Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:6478

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
29-10-2013
Datum publicatie
26-11-2013
Zaaknummer
KL-417945 - CV EXPL 13-403 E
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

indeling in functieprofiel. loonvordering op basis van hogere functie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0958
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 417945 \ CV EXPL 13-403

vonnis van de kantonrechter d.d. 29 oktober 2013

inzake

[A],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

gemachtigde: mr. S. Halouchi,

tegen

de naamloze vennootschap

CANON NEDERLAND N.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

gedaagde,

gemachtigde: mr. G.M. Keijsper.

Partijen zullen hierna [A] en Canon worden genoemd.

Procesverloop

1.1 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 mei 2013 en de daarin genoemde stukken;

- de akte inbreng producties zijdens [A] ten behoeve van comparitie van partijen;

- de akte inbreng producties zijdens Canon ten behoeve van de comparitie van partijen;

- de rolbeschikking van 25 juni 2013 waarbij de zaak, met intrekking van de comparitie van partijen, is verwezen naar de rol voor conclusie van repliek;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating productie zijdens [A].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

De feiten

2.1. [A] is van 1 september 2010 tot 1 maart 2012 in dienst geweest bij (de rechtsvoorgangster van) Canon op basis van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst vermeldt als functie "Medewerker Post". Het salaris van [A] bedroeg laatstelijk EUR 10,28 bruto per uur, exclusief 8% vakantiebijslag.

2.2. Het dienstverband is tot stand gekomen na een sollicitatie door [A] op een vacature voor de functie van Medewerker Post bij een klant van Canon, Rijkswaterstaat (hierna: RWS) te Leeuwarden. De betreffende tekst van de wervingsadvertentie vermeldt, voor zover hier van belang:

"In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

- Aanname post en pakketten;

- Sorteren/ selecteren van de ingekomen poststukken in diverse categorieën;

- Het openen van poststukken;

- Scannen van een deel van de poststukken;

- Bezorgen/distribueren van de poststukken en pakketten bij de afdelingen;

- Bijhouden van het relatiebestand;

- Ophalen, sorteren en verzendklaar (incl. frankeren) maken van uitgaande poststukken t.b.v. poststukken, koeriers/pakketdiensten, etc;

- Adviseren van klanten over tarieven, verzendingsmogelijkheden;

- Uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden t.a.v. controlerende en registrerende aard;

- Het meedenken in het continue verbeteren van werkinstructies en postprocesssen."

2.3. Het bij Canon geldende functieprofiel voor de functie van 'Medewerker Post' luidt:

"Een Medewerker Post heeft basis klantcontact en zijn/haar posttaken kenmerken zich door routinematige werkzaamheden.


Standaardpost

- sorteren/verwerken van ontvangen poststukken, middels grof en fijn sorteren

- bezorgen van poststukken, in postkasten of persoonlijk bij de klant

- bezorgen van pakketten, doorgaans persoonlijk bij de klant

- ophalen van poststukken en pakketten, uit postkasten of persoonlijk bij de klant

- verzendklaar maken van poststukken, middels frankeren of invoeren in TPG ordersysteem

- verrichten van overige taken in opdracht van de direct leidinggevende"

en het functieprofiel voor de functie van 'Allround Medewerker Post' luidt:

"Een Allround Medewerker Post kan inspelen op klantvragen en kan diensten verlenen op het gebied van standaard- en specialiteitenpost.

Standaardpost

- sorteren/verwerken van ontvangen poststukken, middels grof en fijn sorteren

- bezorgen van poststukken, in postkasten of persoonlijk bij de klant

- bezorgen van pakketten, doorgaans persoonlijk bij de klant

- ophalen van poststukken en pakketten, uit postkasten of persoonlijk bij de klant

- verzendklaar maken van poststukken, middels frankeren of invoeren in TPG ordersysteem

Specialiteitenpost

- verzendklaar maken van aangetekende post en spoedopdrachten o.a. middels invoer in een computersysteem en het inschakelen van de koeriersservice (bijv. DHL)

- beantwoorden algemene klantenvragen op het gebeid van verzending van poststukken en pakketten

Aansluitende taken

- beheren van decentrale printapparatuur en aanverwante apparatuur (toners en papier aanvullen, storingen en tellerstanden doorgeven)

- de Operational Manager informeren over ontwikkelingen en knelpunten op locatie

- registreren van gegevens, zoals opdrachtbonnen, en invoer in de bonnen-pc

- verrichten van overige taken in opdracht van de leidinggevende"

2.5. Bij brief van 11 oktober 2011 heeft de gemachtigde van [A] Canon verzocht om [A], op basis van de feitelijk door haar bij RWS verrichte werkzaamheden, in te delen in de functie van 'Allround Medewerker Post". Canon heeft dit verzoek afgewezen. Vervolgens is nog diverse malen tussen partijen over de functie-indeling van [A] gecorrespondeerd, zonder dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen.

De vordering

3.1. [A] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. voor recht verklaart dat [A] werkzaam was als 'Allround Medewerker Post' en niet als 'Medewerker Post', in die zin dat [A] ingedeeld had moeten worden in de functie van 'Allround Medewerker Post';

B. Canon veroordeelt om aan [A] te betalen het haar toekomende loon op basis van de functie 'Allround Medewerker Post', zulks met terugwerkende kracht vanaf indiensttreding tot einde dienstverband;

C. Canon veroordeelt om aan [A] een deugdelijke loonspecificatie te verstrekken;

D. Canon veroordeelt om aan [A] te betalen de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW wegens vertraging over het onder sub B. gevorderde;

E. Canon veroordeelt om aan [A] te betalen de wettelijke rente over de onder sub B. en D. gevorderde bedragen vanaf de eerste dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening;

F. Canon veroordeelt tot betaling van de door [A] gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ad EUR 357,00;

G. Canon veroordeelt tot betaling van de kosten van de procedure, waaronder begrepen het salaris van gemachtigde, rechtstreeks te betalen aan de gemachtigde van [A].

3.2. [A] voert daartoe - samengevat - het volgende aan. [A] heeft, vanaf de aanvang van haar werkzaamheden bij RWS, alle werkzaamheden van een 'Allround Medewerker Post' als vermeld op het functieprofiel verricht, behoudens één klein onderdeel (eerste gedachtestreepje onder "aansluitende taken", tweede gedeelte: "het beheren van aanverwante apparatuur (toners en papier aanvullen, storingen en tellerstanden doorgeven"). Uit de tekst van de advertentie volgt ook dat de werkzaamheden behoren bij de functie van 'Allround Medewerker Post". [A] is ten onrechte gedurende haar gehele dienstverband bij Canon niet ingeschaald als 'Allround Medewerker Post' en dient alsnog als zodanig gehonoreerd te worden.

Het verweer

4.1. Canon betwist de vordering van [A] en voert - samengevat - het volgende verweer. [A] heeft feitelijk steeds als 'Medewerker Post' gewerkt. De werkzaamheden zoals genoemd in de tekst van de advertentie behoren bij de functie 'Medewerker Post' en niet tot die van een 'Allround Medewerker Post'. Als Canon een 'Allround Medewerker Post' had gewild, dan had zij daar een vacature voor open gesteld. Dat heeft Canon niet gedaan. Er zit een zekere overlap in de werkzaamheden van de beide functies. Het meest wezenlijke verschil tussen beide functies is echter dat sommige van de in het functieprofiel vermelde werkzaamheden - zoals: 'adviseren van klanten over tarieven, verzendingsmogelijkheden' en 'uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden t.a.v. controlerende en registrerende aard' - door een 'Medewerker Post' slechts sporadisch worden uitgevoerd, zonder dat deze werkzaamheden onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden en zonder dat de medewerker daarvoor eindverantwoordelijk is, terwijl diezelfde werkzaamheden door een 'Allround Medewerker Post' dagelijks worden uitgevoerd met een zekere eindverantwoordelijkheid. Alhoewel [A] bepaalde werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het functieprofiel 'Allround Medewerker Post' dus wel heeft uitgevoerd, deed zij dit slechts sporadisch (maximaal 1 uur per week) en lag het zwaartepunt van haar rol bij de functie 'Medewerker Post'. [A] is daarmee terecht ingeschaald als 'Medewerker Post'. [A] is geselecteerd voor de functie bij RWS nadat Canon had ingeschreven op een aanbesteding voor de postkamerdiensten bij RWS (toen onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en het Ministerie de opdracht daarvoor aan Canon had gegund. Uit de beschrijving van de door RWS gevraagde diensten volgt eveneens dat de werkzaamheden die [A] bij RWS heeft verricht behoren bij de functie van 'Medewerker Post'.

De beoordeling van het geschil

5.1. De kernvraag die partijen verdeeld houdt is of de werkzaamheden die [A] bij RWS heeft verricht vallen onder het functieprofiel van een 'Medewerker Post' of onder dat van een 'Allround Medewerker Post'. De kantonrechter overweegt daarbij allereerst dat voor de beantwoording van die vraag in beginsel slechts de feitelijk door [A] verrichte werkzaamheden doorslaggevend zijn en niet hetgeen daarover in de wervingsadvertentie staat omschreven of in de tot de aanbestedingsprocedure behorende beschrijving van de door RWS gevraagde diensten staat vermeld. Dit kan anders zijn indien zou komen vast te staan dat [A] bepaalde werkzaamheden in strijd met de wens van Canon, dan wel Canon's opdrachtgever RWS, heeft verricht, doch dit is niet gesteld noch anderszins gebleken. De in de wervingsadvertentie omschreven werkzaamheden kunnen wel een bijdrage leveren bij de vaststelling van de feitelijk door [A] verrichte werkzaamheden, nu door Canon niet is betwist dat [A] alle aldaar vermelde werkzaamheden heeft verricht.

5.2. De kantonrechter is van oordeel dat de werkzaamheden als omschreven in de wervingsadvertentie meer omvatten dan uit het functieprofiel van een 'Medewerker Post' volgt. Met name de daar vermelde verantwoordelijkheden: "bijhouden van het relatiebestand, (…) verzendklaar maken van (…) koeriers/pakketdiensten, adviseren van klanten over tarieven, verzendingsmogelijkheden, uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden t.a.v. controlerende en registrerende aard" zijn werkzaamheden die niet voorkomen in het functieprofiel van de 'Medewerker Post' maar die wel passen in het profiel van de 'Allround Medewerker Post' (zoals: "(…) het inschakelen van een koeriersservice (…), beantwoorden van algemene klantvragen op het gebied van verzending poststukken en pakketten, (…), registreren van gegevens (…)"). Ook in algemene zin behoren deze werkzaamheden naar het oordeel van de kantonrechter eerder bij een medewerker die "kan inspelen op klantvragen en diensten kan verlenen op het gebied van standaard- en specialisatiepost" - aldus het functieprofiel van de 'Allround Medewerker Post'- dan bij een medewerker met "basis klantcontact" wiens taken zich kenmerken door "routinematige werkzaamheden" conform het functieprofiel van de 'Medewerker Post'. Uit het bovenstaande volgt dat de werkzaamheden als omschreven in de wervingsadvertentie - waarvan tussen partijen vast staat dat deze door [A] zijn verricht - meer passen bij de functie van 'Allround Medewerker Post' dan bij die van 'Medewerker Post'.

5.3. Canon heeft tot haar verweer nog opgeworpen dat het feit dat [A] een aantal werkzaamheden heeft verricht dat ook door een 'Allround Medewerker Post' wordt verricht het gevolg is van het feit dat er een zekere overlap zit in de twee functies maar dat het verschil daarin gelegen is dat een 'Medewerker Post' deze werkzaamheden slechts sporadisch doet, zonder eindverantwoordelijkheid, terwijl een 'Allround Medewerker Post' dit werk doet als onderdeel van zijn/haar dagelijkse werkzaamheden, met een zekere mate van eindverantwoordelijkheid. In het geval van [A] zou zij deze werkzaamheden slechts incidenteel (maximaal 1 uur per week) hebben verricht. De kantonrechter verwerpt dit verweer, waartoe het volgende wordt overwogen. Allereerst geldt dat, alhoewel enige overlap tussen beide functies volgt uit de identieke omschrijving in beide functieprofielen van de taken betreffende de "standaardpost", er - althans op papier - geen enkele overlap is betreffende de taken behorende bij "specialiteitenpost" en "aansluitende taken", omdat die twee categorieën werkzaamheden slechts voorkomen in het functieprofiel van een 'Allround Medewerker Post'. Nu [A] werkzaamheden heeft verricht die onder (een van) die twee categorieën vallen, heeft [A] daarmee werk verricht dat specifiek behoort tot het werkterrein van een 'Allround Medewerker Post', tenzij komt vast te staan dat zij dit werk slechts in zéér beperkte mate en bij wege van uitzondering heeft verricht. [A] heeft bij conclusie van repliek, met verwijzing naar bij eerdere akte overgelegde stukken, onderbouwd aangevoerd dat sprake was van het door haar met enige regelmaat uitvoeren van deze, exclusief tot het takenpakket van een 'Allround Medewerker Post' behorende, werkzaamheden. Tegenover deze gemotiveerde stelling heeft Canon slechts volstaan met de blote stelling dat [A] deze werkzaamheden slechts incidenteel, gedurende maximaal 1 uur per week heeft verricht. Canon heeft haar verweer aldus onvoldoende onderbouwd, waarmee aan bewijslevering op dit punt niet wordt toegekomen.

5.4. Het vorenstaande brengt de kantonrechter tot het oordeel dat [A] in zodanige mate werkzaamheden heeft verricht die vallen onder het functieprofiel van een 'Allround Medewerker Post' dat zij tijdens haar dienstverband bij Canon feitelijk (hoofdzakelijk) de functie van 'Allround Medewerker Post' heeft uitgevoerd. De sub A. gevorderde verklaring van recht, alsmede de vordering sub B. tot betaling van het bij de functie van 'Allround Medewerker Post' behorende loon, zal worden toegewezen als hierna in het dictum te melden. Ook de vordering sub C. tot het verstrekken van een "deugdelijke loonspecificatie" zal worden toegewezen. Canon heeft bij conclusie van repliek weliswaar aangeven deze vordering niet te begrijpen, op welk verweer [A] niet is ingegaan, maar uit het sub A. en B. gevorderde volgt naar het oordeel van de kantonrechter logischerwijze dat de vordering sub C. op niets anders kan zien dan op een specificatie van hetgeen [A] op basis van het sub B. gevorderde ontvangt. De kantonrechter zal de vordering aldus toewijzen.

5.5. Voor wat betreft de gevorderde wettelijke verhoging en wettelijke rente oordeelt de kantonrechter als volgt. Op grond van artikel 7:625 BW is Canon in beginsel de volledige wettelijke verhoging over het te weinig betaalde loon aan [A] verschuldigd. De kantonrechter ziet evenwel aanleiding om de wettelijke verhoging te matigen, nu aan het geschil een verschil van inzicht over functiewaardering ten grondslag ligt en [A] lang heeft gedraald om dit geschil - dat getuige de brief van 11 oktober 2011 al geruime tijd speelt - aan de kantonrechter voor te leggen. Tegen die achtergrond is een percentage van 10% aan wettelijke verhoging naar het oordeel van de kantonrechter passend. De gevorderde wettelijke rente over het achterstallige loon is toewijsbaar als hierna in het dictum te melden.

5.6. [A] vordert voorts een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten dat is gebaseerd op het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit). Het Besluit is echter slechts van toepassing indien het verzuim op of na 1 juli 2012 is ingetreden. Gezien de beëindiging van het dienstverband per 1 maart 2012 stelt de kantonrechter vast dat die situatie in dit geval niet aan de orde is. De vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn dient alsdan te worden getoetst aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het rapport Voor-Werk II. [A] heeft de gevorderde kosten niet (voldoende) gespecificeerd, noch voor wat betreft de verrichte werkzaamheden noch voor wat betreft het gevorderde bedrag aan incassokosten. De daarop betrekking hebbende kosten moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbende op verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 e.v. Wetboek van Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. De kantonrechter zal de betreffende vordering afwijzen.

5.7. Canon zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van [A] als volgt vastgesteld:

- explootkosten EUR 97,38

- vast recht EUR 75,00

- salaris gemachtigde EUR 500,00 (2,5 punt x EUR 200,00)

totaal EUR 672,38.

Beslissing

De kantonrechter:

6.1. verklaart voor recht dat [A] tijdens haar dienstverband bij Canon van 1 september 2010 tot 1 maart 2012 werkzaam was als 'Allround Medewerker Post' en niet als 'Medewerker Post', in die zin dat [A] ingedeeld had moeten worden in de functie van 'Allround Medewerker Post';

6.2. veroordeelt Canon om aan [A] te betalen het haar toekomende loon op basis van de functie 'Allround Medewerker Post, zulks met terugwerkende kracht vanaf indiensttreding tot einde dienstverband;

6.3. veroordeelt Canon om aan [A] een loonspecificatie te verstrekken betreffende de beslissing onder 6.2.;

6.4. veroordeelt Canon om aan [A] te betalen de wettelijke verhoging van 10% ex artikel 7:625 BW over hetgeen onder 6.2. is beslist;

6.5. veroordeelt Canon om aan [A] te betalen de wettelijke rente over hetgeen onder 6.2. en 6.4. is beslist vanaf het moment van opeisbaar worden van de deelbedragen van het achterstallig loon tot aan de dag der algehele voldoening;

6.6. veroordeelt Canon in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [A] vastgesteld op EUR 672,38;

6.7. verklaart dit vonnis, behoudens de beslissing onder 6.1., tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.Th.M. Zwart-Sneek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2013.

244

mlz 119