Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:581

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
12-02-2014
Zaaknummer
429531 - CV EXPL 13-2698
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afrekening aandelenovereenkomst rekening courant

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 429531 \ CV EXPL 13-2698

vonnis van de kantonrechter d.d. 11 februari 2014

inzake

De [naam 2] vennootschap

AG NOVA ARCHITEKTEN LEEUWARDEN B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.A. Abma,

tegen

De [naam 2] vennootschap

ARCHITEKTEN-GROEPSPRAKTIJK BEHEER B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

gedaagde,

gemachtigde: mr. M.F.H. van Delft,

Partijen zullen hierna AG Nova B.V. en Architekten Groepspraktijk B.V. worden genoemd.

Procesverloop

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de comparitie d.d. 31 oktober 2013

- de akte na comparitie aan de zijde van AG Nova B.V.
- de akte na comparitie aan de zijde van Architekten Groepspraktijk B.V.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

De feiten

2.1. In deze procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan. [namen] hebben gezamenlijk een architektenpraktijk uitgeoefend. In de loop van het jaar 2007 hebben zij [naam 2] om hun samenwerking te beëindigen. Overeengekomen is om dit met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007 te laten plaatsvinden.

2.2. [namen] waren -via hun eigen beherende vennootschap- aandeelhouder van Architekten Groepspraktijk B.V. Bij notariële akte van 19 december 2007 heeft de beherende [naam3] de aandelen die zij hield in Architekten Groepspraktijk B.V. geleverd aan de beherende vennootschappen van [namen2]. Omgekeerd heeft Architekten Groepspraktijk B.V. op 19 december 2007 de aandelen die zij hield in AG Nova B.V. geleverd aan de beherende [naam3]. De aandelenoverdrachten zijn geëffektueerd met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007. De koopprijzen van de aandelen zijn gebaseerd op de balansen van de vennootschappen per 31 december 2006.

2.3. De na 1 januari 2007 door AG Nova B.V. gedane betalingen zijn verwerkt in de rekening-courant van Architekten Groepspraktijk B.V. over het jaar 2007.

2.4. Op 3 januari 2008 zijn door AG Nova B.V. twee bedragen betaald aan Architekten Groepspraktijk. Een bedrag van € 12.500,00 (managementfee) en een bedrag van € 4.203,15 (BTW).

2.5. [accountant], de accountant van partijen, heeft in 2008 een overzicht gemaakt met het doel om tot een afrekening te komen. Hierop staat -voor zover van belang- het volgende vermeld.

" AG Beheer B.V. (Architekten Groepspraktijk B.V. -toevoeging rechtbank)/ AG Nova Leeuwarden B.V. (AG Nova B.V. -toevoeging rechtbank)

Saldo per 31 december 2007 lening 136.134

rekening-courant 91.576

227.710

Te verrekenen mutaties 2008 aflossing lening Rabo (01-02-2008) (…)

rente lening (01-02-2008) (…)

rente (…) (…)

storting door AG Nova (12-02-2008) 239.485

8.355

rente (…)

Door AG Nova Leewarden B.V. te vorderen 8.585

2.6. Op 18 augustus 2008 heeft Architekten Groepspraktijk B.V. het op het overzicht genoemde bedrag van € 8.585,00 aan AG Nova B.V. betaald.

2.7. B.F. [accountant 2] RA, verder te noemen [accountant 2], van Bentacera heeft in een brief van 23 november 2013 kort gezegd vermeld:

"(…) Beschrijving van de feitelijke bevindingen

1.

Wij hebben vastgesteld dat de eindstand van het rekening-courantoverzicht per 31 december 2007 aansluit met de oorspronkelijke eindafrekening, althans het stuk waarop de eindafrekening is gebaseerd in het kader van de splitsing, welke sluit met de post 'Door AG Nova Leeuwarden B.V. te vorderen € 8.585.

(…)

3.

Wij hebben vastgesteld dat de eindstand van het rekening-courant per 31 december 2007, te weten een bedrag van € 91.576,77, is opgenomen in zowel de jaarrekening van AG Nova Architekten Leeuwarden B.V., alsook in de jaarrekening van Architekten-Groepspraktijk Beheer B.V."

4.

Wij hebben vastgesteld dat

  • -

    Het bedrag van € 12.500,00 met als omschrijving 'laatste ovb' niet in het rekening-courantoverzicht is begrepen en op grond van dit rekening-courantoverzicht derhalve niet is afgerekend tussen partijen

  • -

    Het bedrag van € 4.203,15 met als omschrijving 'ob december 2007' niet in het rekening-courantoverzicht is begrepen en op grond van dit rekening-courantoverzicht derhalve niet is afgerekend tussen partijen

(…)"

2.8.

[accountant 2] heeft het rekening-courantoverzicht bijgevoegd. Hierop staan niet alleen de door AG Nova B.V. in 2007 gedane betalingen, maar ook "nieuw verschuldigde bedragen" en "nieuwe te vorderen bedragen" vermeld.

2.9.

[accountant] heeft in een brief van 2 december 2013 -voor zover relevant- het volgende verklaard.

"(…)Het rekening-courantoverzicht 2007, dat als bijlage bij bedoelde rapportage is opgenomen, sluit met een eindstand per 31 december 2007 van € 91.576,77. (…) De gegevens (…) hebben betrekking op mutaties in het boekjaar 2007. Betalingen die na 31 december 2007 hebben plaatsgevonden zijn (uiteraard) niet in dit overzicht opgenomen.

Naar ik meen heeft er kort na de vaststelling van de jaarrekening 2007 (in de zomer van 2008) een financiële afwikkeling plaatsgevonden, op basis van de vastgestelde balansposities per ultimo 2007. (…) De hiervoor genoemde mutaties van 3 januari 2008 (€ 12.500,00 en € 4203,15) waren op dat moment kennelijk (nog) niet in beeld en zijn derhalve destijds niet tussen partijen verrekend."

2.10.

Schreurs van Finedi v.o.f. heeft in reactie op de door AG Nova Beheer B.V. in het geding gebrachte stukken, waaronder voornoemde brief van [accountant], bij brief van 9 januari 2014 voor zover van belang, het volgende verklaard.

"Gezien de afspraken die destijds golden, had Leeuwarden (AG Nova B.V. -toevoeging rechtbank) de op 3 januari 2008 betaalde € 12.500,00 reeds in december 2007 betaald moeten hebben. Dat deze eerst in 2008 betaald is, ontneemt niet het recht om deze in 2007 op te voeren als vordering van Beheer (Architekten Groepspraktijk B.B. -toevoeging rechtbank) op Leeuwarden. De € 12.500,-- was daardoor, in onze ogen wel degelijk verschuldigd door Leeuwarden.

Het standpunt van [verkorte naam eiser]

3.1. [

verkorte naam eiser] vordert betaling van een bedrag van € 17.607,15 te vermeerderen met rente en kosten. AG Nova B.V. legt -samengevat- de volgende stellingen aan haar vordering ten grondslag. De op 3 januari 2008 door AG Nova B.V. aan Architekten Groepspraktijk overgemaakte bedragen van € 12.500,00 en € 4.203,15 zijn onverschuldigd betaald. Deze bedragen zijn niet in het saldo van de rekening-courant per 31 december 2007 verwerkt, wat ook niet kan, en per abuis zijn zij niet in het in 2008 door [accountant] opgemaakte overzicht van de afrekening verwerkt. Blijkens het overzicht zijn nog wel een aantal andere mutaties die in 2008 hebben plaatsgevonden verwerkt in de afrekening. AG Nova B.V. beroept zich ten bewijze van haar stellingen op een schriftelijk door [accountant] afgelegde verklaring waaruit blijkt dat voornoemde bedragen ten onrechte niet in de eindafrekening zijn betrokken. Dat Architekten Groepspraktijk B.V. naar aanleiding van de onjuiste afrekening in augustus 2008 een bedrag van € 8.585,00 heeft betaald brengt niet mee dat zij finaal is gekweten en dat zij thans niet gehouden is voornoemde bedragen terug te betalen.

3.2.

AG Nova B.V. stelt voorts het volgende. De samenwerking is per 1 januari 2007 beëindigd. In het jaar 2007 was dan ook geen management fee meer verschuldigd. Deze management fee (over december 2007) is in januari 2008 dan ook onverschuldigd betaald. Ook de omzetbelasting is onverschuldigd door AG Nova B.V. betaald.

3.3.

Primair wordt door AG Nova B.V. aanspraak gemaakt op wettelijke rente per 1 juni 2012 en subsidiair vanaf 5 december 2012, de datum waarop de betalingstermijn die vervat is in de ingebrekestelling van de advocaat van AG Nova B.V., is verstreken. Tot slot worden buitengerechtelijke incassokosten gevorderd.

Het standpunt van [verkorte naam gedaagde]

3.4.

Architekten Groepspraktijk verweert zich als volgt. De notariële akte, waarin is bepaald dat de levering van de aandelen per 1 januari 2007 zal geschieden, geeft geen inzicht in hetgeen partijen overeengekomen zijn over de afwikkeling tot en met de maand december 2007. De eindafrekening zou blijken uit een door de accountant op te maken overzicht. Partijen waren op 18 augustus 2008, toen Architekten Groepspraktijk B.V. een bedrag van € 8.585,00 aan AG Nova B.V. heeft voldaan, bekend met de in 2008 gedane betalingen. Met de betaling van voornoemd bedrag heeft Architekten Groepspraktijk B.V. voldaan aan haar uit de ontvlechting voortvloeiende verplichtingen. Partijen hebben elkaar impliciet finale kwijting verleend.

3.5.

Architekten Groepspraktijk legt voorts de volgende stellingen aan haar verweer ten grondslag. Tussen partijen was in confesso dat de reguliere management fee tot en met december 2007 verschuldigd was. Deze management fee werd pas achteraf betaald en meestal overgemaakt aan de houdstermaatschappijen. Over deze managent fee dient BTW te worden betaald. Architekten Groepspraktijk B.V. is door deze betaling niet verrijkt. De in januari 2008 gedane betalingen zijn dan ook niet onverschuldigd gedaan.

3.6.

Het saldo in rekening-courant per 31 december 2007 geldt als tussen partijen vastgesteld. Zonder nadere reconstructie van alle mutaties valt niet vast te stellen welke betalingen die in 2008 hebben plaatsgevonden nog in de rekening-courant thuis horen. Verder stelt Architekten Groepspraktijk B.V. dat zij gelet op de doorbelasting van de beheervergoeding(en) nog een vordering van € 2.298,00 exclusief BTW heeft op AG Nova B.V. Voor het geval Architekten Groepspraktijk B.V. enig bedrag verschuldigd zou zijn komt deze vordering in aanmerking voor verrekening.

3.7.

Tot slot wordt verweer gevoerd tegen de gevorderde wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. De brief van 30 mei 2012 bevat geen ingebrekestelling, aldus Architekten Groepspraktijk B.V. Van verzuim is geen sprake.

De beoordeling van het geschil
4.1. Kern van het geschil is de vraag of de op 3 januari 2008 door AG Nova B.V. overgemaakte bedragen van € 12.500,00 en € 4.203,15 onverschuldigd aan Architekten Groepspraktijk B.V. zijn betaald. De kantonrechter stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Niet in geschil is datde aandelenoverdrachten zijn geëffectueerd met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007 en dat de koopprijzen van de aandelen zijn gebaseerd op de balansen van de vennootschappen per 31 december 2006. Dit brengt in beginsel mee dat de over en weer gedane betalingen die hierna hebben plaatsgevonden tussen partijen dienen te worden verrekend.

4.2.

De kantonrechter neemt als vaststaand aan dat het saldo van de rekening-courant per 31 december 2007 € 91.576,00 bedroeg. Voor zover de stellingen van Architekten Groepspraktijk aldus dienen te worden begrepen dat het saldo (mogelijk) onjuist is, dan is deze stelling -mede gezien de verklaring van [accountant 2] in de brief van 23 november 2013 dat het overzicht is ontleend aan het accountantsdossier van 2007 en dat de eindstand van de rekening-courant aansluit bij de door [accountant] gemaakte eindafrekening- onvoldoende onderbouwd. De stelling van Architekten Groepspraktijk dat in 2008 gedane betalingen die betrekking hebben over het jaar 2007 nog met terugwerkende kracht in de rekening-courant van 2007 zijn verwerkt dient eveneens als onjuist te worden verworpen. Op grond van de verklaring van zowel [accountant 2] als [accountant] (in zijn brief van 2 december 2013) dient als vaststaand te worden aangenomen dat de betalingen die nog in 2008 hebben plaatsgevonden niet meer in de rekening-courant van 2007 zijn opgenomen (en ook niet meer konden worden opgenomen). De door Architekten Groepspraktijk in het geding gebrachte brief van Scheurs van 9 januari 2014 maakt niet dat de kantonrechter aanleiding heeft om aan de juistheid van de verklaringen van [accountant 2] en [accountant] te twijfelen. Mocht het al zo zijn dat de management fee (en belasting daarover) -op grond van een afspraak tussen partijen- nog in 2007 nog verschuldigd was, dan nog dienen de in 2008 gedane betalingen in de eindafrekening te worden betrokken. Zulks valt af te leiden uit het door [accountant 2] bijgevoegde overzicht van de rekening-courant waarin niet alleen de door AG Nova B.V. in 2007 gedane betalingen, maar ook de in 2007 nieuw verschuldigde bedragen zijn verwerkt. Nu vaststaat dat de in 2008 door AG Nova B.V. overgemaakte bedragen van € 12.500,00 en € 4.203,15 niet in het rekening-courantoverzicht van 2007 zijn verwerkt en evenmin in 2008 tussen partijen zijn verrekend, staat naar het oordeel van de kantonrechter vast dat voornoemde in 2008 door AG Nova B.V. betaalde bedragen onverschuldigd zijn betaald. De stelling van Architeken Groepspraktijk B.V. dat zij met de betaling in augustus 2008 finaal zou zijn gekweten, is mede gezien de gemotiveerde betwisting door AG Nova B.V., onvoldoende onderbouwd.

4.3.

De kantonrechter komt tot de slotsom dat de vordering van AG Nova B.V. toewijsbaar is tot een bedrag van € 16.703,15. Dat Architekten Groepspraktijk B.V. nog een tegenvordering heeft die voor verrekening in aanmerking komt is onvoldoende onderbouwd. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 5 december 2012, nu niet is komen vast te staan dat Architekten Groepspraktijk B.V. eerder dan bij brief van 20 november 2012 in gebreke is gesteld. De gevorderde buitengerechtelijke worden afgewezen nu onvoldoende gesteld is dat kosten zijn gemaakt anders dan ter voorbereiding van de zaak.

4.4.

Architeken Groepspraktijk B.V. zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De proceskosten aan de zijde van AG Nova B.V. worden vastgesteld op:

- explootkosten € 76,71

- griffierecht € 896,00

- salaris gemachtigde € 700,00(2,5 punten x tarief € 300,00)

totaal € 1.672,71

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Architekten Groepspraktijk B.V. tot betaling aan AG Nova B.V. van een bedrag groot € 16.703,15 (zegge: zestienduizend zevenhonderddrie euro en vijftien eurocent) te vermeerderen met de wettelijke rente over voornoemd bedrag vanaf 5 december 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Architekten Groepspraktijk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van AG Nova B.V. vastgesteld op € 1.672,71, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en wanneer voldoening niet binnen veertien dagen plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, met veroordeling in de nakosten ten bedrage van € 100,00 dan wel, indien betekening van het vonnis plaatsvindt, ten bedrage van € 168,00;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.A. Werkema, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.