Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:5622

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11-11-2014
Datum publicatie
13-11-2014
Zaaknummer
930391-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Eventuele onrechtmatigheden in het onderzoek van de Amerikaanse FBI regardeert het voorbereidend onderzoek in Nederland naar de betrokkenheid van verdachte bij het bezit van kinderpornografische afbeeldingen niet. Verdachte was immers niet het voorwerp van onderzoek van de FBI. Uit het onderzoek van de FBI kwam naar voren dat verdachte mogelijk was betrokken bij het verwerven van of het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en die informatie leverde voldoende ernstige bezwaren en verdenking op om een onderzoek te starten naar betrokkenheid van de verdachte bij het verwerven van of het in bezit hebben van kinderporno.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18/930391-13

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 11 november 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 19 augustus 2014 en 28 oktober 2014.

De verdachte is telkens verschenen en werd telkens bijgestaan door mr. P. Keijzer, advocaat te Emmen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 september 2013 in de gemeente Emmen, althans in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 866 foto('s) en/of 41 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), heeft verspreid en/of heeft aangeboden en/of heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of heeft vervaardigd en/of heeft ingevoerd en/of heeft doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd en/of heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (Toshiba met beslagnummer 250131, Samsung met beslagnummer
250132, HP Compaq met beslagnummer 250135)

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (Toshiba met beslagnummer 250131, Samsung met beslagnummer 250132, HP Compaq met beslagnummer 250135)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/ filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (Toshiba met beslagnummer 250131, Samsung met beslagnummer 250132, HP Compaq met beslagnummer 250135)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is), en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (Samsung met beslagnummer 250132) van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 6 september 2013 in de gemeente Emmen, althans in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 514 foto(‘s) en/of 17 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), heeft verspreid en/of heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of heeft vervaardigd en/of heeft ingevoerd en/of heeft uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een mens en een dier waren betrokken en/of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit penetratie tussen een volwassen vrouw en een paard en/of hond, althans een dier.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de tenlastelegging beperkt in die zin dat niet langer het onder 2. tenlastegelegde aan verdachte wordt tegengeworpen, terwijl het onder 1. tenlastegelegde is beperkt tot een aantal van 62 foto’s.

De officier van justitie, mr. H.H. Louwes, acht hetgeen aan verdachte onder 1. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank zal beslissen overeenkomstig de eis die de officier van justitie ter terechtzitting van 19 augustus 2014 heeft geformuleerd: een taakstraf bestaande uit een werkstraf van honderd uren subsidiair vijftig dagen hechtenis en 121 dagen gevangenisstraf waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren met de bijzondere voorwaarden van meldplicht en het voltooien van de reeds gestarte ambulante behandeling.

De geldigheid van de dagvaarding met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting van 19 augustus 2014 de nietigheid van de dagvaarding met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde aangevoerd, stellende dat de huidige tenlastelegging woordelijk gelijk is aan de eerdere bij vonnis van deze rechtbank van 25 maart 2014 nietig verklaarde dagvaarding en dat het enige verschil is dat in de huidige tenlastelegging aan de in algemene bewoordingen gegeven opsomming van mogelijke seksuele handelingen tussen haakjes is toegevoegd de naam en het beslagnummer van de diverse in beslag genomen gegevensdragers.

Ter terechtzitting van 28 oktober 2014 heeft de raadsman van verdachte zijn verweer gehandhaafd, nu een feitelijke beschrijving van de tenlastegelegde afbeeldingen ontbreekt. De beperking tot 62 of 60 unieke fotobestanden maakt dit niet anders, nu de tenlastelegging ook geen feitelijke beschrijving van of verwijzing naar deze beperkte hoeveelheid bestanden inhoudt.

De rechtbank verwerpt het verweer. Na toevoeging van de beschrijving van de 76 foto’s (waarvan 62 unieke) waarop seksuele gedragingen zichtbaar zijn waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken en welke foto’s ter terechtzittingen van 19 augustus 2014 en 28 oktober 2014 bekeken konden worden, voldoet de dagvaarding met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde naar het oordeel van de rechtbank aan de eisen die de wet in artikel 261 van het Wetboek van Straf vordering aan de dagvaarding stelt.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie

De raadsman heeft ter terechtzitting van 19 augustus 2014 betoogd dat de officier van justitie niet kan worden ontvangen in de vervolging van de verdachte omdat sprake is van veronachtzaming van de grondrechten van verdachte, van onherstelbaar verzuim van vormen en voorschriften en van een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Zonder een redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering zijn immers dwangmiddelen toegepast waartoe geen bevoegdheid bestond, terwijl de toepassing bovendien niet in overeenstemming met de wettelijke vereisten is geschied. Het onderzoek is aangevangen op basis van een memo van de Amerikaanse FBI, waarin meldding wordt gemaakt van een chatgesprek tussen een Amerikaanse verdachte van kinderporno en een gebruiker met een Nederlands IP-adres.

Het chatgesprek had weliswaar seksueel kindermisbruik tot onderwerp maar uit het onderzoek blijkt niet dat daadwerkelijk kinderpornografie is uitgewisseld. Er bestond dus onvoldoende aanleiding voor de verdenking van bezit van kinderporno. Het memorandum geeft bovendien geen enkel inzicht in de wijze waarop het onderzoek in Amerika heeft plaatsgehad. Het moet er dus voor worden gehouden dat niet aan alle processuele waarborgen voor de verdachte is voldaan en dat de informatie niet rechtmatig door de FBI is verkregen. Voor de toepassing van de vordering tot identiteitsgegevens bestond derhalve geen bevoegdheid. Aldus is sprake van ernstig en onherstelbaar vormverzuim.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Eventuele onrechtmatigheden in het onderzoek van de Amerikaanse FBI regardeert het voorbereidend onderzoek in Nederland naar de betrokkenheid van verdachte bij het bezit van kinderpornografische afbeeldingen niet. Verdachte was immers niet het voorwerp van onderzoek van de FBI. Uit het onderzoek van de FBI kwam naar voren dat verdachte mogelijk was betrokken bij het verwerven van of het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en die informatie leverde voldoende ernstige bezwaren en verdenking op om een onderzoek te starten naar betrokkenheid van de verdachte bij het verwerven van of het in bezit hebben van kinderporno.

De raadsman stelt voorts dat de woning van verdachte is doorzocht zonder toestemming van de verdachte, zodat alleen de rechter-commissaris had kunnen beslissen tot doorzoeking van de woning. Nu deze niet bij de doorzoeking is betrokken is sprake van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek. Dit verzuim kan niet meer worden hersteld. Aldus is sprake van een ernstig en onherstelbaar verzuim. De belangen die de geschonden voorschriften dienen, de ernst van de verzuimen en het nadeel dat daardoor is veroorzaakt, brengen mede dat de officier van justitie niet kan worden ontvangen in de vervolging van de verdachte.

De rechtbank verwerpt ook dit verweer. Uit het verslag binnentreden woning van 30 september 20131 blijkt dat de politie de woning van verdachte aan de [adres] met een machtiging op grond van artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering op 6 september 2013 te 12:33 uur ter inbeslagneming is binnentreden. Verdachte was niet thuis. Hem is telefonisch het doel van de komst van de politie en van het binnentreden medegedeeld.

Verdachte is op 6 september 2013 omstreeks 13:15 uur in zijn woning aan de [adres] gehoord2. Tijdens het verhoor is de verdachte medegedeeld dat de politie alleen de op het oog zichtbare gegevensdragers in beslag heeft genomen en niet in kastjes heeft gezocht. Er was geen sprake van een doorzoeking van de woning van verdachte als bedoeld in artikel 97, eerste lid onder a. van het Wetboek van Strafvordering maar van zoekend rondkijken en een machtiging van de rechter-commissaris als bedoeld in het tweede lid van genoemd artikel was dan ook niet vereist.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsmiddelen

Op 14 februari 2013 ontving het Team Bestrijding Kinderporno en kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid door tussenkomst van FBI Detroit Division, onder case OD 305C-DE

2546294 serial 24, een memorandum met bijlagen van de Michigan State Police in de Verenigde Staten3.

In dit memorandum staat vermeld dat op 23 oktober 2012 informatie aan de F81 werd verstrekt door de Michigan State Police.

Die informatie hield in dat een verdachte in de Verenigde Staten onder de naam ‘[alias 1]” vermoedelijk strafbare handelingen met minderjarigen gepleegd heeft.

De werkcomputer van deze hiervoor genoemde verdachte bleek meerdere kinderporno-grafische afbeeldingen te bevatten welke via “Yahoo Messenger” werden verzonden.

Uit onderzoek van de gegevensdragers van die verdachte zijn meerdere gearchiveerde

chatgesprekken van verschillende identiteiten van Yahoo! User ID’s naar voren gekomen.

De verdachte heeft gecommuniceerd onder de user ID “[alias 2]”.

Door Michigan State Police is verder onderzoek gedaan naar het produceren cq verspreiden van kinderpornografisch materiaal waarbij misbruik minderjarigen is gepleegd.

Er werden chat-en webcamgesprekken met diverse Yahoo accounts aangetroffen, waaronder de accountnaam [alias 3]”.

Tussen de gebruiker van het account [alias 2]” en de gebruiker van het account

[alias 3]” zijn meerdere chats geweest en mogelijk ook uitwisseling van beeldmateriaal.

De chats zijn gevoerd tussen 2 september 2012 en 26 september 2012.

Een (1) chat tussen hen bevat specifieke informatie en er wordt gechat over misbruik, cammen en uitwisseling materiaal waarbij verdachte Nederland aangeeft.

Het onderzoek werd vervolgens in overgedragen aan het Team Bestrijding Kinderporno en

Kindersekstoerisme Noord-Nederland te Groningen.

Het nader ingestelde onderzoek richt zich op de IP adres houder en tevens verdachte:

[verdachte], geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] en wonende[adres]

.

Met de door de FBI aangeleverde gegevens bleek dat het bij “[alias 3] behorende IP adres was afgegeven aan een gebruiker van de provider ZIGGO.

Uit onderzoek blijkt dat het (dynamische) IP adres in de periode 28 augustus 2012 te 22.01 uur tot en met 20 november 2012 te 18.01 uur via Ziggo geregistreerd staat.

De gegevens behorende bij dat IP adres [nummer] zijn:

[verdachte], [adres].

Op vrijdag 6 september 2013 gingen de dienstdoende opsporingsambtenaren naar de woningen aan de [adres], ter inbeslagname van geschriften, gegevensdragers c.q. ander materiaal waarop vermoedelijk kinderpornografisch materiaal stond afgebeeld4.

Daarbij werden in beslag genomen: een zilverkleurige Sweex computer met harde schijf, goednummer PL0100-2013012312-250132, en een laptop Hp Compaq 6730b, goednummer PL0100-2013012312-2501355.

Een proces-verbaal van bevindingen van 4 september 2014, proces-verbaalnummer 2013012312 / KP 2013-23, opgemaakt op ambtsbelofte door [verbalisant], brigadier van politie, bevoegd zedenrechercheur, werkzaam bij de dienst Regionale Recherche, Afdeling Thematische Expertise, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kinderseks-toerisme Noord-Nederland, zakelijk onder meer inhoudende, als eigen waarneming, wetenschap en bevinding van hem, verbalisant:

ik heb 76 fotoafbeeldingen, afkomstig uit de gegevensdragers met de beslagnummers 250132 en 250135 waarvan een fotomap is gemaakt, nader omschreven. Ik heb getracht een indicatie te geven van de leeftijd van de aangetroffen minderjarige kinderen. Tevens heb ik getracht te omschrijven wat op de respectievelijke afbeeldingen is te zien (dus ook de handelingen). Vervolgens geeft verbalisant een feitelijke beschrijving van hetgeen op de foto’s te zien is.

De verklaring van de verdachte, afgelegd op 9 oktober 20136, zakelijk onder meer inhoudende:

ik heb voor een deel naar het kinderpornografisch materiaal op mijn computer gezocht. Ik ben er achter gekomen dat via Peer to Peer en Shareaza van persoon tot persoon data kunt uitwisselen. Ik heb geprobeerd een zoekopdracht te geven. Bijvoorbeeld teen. Als je dit doet verzamelt de computer onderdeeltjes van allemaal mensen en samen tot een geheel. Uiteindelijk geeft hij aan dat hij een databestand heeft. Dit kun je openen, opslaan of verwijderen. Hier heb ik me een tijdje mee bezig gehouden. Ik gaf , om aan kinderpornografisch materiaal te komen, peer to peer zoekopdrachten. Je typt in: free video teen. Ik ontdekte dat een aantal aanbieders normale seks aanboden. Er verschijnen meerdere plaatjes waar je op kunt klikken. En als je weer klikt komt er weer een nieuw scherm. En als je doorklikt dan krijg je een categorie met best jonge mensen.

Bewijsoverweging

De rechtbank volgt niet het verweer van de raadsman van verdachte dat het in veel van de gevallen niet gaat om foto’s met daarop een seksuele gedraging en dat deze foto’s dus geen kinderporno opleveren. De rechtbank is van oordeel dat er, gelet op de gegeven beschrijving, in alle gevallen sprake is van afbeeldingen waarop seksuele gedragingen van of met minderjarigen te zien zijn.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 september 2013 in de gemeente Emmen een aantal afbeeldingen, te weten 60 foto's in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (Samsung met beslagnummer 250132, HP Compaq met beslag-nummer 250135)

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (Samsung met beslagnummer 250132, HP Compaq met beslagnummer 250135)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/ filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de
afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,
en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (Samsung met beslagnummer 250132, HP Compaq met beslagnummer 250135)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is), en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (Samsung met beslagnummer 250132).

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het onder 1. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het onder 1. bewezen geachte levert op:

het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij telkens iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht;

Strafbaarheid

De rechtbank acht de feiten en de verdachte strafbaar, omdat geen straf- en/of schulduitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsman van verdachte en de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 29 september 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim drie-en-een-half jaar in totaal zestig kinderpornografische afbeeldingen in bezit gehad. De rechtbank rekent dit verdachte aan. De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Centraal hierin staat de bescherming van de (afgebeelde) jeugdige. Omdat kinderpornografie veelal een achtergrond kent van uitbuiting en misbruik van kinderen moeten niet alleen de productie en handel ervan, maar ook het bezit met kracht worden bestreden. De vraag naar en het bezit van kinderporno-grafie draagt immers bij aan de productie ervan en daarmee aan het misbruik van kinderen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die slachtoffer zijn van kinderporno-grafie nog jaren lang, zo niet hun verdere leven, de niet alleen psychische, maar ook de vaak lichamelijke gevolgen ondervinden van het (seksueel) misbruik dat zij hebben moeten doorstaan en de daarmee gepaard gaande vernederingen.

Anders dan gevorderd, zal de rechtbank de verdachte geen taakstraf opleggen maar, gelet op de hoeveelheid pornografische afbeeldingen die verdachte uiteindelijk in bezit heeft gehad, de lange duur van het rechtsgeding en het gegeven dat verdachte reeds een behandeling ondergaat, volstaan met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur, met een meldplicht bij de reclassering en een verplichte ambulante behandeling in het kader van bijzondere voorwaarden.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c en 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan en stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, maar geheel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond van niet naleving binnen de gestelde proeftijd van na te melden algemene en bijzondere voorwaarden.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden, dat de verdachte

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt daarnaast als bijzondere voorwaarden dat de verdachte

 • -

  zich binnen twee weken na het onherroepelijk worden van het vonnis moet melden bij Reclassering Nederland aan de Nijlandstraat 147 te Assen en zich daarna moet blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  zich zal laten behandelen voor de bij hem vastgestelde problematiek bij de AFPN of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de AFPN, waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

De rechtbank geeft opdracht aan de reclassering toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden, ingevolge artikel 14d lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en mr. C. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 11 november 2014.

1 dossierpagina 101

2 proces-verbaal van verhoor verdachte op dossierpagina 102 e.v.

3 proces-verbaal van bevindingen op dossierpagina 1 e.v.

4 proces-verbaal van bevindingen op dossierpagina 43 e.v.

5 kennisgeving van inbeslagneming op dossierpagina 93 e.v.

6 proces-verbaal verhoor verdachte op dossierpagina 119 e.v.