Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:2867

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-06-2015
Datum publicatie
17-06-2015
Zaaknummer
18.930128-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Verstek
Inhoudsindicatie

Verwerven en in bezit hebben van (een relatief gering aantal) kinder pornografische foto’s. Veroordeling tot 1 dag gevangenisstraf en 120 uren werkstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18/930128-14

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 juni 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [woonadres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 02 juni 2015.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 17 november 2012 tot en met 22 januari 2014 te [pleegplaats],
in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal)
afbeelding(en), te weten 54 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten
een systeemkast (met bijbehorende harde schij(f)(ven) en een laptop (met
bijbehorende harde schijf(ven)) bevattende (een) afbeelding(en),

- heeft verspreid en/of
- heeft aangeboden en/of
- heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of
- heeft vervaardigd en/of
- heeft ingevoerd en/of
- heeft doorgevoerd en/of
- heeft uitgevoerd en/of
- heeft verworven en/of
- in bezit heeft gehad en/of
heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met
gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en)
verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar
was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van
achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die
kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf
of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door
een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft
bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen van en/of door een persoon die
kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt
en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk
de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon
gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die
persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)
(erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd
van die persoon
en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten
van zijn/haar kleding ontdoet
en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de
wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld
gebracht worden,
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een
persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al
dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie
zichtbaar is),
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. J.L. van den Broek, acht hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen (behoudens het maken van een gewoonte van het misdrijf) en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

- onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

- een proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1]1;

- een kennisgeving van inbeslagneming2;

- een proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek met bijlagen, opgemaakt door [verbalisant 2] en [verbalisant 3]3;

- de verklaring van verdachte4.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

hij in de periode van 17 november 2012 tot en met 22 januari 2014 te [pleegplaats], 54 foto's

- heeft verworven en
- in bezit heeft gehad en

heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeeldingen verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal penetreren (met de penis) van het lichaam van een persoon die
kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf
of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door
een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft
bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen van en/of door een persoon die
kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt
en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk
de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon
gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die
persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)
(erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd
van die persoon
en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten
van zijn/haar kleding ontdoet
en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de
wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld
gebracht worden,
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een
persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al
dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie
zichtbaar is),
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen geachte levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en in bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de feiten en de verdachte strafbaar, omdat geen straf- en/of schulduitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straffen rekening gehouden met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan en hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft in de periode van 17 november 2012 tot en met 22 januari 2014 een relatief gering aantal kinderpornografische foto’s verworven en in zijn bezit gehad. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor deze beelden en is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen, die worden gedwongen tot het poseren voor dergelijke afbeeldingen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen hierdoor psychische schade kunnen oplopen.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging voorts rekening met eerder vermelde eis van de officier van justitie. De rechtbank komt uit op een minder zware straf dan door de officier van justitie gevorderd omdat het gaat om een relatief beperkt aantal afbeeldingen.

Daarnaast betrekt de rechtbank bij de strafbepaling dat het een relatief beperkt aantal afbeeldingen betreft en dat verdachte blijkens het uittreksel uit de Justitiële Documentatie niet eerder ter zake van een soortgelijk feit is veroordeeld.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat

-rekening houdend met het bepaalde in artikel 22b eerste lid en onder b. van het Wetboek van Strafrecht- 1 dag gevangenisstraf en een taakstraf - in de vorm van een werkstraf - voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, recht doet aan het strafbare feit.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer aangezien met behulp van deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemene belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 22c, 22d, 36b, 36c en 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan en stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

- een gevangenisstraf voor de duur van 1 dag.

- een taakstraf bestaande uit 120 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 60 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- 1.00 STK Harddisk, [goednr. 1] (uit systeemkast [nummer]);

- 1.00 STK Computer, [merk 1] zelfbouw, [goednr. 2];

- 1.00 STK Computer, [merk 2], [goednr. 3];

- 1.00 STK Harddisk, [merk 3], [goednr. 4] (uit systeemkast [nummer]);

- 1.00 STK Harddisk, [merk 3], [goednr. 4] (uit systeemkast [nummer]).

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.A. van Capelle, voorzitter,

en mr. H.H.A. Fransen en mr. O.J. Bosker, rechters,

in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 16 juni 2015.

1 op pagina 27ev van het proces-verbaal van politie, eenheid Noord-Nederland, dossiernummer: 2013083103 (het PV)

2 op pagina 09ev van het PV

3 op pagina 62ev van het PV

4 op pagina 102ev van het PV