Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:3039

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
24-06-2015
Datum publicatie
17-08-2015
Zaaknummer
C-17-141032 - KG ZA 15-93
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geldvordering in kort geding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/141032 / KG ZA 15-93

Vonnis in kort geding van 24 juni 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRO SKATING B.V., h.o.d.n. TEAM CORENDON,

statutair gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

advocaat: mr. J.C.M. Bonnier, kantoorhoudende te Wijchen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENIE.NL B.V.,

statutair gevestigd te Groningen,

gedaagde,

advocaat: mr. P.P.J.M. Bruens, advocaat te Groningen.

Partijen zullen hierna Pro Skating en Enie.nl genoemd worden.

1 De procedure

1.1

Pro Skating heeft Enie.nl op 20 april 2015 in kort geding gedagvaard tegen de openbare terechtzitting op 29 april 2015. Na het uitbrengen van de dagvaarding hebben partijen (verder) onderhandeld over een minnelijke oplossing van hun geschil, gedurende welke periode de mondelinge behandeling van het kort geding op verzoek van partijen is aangehouden.

1.2

Het overleg heeft niet tot een voor partijen bevredigend resultaat geleid. De mondelinge behandeling van het kort geding heeft vervolgens plaatsgevonden op

9 juni 2015. Bij deze gelegenheid hebben partijen aan de hand van pleitaantekeningen hun standpunten nader toegelicht. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt.

1.3

Vervolgens is het vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

Pro Skating exploiteert een professionele schaatsploeg, onder de naam

Team Corendon. Team Corendon bestaat uit een aantal (schaats)trainers en schaatsers (mannen en vrouwen). De schaatsers nemen, indien daarvoor gekwalificeerd, deel aan nationale schaatswedstrijden, zoals Nederlandse kampioenschappen (NK), en aan internationale schaatswedstrijden, zoals Wereldkampioenschappen (WK), wedstrijden in het kader van de World Cup (WC) en, in een Olympisch jaar, de Olympische Spelen (OS). Team Corendon wordt aangestuurd door twee managers, te weten teammanager

[A] (hierna verder te noemen: [A]), die tevens algemeen directeur van

Pro Skating is, en commercieel manager [B] (hierna verder te noemen: [B]). Hoofdsponsor van Team Corendon is luchtvaartmaatschappij Corendon (hierna verder te noemen: Corendon).

2.2

Enie.nl is een onderneming die zich toelegt op de verkoop en installatie van zonnepanelen. Algemeen directeuren van Enie.nl zijn [C en D].

2.3

Op 28 oktober 2014 hebben Pro Skating en Enie.nl voor het schaatsseizoen 2014/2015 (1 oktober 2014 tot en met 30 april 2015) een co-sponsorovereenkomst (hierna verder te noemen: de sponsorovereenkomst) gesloten. In de sponsorovereenkomst, die is ondertekend door [A] en [D], is - voor zover hier van belang - het volgende bepaald:

"ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

(….);

'Communicatiemiddelen': door Team Corendon ter beschikking gestelde communicatiemiddelen zoals weergegeven in Bijlage II;

(….).

ARTIKEL 3. AARD EN INHOUD

Team Corendon verleent hierbij het recht aan enie.nl, die verklaart dit recht van Team Corendon te aanvaarden, om als Co-sponsor de communicatie- en marketingmogelijkheden van Team Corendon, welke onder andere voortvloeien uit door haar met de Schaatsers en Schaatstrainers gesloten overeenkomsten, aan te wenden ten behoeve van het merk enie.nl, zulks onder andere door het verbinden van het merk enie.nl aan Team Corendon, het voeren van het merk enie.nl op wedstrijd- en trainingskleding van de Schaatsers en het gebruik ten behoeve van het merk enie.nl in promotie- en/of reclamematerialen van naam en/of portret van de Schaatsers en de Schaatstrainers, een en ander zoals nader vastgelegd in deze Overeenkomst.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN CO-SPONSOR

4.1

enie.nl verplicht zich tot betaling aan Team Corendon van een sponsorbedrag van totaal € 220.000,-- excl. BTW voor het schaatsseizoen 2014/20 15 (één schaatsseizoen) te voldoen op (uiterlijk)

28 februari 2015 op Rabobank rekeningnummer 160317339 van Team Corendon.

4.2

enie.nl zal binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst aan Team Corendon een accountantsverklaring verstrekken waaruit blijkt dat enie.nl voornoemd bedrag tijdig kan en zal voldoen.

4.3

Team Corendon is ermee bekend en akkoord dat de samenstelling van de Schaatsers bij de aanvang van de Overeenkomst, zoals genoemd in Bijlage 1, een uitgangspunt is om tot deze Overeenkomst te komen.

4.4

enie.nl zal de Overeenkomst en het Team optimaal promoten. Alle promotie- en marketinguitingen (de activatie) door enie.nl zijn voor rekening van enie.nl en vallen buiten de in dit artikel genoemde vergoedingen.

4.5

Partijen spreken af op of rond 15 december 2014 en op of rond 15 februari 2015 een evaluatiegesprek te plannen. In deze gesprekken zal onder andere bijlage V besproken en geëvalueerd worden.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN TEAM CORENDON

(….).

Het bestuur

(….);

5.3

Team Corendon zal ervoor zorgdragen dat zowel de sportieve belangen van de Schaatsers / Schaatstrainers als ook de commerciële belangen van enie.nl en de overige sponsoren optimaal zullen worden gewaarborgd. Het Bestuur van Team Corendon zal zich onder andere bezighouden met de samenstelling van het Team, het programma van de Schaatsers, controle op de dagelijkse gang van zaken, en zal hieromtrent regelmatig informatie verstrekken aan enie.nl.

(….).

Communicatiemiddelen

5.5

Team Corendon stelt aan Enie.nl gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Communicatiemiddelen, genoemd in Bijlage II, ter beschikking behorende bij het Co-sponsorschap enie.nl.

(….).

Overig

(….)

5.15

Team Corendon zal zoveel mogelijk 'enie.nl' uitdragen.

5.16

Team Corendon zal ervoor zorgdragen dat de individuele Schaatsers en Schaatstrainers zich zullen inspannen om zoveel mogelijk een actieve positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de naamsbekendheid van het merk enie.nl en het verkrijgen van free publicity en exposure voor het merk enie.nl.

(….)

5.19

Het is Team Corendon toegestaan overeenkomsten te sluiten met sponsoren en/of suppliers die sponsorgelden, materialen, sportvoeding of voedingssupplementen ten behoeve van het Team beschikbaar stellen, onder de voorwaarde dat de betreffende sponsor / supplier niet voorkomt op de lijst van concurrenten enie.nl, Bijlage III. Bijlage IV is een overzicht van huidige goedgekeurde sponsoren en suppliers.

2.4

In bijlage II van de sponsorovereenkomst zijn de communicatiemiddelen (als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van de overeenkomst) opgesomd die aan Enie.nl ter beschikking worden gesteld. Onder meer is afgesproken dat bij alle NK' s één logo van Enie.nl wordt vermeld op de schaatspakken van Team Corendon, op de schouder of op de borst. Verder is afgesproken dat één logo van Enie.nl wordt vermeld op overige sportkleding van (de leden van) Team Corendon, zoals wielerkleding en loopkleding. Daarnaast is afgesproken dat Enie.nl toegang heeft tot het zakelijk netwerk van Team Corendon, sponsoren, de schaatswereld, voor eventuele "business-to-business leads". De opsomming vermeldt voorts, voor zover van belang, de volgende communicatiemiddelen voor Enie.nl:

- het gebruik van het logo van Team Corendon in eigen communicatie uitingen;

- uitnodigingen voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten;

- een banner van Enie.nl op de website van Team Corendon;

- de vermelding van het logo van Enie.nl op onder meer de website van

Team Corendon, de door Team Corendon gebruikte auto’s, de teambus, en op de perswand;

- gezamenlijke promotieacties ("joint promotions") met hoofdsponsor Corendon en met andere partners;

- het plaatsen van een advertentie en het beschikken over redactionele ruimte in het magazine zoals dat wordt verspreid in de vliegtuigen van hoofdsponsor Corendon.

2.5

In Bijlagen III en IV hebben partijen nader uitvoering gegeven aan artikel 5.19 van de overeenkomst.

2.6

In bijlage V van de sponsorovereenkomst is het volgende bepaald:

"BIJLAGE V. LEADS ENIE.NL VANUIT NETWERK TEAM CORENDON

Team Corendon verplicht zich tot een maximale inspanningsverplichting richting enie.nl om hen direct in contact te brengen vanuit het netwerk teneinde zakelijke leads te genereren als onderdeel van het

Co-sponsorschap. Met de onderstaande partijen/personen kan Team Corendon de garantie afgeven om enie.nl aan te introduceren/koppelen:

• Corendon Vliegvakanties

• Corendon Vitality Hotel Amsterdam

• Thialf

• KNSB

• [X] (Installatiebedrijf)

• [Y] (ontwerper van schaatshallen)

• TranSportium Zoetermeer (nieuwe overdekte ijsbaan)

Deze bijlage moet gezien worden in samenhang met artikel 4.1.

Enie.nl tracht door middel van deze sponsorovereenkomst een orderportefeuille van ongeveer € 250.000,00 binnen te halen. Voor partijen is het duidelijk dat Team Corendon nimmer zonnepanelen (voor/namens) enie.nl zal verkopen. Team Corendon levert enkel leads aan en enie.nl dient vervolgens zelf te trachten hun zonnepanelen te verkopen."

2.7

Op 2 februari 2015 heeft Team Corendon de overeengekomen sponsorbijdrage van € 220.000,00 en de hierover verschuldigde omzetbelasting van € 46.200,00, in totaal dus een bedrag van € 266.200,00, gefactureerd aan Enie.nl. Team Corendon heeft Enie.nl verzocht de factuur uiterlijk 24 februari 2015 te voldoen, door overmaking van het factuurbedrag op het rekeningnummer van Pro Skating.

2.8

Op 21 april 2015 heeft Enie.nl een bedrag van € 75.000,00 voldaan aan

Pro Skating. Op 23 april 2015 heeft Enie.nl de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting, een bedrag van € 15.750,00, voldaan aan Pro Skating. Het restant van de factuur, een bedrag van € 175.450 (inclusief omzetbelasting), heeft Enie.nl onbetaald gelaten.

2.9

In een e-mail van 8 juni 2015 om 13:02 uur heeft [E] (hierna verder te noemen: [E]) [C en D] het volgende meegedeeld:

"Beste [C en D],

(….). Ik heb jullie namens Team Corendon een volledig co-sponsorschap aangeboden met een garantie voor een minimale omzet van € 250.000,- en naamsvermelding bij alle nationale en internationale wedstrijden. Dat is ook waar jullie ja tegen gezegd hebben. (….)."

3 Het geschil

3.1

Pro Skating vordert na eiswijziging dat Enie.nl wordt veroordeeld tot betaling van € 175.450,00, te vermeerderen met de vanaf 3 maart 2015 verschuldigde wettelijke rente over dit bedrag. Verder vordert Pro Skating dat Enie.nl wordt veroordeeld tot betaling van

€ 3.758,26 ter zake van buitengerechtelijke kosten. Tenslotte vordert Pro Skating dat Enie.nl wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.2

Enie.nl B.V. voert verweer.

3.3

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in een veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats is en dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten onderzoeken of de vordering van de eisende partij voldoende aannemelijk is, maar ook - kort gezegd - of een spoedeisend belang bestaat, terwijl hij bij de afweging van de belangen van de partijen mede (als één van de voor toewijsbaarheid in aanmerking te nemen factoren) het restitutierisico zal hebben te betrekken. Indien de gedaagde partij zich ter afwering van de vordering op een tegenvordering beroept, dient bij het onderzoek naar de aannemelijkheid van de vordering van de eisende partij ook de aannemelijkheid van de tegenvordering in aanmerking te worden genomen (zie onder andere Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5968).

De voorzieningenrechter voegt hier aan toe dat de aard van de procedure in kort geding geen ruimte biedt voor bewijsvoering door middel van het horen van getuigen.

4.2

Pro Skating heeft gesteld dat zij vanwege het niet voldoen van het (restant van het) verschuldigde sponsorbedrag in de financiële problemen is geraakt. Pro Skating genereert geen omzet en maakt geen winst. Pro Skating werkt met een exact sluitende begroting, waarbij de inkomsten volledig bestaan uit subsidies en sponsorgelden. Door het niet (volledig) hebben voldaan van de overeengekomen sponsorbijdrage is een gat in de begroting ontstaan, die er onder meer toe heeft geleid dat Pro Skating de door haar verschuldigde belasting niet tijdig heeft kunnen betalen, met als gevolg dat de Belastingdienst tweemaal aan boete heeft opgelegd, aldus Pro Skating. Met deze uiteenzetting heeft Pro Skating naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de door haar verzochte voorziening.

4.3

Enie.nl voert tot haar verweer aan dat Pro Skating haar contractuele verplichtingen jegens Enie.nl niet is nagekomen. Daartoe stelt Enie.nl dat Pro Skating in de sponsorovereenkomst aan Enie.nl een omzet van € 250.000,00 heeft gegarandeerd, maar dat Pro Skating deze garantie geen gestand heeft gedaan. Ook op andere punten is Pro Skating tekortgeschoten in de nakoming van contractuele verplichtingen jegens Enie.nl. Als gevolg van al deze tekortkomingen heeft Enie.nl schade geleden, die Enie.nl wenst te verrekenen met de vordering van Pro Skating, aldus Enie.nl. De voorzieningenrechter begrijpt dit verweer aldus dat Enie.nl van mening is dat zij na verrekening niets meer verschuldigd is aan Pro Skating.

4.4

Pro Skating bestrijdt dat zij aan Enie.nl een bepaalde omzet heeft gegarandeerd. Uiteraard is het de bedoeling van een sponsorovereenkomst dat de sponsornemer, in dit geval Enie.nl, haar naamsbekendheid en goodwill vergroot en daardoor indirect een hogere omzet hoopt te behalen. De sponsorgever, in dit geval Pro Skating, kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als de werkelijke omzet achterblijft bij de verwachtingen van de sponsornemer. Pro Skating heeft zich slechts verplicht tot het aandragen van zogenoemde "business-to-business leads", waarmee Enie.nl vervolgens aan de slag moest gaan. In zoverre heeft Pro Skating een inspanningsverplichting op zich genomen, waarvan zij zich voldoende heeft gekweten. Ook anderszins is van tekortkomingen in de nakoming van contractuele verplichtingen door Pro Skating jegens Enie.nl geen sprake, aldus Pro Skating.

4.5

De voorzieningenrechter overweegt dat voor de beantwoording van de vraag of partijen in de sponsorovereenkomst een omzetgarantie zijn overeengekomen, zoals Enie.nl stelt, het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs uit hun verklaringen en gedragingen hebben mogen begrijpen en afleiden (HR 13 maart 1981, Haviltex, ECLI:NL:HR:1981:AG4158). In het licht van deze beoordelingsmaatstaf acht de voorzieningenrechter door Enie.nl niet aannemelijk gemaakt dat aan haar door Pro Skating een omzetgarantie is verleend. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat de tekst van de sponsorovereenkomst daar niet op wijst. Er is door Enie.nl geen bepaling aangewezen, noch in de sponsorovereenkomst noch in de bijlagen, in het bijzonder bijlage V, waaruit zonder meer kan worden afgeleid dat Pro Skating een omzetgarantie heeft verstrekt. Integendeel, de formulering van bijlage V wijst er veeleer op dat, zoals Pro Skating heeft gesteld, er niet meer is overeengekomen dan een inspanningsverplichting om Enie.nl in contact te brengen met "leads", dat wil zeggen toegang te geven tot het zakelijk netwerk van Pro Skating. Bovendien heeft Enie.nl zelf gesteld dat "de tekst van de overeenkomst een vlag is die de lading niet dekt", waarmee zij uitdrukking geeft aan ook haar opvatting dat de bedoelde garantie in de tekst niet is te vinden. Hierbij heeft te gelden dat partijen professionele partijen zijn en dat zij over de tekst van de sponsorovereenkomst hebben onderhandeld. Voorshands moet derhalve worden aangenomen dat de tekst van de sponsorovereenkomst de bedoeling van partijen weergeeft. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat [C] ter zitting een uitleg heeft gegeven van bijlage V die aansluit bij de tekst van bijlage V. Bovendien is daarnaast geen andere toelichting gegeven over de inhoud van en de wijze waarop de omzetgarantie vorm zou moeten krijgen, tegen de achtergrond dat Enie.nl van Pro Skating niet verwachtte dat zij zelf zonnepanelen aan de man zou brengen, zoals zijdens Enie.nl ter zitting is betoogd. Bij zijn oordeel dat van een omzetgarantie geen sprake is, betrekt de voorzieningenrechter voorts dat de sponsorovereenkomst is overeengekomen voor een betrekkelijke korte periode, namelijk zeven maanden. De duur alsmede de aard van de sponsorovereenkomst verdragen zich niet met een, kennelijk in de visie van Enie.nl, in tijd ongeclausuleerde omzetgarantie.

4.6

Aan de door Enie.nl in het geding gebracht verklaring van [E] (r.o 2.9) kent de voorzieningenrechter in het licht van de voorgaande overwegingen minder gewicht toe. Diens verklaring dat hij een omzetgarantie zou hebben toegezegd namens Team Corendon staat op zichzelf tegenover de betwisting van de zijde van Pro Skating. Daarnaast verdraagt de verklaring van [E] zich niet met de door [C] ter zitting gegeven toelichting over de wijze waarop volgens Enie.nl invulling moest worden gegeven aan de gestelde garantie. Tegen deze achtergrond mist de verklaring van [E] een nadere inkleuring. Bovendien sluit de verklaring van [E] niet uit dat de 'omzetgarantie', zoals [E] die schetst, een inspanningsverplichting betreft, zoals Pro Skating stelt.

4.7

De overige door Enie.nl gestelde tekortkomingen aan de zijde van Pro Skating houden onder meer verband met een door Enie.nl gesteld 'volwaardig co-sponsorschap'. Dit co-sponsorschap hield een vergaande exposure van Enie.nl in, waaronder het opnemen van naam en logo op de schaatspakken bij alle belangrijke wedstrijden. Deze verplichting is

Pro Skating niet nagekomen, aldus Enie.nl. De voorzieningenrechter verwerpt deze stelling. In bijlage II is duidelijk omschreven dat het logo van Enie.nl alleen wordt vermeld op schaatspakken die worden gebruikt bij een NK, hetgeen door Enie.nl niet voldoende gemotiveerd is betwist.

4.8

Een ander door Enie.nl aan het adres van Pro Skating gemaakt verwijt betreft de samenstelling van Team Corendon. De voorzieningenrechter wijst op randnummer 20 in de pleitnota van Enie.nl. Wat hier ook van zij, dat de samenstelling van Team Corendon gaandeweg het schaatsseizoen is gewijzigd en dat er daarom sprake is van een Pro Skating toe te rekenen tekortkoming is onvoldoende met feiten gestaafd.

4.9

Een ander verwijt betreft dat Pro Skating in strijd met artikel 5.19 met een ander, in zonne-energieproducten handelend bedrijf een samenwerking zou zijn aangegaan.

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan deze stelling nu Enie.nl deze stelling niet heeft onderbouwd, zodat hij niet kan beoordelen of dit verwijt hout snijdt en zo ja, of Pro Skating deze tekortkoming kan worden toegerekend.

4.10

Enie.nl verwijt Pro Skating tenslotte, samengevat weergegeven, dat de door Enie.nl gewenste samenwerking met Corendon, de hoofdsponsor van Team Corendon, niet van de grond is gekomen. Op zich is juist dat deze samenwerking niet tot stand is gekomen. Op dit punt kan Pro Skating echter evenmin een toerekenbare tekortkoming worden verweten, nu niet is gesteld dat Pro Skating een verbintenis om deze samenwerking te realiseren op zich heeft genomen. Zoals hiervoor is overwogen, heeft Enie.nl gebruik mogen maken van het netwerk van Pro Skating, Team Corendon, en hun sponsoren. Langs die weg is Enie.nl ook in contact gekomen met Corendon. Er heeft begin februari 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden tussen [C] en (vertegenwoordigers van) Corendon. De voorzieningenrechter wijst op de memo d.d. 12 februari 2015 (productie 5 Enie.nl, alsmede productie 6 bij de brief van 5 juni 2015 van Pro Skating). Omdat Enie.nl haar betalingsverplichtingen jegens Pro Skating niet is nagekomen, heeft Corendon besloten niet (verder) samen te werken met Enie.nl. Deze keuze van Corendon kan niet aan Pro Skating worden tegengeworpen. Weliswaar exploiteert Pro Skating een schaatsteam dat Corendon als hoofdsponsor heeft, maar Pro Skating en Corendon zijn twee van elkaar te onderscheiden ondernemingen.

4.11

Op grond van voorgaande overwegingen komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vordering van Pro Skating voldoende aannemelijk en ook in een eventuele bodemprocedure toewijsbaar is en dat de daartegen door Enie.nl gevoerde verweren geen stand houden. Gelet daarop komt aan de stelling van Enie.nl dat bij toewijzing van de vordering het risico van non-restitutie bestaat, welke stelling overigens door Enie.nl niet specifiek, aan de hand van concrete feiten en omstandigheden, is onderbouwd, geen zodanig gewicht toe dat op grond daarvan de gevraagde voorziening geweigerd zou moeten worden. Ook de afweging van andere belangen van partijen leidt niet tot dat oordeel, al was het maar omdat Enie.nl, los van de ter onderbouwing van de hiervoor reeds verworpen verweren aangevoerde feiten en omstandigheden, geen feiten en omstandigheden heeft gesteld die tot het oordeel zouden kunnen leiden dat de gevraagde voorziening geweigerd moet worden. De voorzieningenrechter komt dan ook tot de slotsom dat de gevorderde veroordeling van Enie.nl tot betaling van het restant van de factuur, ten bedrage van € 175.450,00, toewijsbaar is.

4.12

De gevorderde buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € € 3.758,26 en de over

€ 175.450,00 gevorderde wettelijke rente zijn eveneens toewijsbaar, nu Enie.nl tegen deze vorderingen geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd.

4.13

Enie.nl zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Pro Skating B.V. worden tot op heden vastgesteld op:

- explootkosten € 82,63

- griffierecht € 3.864,00

- salaris advocaat € 816,00

Totaal € 4.762,63.

Voor wat betreft de hoogte van het griffierecht is de voorzieningenrechter uitgegaan van de hoogte van de toegewezen hoofdsom, het bedrag van € 175.450,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1

veroordeelt Enie.nl om aan Pro Skating te betalen een bedrag van € 175.450,00, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van 3 maart 2015 tot de dag van volledige betaling;

5.2

veroordeelt Enie.nl aan Pro Skating te betalen een bedrag van € 3.758,26 ter zake van buitengerechtelijke kosten;

5.3

veroordeelt Enie.nl in de proceskosten, aan de zijde van Pro Skating tot op heden vastgesteld op € 4.762,63;

5.4

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Smit en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2015.

c674