Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:816

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
20-02-2014
Zaaknummer
C-17-126305 - KG ZA 13-98
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verbod op organisatie bingo-evenement van een 'Gooische Vrouwen Bingo'.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/132459 / KG ZA 14-44

Vonnis in kort geding van 11 februari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WORLD OF BOOKINGS B.V.

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat: mr. R.P. Zieltjens te Amsterdam,

tegen

1.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] HORECA II B.V.,

gevestigd te Drachten,

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] HORECA B.V.,

gevestigd te Drachten,

gedaagden,

in rechte vertegenwoordigd door hun (middellijk) directeur de heer [A].

Eiseres zal hierna WOB worden genoemd. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Club Champino/[A] Horeca II (gedaagde 1) en Feu/[A] Horeca (gedaagde 2) worden genoemd en gezamenlijk als [A] Horeca c.s. worden aangeduid.

Procesverloop

1.1. WOB heeft [A] Horeca c.s. gedagvaard tegen de openbare terechtzitting van 10 februari 2014. WOB heeft toen gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. [A] Horeca c.s. hoofdelijk verbiedt het bingo-evenement dat zij hebben gepland op 12 februari 2014 doorgang te laten vinden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 15.000,- voor het geval [A] Horeca c.s. geen gevolg geven aan deze veroordeling;

II. [A] Horeca c.s. gebiedt artikel 3 van de overeenkomst d.d. 10 oktober 2014 (de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat bedoeld is: 10 oktober 2012) behoorlijk na te (blijven) komen gedurende de periode dat dit artikel van kracht is, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 15.000,- per overtreding;

III. [A] Horeca c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan WOB van de proceskosten, waaronder de nakosten conform het liquidatietarief, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn – plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

1.2.

Ter terechtzitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht, waarbij door [A] Horeca c.s. gebruik is gemaakt van pleitnotities. [A] Horeca c.s. hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van WOB, met veroordeling van WOB in de kosten van het geding, begroot op € 1.750,-, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na) kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

1.3.

Partijen hebben producties overgelegd.

1.4.

Het vonnis is bepaald op heden. Deze uitspraak vormt de nadere uitwerking van het vonnis dat reeds in verkorte vorm aan partijen is verstrekt.

De vaststaande feiten

2.

In dit kort geding zal van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1.

WOB ontwikkelt onder meer entertainmentshows voor de consumenten- en evenementenmarkt. In dat kader organiseert WOB door heel Nederland entertainment-/bingoshows, thans onder de naam “Gooische Bingo Show” en voorheen genaamd “Gooische Vrouwen Bingo”. Concreet houdt dit in dat WOB met horecaondernemers overeenkomsten sluit om dergelijke shows exclusief in de horecagelegenheid van de betreffende ondernemer te organiseren. De entreeprijs komt daarbij toe aan WOB, terwijl de gerealiseerde horecaomzet voor de ondernemer is. WOB heeft tot dusverre ruim 200 - uitverkochte - zodanige entertainment-/bingoshows in het land georganiseerd. De naam “Gooische Vrouwen Bingo” verwijst naar de door RTL/Talpa gedurende enkele jaren op TV uitgezonden serie “Gooische Vrouwen”.

2.2.

WOB heeft de namen “Gooische Bingo Show” en “Gooische Vrouwen Bingo” als handelsnaam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens heeft zij het beeldmerk van “Gooische Bingo Show” als Benelux-merk gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

2.3.

Het concept van een door WOB georganiseerde entertainment-/bingoshow is in grote lijnen als volgt. De bezoekers (louter dames) kopen vooraf een entreekaart van € 30,-. Dit is inclusief 5 bingokaarten met kans op luxe prijzen, een show van 3 uur en ontvangst op de rode loper met een glas prosecco.

2.4.

[A] Horeca II exploiteert een horecagelegenheid te Drachten, onder de naam “Club Champino”. [A] Horeca exploiteert eveneens een horecagelegenheid te Drachten, onder de naam “Feu”. [A] Horeca c.s. zijn zustervennootschappen.

2.5.

WOB heeft op 10 oktober 2012 een overeenkomst met Club Champino gesloten, getiteld “Gooische Vrouwen Bingo Overeenkomst”.

In deze overeenkomst is – voor zover van belang – bepaald:

“Partij 1: World of Bookings b.v.

(…)

Hierna te noemen: WOB

en

Partij 2: Club Champino

(…)

Hierna te noemen: Locatie Houder (LH)

Gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- WOB zich onder auspiciën van Talpa bezig houdt met het organiseren van Gooische Vrouwen Bingo Shows

- LH exploitant is van een horeca/event locatie en hiervoor over alle benodigde vergunningen beschikt

- WOB LH benaderd heeft om in haar locatie een Gooische Vrouwen Bingo Shows te organiseren

- WOB en LH het gezamenlijke streven hebben op regelmatige basis Gooische Vrouwen Bingo Shows in de locatie van LH te organiseren

- WOB en LH zijn overeengekomen dat LH haar locatie hiervoor kostenloos beschikbaar stelt

- WOB draagt zorg voor de organisatie en levering van de Gooische Vrouwen Bingo Show (3 uren). Alle inkomsten uit entree zijn voor WOB en alle inkomsten uit baromzet zijn voor LH

- LH draagt zorg dat er voor alle bezoekers bij binnenkomst een glaasje Prosecco klaar staat

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.

Deze overeenkomst gaat in op 10-10-2012 en wordt aangegaan voor de periode tot 31 december 2013.

2.

LH gaat met WOB een exclusieve samenwerking aan waarbij LH de toezegging doet geen vergelijkbaar bingo evenement in haar locatie te laten plaatsvinden, dan wel door haar zelf georganiseerd of door derden. Dit op straffe van een direct door WOB op te eisen boete van euro 5000 excl. btw per overtreding.

3.

Na 31 december 2013 zullen partijen in gezamenlijk overleg besluiten of voortzetting van de samenwerking gewenst is. Bij beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, is LH (of aanverwante ondernemingen) voor een periode van 3 jaren na het plaatsvinden van de laatste Gooische Vrouwen Bingo, niet geoorloofd zonder schriftelijke instemming van WOB Bingo avonden in haar locatie te laten plaatsvinden die vallen onder het karakter Gooische Vrouwen Bingo. Dit op straffe van een direct door WOB direct opeisbare boete van euro 5000 excl. btw per overtreding.

4.

LH zal geplande Gooische Vrouwen Bingo Shows in haar locatie in nauwe samenspraak met WOB promoten in haar locatie en via haar website en social media (indien aanwezig). WOB levert per evenement posters en flyers, LH zal ervoor zorg dragen dat er links naar de online kaartverkoop shop van Gooische Vrouwen Bingo worden geplaatst op haar website en social media (indien aanwezig).

(…)

2.6.

Zowel in maart als in mei 2013 heeft er één door WOB verzorgde “Gooische Vrouwen Bingo” show in Club Champino plaatsgevonden. Nadien zijn dergelijke shows aldaar niet meer georganiseerd.

2.7.

WOB heeft de naam van haar bingo-evenementen in of omstreeks mei 2013 in overleg met haar samenwerkingspartner Talpa gewijzigd van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show”.

2.8.

WOB en Club Champino hebben de overeenkomst na de daarin genoemde einddatum van 31 december 2013 niet verlengd.

2.9.

[A] Horeca organiseert op 12 februari a.s. een bingo-evenement in “Feu” genaamd “Gooische Glamour Bingo”. Dit evenement heeft zij op haar website en op social media reeds (ruim) tevoren aangekondigd. Voor het evenement zijn op voorhand ruim 100 kaarten verkocht. Volgens de aankondiging van het evenement bedraagt de entreeprijs € 25,- inclusief rode loper, ontvangst met prosecco, hapjes en 5 bingokaarten. In de aankondiging wordt er tevens naar verwezen dat vorige edities compleet uitverkocht waren.

2.10.

WOB heeft [A] Horeca c.s. bij brief van 29 januari 2014 gesommeerd om het bingo-evenement van 12 februari a.s. geen doorgang te laten vinden en dit schriftelijk aan WOB te bevestigen. [A] Horeca c.s. hebben geen gevolg aan deze sommatie gegeven en hebben WOB laten weten het bingo-evenement te zullen laten doorgaan.

Het standpunt van WOB

3.1. WOB legt aan haar vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag.

3.2. Door het organiseren van het bingo-evenement op 12 februari a.s. in (zusterbedrijf) Feu handelt Club Champino in strijd met het in artikel 3 van de overeenkomst met WOB opgenomen non-concurrentiebeding. Er is inhoudelijk gezien sprake van (vrijwel) exact hetzelfde bingo-evenement als genoemd in de overeenkomst, terwijl Club Champino ook overigens één op één het concept van WOB kopieert. Club Champino gebruikt nagenoeg dezelfde naam (“Gooische Glamour Bingo”) en zij kopieert het beeldmerk van Gooische Bingo Show. In haar promotie voor het te organiseren bingo-evenement verwijst Club Champino zelfs naar de eerdere – door WOB georganiseerde – bingo-evenementen op haar locatie. De door WOB doorgevoerde naamswijziging van haar bingo-evenement van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” is een interne aangelegenheid van WOB en is niet relevant voor de gebondenheid van Club Champino aan het non-concurrentiebeding. De inhoud van het bingo-evenement is gebaseerd op de Gooise lifestyle en niet op de TV-serie “Gooische Vrouwen”. Anders dan [A] Horeca c.s. betogen, levert de naamswijziging dan ook geen contractbreuk zijdens WOB op.

3.3. Feu is als zustervennootschap van Club Champino een aanverwante onderneming als bedoeld in artikel 3 van genoemde overeenkomst. Als aanverwante onderneming profiteert Feu welbewust van de wanprestatie van haar zustervennootschap Club Champino door het organiseren van het bingo-evenement op 12 februari a.s. in haar bedrijf, hetgeen in de gegeven omstandigheden onrechtmatig handelen van Feu jegens WOB oplevert.

3.4. Gelet op het voorgaande dient het Club Champino en Feu – op straffe van verbeurte van een dwangsom – te worden verboden om het op 12 februari a.s. geplande bingo-evenement te organiseren en dienen zij te worden veroordeeld om het concurrentiebeding zoals opgenomen in de overeenkomst met WOB na te leven.

Het standpunt van [A] Horeca c.s.

4.1 [A] Horeca c.s. betwisten het gevorderde. Zij voeren daartoe – samengevat en voor zover in dezen van belang – het volgende aan.

4.2. Bij het sluiten van de overeenkomst was de bekendheid en de aantrekkingskracht van het merk “Gooische Vrouwen”, dat WOB mocht exploiteren van Talpa, de enige reden voor Club Champino om de samenwerking met WOB aan te gaan voor het organiseren van bingo-evenementen. In mei 2013 bleek [A] Horeca c.s. echter dat WOB de naam van de bingo-evenementen had gewijzigd in “Gooische Bingo Show”, klaarblijkelijk omdat WOB niet langer gerechtigd was om de merknaam “Gooische Vrouwen” in haar bedrijfsvoering te gebruiken. Dit was voor [A] Horeca c.s. grond om de overeenkomst met WOB te beëindigen. Zulks is mondeling aan WOB medegedeeld. De beëindiging van de overeenkomst blijkt eveneens uit de omstandigheid dat er na mei 2013 geen bingo-evenementen door partijen gezamenlijk meer zijn georganiseerd. WOB heeft nooit zelf aan [A] Horeca c.s. gemeld dat de naam van haar bingo-evenement was gewijzigd. Door een dergelijke mededeling achterwege te laten, heeft zij jegens [A] Horeca c.s. bedrog in de zin van artikel 3:44 BW gepleegd. WOB had [A] Horeca moeten melden dat zij geen recht meer had om de formule van “Gooische Vrouwen Bingo” te exploiteren.

4.3. Voorts beroepen [A] Horeca c.s. zich op schuldeisersverzuim aan de zijde van WOB. WOB is namelijk niet (meer) in staat om de overeengekomen formule van het bingo-evenement – gebaseerd op het merk “Gooische Vrouwen” – aan te bieden. De bekendheid en aantrekkingskracht van het merk “Gooische Vrouwen” was, zoals hiervoor al aangegeven, nu juist dé reden voor [A] Horeca c.s. om de overeenkomst met WOB aan te gaan.

4.4. Een en ander betekent volgens [A] Horeca c.s. dat nu de overeenkomst zijdens WOB al geruime tijd niet meer kán worden nagekomen (immers, zij kan sinds de naamswijziging van het bingo-evenement de overeengekomen prestatie niet meer leveren), [A] Horeca c.s op hun beurt niet meer kunnen worden gehouden tot nakoming van die overeenkomst. De op de overeenkomst gebaseerde vorderingen van WOB dienen dan ook te worden afgewezen, aldus [A] Horeca c.s. Zij verzoeken om WOB in de proceskosten te veroordelen, die zij op een bedrag van

€ 1.750,- begroten.

De beoordeling van het geschil

5.1. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen wordt voldoende aanwezig geacht.

5.2. WOB beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen op de met Club Champino gesloten zogeheten Gooische Vrouwen Bingo Overeenkomst. Volgens WOB is het door [A] Horeca c.s. op 12 februari a.s. te organiseren bingo-evenement in strijd met deze overeenkomst, hetgeen [A] Horeca c.s. betwisten.

5.3. Het komt daarom allereerst aan op de uitleg van deze overeenkomst, met name van het daarin (in artikel 3) opgenomen non-concurrentiebeding. Bij deze uitleg is bepalend de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, LJN: AG4158). Voorts volgt uit HR 20 februari 2004 (LJN: AO1427) dat bij de uitleg van dergelijke geschriften telkens van beslissende betekenis zal zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alsmede dat in praktisch opzicht vaak van groot belang is de taalkundige betekenis van de bewoordingen van het geschrift, gelezen in de context ervan als geheel, die deze in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben. Verder komt bij de uitleg betekenis toe aan de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van de contractbevestiging, de wijze van totstandkoming ervan - waarbij van belang is of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden - en de overige bepalingen ervan (HR 29 juni 2007, LJN: BA4909 en HR 19 januari 2007, LJN: AZ3178).

5.4. Met inachtneming van voornoemde uitgangspunten oordeelt de voorzieningenrechter vervolgens als volgt. Vooropgesteld wordt dat aan weerszijden sprake is van professionele partijen. Mitsdien mag worden verondersteld dat zij de gevolgen van de door hen gemaakte afspraken kunnen overzien. Als uitgangspunt dient daarom, in beginsel, beslissend gewicht te worden toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de woorden van de in geschil zijnde bepaling, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de overeenkomst.

5.5. Naar voorlopig oordeel dient de overeenkomst – gelet op de gebruikte bewoordingen, in de context van de gehele overeenkomst - aldus te worden uitgelegd, dat deze – louter - ziet op het (door WOB en Club Champino) gezamenlijk organiseren van bingo-evenementen die gerelateerd zijn aan de bekende TV-serie “Gooische Vrouwen”, die gedurende enkele jaren door Talpa/RTL werd uitgezonden. Dit blijkt reeds uit de daarmee samenhangende benaming van de overeenkomst (“Gooische Vrouwen Bingo Overeenkomst”) en het daarboven afgedrukte beeldmerk “Gooische Vrouwen Bingo”, maar ook uit de considerans van de overeenkomst. In deze considerans wordt immers expliciet vermeld dat WOB exclusief gerechtigd is om namens Talpa de naam, het beeldmerk en de formule van Gooische Vrouwen te exploiteren én dat WOB zich onder auspiciën van Talpa bezighoudt met het organiseren van Gooische Vrouwen Bingo Shows. Dat (het concept van) de bingo-evenementen niet gebaseerd zou(den) zijn op de TV-serie Gooische Vrouwen, maar – zoals door WOB ter zitting is betoogd – (slechts) op de Gooise lifestyle, wat dat laatste ook moge zijn (hetgeen WOB niet nader heeft toegelicht), acht de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande niet aannemelijk. Voorstelbaar is dat juist de naamsbekendheid en aantrekkingskracht van de TV-serie “Gooische Vrouwen”, zoals [A] Horeca c.s. hebben betoogd, dé redenen waren om de onderhavige overeenkomst met WOB aan te gaan. Aldus konden [A] Horeca c.s. zogezegd meeliften op deze naamsbekendheid en aantrekkingskracht. De (aanvankelijke) samenhang van het bingo-evenement van WOB met de TV-serie “Gooische Vrouwen” wordt nog eens ondersteund door de omstandigheid dat Talpa/RTL op enig moment aan WOB heeft laten weten dat men de associatie van “Gooische Vrouwen” met de bingo-evenementen niet meer wenselijk achtte, waarna WOB de benaming van de voorheen onder de naam “Gooische Vrouwen Bingo” te organiseren bingo-evenementen heeft gewijzigd.

5.6. De door WOB doorgevoerde naamswijziging van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter de in de overeenkomst belichaamde onverbrekelijke samenhang tussen de (eventueel) te organiseren bingo-evenementen én de TV-serie “Gooische Vrouwen” doorbroken. WOB heeft ter zitting ook aangegeven dat zij niet meer op de oude naam kan terugkomen. Als gevolg daarvan kon en kan WOB niet meer voldoen aan haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst om op locatie van [A] Horeca c.s. een bingo-evenement onder de “Gooische Vrouwen”-vlag te organiseren. Het organiseren van een bingo-evenement onder de (thans gehanteerde) naam “Gooische Bingo Show” is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wezenlijk iets anders dan de in de overeenkomst belichaamde bingo-evenementen. Het in de (nieuwe) benaming voorkomende element Bingo Show is een algemeen beschrijvende term van een bingo-evenement, terwijl het woord Gooische een algemeen beschrijvende geografische term is, waarbij hooguit kan worden geoordeeld dat deze bij de regio Het Gooi aansluiting beoogt te zoeken. De formule “Gooische Bingo Show” valt dan ook buiten de reikwijdte c.q. de bescherming van de overeenkomst van partijen.

5.7. Gelet op het vorenstaande oordeelt de voorzieningenrechter dat het voor 12 februari a.s. geplande bingo-evenement van Club Champino als zodanig niet in strijd komt met het non-concurrentiebeding ex artikel 3 van de overeenkomst. In het verlengde daarvan kan evenmin geoordeeld worden dat Feu onrechtmatig profiteert van het niet nakomen van dit beding door Club Champino. De daarop gebaseerde vorderingen van WOB strekkende tot een verbod op genoemd evenement en toekomstige soortgelijke bingo-evenementen zullen dan ook worden afgewezen.

5.8. De slotsom is derhalve dat de vorderingen van WOB stranden. Al hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, kan – als niet meer van belang zijnde voor de uitkomst van het geding – onbesproken worden gelaten.

5.9. WOB zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van [A] Horeca c.s. vastgesteld op een bedrag van € 608,-- aan vast recht. Voor het toekennen van een vergoeding voor de kosten van rechtshulp, zoals door [A] Horeca c.s. is verzocht, bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen grond, nu niet gesteld of gebleken is dat [A] Horeca c.s. zich hebben laten bijstaan door een professionele rechtshulpverlener. Overigens is het gevraagde bedrag aan proceskosten ook niet door [A] Horeca gespecificeerd onderbouwd.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen van WOB af;

- veroordeelt WOB in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [A] Horeca c.s. vastgesteld op € 608,-, te voldoen binnen veertien dagen na heden en – voor het geval voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der voldoening;

- verklaart het vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Giltay, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2014, in tegenwoordigheid van mr. M. Postma als griffier.

fn 343