen, de mate waarin de mededelingen ten tijde van het uiten ervan steun vond in het toen beschikbare feitenmateriaal, en de inkleding van de feiten.

4.2.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de aard van het gewraakte artikel zodanig dat dit niet gunstig is voor Proximedia en tot schade zou kunnen leiden. Of er daadwerkelijk schade wordt geleden, zoals Proximedia stelt, is vooralsnog echter geenszins vast komen te staan.

Anders dan Proximedia meent, vond de publicatie voldoende steun in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. Weliswaar zijn de klachten over Proximedia, waarnaar VisualMedia verwijst, in het kader van dit kort geding niet controleerbaar, maar ze zijn door Proximedia onvoldoende onderbouwd betwist. Proximedia stelt, dat er slechts een oude discussie wordt opgerakeld. De voorzieningenrechter constateert echter, dat ook recente klachten zijn overgelegd. Verder acht de voorzieningenrechter van belang dat VisualMedia expliciet in het artikel heeft vermeld, dat wat Proximedia doet niet in strijd is met de wet.

Proximedia heeft nog aangevoerd, dat Visual Media een concurrent van Proximedia is, en dat zij het artikel ten behoeve van haar eigen gewin geplaatst heeft. VisualMedia betwist dat zij een concurrent is, omdat partijen verschillende producten leveren en andere doelgroepen hebben. Met name dit laatste heeft Proximedia niet of nauwelijks betwist. Verder heeft VisualMedia onweersproken naar voren gebracht, dat een onderdeel van haar dienstverlening is het adviseren van klanten over andere producten, zoals het door Proximedia aangeboden product. Ook geeft zij als reden voor de gewraakte publicatie, dat de branche waarin VisualMedia actief is door partijen als Proximedia onder vuur komt te liggen. Het is voor VisualMedia van belang dat ondernemers vertrouwen blijven houden in online marketing en dienstverlening. De voorzieningrechter is van oordeel dat VisualMedia hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een rechtens te respecteren belang had bij haar publicatie en dat alleen het informeren van klanten, zoals Proximedia voorstaat, daaraan onvoldoende tegemoet komt.

4.3.

Alle omstandigheden in onderlinge samenhang beschouwd, is de voorzieningenrechter van oordeel, dat het recht op vrijheid van meningsuiting in casu zwaarder weegt, dan het recht op bescherming van eer en goede naam. De publicatie van VisualMedia is dan ook niet onrechtmatig. De vorderingen van Proximedia zullen worden afgewezen.

4.4.

Proximedia zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van VisualMedia worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.429,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

1. wijst de vorderingen af,

2. veroordeelt Proximedia in de proceskosten, aan de zijde van VisualMedia tot op heden begroot op € 1.429,00,

3. veroordeelt Proximedia in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Proximedia niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.W. van Weringh en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2015.1

1 type: A.Wa coll: