Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:1500

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
18-03-2015
Datum publicatie
18-08-2015
Zaaknummer
3313268 CV EXPL 14-11267
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Advertenties, Bewijsstukken, Geluidsopname, bewijswaarde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND


Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak/rolnummer: 3313268 / CV EXPL 14-11267

Vonnis van de kantonrechter d.d. 18 maart 2015

inzake

de besloten vennootschap De TELEFOONGIDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuidoost,

eiseres,

gemachtigde: J. Haringa, gerechtsdeurwaarder te Zuidbroek,

tegen

[gedaagde] , h.o.d.n. [kantoornaam],

wonende te [adres]

gedaagde,

gemachtigde: mr. drs. G.E. Knol, werkzaam bij [kantoornaam] .

Partijen zullen hierna De Telefoongids en [gedaagde] worden genoemd.

PROCESGANG

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

 • -

  dagvaarding

 • -

  conclusie van antwoord

 • -

  conclusie van repliek

 • -

  conclusie van dupliek

Partijen hebben producties in het geding gebracht.

Vonnis is (nader) bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1 De vaststaande feiten

1.1

Als gesteld en erkend, dan wel niet, althans onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.

1.2

De Telefoongids plaatst in opdracht van klanten advertenties in regionale telefoongidsen en/of bedrijvengidsen. Zij hanteert de volgende werkwijze. De klant geeft de inhoud van de gewenste advertentie door, waarna De Telefoongids een drukproef c.q. offerte ter goedkeuring naar de klant stuurt. De initiële offerte inclusief de drukproef dient een klant ondertekend retour te zenden. Daarna wordt de goedgekeurde advertentie geplaatst in de eerstvolgende editie van de telefoongids/bedrijvengids. De Telefoongids geeft in haar orderbevestiging aan dat de geaccordeerde advertentie(s) zonder tegenbericht van de zijde van de klant ook geplaatst wordt/worden in de volgende edities van De Telefoongids/Bedrijvengids; de zgn. doorplaatsing. Voor de geplaatste advertentie stuurt De Telefoongids haar klanten jaarlijks een rekening. De Telefoongids geeft op haar orderbevestiging en de offerte aan dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.3

Tot de gedingstukken behoren onder meer de navolgende producties:

Orderbevestiging met orderdatum 31-07-2012, dagtekening 02-08-2012, onder vermelding van Klantnummer: [klantnummer]

Contractnummer: GRON12- [klantnummer] -MAIN/R

Totaalbedrag: € 880,60

Orderbevestiging met orderdatum 17-07-2012, dagtekening 08-08-2012, onder vermelding van Klantnummer: [klantnummer]

Contractnummer: GRON12- [klantnummer] -BR-VFAS/I

Totaalbedrag: € 1892,10

Een factuur van De Telefoongids van 20 augustus 2012 ad € 880,60 (incl. BTW), onder vermelding van Factuurnummer 3356775

Klantnummer: [klantnummer]

Contractnummer: GRON12 MAIN [klantnummer]

Een factuur van De Telefoongids van 23 oktober 2012 ad € 1.024,60 (incl. BTW), onder vermelding van Factuurnummer 3399673

Klantnummer: [klantnummer]

Contractnummer: GRON12.BR-VFAS [klantnummer]

“Dit is factuur 2 van 2, totale waarde is € 1590,00 excl. BTW”

1.4

[gedaagde] heeft op 11 juli 2012 een “Inschrijfformulier vFAS Advocaten 2012/2013” van De Telefoongids ingevuld en ondertekend. Het formulier betreft de plaatsing van een advertentie in de gezamenlijke vFAS-advertentie in de Gouden Gids (het gele deel van De Telefoongids & Gouden gids) voor een bedrag van € 740,00 ex BTW, € 880,60 incl. BTW. De plaatsing betreft de Gouden gids van de regio’s Gooi (gidsnummer 23) en Groningen (gidsnummer 40/41).

1.5

Op het formulier staat onder meer het volgende:

vFAS-lid(naam): [gedaagde] en

“Deze opdracht is voor 1 jaar. Volgend jaar wil ik opnieuw benaderd worden.” en

“ Met de ondertekening van dit formulier ga ik akkoord net de genoemde tarieven en de Algemene Voorwaarden van De Telefoongids BV. De Algemene Voorwaarden kunt u vinden op www.detelefoongids.nl.”

1.6

Op 31 oktober 2012 heeft [gedaagde] een overboeking gedaan van € 894,39 via internet van haar Euro Zakenrekening met nummer [rekeningnummer] naar het rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van De Telefoongids. De betaling betreft factuurnummer 3346520 met factuurdatum 1 augustus 2012 en een betalingskenmerk 8068 1921 7334 6520.

1.7

De Telefoongids is niet in het bezit van andere ondertekende overeenkomsten naast de overeenkomst genoemd onder r.o. 1.4.

1.8

De Telefoongids heeft de twee facturen die volgens haar onbetaald zijn gebleven uit handen gegeven aan Intrum Justitia Nederland BV (hierna Intrum Justitia). Intrum Justitia heeft [gedaagde] aangemaand op 14 juni 2013, op 26 juni 2013 en op 18 december 2013.

1.9

De Telefoongids heeft bij conclusie van repliek een geluidsopname op cd in het geding gebracht. Er is geen transcriptie van het gesprek bijgevoegd.

2 De vordering

De Telefoongids vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van € 2.409,48 vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.904,66 vanaf 19 februari 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede tot betaling van buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

3 Het standpunt van De Telefoongids

.

3.1

Het standpunt van De Telefoongids komt in essentie op het volgende neer.

3.2

Tussen partijen zijn twee overeenkomsten tot stand gekomen, uit hoofde waarvan De Telefoongids advertenties heeft geplaatst in de Gouden Gids en [gedaagde] de kosten daarvan dient te betalen. Eén overeenkomst betreft een algemene vermelding van het bedrijf van [gedaagde] (met contractnummer GRON12-MAIN- [klantnummer] ) en één betreft de specifieke, op de branche van [gedaagde] gerichte vermelding (met contractnummer GRON12-BR-VFAS- [klantnummer] ).

3.3

Er zijn twee facturen onbetaald gebleven, te weten een factuur van 20 augustus 2012 groot € 880,60 incl. BTW met factuurnummer 3356775 en een factuur van 23 oktober 2012, groot € 1024,06 incl. BTW met factuurnummer 3399673. Deze factuur is een deelfactuur van een order met een totale waarde van € 1.892,10 incl. BTW.

3.4

Omdat [gedaagde] niet tot betaling is overgegaan, is zij ook de gevorderde rente verschuldigd. Verder rechtvaardigen de werkzaamheden die de gemachtigde van De Telefoongids heeft verricht de gevorderde buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

3.5

Het betalingsbewijs dat [gedaagde] heeft overgelegd betreft een factuur die hier niet besproken hoeft te worden, omdat deze factuur niet in geding is.

3.6

De geluidsopname betreft een telefoongesprek tussen partijen op 31 juli 2012 waarin beide overeenkomsten worden besproken. Daarmee is volgens De Telefoongids het bewijs geleverd dat tussen partijen deze overeenkomsten zijn gesloten.

4 Het standpunt van [gedaagde]

4.1

Kort en goed komt het standpunt van [gedaagde] op het volgende neer.

4.2

[gedaagde] betwist de verschuldigdheid van de facturen van De Telefoongids waarvan betaling gevorderd wordt. Er is volgens [gedaagde] geen overeenkomst tot stand gekomen. Uit het feit dat er meerdere keren contact is geweest tussen partijen, kan volgens [gedaagde] worden geconcludeerd dat zij niet akkoord was met plaatsing en doorplaatsing van de advertenties, mede vanwege de hoge kosten. [gedaagde] betwist voorts de gevorderde rente en incassokosten.

4.3

[gedaagde] erkent slechts één factuur, te weten die van 1 augustus 2012, groot €894,39, met factuurnummer 3346520. Deze factuur is door haar betaald middels een internet overboeking op 31 oktober 2012. Volgens [gedaagde] is deze factuur gekoppeld aan de overeenkomst van 11 juli 2012.

4.4

Ten aanzien van de geluidsopname van het telefoongesprek tussen partijen stelt [gedaagde] dat zij vooraf niet in kennis gesteld is van het feit dat het gesprek zou worden opgenomen. Dat is volgens [gedaagde] in strijd met Europese privacyrichtlijnen/regelgeving. Daarom dient de bandopname buiten beschouwing te blijven. De geluidsopname is slechts een gedeelte van het gesprek en de opname is bovendien gemanipuleerd.

4.5

Er zijn bij conclusie van repliek door De Telefoongids producties in het geding gebracht die [gedaagde] niet eerder heeft gezien.

5
5. De beoordeling

5.1

De vordering is gebaseerd op twee facturen. De twee facturen worden hieronder afzonderlijk beoordeeld.

5.2

De Telefoongids heeft bij conclusie van repliek een schriftelijke overeenkomst d.d. 11 juli 2012 in het geding gebracht. Aan deze onderhandse akte komt krachtens artikel 157 Rv dwingende bewijskracht toe.

5.3

De in deze overeenkomst opgenomen (partij)gegevens en afspraken worden geacht in overeenstemming te zijn met de waarheid, zulks behoudens tegenbewijs.

5.4

De overeenkomst heeft betrekking op de plaatsing van een advertentie of advertenties voor een totaalbedrag van € 740,00 excl. BTW, ofwel € 880,60 incl. BTW. De Telefoongids heeft eveneens bewijsstukken overgelegd van het feit dat de advertenties daadwerkelijk zijn geplaatst. Deze feiten worden door [gedaagde] ook niet betwist.

5.5

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering van De Telefoongids ten aanzien van deze factuur in beginsel, behoudens tegenbewijs, moeten worden toegewezen.

5.6

[gedaagde] voert als verweer aan dat zij deze vordering reeds heeft voldaan. Daartoe verwijst zij naar het in het geding gebrachte betalingsbewijs. Dit betalingsbewijs kan echter niet strekken tot bewijs van betaling van de voornoemde vordering. Immers het betalingsbewijs van [gedaagde] betreft een factuur met factuurdatum 1 augustus 2012 en factuurnummer 3346520, voor een bedrag van € 894,39. Noch het bedrag, noch het factuurnummer, noch de factuurdatum correspondeert met voornoemde factuur van De Telefoongids. Nu het bedrag evenmin spoort met de overeenkomst die [gedaagde] op 11 juli 2012 heeft getekend, kan het betalingsbewijs niet strekken tot bewijs van de stelling dat de vordering van € 880,00 incl. BTW door haar is betaald. Op grond van het voorgaande zal dit deel van vordering van De Telefoongids toegewezen worden.

5.7

De vordering ten aanzien van de factuur van 23 oktober 2012 van € 1.024,60 incl. BTW, met factuurnummer 3399673 en contractnummer GRON12.BR-VFAS [klantnummer] wordt eveneens door [gedaagde] betwist. [gedaagde] ontkent, bij gebrek aan wetenschap, dat zij opdracht heeft gegeven voor plaatsing van de advertenties. De kantonrechter overweegt terzake nader als volgt.

5.8

Stelplicht en bewijslast, alsmede het bewijsrisico met betrekking tot de overeenkomst waarop deze vordering is gebaseerd, rusten ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv op De Telefoongids.

5.9

De Telefoongids heeft bij conclusie van repliek verklaard, dat zij niet beschikt over schriftelijke, door [gedaagde] ondertekende, bewijsstukken van deze tweede overeenkomst. Bewijs van deze overeenkomst zal derhalve door andere bewijsmiddelen moeten worden geleverd. Het verzenden van een factuur en het plaatsen van advertenties zijn eenzijdige handelingen van De Telefoongids en deze handelingen kunnen in het onderhavige geval, naar het oordeel van de kantonrechter zonder bewijs van een daarop gerichte wil van [gedaagde] , niet als bewijs dienen van de vermeende overeenkomst. Als mogelijk bewijsmiddel resteert de geluidsopname op cd die in het geding is gebracht.

5.10

De vraag die op grond van het voorgaande dient te worden beantwoord is, of er enige bewijswaarde kan worden gehecht aan de geluidsopname. De kantonrechter is van oordeel dat dit niet het geval is. Daartoe wordt het volgende overwogen.

5.11

De geluidsopname betreft slechts een deel van een langer durend telefoongesprek tussen partijen. Er kan niet uit worden opgemaakt wat verder tussen partijen is besproken. Weliswaar is de plaatsing van advertenties onderwerp van gesprek geweest, maar naar het oordeel van de kantonrechter is niet ondubbelzinnig en duidelijk naar voren gekomen dat het om de vastlegging van een overeenkomst gaat en wat daarvan de inhoud is.

5.12

Gelet op het feit het de keuze is van De Telefoongids om een telefoongesprek als het onderhavige slechts gedeeltelijk vast te leggen, in combinatie met de omstandigheid dat de inhoud van de overeenkomst ook voor het overige niet blijkt, dienen eventuele onduidelijkheden voor haar rekening en risico te komen. Nu er overigens geen specifiek bewijs is aangeboden van het bestaan van de overeenkomst, dient de vordering ten aanzien van de (deel)factuur van € 1.024,06 incl. BTW te worden afgewezen.

5.14

De buitengerechtelijke incassokosten ten aanzien van de vordering van € 880,60 incl. BTW zullen worden toegewezen, nu uit de stukken genoegzaam blijkt dat is voldaan aan de in de wet genoemde formaliteiten. Deze kosten zullen in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden begroot op € 132,09.

5.15

Nu gedaagde met de betaling in verzuim is geweest, zal de gevorderde rente daarnaast eveneens worden toegewezen.

5.16

Nu beide partijen over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld ziet de kantonrechter aanleiding voor compensatie van de proceskosten des dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

 1. veroordeelt [gedaagde] om tegen kwijting aan de Telefoongids te betalen de somma van € 880,00 , vermeerderd met de wettelijke rente over € 880,00 vanaf 3 september 2012 tot de dag der algehele voldoening;

 2. veroordeelt [gedaagde] om tegen kwijting aan de Telefoongids te betalen de buitengerechtelijke kosten begroot op € 132,09;

 3. compenseert de proceskosten des dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

 4. wijst af hetgeen anders of meer is gevorderd;

 5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Fokkema, kantonrechter, en op 18 maart 2015 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: EB