Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2015:1088

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-02-2015
Datum publicatie
18-03-2015
Zaaknummer
18.830040-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot 309 dagen gevangenisstraf, waarvan 120 dagen voorwaardelijk en 200 uren werkstraf terzake tweemaal medeplegen van hennepteelt.

Vrijspraak voor poging tot hennepteelt wegens ontbreken begin van uitvoering.

Rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met overschrijding van de redelijke termijn van berechting (undue delay).

Wetsverwijzingen
Opiumwet 3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18.830040-12

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 27 februari 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], thans uit anderen hoofde gedetineerd in [verblijfplaats].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft inhoudelijk plaatsgehad op 21 januari 2015.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. H.P. Eckert, advocaat te Groningen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij ter terechtzitting gewijzigde dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 21januari 2012, in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht,

een of meer hennepplanten en/of hennepstekjes, in elk geval een hoeveelheid hennep,

zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel

aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die Wet;

althans, indien het vorenstaande onder 1. niet tot een veroordeling mocht leiden, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 21 januari 2012, in Nederland en/of te [pleegplaats 3], in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [locatie]) ongeveer 1000, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 januari 2012, te [pleegplaats], in elk geval in de gemeente Bellingwedde,ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (in een pand aan [locatie 2]) een of meer hennepplanten te telen en/of te bereiden en/of te bewerken en/of te verwerken, in elk geval opzettelijk aanwezig te hebben, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, met dat oogmerk met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen dat pand aan die [locatie 2] zodanig heeft verbouwd en/of ingericht dat daar hennepplanten konden worden geteeld, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande onder 2. geen veroordeling mocht volgen, dat

[medeverdachte] en/of een of meer onbekend gebleven personen in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 januari 2012, te [pleegplaats], in elk geval in de gemeente Bellingwedde, ter uitvoering van het door die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven perso(o)n(en) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk (in een pand aan [locatie 2]) een of meer hennepplanten te telen en/of te bereiden en/of te bewerken en/of te verwerken, in elk geval opzettelijk aanwezig te hebben, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet,

met een of meer van zijn/hun mededader(s), althans alleen, dat pand aan die [locatie 2] zodanig heeft verbouwd en/of ingericht dat daar hennepplanten konden worden geteeld, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte toen en daar, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door voornoemd pand te huren en/of (vervolgens) door te verhuren aan die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon/personen en/of voor de teelt/het kweken van hennepplanten ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon/personen;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2011 tot en met 31 januari 2012, te [pleegplaats 2], in elk geval in de gemeente Pekela, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [locatie 3]) ongeveer 3250, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

althans, indien terzake van het vorenstaande onder 3. geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2011 tot en met 31 januari 2012, te [pleegplaats 2], in elk geval in de gemeente Pekela, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan (in totaal ongeveer 6000), in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep,

zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De rechtbank zal, waar in de tenlastelegging staat “verdachte en/of zijn mededader(s)” lezen alsof daar staat “verdachte en/of zijn medeverdachte(n)”. De term mededader namelijk impliceert dat verdachte ook als dader moet worden aangemerkt, hetgeen in strijd is met de presumptie van onschuld: een verdachte dient tot aan het moment van onherroepelijke bewezenverklaring van het hem tenlastegelegde voor onschuldig te worden gehouden.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. D. Homans-de Boer acht hetgeen onder 1 subsidiair, 2 subsidiair en 3 primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met aftrek ex artikel

27 van het Wetboek van Strafrecht, met een proeftijd van 3 jaren.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

De verdachte dient van het 1 primair, 2 primair en subsidiair en 3 primair tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank acht -evenals de officier van justitie en de raadsman van verdachte- ten aanzien van feit 1 primair niet bewezen dat verdachte hennepplanten of hennepstekjes buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht.

De rechtbank acht -anders dan de officier van justitie en evenals de raadsman van verdachte- feit 2 primair en subsidiair niet bewezen. De rechtbank acht met name niet bewezen dat er sprake is van een strafbare poging zoals is tenlastegelegd, nu er geen begin van uitvoering was. Er is weliswaar een voor hennepkweek geschikte en ingerichte ruimte aangetroffen, maar geen kweekmateriaal. Verder zijn er geen handelingen door verdachte en/of anderen verricht die naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het delict, in casu het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken of aanwezig hebben van hennepplanten. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BJ3566). Nu het gronddelict (primair tenlastegelegd) niet kan worden bewezen, dient verdachte ook van het subsidiair tenlastegelegde -de medeplichtigheid aan dit delict- te worden vrijgesproken.

De rechtbank acht -anders dan de officier van justitie en eveneens als de raadsman van verdachte- ten aanzien van feit 3 primair niet bewezen dat verdachte als (mede)pleger van het telen, bereiden bewerken of verwerken van hennepplanten kan worden aangemerkt.

Er zijn onvoldoende aanwijzingen om te kunnen bewijzen dat verdachte betrokken is geweest bij de hennepkwekerij in de woning van [medeverdachte 8].

Bewijsmotivering

Ten aanzien van feit 1 subsidiair:

De rechtbank acht, evenals de officier van justitie en anders dan de raadsman van verdachte, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen in een pand in het Belgische [pleegplaats 3] hennepplanten heeft geteeld.

Uit de hieronder vermelde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat verdachte betrokken is geweest bij de organisatie van de opbouw, het in werking hebben en de (voorgenomen) demontage van de hennepkwekerij. Verdachte heeft meerdere mensen benaderd om spullen ten behoeve van de kwekerij naar België te brengen en deze in te richten. Hij is bij het inladen van de spullen in Nederland aanwezig geweest en is tevens meerdere keren meegereden om de spullen naar België te brengen. Hij heeft een elektricien aangezocht om de stroomvoorziening in het pand te regelen. Daarnaast heeft hij meerdere telefonische contacten gehad met de zoon van de eigenaar van het pand en heeft opdracht gegeven, bij het ruiken van onraad, om de in de werking zijnde (en aangetroffen kwekerij) te ontmantelen. Hij heeft daartoe wederom meerdere mensen benaderd.

De rechtbank is van oordeel dat er tussen verdachte en een ander of anderen een nauwe en bewuste samenwerking bestond bij het opzettelijk telen van ongeveer 1000 hennepplanten.

De rechtbank heeft het bewijs gebaseerd op de navolgende bewijsmiddelen.

[verbalisanten 1 en 2] verklaren -zakelijk weergegeven-1: Uit tapgesprekken kon blijken dat er op 29 november 2011 een transport plaats zou vinden vanuit Nederland naar België waarbij vermoedelijk materiaal voor het opzetten van een hennepkwekerij werd vervoerd. Dit transport is door het observatieteam van de Politie Noord gevolgd. Van het bezoek aan het tankstation te [plaats] zijn door het onderzoeksteam camerabeelden verkregen. Herkenning van [verdachte], [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] op beelden tankstation [plaats].

[verbalisant 3] verklaart -zakelijk weergegeven-2: Tijdens het onderzoek werden meerdere telefoons van verdachten afgeluisterd. Ondermeer het telefoonnummer in gebruik bij [verdachte]. Medio november 2011 bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken dat [verdachte] contacten onderhield met een manspersoon in België en werd duidelijk dat vanuit Nederland goederen zouden worden geleverd om een hennepkwekerij in te richten. Een adres in [plaats 2] ([pleegplaats 3]) werd genoemd en op 29 november 2011 vertrokken vanuit Oost-Groningen meerdere verdachten, waaronder verdachte [verdachte] richting [plaats 2]. Dit transport van een personenauto met 4 verdachten en een gehuurde vrachtauto met goederen en met twee verdachten, werd in z’n geheel geobserveerd door het observatieteam Noord-Nederland. Op 21januari 2012 kreeg ik vanuit het onderzoeksteam Heiderups een terug-koppeling van afgeluisterde telefoongesprekken met [verdachte] waarin duidelijk werd dat er in “België” paniek was en dat er geruimd moest worden. In latere gesprekken werd letterlijk gezegd dat er gedemonteerd moest worden. Tevens werd uit telefoongesprekken duidelijk dat verdachte [verdachte] meerdere mensen ronselde en vroeg om mee te gaan “over ver” om daar mee te helpen. Op 21 januari 2012 werd doorzoeking in [plaats 2] ([pleegplaats 3], [locatie]) verricht: Er werden plantageruimtes en aangetroffen hennepplanten aangetroffen.

Uit een proces-verbaal van de Federale Recherche Arrondissement [plaats 2] 3 blijkt dat er in het pand te [pleegplaats 3] een honderdtal stekjes is gevonden, evenals 60 planten in de serre. In de kelder zijn 420 geplante planten en naar schatting 500 planten in zakken aangetroffen.

Verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-4:

V: Wanneer ben je voor het laatst naar het buitenland geweest en welk land was dat?

A: Volgens mij afgelopen zaterdag 28-01-2012. Ik ben toen naar België, [plaats 2], geweest. Ik ben hier samen met [medeverdachte 5] geweest.

Tijdens verhoor werd aan verdachte de volgende berichten getoond en gesprekken voorgehouden -zakelijk weergegeven-5:

O: Tapgesprek verdachte [verdachte] en [medeverdachte 5] 30 november 2011:

[medeverdachte 5]: Hallo?

[verdachte]: Ja zegt het maar [medeverdachte 5].

[medeverdachte 5]: Ha... we hebben hier wat dingen te kort.

[verdachte]: Ja.

[medeverdachte 5]: We moeten dat verplicht daar kopen/halen. We zullen dat kopen als we daar zijn.

O: Tapgesprek verdachte [verdachte] en [medeverdachte 4] 01 december 2011: [verdachte] zegt dat hij morgenmiddag in [plaats 3] moet zijn en dat hij dan rond 7 uur daar in de regio zal zijn. [medeverdachte 4] zegt dat het maar goed is dat hij zijn eigen gereedschap heeft meegenomen, hij heeft al 6 boren naar de kloten gedraaid. [verdachte] zegt dat het vannacht eerst het laatste nachtje is en dat ze daarna weer in hun eigen bedje slapen. Dan kunnen zij in het weekend even overleggen wat de tekortkomingen zijn. [verdachte] vraagt of iemand anders hem nog wil spreken en dan komt de man uit België aan de lijn. [medeverdachte 6], de Belgische man. [medeverdachte 6] zegt jij Albanees. [verdachte] zegt tegen hem dat hij morgen tussen 4 en 5 uur in [plaats 3] moet zijn en dat hij daarna doorrijdt die kant op. [verdachte] vraagt of alles naar wens is en dat beaamt [medeverdachte 6].

SMS-berichten 20 januari 2012: [verdachte] moet opruimen; Kom maar hiertoe; Met 5 man alles moet weg.

Tap 21 januari 2012: [verdachte]-[medeverdachte 4]. [verdachte]: We moeten even kijken welke mensen er in de middag geregeld kunnen worden. Als we dan met zes zeven man die kant op gaan....is het wel binnen drie vier uur allemaal gedemonteerd.

Tap 21 januari 2012: [verdachte]-[persoon 1]. [verdachte]: ik ben vanavond waarschijnlijk een paar honderd driehonderd kilometer verder. Ik moet daar even een paar uur aan de gang. Ik ben eigenlijk wat vrije jongens nodig die mij even willen helpen

Tap 21 januari 2012: [persoon 1]-[persoon 2]: [persoon 2] zegt oh, wat is er loos dan [persoon 1] kan dat zo niet zeggen, het is ongeveer 3 a 4 uren rijden, moeten we even wat doen en dan gaan we morgenvroeg weer terug.

Een tapgesprek van [verdachte] met een persoon in België vlak voor aanvang van het transport:

Gespreksgegevens: 630440-11 TAP-007 280347944

Tijdstip : 29-11-11 14:26:09 In/uit :

Met nummer : 32 - -475550253

Onderwerp 3173 IK KOM GELADEN.

Uit onderzoek6 blijkt dat de zoon van de eigenaar van het [locatie] te [pleegplaats 3], [naam], 59 telefonische contacten heeft gehad met [verdachte].

Medeverdachte [medeverdachte 4] verklaart -zakelijk weergegeven-7: Eind november belde [verdachte] mij en vroeg mij of hij langs mocht komen. [verdachte] vroeg mij of ik nog steeds mijn werk als elektricien deed. [verdachte] vroeg mij of ik wat dingen voor hem wilde maken. [verdachte] kwam met transformatoren met lampen aan elkaar vast, bij me langs. [verdachte] vroeg mij of ik de trafo’s wilde loskoppelen van de lampen. [verdachte] kwam ook met een grote elektriciteitskast, een meterkast. Die moest ik reviseren. Ik ben natuurlijk ook niet dom; ik wil er niets mee te maken hebben. [verdachte] zit natuurlijk niet in de komkommers of tomaten. Het enige wat ik heb gedaan is de lampen loskoppelen van de trafo’s en een meterkast reviseren. De trafo’s heb ik ook gereviseerd. [verdachte] heeft de spullen bij mij gebracht. Dit heeft zich allemaal afgespeeld in de periode na Sinterklaas 2011. Ik ben met [verdachte] mee geweest naar een adres. Ik heb de lampen en de trafo’s gescheiden opgehangen. Dat was in België. De eerste keer gingen we in de nacht weg. De chauffeur was een blanke lange dunne jongen. We zijn erheen gereden. Een heleboel spullen waren er al. Het was in [plaats 2]. Ik heb de lampen opgehangen aan een constructie van hout. De trafo’s heb ik op een plaat van hout, tegen de wand opgehangen. Aan de trafo’s heb ik stekkers vastgezet die naar de tussenkast liepen. De kast die ik gereviseerd had heb ik ook opgehangen. Ik ben in totaal drie of vier keer in België, op hetzelfde adres geweest, om werkzaamheden te verrichten. Al met al heb ik rond de acht á negen honderd gekregen van [verdachte].

0: Wij laten je nu een aantal foto’s zien (opmerking verbalisanten: getoond werden foto’s gemaakt op 29-11-2011 omstreeks 22.43 uur in Esso tankstation [plaats 4]).

A: Die ken ik. Die was in België. Ik ken de man onder de naam [medeverdachte 5].

V: Wie zijn deze personen op de foto?

A: Die man op de foto heb ik volgens mij maar één keer gezien in België. Ik weet alleen dat ze [naam 2] tegen hem riepen. [naam 2] heeft als betekenis vriend in het Turks. De andere man op die foto heet [medeverdachte 2]. Ik heb hem twee keer in het pand in [plaats 2] gezien. Op de andere foto staat [verdachte]. Die andere mensen waren allemaal door [verdachte] geregeld. Er werd getankt met de bus; ook dat heeft [verdachte] betaald. Eten en drinken werd ook door [verdachte] betaald. Ik hoorde van [verdachte] dat hij boven in de achterste ruimte het ook nog vol wilde zetten. Ik heb daar toen voor bedankt. Ik had die ruimte namelijk klaar moeten maken terwijl de hennepplantage beneden al draaide. Ik zou me dan bezig gaan houden met de uitbreiding van een plantage.

V: Wie heeft jou de opdrachten gegeven?

A: Alleen [verdachte]. Als [verdachte] er niet was dan was [medeverdachte 5] de leider. Die regelde dan eten en drinken als [verdachte] er niet was. [medeverdachte 5] regelde ook de werkzaamheden in België als [verdachte] er niet was. Hij gaf dan aanwijzingen.

V: Wat voor spullen werden er meegenomen naar België?

A: In de bus lagen trafo’s, lampen, afzuigers, rollen met witte kabel, stekkers; dat soort dingen allemaal.

V: Kun je ons aangeven wat jij precies hebt gedaan, de eerste keer, in België?

A: Spullen uitpakken. Ik ben van 29 november 2011 tot 2 december 2011 in België geweest. Ik heb eerst alles naar beneden gebracht. Met alles bedoel ik de trafo’s de lampen, eigenlijk alles wat er in die vrachtwagen lag. Alles voor een hennepkwekerij. Ik ben op een gegeven

moment begonnen met het bevestigen van platen tegen de muren voor de trafo’s. De verdeelkast heb ik opgehangen evenals de trafo’s daar ook nog trafo’s losgekoppeld van lampen. In de vrachtwagen lagen dus ook nog assimilatielampen inclusief trafo’s. Op vrijdag rond een uur of zes, zeven uur werden wij opgehaald. Wij werden opgehaald door een Turkse jongen met een blauwe auto. We reden met z’n allen, [naam 2], [medeverdachte 2], [medeverdachte 5], ik en de Turkse chauffeur naar Groningen.

V: Kun jij vertellen wat de door jou genoemde [medeverdachte 5], [naam 2], [medeverdachte 2], [verdachte] en de chauffeur hebben gedaan?

A: [medeverdachte 5], [naam 2] en [medeverdachte 2] hebben de latten opgehangen waar ik de lampen aan moest bevestigen. Zij hebben de afzuigers opgehangen. Zij hebben bakken gemaakt van hout op de vloer waarde aarde in moest voor de planten. Zij hebben de afzuigers aangesloten, de slangen allemaal. [medeverdachte 2] is mij uiteindelijk ook gaan helpen met de stekkers en het trekken van kabels.

V: Wanneer ben je voor de tweede keer naar België gereden?

A: Dat was na Sinterklaas. Wij waren daar met z’n drieën; [medeverdachte 5], [naam 2] en ik.

V: Wanneer ben je voor de derde keer naar België gereden?

A: Dat was na kerst 2011. Weer met z’n drieën. [naam 2], [medeverdachte 5] en ik.

V: Wanneer ben je voor de vierde keer naar België gereden?

A: Van 14 tot en met 20 januari 2012. [medeverdachte 5] en die Hollandse jongen waren al in België. [medeverdachte 2] en ik arriveerden daarop 14 januari 2012. Die Hollandse jongen heeft wat hand en spandiensten verricht voor [medeverdachte 5]. Hij heeft wat plastic vastgezet in de bakken waar de planten in moesten; dat soort dingetjes.

[medeverdachte 1] verklaart -zakelijk weergegeven-8:

V: Jullie komen aan op het adres [locatie], [pleegplaats 3] te [plaats 2]. Wat is dit voor een pand?

A: Ja dat euhh .... Daar moesten wat spulletjes naar vervoerd worden. Ik heb daar ook wat naar toegebracht.

V: Wie was er bij jou toen jij daar wat naar toe bracht?

A: Nu jullie zeggen [medeverdachte 4]. Ja, dat klopt wel. Ik ben met hem die kant opgegaan? Dat is een paar keer gebeurd. Ik denk twee of drie keer naar hetzelfde pandje?

V: Wat hebben jullie ingepakt?

A: Lampjes. Kweekattributen. Ik weet niet anders dan kweeklampen. Er lag wel een hele bult.

V: Wie reed die vrachtwagen?

A: Dat was ik.

V: Wat hebben jullie op 29 november 2011 gedaan?

A: Volgens mij heeft [verdachte] die vrachtwagen opgehaald. Wij waren in ieder geval bij een growshop in [plaats 5]. Daar is [verdachte] uitgestapt en is die andere man die met mij naar mijn woning in [plaats 6] gereden. daar hebben wij die lampen ingeladen. Wij zijn weer teruggegaan naar de growshop. Daar hebben we toen van alles ingeladen. Dat was aarde, filter dingen, eigenlijk onbekende spullen voor mij, kleine schuimblokjes, grote ton, blaas- apparaten. Allemaal benodigdheden voor een kwekerij. Ongetwijfeld ook nog dozen. Filterdingen, langwerpige vorm. De bus zat tot achteraan helemaal vol. Ik heb zelf ook geholpen bij het inladen.

V: Wie regelde dat bij de growshop allemaal?

A: Er waren meerdere personen. Volgens mij die mensen van de growshop wisten precies wat er mee moest. [verdachte] was er ook. Maar volgens mij hadden de mensen van de winkel alles al klaar staan. Ik ben met [medeverdachte 4] ook nog bij een garage geweest en daar hebben we gereedschap van [medeverdachte 4] opgehaald en ingeladen. Volgens mij had [medeverdachte 4] het adres van de woning in België. Ik reed in opdracht van [verdachte] daar naar toe. [persoon 3] wist kennelijk van het pand in België. [persoon 3] vroeg mij of ik het pand [locatie] in [plaats 2] ook tijdelijk op mijn naam kon laten zetten. Dat moest in [plaats 2] gebeuren.

[Huurcontract verdachte pand [locatie] in [plaats 2], d.d. 01/01/2012.9]

V:; Kan jij beschrijven wat jou werkzaamheden waren in dit pand?

A; De eerste keer ben ik nadat de vrachtwagen was uitgepakt, direct weer terug gereden naar Nederland.

V: Wie heeft er uitgeladen.

A: [medeverdachte 4] heeft ook geholpen. Ik ben er ook al eens geweest om blokjes te sjouwen. Dus ik heb twee keer spullen naar [plaats 2] gebracht. Dat ritje deed ik voor [verdachte]. [persoon 3] was daar toen ook bij.

V: Als wij de vraag stellen wie van deze groep de chef/leider is wat is dan je antwoord?

A: Als het om taken verdelen gaat dan is dat [verdachte]. Zo links en rechts kreeg ik wel eens een beetje geld van [verdachte]. Ik ben er ook al eens geweest om blokjes te sjouwen. Dat waren blokjes van 20x20 cm. Ook had ik dozen bij mij waar alleen maar blaadjes in zaten. Ik snapte niet wat men met die blaadjes moest. Maar nu snap ik het. Maar toen was het daar nog niet in zo’n ver stadium als op de foto’s.

[medeverdachte 3] verklaart -zakelijk weergegeven-10:

V: Wanneer ben je naar België geweest?

A: drie á vier maanden geleden.

Opmerking: Wij verbalisanten tonen verdachte een aantal foto’s van een gehuurde vrachtwagen die gemaakt door het Volg en Observatie Team Groningen.

V: Uit ons onderzoek is gebleken dat jij samen met iemand anders in de gehuurde vrachtwagen naar een woning in [plaats 6] bent geweest op 29 november 2011. Wat moesten jullie daar?

A: Daar hebben we lampen in geladen. Die worden gebruikt in de kwekerijen. Ik heb ze uit de woning van de lange jongen. Hij had mij gevraagd of ik hem met de lading wilde helpen. ‘s Avonds zijn wij vertrokken naar België.

V: Wie waren er bij toen jullie naar België vertrokken?

A: Ik, die lange jongen, [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] die kale jongen.

V: Wij stellen dat er vanuit [plaats 6] werd gereden naar de growshop in [plaats 5]. Wat heb jij daarop te zeggen?

A: Dat klopt. [medeverdachte 5] heeft mij dat gevraagd of ik hem mee kon helpen.

V: Als wij zeggen dat in ons onderzoek is gebleken dat er hennepplantjes en alles wat er voor hennepplantages nodig is naar België moesten worden gebracht. Wat heb jij daar dan op te zeggen?

A: Dat klopt.

V: Wij zeggen dat jij met een aantal van de eerder genoemde personen mee bent gegaan om mee te helpen om een hennepplantage op te bouwen en in te richten in België.

A: Ze zouden ook allemaal gaan doen om daar een hennepplantage op te richten. Ik heb alleen maar geholpen om uit te laden. Ik heb alleen maar pijpleidingen aangelegd. Vervolgens ben ik daar weer vertrokken. Dit alles heeft ongeveer 10 dagen geduurd en ik ben de 6de dag weer vertrokken. Ik herken van de foto’s: [medeverdachte 5], [medeverdachte 2], die Nederlandse jongen [medeverdachte 4], [verdachte]. In totaal ben ik drie keer naar België geweest. De eerste keer met [verdachte] en [medeverdachte 2], [medeverdachte 5] in de auto. Toen ben ik meerdere dagen gebleven.

V: De tweede keer?

A: We waren met zijn vieren, Ik, [medeverdachte 5], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4].

V: En de derde keer?

A: Heen ging ik volgens mij met [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2], maar het kan ook zijn met [medeverdachte 4].

V: Wij zeggen dat jullie samen naar België zijn geweest en een hennepplantage hebben ingericht in perceel [locatie] in [plaats 2]. Wat is jouw aandeel daarin?

A: Die plantage was niet van mij. Ik ben daar alleen als werker naar toe gegaan. Er werd mij door [medeverdachte 5] verteld dat een gedeelte van de opbrengst voor mij zou zijn, als de oogst gelukte.

V: Maar wie heeft je nu benaderd om mee te helpen in België.

A: [medeverdachte 5] heeft mij dat gevraagd of ik hem mee kon helpen. Als het lukte waar men mee bezig was dan zou ik goed geld kunnen verdienen.

[medeverdachte 3] verklaart -zakelijk weergegeven-11:

V: Waar verbleven jullie dan?

A; In de zelfde woning waar we ook aan het werk waren. We bleven met vier personen. [medeverdachte 5], ik, [medeverdachte 2] en die lange jongen kwam later weer terug. Ik herken op de foto’s het pand waar we in [plaats 2] bezig zijn geweest om een hennepplantage aan te leggen. Verder herken ik veel spullen die er meegebracht zijn naar [plaats 2]. Ik zie op verschillende foto’s ook hennepplantjes staan. Toen ik er de tweede was stonden in de garage van dit pand hennepplantjes.

[medeverdachte 2] verklaart -zakelijk weergegeven-12:

V: Wat zie je op de foto van het Volg en Observatie team Groningen?

A: Zo een auto heb ik ook wel eens gehuurd. Zij zouden daar wat regelen, [medeverdachte 5], [medeverdachte 3], [medeverdachte 1], en [medeverdachte 4].

V: Wat stond er allemaal op die lijst?

A: Boxen, filters, lampen. allerlei kweekapparatuur Zij hadden alles al in een dat busje geladen. Ik had nog wel een paar oude boxen waar een ventilator in zit voor frisse lucht.

Volgens mij was [medeverdachte 1] de bestuurder van de vrachtwagen.

O: We laten je nu een aantal foto’s zien die zijn gemaakt op de dag dat jij met anderen naar België bent geweest.

A: Ik zie op de foto’s [medeverdachte 5], [medeverdachte 3], [medeverdachte 4], [medeverdachte 1] en [verdachte].

V: Als wij zeggen dat in ons onderzoek is gebleken dat er hennepplantjes en alles wat er voor hennepplantages nodig is naar België moesten worden gebracht. Wat heb jij daar dan op te zeggen?

A: Ja we hebben die materialen wel gebracht. Ik heb het zelfs uitgeladen daar.

V: Weet je het adres ook.

A: Nee, maar het was wel in de hoofdstad.

V: Jij zegt: ik ben daar gebleven. Wie zijn er nog meer gebleven.

A: [medeverdachte 1] is er wel eens gebleven, [medeverdachte 3] is er wel eens gebleven. [medeverdachte 5] ook wel eens. [medeverdachte 4] was er ook wel eens alleen.

V: Jij moet van [verdachte] [medeverdachte 4] ophalen. Waarom moest je [medeverdachte 4] ophalen?

A: Wij gingen altijd samen met [medeverdachte 4] naar [plaats 2]. [medeverdachte 5], [medeverdachte 4], [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en ik.

[medeverdachte 5] verklaart -zakelijk weergegeven-13:

V: Wie is [medeverdachte 4]?

A. Hij vroeg om tweedehands spullen, of wij iets voor hem konden betekenen. Dit was ongeveer twee a drie maanden geleden. Wij hebben later spullen vervoerd. Die spullen zijn door iemand anders bij elkaar gebracht. Met wij bedoel ik: [medeverdachte 2] en ik.

V: Om wat voor spullen ging dat

A: Je hebt boxen (grote houten boxen), filters en lampen voor de hennepteelt.

V: Wie hebben die aan [medeverdachte 4] geleverd?

A: Een deel is opgehaald bij de growshop. Hier was ik wel bij.

O: Wij verbalisanten tonen verdachte een aantal foto’s van een gehuurde vrachtwagen die werden gemaakt door het Volg en Observatie Team Groningen.

V: Wat zie je op deze foto’s?

A: Dat zijn [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]. In [plaats 2], in België, moesten we helpen met uitladen. Het waren spullen voor de opbouw voor een hennepkwekerij. Dat weet ik zelf ook wel. De spullen waren filters, boxen en lampen. Ik ben alleen aanwezig geweest bij het brengen van de spullen. De personen op de foto’s zijn: [medeverdachte 2], [medeverdachte 3], [medeverdachte 4], [medeverdachte 1] en [verdachte].

V. Wat heb jij de eerste keer gedaan in [plaats 2]?

A: Wij stapten uit onze auto en liepen naar de vrachtauto om de spullen uit te laden. Dit waren de spullen die ik eerder noemde. Iedereen heeft geholpen met spullen uit te laden. Ik bedoel hiermee [medeverdachte 4], [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] [medeverdachte 2] en ik.

V. Met wie ben jij de tweede keer in [plaats 2] geweest en met welke auto’s zijn jullie daar naar toe gegaan?

A. Weer met het busje van [verdachte], weer met zijn drieën ([medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en ik).

V: waren er nog meer auto’s?

A: Ja, [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] waren al in [plaats 2] toen wij daar kwamen.

V: hoeveel tijd zat er tussen de eerste en tweede keer dat je naar [plaats 2] bent geweest?

A: Ik schat ongeveer een maand.

V. Hoe vaak ben jij in totaal naar [plaats 2] gegaan en met wie en met welke auto’s?

A. Twee of drie keer.

V. We lopen nu even de namen bij langs die met jou mee geweest zijn en wat zij hebben gedaan:

1) [medeverdachte 3]. Hoe vaak is hij mee geweest en wat heeft hij gedaan?

A. Samen met mij twee of drie keer mee geweest. Hij heeft geholpen de spullen uit de auto te laden.

2) [medeverdachte 2]. Hoe vaak is hij mee geweest en wat heeft hij gedaan?

A. Met [medeverdachte 2] samen drie keer geweest. Een keer de spullen uitgeladen, de tweede keer geld ophalen en de derde keer de grijze auto van [verdachte] heen gebracht en met de terreinauto teruggekomen.

3) [medeverdachte 4]. Hoe vaak is hij mee geweest en wat heeft hij gedaan?

A. [medeverdachte 4] heeft spullen geladen, twee keer en eenmaal hebben wij hem opgehaald. Hij was daar toen we weggingen na de 1e en 2e keer.

4) [medeverdachte 1]. Hoe vaak is hij mee geweest en wat heeft hij gedaan?

A. ook spullen geladen de 1e en 2e keer, de derde keer heb ik hem daar niet gezien.

6) [verdachte]. Hoe vaak is hij mee geweest en wat heeft hij gedaan?

A. [verdachte] is een keer daar geweest, maar niet bij het pand. Op verzoek van [verdachte] hebben we de auto gebracht en afgeleverd.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair:

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen:

- een ruimlijst hennep14;

- de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 7]15;

- de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 8]16;

- de ter terechtzitting afgelegde bekennende verklaring van verdachte.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 november 2011 tot en met 21 januari 2012, in Nederland en te [pleegplaats 3], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk heeft geteeld in een pand aan [locatie] ongeveer 1000 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

hij in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 31 januari 2012, te [pleegplaats 2], meermalen, telkens opzettelijk heeft vervoerd, een groot aantal hennepplanten in totaal ongeveer 6000 henneplanten, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het 1 subsidiair en 3 subsidiair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen geachte levert respectievelijk op:

onder 1 subsidiair: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod,

strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Opiumwet in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

onder 3 subsidiair: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Opiumwet in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van de bewezen geachte feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldige gemaakt aan het medeplegen van telen van een groot aantal hennepplanten (ongeveer 1000) in een pand in België en het vervoeren van een zeer groot aantal hennepplanten (in totaal ongeveer 6000) in [pleegplaats 2]. Verdachte bracht in [pleegplaats 2] hennepstekken naar een kweker en haalde -na het opkweken- de hennepplanten weer op. Hij verkocht de opgekweekte planten ook door. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij bij de bewezen verklaarde feiten een leidende, initiërende en faciliterende rol heeft gehad.

Softdrugs zijn stoffen die bij langdurig gebruik kunnen leiden tot schade voor de gezondheid. Dit is de reden dat het kweken van softdrugs door de overheid aan banden is gelegd. Door de handelwijze van verdachte, het op grote schaal (mede)kweken en verkopen van hennepstekken, wordt dit beleid doorkruist. Daarnaast gaat de handel in softdrugs vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, veroorzaakt overlast en levert schade op voor de maatschappij.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 27 november 2014 en de informatie van de European criminal records information system d.d. 16 januari 2015, waaruit blijkt dat verdachte meermalen is veroordeeld.

De rechtbank houdt voorts rekening met de eis van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman van verdachte. De officier van justitie heeft gevorderd 15 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de berechting niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden, nu de berechting meer dan 2 jaar heeft geduurd en er geen bijzondere omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen. Hij is van oordeel dat deze omstandigheid bij de strafoplegging zwaar, in matigende zin, dient te worden meegewogen.

De voren omschreven ernst van de feiten rechtvaardigt in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank is echter -anders dan de officier van justitie, evenals de raadsman van verdachte- van oordeel dat er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de berechting van verdachte heeft plaatsgevonden. Er is naar het oordeel van de rechtbank inbreuk gemaakt op artikel 6 van het EVRM. Uit het dossier blijkt dat verdachte op 31 januari 2012 is aangehouden. De rechtbank is van oordeel dat dit een vanwege de Staat jegens de verdachte verrichte handeling is waaraan verdachte in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld. De behandeling van de strafzaak is vervolgens niet binnen twee jaar afgerond, terwijl in deze strafzaak geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn geweest die een termijnoverschrijding rechtvaardigen. Onderhavige zaak is niet zo ingewikkeld of omvangrijk dat reeds hierdoor sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden. Het (financieel) strafrechtelijk onderzoek tegen de [medeverdachten 9 en 10] heeft weliswaar nog langere tijd doorgelopen, maar, anders dan de officier van justitie stelt, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een dusdanige verwevenheid met de onderhavige zaak dat daardoor een gelijktijdige berechting met hen noodzakelijk was. Bij de uitspraak is de redelijke termijn met iets dan één jaar overschreden. Dit dient naar het oordeel van de rechtbank te leiden tot een strafvermindering, in die zin dat er geen langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal worden opgelegd dan de reeds in voorarrest doorgebrachte tijd. Daarnaast zal er een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden een werkstraf voor de duur van 200 uren worden opgelegd.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, een gevangenisstraf voor de duur van 309 dagen (met aftrek van 189 dagen voorarrest), waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, alsmede een werkstraf voor de duur van 200 uren, passend en geboden is. Het voorwaardelijk strafdeel dient om de verdachte in de toekomst ervan te weerhouden wederom dergelijke strafbare feiten te plegen.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 27, 57, 63 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1 primair, 2 primair en subsidiair en 3 primair is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 subsidiair en 3 subsidiair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte 1 subsidiair en 3 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van 309 dagen, waarvan een gedeelte groot 120 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

- een taakstraf bestaande uit 200 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 100 dagen zal worden toegepast.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter,

en mr. H.H.A. Fransen en mr. J.G. de Bock, rechters,

in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 27 februari 2015.

1 op pagina 130ev van het eindproces-verbaal Heiderups (het PV)

2 op pagina 1985ev van het PV

3 op pagina 245 van de 1ste aanvulling op het eindproces-verbaal Heiderups (PV1)

4 op pagina 602ev van het PV

5 op pagina 692ev van het PV

6 op pagina 15 en 351ev van PV1

7 op pagina 1093ev van het PV

8 op pagina 1150ev van het PV

9 op pagina 1157v van het PV

10 op pagina 1319ev van het PV

11 op pagina 1335ev van het PV

12 op pagina 1362ev van het PV

13 op pagina 1401ev van het PV

14 op pagina 2030 van het eindproces-verbaal onderzoek Heiderups (het PV)

15 op pagina 839ev van het PV

16 op pagina 895ev en 902ev van het PV