Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:8401

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
25-11-2013
Datum publicatie
27-10-2016
Zaaknummer
144495 / KG ZA 13-326
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

vordering afname aandelen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3114
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rolnummer: 144495 / KG ZA 13-326

Vonnis in kort geding van 25 november 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MYTI BEHEER B.V.,

gevestigd te gemeente Capelle aan den IJssel,

eiseres,

advocaat mr. S.M. Marges te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

I-Concepts B.V.,

statutair gevestigd te Groningen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Commarco Beheer B.V.,

statutair gevestigd te Groningen,

gedaagden,

advocaat mr. P.A.T. Kostwinder te Groningen.

Partijen zullen hierna Myti Beheer., I-Concepts en Commarco genoemd worden.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met producties;

  • -

    de door I-Concepts en Commarco overgelegde producties;

  • -

    de mondelinge behandeling gehouden op 18 november 2013, waarbij zijn verschenen:

voor Myti B.V.: [A] (bestuurder) met mr. S.M. Marges voornoemd en diens kantoorgenote mr. L.L. Van Tuyl,

voor I-Concepts en Commarco: [B] (directeur) met mr. P.A.T. Kostwinder voornoemd en diens kantoorgenote mr. A.J. Klok;

- de pleitaantekeningen van Myti B.V. en I-Concepts en Commarco.

2 De feiten

2.1.

Myti Beheer is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Myti Werkmaatschappij B.V. (hierna: “Myti B.V.”) Op zijn beurt is [A] enig bestuurder en enig aandeelhouder van Myti Beheer.

2.2.

I-Concepts is enig aandeelhouder en bestuurder van Wizzix B.V. (hierna: “Wizzix”). Commarco is enig bestuurder en enig aandeelhouder van I-Concepts. Enig bestuurder en aandeelhouder van Commarco is Amrav Beheer B.V. (hierna: “Amrav”), waarvan de heer [B] (hierna: “[B]”) enig bestuurder is.

2.3.

Myti B.V. en Wizzix zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een venootschap onder firma, te weten Wizzix VOF (hierna: “de VOF”). In dat kader hebben

I-Concepts, Wizzix, Myti Beheer, Myti B.V., [C] en [A] een overeenkomst gesloten, te weten de Samenwerkingsovereenkomst Wizzix en recht tot aanbieding aandelen Myti Werkmaatschappij B.V. i.o. (hierna: “de Samenwerkingsovereenkomst”). De Samenwerkingsovereenkomst bevat, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:

(…)

Afnameplicht aandelen Myti Werkmaatschappij

19. Indien Myti na 1 januari 2014 haar aandelen in Myti Werkmaatschappij aan I-Concepts aanbiedt met inachtneming van de bepalingen in deze overeenkomst, is I-Concepts verplicht de aandelen te kopen en af te nemen en de koopsom daarvan te voldoen.

20. I-Concepts is echter niet verplicht tot de hiervoor beschreven afname van de aandelen indien

I-Concepts het aandeel van MYTI Werkmaatschappij in Wizzix V.O.F. op andere wijze (middellijk) heeft verkregen of partijen overeenstemming hebben bereikt over de verkrijging op andere wijze.

21. De verplichting tot afname van de aandelen door I-Concepts B.V. wordt gegarandeerd door Commarco Beheer B.V., die in dat verband de verplichtingen van I-Concepts B.V. mede als de hare accepteert en ten blijke hiervan deze overeenkomst zal mee-ondertekenen.

Uitoefenprijs

22. De koopprijs voor de Aandelen Myti Werkmaatschappij bedraagt 48% van 150% van de gemiddelde omzet binnen Wizzix V.O.F. (nieuw) in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van overdracht van de aandelen.

23. De koopprijs in het voorgaande artikel wordt verhoogd met het positieve saldo van de kapitaalrekening van de V.O.F. Wizzix (nieuw) dat toerekenbaar is aan MYTI Werkmaatschappij.

24. De koopprijs zal door I-Concepts of Commarco Beheer B.V. aan MYTI worden voldaan op de dag dat de Aandelen MYTI Werkmaatschappij tengevolge van de koop door MYTI aan Commarco Beheer dan wel I-Concepts worden geleverd door overboeking op een derdenrekening van een nader door MYTI aan te wijzen notaris.

Afnameverplichting

25. Indien de aandelen in MYTI Werkmaatschappij i.o. per 1 juli 2013 worden aangeboden door MYTI Beheer B.V. dient

26. I-Concepts uiterlijk per 1 januari 2014 de aandelen af te nemen, en de koopsom daarvan uiterlijk bij de overdracht daarvan te voldoen. De aandelen worden overgenomen naar de stand per 1 januari 2014. MYTI biedt de aandelen aan door middel van een per aangetekende brief of per faxbericht te verzenden schriftelijke mededeling, te richten aan I-Concepts. MYTI zendt tevens een afschrift van deze schriftelijke mededeling aan MYTI Werkmaatschappij.

27. Partijen zullen alles in het werk stellen teneinde levering van de Aandelen MYTI Werkmaatschappij na ontvangst van de voornoemde schriftelijke mededing door MYTI te bewerkstelligen.

28. MYTI dient alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van MYTI Werkmaatschappij B.V. aan te bieden.

(…)

2.4.

Myti Beheer heeft op 1 juli 2013 haar aandelen in Myti B.V. aan I-Concepts aangeboden. I-Concepts heeft de aandelen (nog) niet afgenomen.

3 Het geschil

3.1.

Myti Beheer vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1. I-Concepts en Commarco te veroordelen om de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. uiterlijk op 1 december 2013 af te nemen tegen betaling van een voorlopig begrootte koopprijs van € 307.806,71;

2. I-Concepts en Commarco te veroordelen tot betaling aan Myti Beheer van een dwangsom van € 5.000,-, althans een in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, welke zal worden verbeurd voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend) dat I-Concepts en Commarco nalatig blijven te voldoen aan een op grond van het onder 1. primair geëiste uit te spreken veroordeling;

subsidiair

3. I-Concepts en Commarco te veroordelen om op 1 januari 2014 de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. tegen betaling van de Koopprijs af te nemen;

4. I-Concepts en Commarco te veroordelen om onmiddellijk na het wijzen van vonnis een voorschot van € 307.806,71 op de koopprijs aan Myti Beheer te voldoen;

5. I-Concepts en Commarco te veroordelen tot betaling aan Myti Beheer van een dwangsom van € 5.000,-, althans een in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, welke zal worden verbeurd voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend) dat I-Concepts en Commarco nalatig blijven te voldoen aan een op grond van het onder punt 3. subsidiair geëiste uit te spreken veroordeling;

meer subsidiair

6. I-Concepts en Commarco te veroordelen om op 1 januari 2014 de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. tegen betaling van de Koopprijs af te nemen;

7. I-Concepts en Commarco te veroordelen om onmiddellijk na het wijzen van vonnis een voorschot van € 307.806,71 op de Koopprijs onder een door Myti Beheer aan te wijzen notaris te storten. Deze notaris zal het voorschot onder zich houden totdat de aandelen van Myti Beheer in Myti B.V. aan I-Concepts of Commarco zijn geleverd;

8. I-Concepts en Commarco te veroordelen tot betaling aan Myti Beheer van een dwangsom van € 5.000,-, althans een in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, welke zal worden verbeurd voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend) dat I-Concepts en Commarco nalatig blijven te voldoen aan een op grond van bovenstaande meer subsidiair geëiste uit te spreken veroordeling;

in alle gevallen

I- Concepts en Commarco te veroordelen in de kosten van het geding, salaris van de gemachtigde, alsmede de buitengerechtelijke kosten.

3.2.

I-Concepts en Commarco voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Myti Beheer legt aan haar vorderingen ten grondslag dat I-Concepts op grond van de samenwerkingsovereenkomst gehouden is de aandelen in Myti B.V. uiterlijk op 1 januari 2014 af te nemen. Commarco staat borg voor het voldoen van deze afnameverplichting. I-Concepts en Commarco betwisten dat er op dit moment een afnameverplichting van de aandelen op hen rust. Als zij al gehouden zouden zijn tot afname is dat volgens hen pas op 1 januari 2014 aan de orde. Zij stellen bovendien dat afgerekend dient te worden naar de stand per 1 januari 2014.

4.2.

De voorzieningenrechter overweegt dat niet in geschil is dat Myti Beheer de aandelen in Myti B.V. op 1 juli 2013 aan I-Commerce heeft aangeboden. Daarmee is artikel 26 van de Samenwerkingsovereenkomst van toepassing. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is aan de orde gekomen dat de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst in dit opzicht enigszins ongelukkig geformuleerd is. De voorzieningenrechter beaamt dit, maar dat neemt niet weg dat uit die overeenkomst niet afgeleid kan worden dat de verplichting van I-Concept om de aandelen in Myti B.V. af te nemen voor 1 januari 2014 opeisbaar is. Dat geldt temeer nu de prijs van de aandelen is gerelateerd aan de de omzet van de VOF tot 1 januari 2014 en derhalve nog niet kan worden vastgesteld.

4.3.

Nu de verplichting tot afname van de aandelen in Myti B.V. nog niet opeisbaar is, kunnen I-Concepts en Commarco niet worden verplicht reeds een voorschot op de koopprijs aan Myti Beheer te voldoen.

4.4.

Dat -zoals Myti Beheer stelt- uit gedragingen en mededelingen van [B] afgeleid zou kunnen worden dat I-Concepts en Commarco niet voornemens zijn om de afnameverplichting na te komen maakt het vorenstaande niet anders. Op zichzelf sluit met bepaalde in artikel 6:36 BW niet uit dat nakoming wordt gevorderd voordat de verbintenis opeisbaar is, maar nu de koopprijs niet kan worden vastgesteld en de afnameverplichting niet los kan worden gezien van de verplichting tot betaling van de koopprijs, kan thans niet een dictum worden geformuleerd dat executeerbaar is.

4.5.

Gelet op het voorgaande zullen de gevraagde voorzieningen worden afgewezen. De overige weren die I-Concepts en Commarco tegen de vorderingen hebben ingebracht kunnen dan ook onbesproken blijven.

4.6.

Myti Beheer zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van I-Concepts en Commarco worden begroot op:

- griffierecht € 589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.405,00

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

wijst het gevorderde af;

4.2.

veroordeelt Myti Beheer in de kosten van deze procedure, aan de zijde van

I-Concepts en Commarco begroot op € 1.405,00

4.3.

wijst dit vonnis voor wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis gewezen door mr. P.J. Duinkerken en in het openbaar uitgesproken door mr. W.J.A.M. Dijkers op 25 november 2013.