Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:3345

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-05-2015
Datum publicatie
09-07-2015
Zaaknummer
3351420 CV EXPL 14-11841
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Fatale termijn; aangeboden bewijs niet ter zake

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

zaak-/rolnummer: 3351420 \ CV EXPL 14-11841

vonnis van de kantonrechter d.d. 6 mei 2015

inzake

[naam VOF]

,

gevestigd te Dedemsvaart,

eiseres, hierna [eiseres] te noemen,

gemachtigde: mr. T. van Wijngaarden,

tegen

De besloten vennootschap

ECO TEXTIELDRUK B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [Groningen],

gedaagde, hierna Eco Textieldruk te noemen,

gemachtigde: mr. M. Kaemingk.

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  het tussenvonnis van 28 oktober 2014, waarin door de kantonrechter een comparitie is gelast;

 • -

  de comparitie die is gehouden op 9 april 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Op 2 april 2013 kreeg Eco Textieldruk van Rage B.V. opdracht om tegen betaling 650 T-shirts te bedrukken. Eco Textieldruk heeft diezelfde dag [eiseres] telefonisch benaderd in verband met het vervaardigen van de transfers waarmee de aan Rage B.V. te leveren T-shirts moesten worden gedrukt.

2.2

Vervolgens heeft Eco Textieldruk per e-mailbericht van 2 april 2013 de telefonisch besproken bestelling van 650 transfers bevestigd. Het e-mailbericht eindigt met de vraag: "Wanneer denk je deze klaar te hebben?"

2.3

Eco Textiel had met Rage B.V. afgesproken dat zij de T-shirts op 9 april 2013 bij Rage B.V. zou afleveren. Vanwege enige tegenslagen aan de zijde van [eiseres] is Rage B.V. na telefonisch overleg met Eco Textieldruk akkoord gegaan met een aflevering op 10 april 2013.

2.4

De door [eiseres] aan Eco Textieldruk te leveren transfers waren op 9 april 2013 om 2:18 uur klaar.

2.5

Diezelfde nacht en de daarop volgende dag heeft Eco Textieldruk met de transfers de T-shirts bedrukt. Vanwege de tijdsdruk heeft de opdrachtgeefster van Eco Textieldruk, Rage B.V., daaraan meegeholpen. Rage B.V. heeft Eco Textieldruk voor de arbeidsuren een factuur gezonden voor een bedrag van € 665,50 inclusief btw.

2.6

De schoonvader van de eigenaar van [eiseres] heeft de order - zoals na overleg vanwege de vereiste spoed tussen partijen nader is afgesproken - de volgende ochtend, 10 april 2013, in Luxemburg afgeleverd. De kosten van deze rit hebben partijen gedeeld.

2.7

In verband met de levering van de transfers heeft Eco Textieldruk van [eiseres] de volgende drie facturen ontvangen.

Factuurnummer

Factuurdatum

Factuurbedrag

-

201330111

12 april 2013

3.157,03

(inclusief btw)

-

201330121

23 april 2013

370,72

(inclusief btw)

-

201330147

20 mei 2013

64,65

(inclusief btw)

Totaal

3.592,40

(inclusief btw)

2.8

Naast de hiervoor opgesomde facturen betreffende de levering van de transfers voor Rage B.V., heeft Eco Textieldruk in verband met een andere levering op 23 maart 2013 een factuur ontvangen voor een bedrag van € 94,07.

2.9

Na aanmaningen van [eiseres] alsmede van de vervolgens door haar ingeschakelde incassogemachtigde, heeft Eco Textieldruk in totaal een bedrag van € 2.500,00 aan [eiseres] betaald.

2.10

Het restantbedrag van € 1.186,47 heeft Eco Textieldruk tot op heden onbetaald gelaten, omdat zij zich op het standpunt stelt dat [eiseres] de transfers in verband met de opdracht van Rage B.V. te laat heeft geleverd als gevolg waarvan Eco Textieldruk schade heeft geleden. Tussen partijen is ter zake diverse correspondentie gevoerd.

3 De vordering

3.1

[eiseres] vordert veroordeling van Eco Textieldruk om aan haar te betalen een bedrag van € 1.900,73, waarvan € 1.186,47 in verband met de (deels) onbetaald gebleven facturen, € 220,61 aan tot en met 14 augustus 2014 verschenen wettelijke rente en € 493,65 als vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten.

3.2

Eco Textieldruk heeft verweer gevoerd.

3.3

Waar nodig zal de kantonrechter hierna nader op de stellingen van partijen ingaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1

[eiseres] vordert volledige betaling van de onder rechtsoverweging 2.7 vermelde facturen en stelt zich daarbij op het standpunt dat zij conform de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst heeft gehandeld.

4.2

De kantonrechter stelt voorop dat Eco Textiel de juistheid van de facturen niet heeft betwist, zodat daarvan zal worden uitgegaan. Eco Textieldruk voert echter als verweer dat tussen partijen is afgesproken dat de transfers uiterlijk op 5 april 2013 zouden worden afgeleverd, dat [eiseres] deze termijn niet heeft gehaald en Eco Textieldruk daardoor schade heeft geleden. In verband met de gestelde schade beroept Eco Textieldruk zich op verrekening.

4.3

[eiseres] betwist dat een fatale termijn is afgesproken en voert daarentegen aan dat zij bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk aan Eco Textieldruk heeft laten weten dat een opdracht met een dergelijke omvang tijd in beslag neemt en bovendien dat de proefdruk pas op donderdag 4 april 2013 door Eco Textieldruk akkoord is bevonden. Volgens [eiseres] had Eco Textieldruk dan ook moeten begrijpen dat op 5 april 2013 de transfers niet klaar zouden zijn.

4.4

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Eco Textieldruk onvoldoende gemotiveerd gesteld dat tussen partijen een fatale termijn is afgesproken. Weliswaar heeft zij gesteld dat in het telefoongesprek dat tussen partijen op 2 april 2013 voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden duidelijk is gesproken over de termijn van 5 april 2013, maar uit de bevestiging van de opdracht per e-mailbericht van diezelfde datum blijkt dat niet. Zo is daarin geen leverdatum genoemd en is daarentegen de open vraag gesteld wanneer [eiseres] denkt de transfers gereed te hebben. Gelet op de inhoud van deze bevestiging heeft [eiseres] niet hoeven begrijpen dat de datum van 5 april 2013 voor Eco Textieldruk fataal was. Daarbij komt dat Eco Textieldruk de aan [eiseres] verleende opdracht heeft doorgezet en zich ook na 5 april 2013 nog heeft ingespannen om de levering aan Rage B.V. voltooid te krijgen. Deze omstandigheid wijst er evenmin op dat de datum van 5 april 2013 als fatale termijn gold. Bovendien zijn de T-shirts, weliswaar met medewerking en flexibiliteit van Rage B.V., uiteindelijk nog tijdig aan Rage B.V. geleverd.

4.5

Nu Eco Textieldruk niet aan haar stelplicht heeft voldaan, is voor bewijslevering geen ruimte. Daar komt bij dat het aanbod om de [naam] te laten verklaren over het feit dat hem is verzocht werkzaamheden te verrichten om de geplaatste opdracht alsnog op tijd af te leveren niet ter zake dienend is, nu die omstandigheid niets zegt over hetgeen op 2 april 2013 tussen partijen is afgesproken. Ook medewerkers van Rage B.V. zijn niet bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen aanwezig geweest, althans dat is niet gesteld, zodat ook het aanbod om deze medewerkers te laten verklaren als niet ter zake dienend moet worden aangemerkt.

4.6

Op grond van het voorgaande moet er van worden uitgegaan dat er geen fatale termijn is afgesproken. Dat het alsnog tijdig leveren aan Rage B.V. extra kosten voor Eco Textieldruk heeft meegebracht, kan daarom niet aan [eiseres] worden tegengeworpen en valt bij gebrek aan expliciet gemaakte afspraken omtrent een aflevertermijn onder het ondernemersrisico van Eco Textiel.

4.5

Op grond van voorgaande rechtsoverweging is de conclusie dat het verrekeningsverweer van Eco Textieldruk niet slaagt en de vordering van [eiseres] met betrekking tot de deels nog openstaande facturen zal worden toegewezen. Aangezien Eco Textiel met de betaling in verzuim is, zal de ter zake gevorderde - en overigens niet weersproken - rente ook worden toegewezen.

4.6

Verder is op grond van de processtukken aannemelijk geworden dat de in het geding zijnde incassowerkzaamheden naar aard, omvang en daarmee samenhangende kosten als redelijk kunnen worden aangemerkt. Dit deel van de vordering zal daarom worden toegewezen.

4.7

Eco Textieldruk zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- dagvaarding

82,02

- griffierecht

462,00

- salaris gemachtigde

300,00

Totaal

844,02

5 Beslissing

De kantonrechter:

5.1

veroordeelt Eco Textieldruk tot betaling aan [eiseres] van een bedrag groot € 1.900,73, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.186,47 vanaf 15 augustus 2014, zijnde de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2

veroordeelt Eco Textieldruk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op € 844,02;

5.3

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst - voor zover nodig - af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. R.Tj. Terpstra, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 mei 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

type: mb