Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:6877

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-01-2014
Datum publicatie
28-10-2016
Zaaknummer
C18/145376 KG ZA 13-363
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

overdracht aandelen dwaling tav tegenvallende resultaten HR 25 januari 2002

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3109
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/145376 / KG ZA 13-363

Vonnis in kort geding van 27 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MYTI BEHEER B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

eiseres,

advocaat mr. S.M. Marges,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

I-CONCEPTS B.V.,

statutair gevestigd te Groningen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMMARCO BEHEER B.V.,

statutair gevestigd te Groningen,

gedaagden,

advocaat mr. A.J. Klok.

Partijen zullen hierna MyTi Beheer en I-Concepts en Commarco genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 14 januari 2014 waar voor MyTi Beheer is verschenen
  [A] , vergezeld van mr. S.M. Marges voornoemd en zijn kantoorgenoot
  mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken; tevens is verschenen voor I-Concepts en Commarco
  [B] (hierna: “ [B] ”), vergezeld van mr. Klok voornoemd;

 • -

  de pleitnota van MyTi Beheer;

 • -

  de pleitnota van I-Concepts en Commarco.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Myti Beheer is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Myti Werkmaatschappij B.V. (hierna: “Myti B.V.”) Op zijn beurt is [A] enig bestuurder en enig aandeelhouder van Myti Beheer.

2.2.

I-Concepts is enig aandeelhouder en bestuurder van Wizzix B.V. (hierna: “Wizzix”). Commarco is enig bestuurder en enig aandeelhouder van I-Concepts. Enig bestuurder en aandeelhouder van Commarco is Amrav Beheer B.V. (hierna: “Amrav”), waarvan [B] enig bestuurder is.

2.3.

Op 7 juni 2011 hebben Myti B.V. en Wizzix een vennootschapscontract (hierna: “het vennootschapscontract”) gesloten aangaande de toetreding van Wizzix tot de vennootschap onder firma Wizzix VOF (hierna: “de VOF”). Wizzix is op 3 augustus 2011 vennoot geworden door overneming van het aandeel in het vermogen van de VOF van (oud) vennoot [C] . De VOF was in 1995 opgericht door [C] en zijn zoon [A] . Het vennootschapscontract bevat, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen.

(...)

Inbreng

Artikel 3

 1. Partijen brengen hun kennis, arbeid en vlijt voor zover deze op de door de vennootschap te drijven onderneming betrekking hebben.

 2. Met onderling goedvinden kunnen de vennoten ieder meer geld of meer en andere zaken en rechten in de vennootschap inbrengen.

 3. Met wederzijds goedvinden en onder nader te bepalen condities zal I-Concepts B.V. zorgdragen voor aanvullende financiering in verband met de investeringen in de ontwikkeling van het nieuwe software pakket en de exploitatie van de ondernemingsactiviteiten.

(...)

Verdeling Werkzaamheden

Artikel 6

(…)

7. Indien de liquiditeitspositie van de vennootschap hiertoe aanleiding geeft, zal WIZZIX B.V. zorg dragen voor de noodzakelijke financiering van de vennootschap. De gelden worden in beginsel achtergesteld ter leen verstrekt tegen een percentage van ten minste 5.5% per jaar.

(...)

Winst- en verliesverdeling

Artikel 8

De vennoten verdelen het resultaat van het boekjaar al volgt.

 1. Van de winst wordt 99% aan WIZZIX B.V. toebedeeld en 1% aan MYTI Werkmaatschappij toebedeeld. Indien de vennootschap na 1 januari 2014 door partijen wordt voortgezet, zullen zij opnieuw overleggen over de alsdan geldende winstverdeling.

 2. Indien de resultaten van de vennootschap negatief zijn, zal Wizzix v.o.f.. de door haar ten behoeve van de vennootschap onder firma gemaakte ontwikkelingskosten activeren ter hoogte van dit verlies.

 3. I-Concepts zal de administratie voor de vennootschap verzorgen tegen een nader overeen te komen vergoeding.

2.4.

In het kader van de samenwerking van Myti B.V. en Wizzix in de vorm van de een vennootschap onder firma, te weten Wizzix VOF (hierna: “de VOF”). In dat kader hebben

I-Concepts, Wizzix, Myti Beheer, Myti B.V., [C] en [A] een overeenkomst gesloten, te weten de Samenwerkingsovereenkomst Wizzix en recht tot aanbieding aandelen Myti Werkmaatschappij B.V. i.o. (hierna: “de Samenwerkingsovereenkomst”). Deze Samenwerkingsovereenkomst is, evenals het Vennootschapscontract, op 7 juni 2011 gesloten. De Samenwerkingsovereenkomst bevat, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:

(…)

Afnameplicht aandelen Myti Werkmaatschappij

19. Indien Myti na 1 januari 2014 haar aandelen in Myti Werkmaatschappij aan I-Concepts aanbiedt met inachtneming van de bepalingen in deze overeenkomst, is I-Concepts verplicht de aandelen te kopen en af te nemen en de koopsom daarvan te voldoen.

20. I-Concepts is echter niet verplicht tot de hiervoor beschreven afname van de aandelen indien

I-Concepts het aandeel van MYTI Werkmaatschappij in Wizzix V.O.F. op andere wijze (middellijk) heeft verkregen of partijen overeenstemming hebben bereikt over de verkrijging op andere wijze.

21. De verplichting tot afname van de aandelen door I-Concepts B.V. wordt gegarandeerd door Commarco Beheer B.V., die in dat verband de verplichtingen van I-Concepts B.V. mede als de hare accepteert en ten blijke hiervan deze overeenkomst zal mee-ondertekenen.

Uitoefenprijs

22. De koopprijs voor de Aandelen Myti Werkmaatschappij bedraagt 48% van 150% van de gemiddelde omzet binnen Wizzix V.O.F. (nieuw) in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van overdracht van de aandelen.

23. De koopprijs in het voorgaande artikel wordt verhoogd met het positieve saldo van de kapitaalrekening van de V.O.F. Wizzix (nieuw) dat toerekenbaar is aan MYTI Werkmaatschappij.

24. De koopprijs zal door I-Concepts of Commarco Beheer B.V. aan MYTI worden voldaan op de dag dat de Aandelen MYTI Werkmaatschappij tengevolge van de koop door MYTI aan Commarco Beheer dan wel I-Concepts worden geleverd door overboeking op een derdenrekening van een nader door MYTI aan te wijzen notaris.

Afnameverplichting

25. Indien de aandelen in MYTI Werkmaatschappij i.o. per 1 juli 2013 worden aangeboden door MYTI Beheer B.V. dient

26. I-Concepts uiterlijk per 1 januari 2014 de aandelen af te nemen, en de koopsom daarvan uiterlijk bij de overdracht daarvan te voldoen. De aandelen worden overgenomen naar de stand per 1 januari 2014. MYTI biedt de aandelen aan door middel van een per aangetekende brief of per faxbericht te verzenden schriftelijke mededeling, te richten aan I-Concepts. MYTI zendt tevens een afschrift van deze schriftelijke mededeling aan MYTI Werkmaatschappij.

27. Partijen zullen alles in het werk stellen teneinde levering van de Aandelen MYTI Werkmaatschappij na ontvangst van de voornoemde schriftelijke mededing door MYTI te bewerkstelligen.

28. MYTI dient alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van MYTI Werkmaatschappij B.V. aan te bieden.

(…)

2.5.

Myti Beheer heeft op 1 juli 2013 haar aandelen in Myti B.V. aan I-Concepts aangeboden. I-Concepts heeft de aandelen (nog) niet afgenomen.

3 Het geschil

3.1.

De vordering van Myti Beheer strekt ertoe:

primair

 1. I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de Afnameverplichting na te komen door I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van € 320.101,92 als koopprijs voor de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. over te maken naar de derdengeldrekening van de Notaris: IBAN-nr. [rekeningnummer] ten name van Derdengelden Notariaat VBK te Utrecht onder vermelding van het zaaknummer 202658;

 2. Aan de Notaris een volmacht te verlenen om namens I-Concepts de leveringsakte te passeren;

 3. I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Myti Beheer van een dwangsom van € 5.000,00, althans een in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, welke zal worden verbeurd voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend) dat I-Concepts en Commarco nalatig blijven te voldoen aan een op grond van het onder 1. uit te spreken veroordeling;

subsidiair

 1. I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de Afnameverplichting na te komen door I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van € 320.101,92 als koopprijs voor de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. over te maken naar de derdengeldrekening van de Notaris: IBAN-nr. [rekeningnummer] ten name van Derdengelden Notariaat VBK te Utrecht onder vermelding van het zaaknummer 202658 en door I-Concepts te veroordelen om mee te werken aan het passeren van de leveringsakte;

 2. I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Myti Beheer van een dwangsom van € 5.000,00, althans een in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, welke zal worden verbeurd voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend) dat I-Concepts en Commarco nalatig blijven te voldoen aan de onder 1. uit te spreken veroordeling;

meer subsidiair

I-Concepts en Commarco te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis als voorschot op de nakoming van de Afnameverplichting een bedrag van € 320.101,92 aan Myti Beheer te betalen;

in het primaire en subsidiaire geval

I-Concepts en Commarco te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de kosten van de Notaris van € 800,00 (excl. BTW), verband houdend met het opstellen en het passeren van de leveringsakte, aan Myti Beheer te vergoeden;

in het meer subsidiaire geval

I-Concepts en Commarco te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de kosten van de Notaris van € 800,00 (excl. BTW), verband houdend met het opstellen en het passeren van de akte tot het vestigen van het pandrecht op de aandelen in Myti B.V., aan Myti Beheer te vergoeden;

in alle gevallen

I- Concepts en Commarco te veroordelen in de kosten van het geding, salaris van de gemachtigde, alsmede de buitengerechtelijke kosten.

3.2.

I-Concepts en Commarco hebben verweer gevoerd.

4 De beoordeling

4.1.

Myti Beheer legt aan haar vorderingen ten grondslag dat I-Concepts op grond van de samenwerkingsovereenkomst gehouden is de aandelen in Myti B.V. uiterlijk op 1 januari 2014 af te nemen. Commarco staat borg voor het voldoen van deze afnameverplichting. I-Concepts en Commarco hebben – kort weergegeven - de volgende verweren tegen de vordering tot nakoming van de afnameverplichting gevoerd:

(i) er is geen sprake van een situatie waarin de afnameverplichting geldt;

(ii) de Samenwerkingsovereenkomst zal worden vernietigd of ontbonden; en

(iii) de afnameverplichting wordt opgeschort vanwege onterechte kapitaalopnames

door [C] en [A] .

Als zij al gehouden zouden zijn tot afname, stellen zij bovendien dat afgerekend dient te worden naar de stand per 1 januari 2014.

4.2.

De voorzieningenrechter overweegt dat niet in geschil is dat Myti Beheer de aandelen in Myti B.V. op 1 juli 2013 aan I-Concepts heeft aangeboden. Daarmee zijn de punten 25 en 26 van de Samenwerkingsovereenkomst van toepassing.
4.3. I-Concepts en Commarco hebben aangevoerd dat indien Myti Beheer de aandelen in Myti B.V. vóór 1 januari 2014 heeft aangeboden, er op hen slechts een afnameoptie rust en dus geen plicht tot afname.

4.4.

Dit verweer strookt niet met de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst en – zoals hier van belang – met name van de punten 25 en 26.
Zoals aangehaald in overweging 2.4. staat in die punten het volgende vermeld:
25. Indien de aandelen in MYTI Werkmaatschappij i.o. per 1 juli 2013 worden aangeboden door MYTI Beheer B.V. dient

26. I-Concepts uiterlijk per 1 januari 2014 de aandelen af te nemen, en de koopsom daarvan uiterlijk bij de overdracht daarvan te voldoen. De aandelen worden overgenomen naar de stand per 1 januari 2014 (…).
De zinsnede ‘(…) dient (…) de aandelen af te nemen (…)’ kan bezwaarlijk anders worden gelezen dan als een verplichting daartoe. Hoe dan ook kan daaruit niet worden afgeleid dat
I-Concepts en Commarco slechts een afnameoptie zouden kunnen uitoefenen.
Daaraan doet niet af dat in punt 19 wel letterlijk de term ‘verplicht’ is opgenomen.

4.5.

Verder is de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst voor wat betreft de koopsom duidelijk:
22. De koopprijs voor de Aandelen Myti Werkmaatschappij bedraagt 48% van 150% van de gemiddelde omzet binnen Wizzix V.O.F. (nieuw) in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van overdracht van de aandelen.

Voorshands is voldoende gebleken dat de zinsnede ‘De aandelen worden overgenomen naar de stand per 1 januari 2014.’ is opgenomen om helder te maken dat de in punt 22 bedoelde drie jaren worden teruggerekend vanaf 1 januari 2014.
Hieruit valt niet op te maken – althans zo begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van
I-Concepts en Commarco – dat de waarde van de aandelen op 1 januari 2014 nader wordt vastgesteld.

4.6.

I-Concepts en Commarco hebben ter onderbouwing van hun stelling dat (nog) geen afnameverplichting op hen zou rusten verder nog gewezen op punt 35 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin de mogelijkheid is genoemd om een due diligence

onderzoek te houden. Aan de hand van de uitkomst van dit due diligence onderzoek zouden
I-Concepts en Commarco kunnen bepalen of en tegen welke koopprijs zij de aandelen in Muti wensen af te nemen, aldus I-Concepts en Commarco.

4.7.

In punt 35 van de Samenwerkingsovereenkomst omtrent het due diligence onderzoek is echter geen clausule opgenomen dat dit (mede)bepalend is voor de prijsbepaling, zodat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de lezing van I-Concepts en Commarco van dit punt van de Samenwerkingsovereenkomst niet juist is.

4.8.

Als verweer hebben I-Concepts en Commarco tevens aangevoerd dat zij voornemens zijn de Samenwerkingsovereenkomst vanwege dwaling te vernietigen dan wel vanwege een toerekenbare tekortkoming te ontbinden.

Terzake van de dwaling hebben I-Concepts en Commarco gesteld dat in het licht van de in opdracht van [C] en [A] gemaakte informatiememorandum Wizzix V.O.F. d.d. 11 januari 2011 de gerealiseerde omzetten/resultaten zijn achtergebleven bij de in dat memorandum opgenomen prognoses.

4.9.

De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent dat de gestelde dwalingsgrond —tegenvallende resultaten van de V.O.F. – voorshands kan worden gekwalificeerd als een toekomstige omstandigheid in de zin van artikel 6: 228 tweede lid BW, zodat van vernietiging op die grond in beginsel geen sprake kan zijn.

De voorzieningenrechter kan zich wel verenigen met de stelling van I-Concepts en Commarco – onder verwijzing naar een uitspraak van 8 oktober 2008 van de rechtbank te Rotterdam (LJN BG0943) – dat het onder omstandigheden wel mogelijk is dat een beroep op dwaling kan worden gehonoreerd indien de resultaten achterblijven bij de door de wederpartij aangedragen prognoses. Daarvoor is naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter nodig dat de partij die zich beroept op dwaling omtrent de te verwachten omzet/winst in dwaling is komen te verkeren als gevolg van onjuiste mededelingen van de zijde van de wederpartij of als gevolg van fouten in het gemaakte informatiememorandum. In dat geval is in beginsel vernietiging op grond van dwaling mogelijk, ongeacht of de fouten zijn toe te rekenen aan de verkopende partij zelf dan wel aan een of meer derden (vgl. HR 25 januari 2002, LJN AD7329).

4.10.

In het onderhavige geval hebben I-Concepts en Commarco niet voldoende – onderbouwd met objectieve en verifieerbare bescheiden – aannemelijk gemaakt dat sprake is van onjuiste mededelingen danwel fouten of gebreken als zojuist bedoeld.

Voorshands oordelend acht de voorzieningenrechter de kans dat het beroep op dwaling in de bodemprocedure zal slagen, dan ook gering, zodat aan dat verweer c.q. die stelling in dit kort geding geen betekenis toekomt.

4.11.

Tevens acht de voorzieningenrechter op grond van de in dit kort geding daartoe aangedragen feiten de kans dat I-Concepts en Commarco in een bodemprocedure met succes de ontbinding van het vennootschapscontract in kunen roepen te gering om aan toewijzing van de gevorderde afname van de aandelen in de weg te kunnen staan.
In dit verband hebben I-Concepts en Commarco onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
[A] onder de maat zou hebben gepresteerd. Indien aangenomen kan worden dat Myti B.V. dat in het kader van het vennootschapscontract kan worden tegengeworpen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat I-Concepts en Commarco onvoldoende feiten of omstandigheden hebben gesteld waaruit afgeleid kan worden dat Myti zodanig in gebreke is gebleven in de nakoming van het vennootschapscontract dat dat ontbinding van die overeenkomst rechtvaardigt en dat dit gevolgen dient te hebben voor de nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst.

4.12.

Verder hebben I-Concepts en Commarco een beroep gedaan op opschorting van de

Afnameverplichting vanwege het niet nakomen van de verplichting van Myti tot het

terugstorten van kapitaal dat [C] en [A] onterecht aan Wizzix V.O.F. zouden hebben onttrokken.

4.13.

Vooreerst overweegt de voorzieningenrechter dat Myti Beheer een beroep doet op de Afnameverplichting, terwijl een mogelijke verplichting tot het terugstorten van opgenomen kapitaal op Myti B.V. zou rusten. Daarmee dient het beroep op opschorting reeds te worden verworpen.
Daarnaast is in een (als productie 16 door Myti Beheer overgelegde) e-mail van 25 april 2011 van de zijde van [B] gesteld:

Ten aanzien van de kapitaalrekeningen, zoals gezegd zal er door de accountant een

afrekeningstaat opgemaakt dienen te worden per 1-1-2017, gelden die op spaarrekeningen

staan is van de vennoten, alle activa, broncodes, onderhanden werk gaan naar de nieuwe

VOF.

Daaruit is voorshands en in het kader van dit kort geding voldoende af te leiden dat het desbetreffende kapitaal geen onderdeel zou uitmaken van de vennootschapsovereenkomst. De kans dat dit anders zal worden geoordeeld, kan hoe dan ook niet als zo groot worden aangemerkt dat dit ook gevolgen moet hebben voor de onderhavige beoordeling.

4.14.

I-Concepts en Commarco hebben verder aangevoerd dat het onmogelijk is binnen een termijn van acht dagen te beschikken over de gevorderde geldsom.

De voorzieningenrechter overweegt dat deze termijn weliswaar zeer kort is, doch reeds sedert omstreeks juli 2013 zijn I-Concepts en Commarco ervan op de hoogte dat Myti Beheer de aandelen wenst over te dragen, zodat het op de weg van I-Concepts en Commarco had gelegen eerder wegen te zoeken teneinde de aankoop van de aandelen te kunnen financieren. Dat I-Concepts en Commarco daarvoor niet tijdig hebben zorg gedragen komt voor hun rekening en risico. Desalniettemin zal I-Concepts en Commarco een termijn van één maand worden gegund om het haar mogelijk te maken de financiering te regelen.

4.15.

I-Concepts en Commarco hebben daarnaast bezwaar gemaakt tegen de keuze van de notaris. Als kopende partij wensen zij de overdracht te laten plaatsvinden onder begeleiding van een notaris van haar keuze. Bovendien hebben zij de conceptaktes vanwege verblijf in het buitenland nog niet op de juridische en fiscale merites kunnen laten beoordelen.

Ook dit is een omstandigheid die voor rekening en risico van I-Concepts en Commarco komt, zodat daarin geen grond kan worden gevonden voor bepaling van een langere termijn dan gevorderd.

Omtrent de keuze van de notaris is in punt 24 van de Samenwerkingsovereenkomst bepaald dat deze nader door Myti wordt aangewezen.

4.16.

Ten slotte hebben I-Concepts en Commarco gesteld dat sprake is van een restitutierisico. Deze stelling is echter niet met objectieve en verifieerbare stukken onderbouwd en is overigens niet aannemelijk geworden, zodat deze stelling wordt verworpen.

4.17.

De primaire vordering is toewijsbaar als in het dictum is weergegeven.
Anders dan I-Concepts en Commarco hebben bepleit, betreft de hoofdvordering de overname van de aandelen, zodat daaraan een dwangsom kan worden verbonden. Dat daartegenover een geldsom moet worden voldaan, maakt dat in beginsel niet anders.
De gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd.

Gelet op het spoedeisend belang, zal het vonnis, anders dan I-Concepts en Commarco hebben bepleit, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.18.

I-Concepts en Commarco zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van MyTi Beheer worden begroot op:

- dagvaarding € 88,83

- griffierecht 608,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.512,83

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt I-Concepts en Commarco hoofdelijk om binnen één maand na betekening van dit vonnis de Afnameverplichting na te komen door I-Concepts en Commarco hoofdelijk te veroordelen om binnen één maand na betekening van dit vonnis een bedrag van € 320.101,92 als koopprijs voor de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. over te maken naar de derdengeldrekening van de Notaris: IBAN-nr. [rekeningnummer] ten name van Derdengelden Notariaat VBK te Utrecht onder vermelding van het zaaknummer 202658;

5.2.

verleent aan de Notaris van Notariaat VBK te Utrecht een volmacht om na één maand na betekening van dit vonnis namens I-Concepts de leveringsakte te passeren;

5.3.

veroordeelt I-Concepts en Commarco hoofdelijk om aan MyTi Beheer een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoen, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt;

5.4.

veroordeelt I-Concepts en Commarco in de proceskosten, aan de zijde van MyTi Beheer tot op heden begroot op € 1.512,83;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op
27 januari 2014.1

1 type: js